Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Masusing Banghay-Aralin sa Araling Panlipunan Ikasiyam na Baitang
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

130

Share

Download to read offline

Banghay aralin sa araling panlipunan 9

Download to read offline

Kasaysayan ng Daigdig, Semi detailed Lesson Plan

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Banghay aralin sa araling panlipunan 9

 1. 1. Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 KASAYSAYAN NG DAIGDIG I. LAYUNIN Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Nasusuri ang limang (5) kabihasnang umusbong sa daigdig at ang heograpiya nito; 2. Nakagagawa ng “geography checklist” ayon sa paksa; 3. Napahahalagahan ang mga katangiang heograpikal ng mga sinaunang kabihasnan. II. NILALAMAN 1. Paksa: Impuwensya ng Heograpiya sa pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan. 2. Kagamitan: Mapa ng daigdig; manila paper at marker 3. Sanggunian: Modyul pp. 57-66 TG pp. 29-32 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balitaan e. Balik-Aral - Ano ang Kabihasnan? 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Pagpapaskil ng mapa ng daigdig at ipatukoy ang mga sinaunang kabihasnan sa pamamagitan ng paglalagay ng bituin sa kinaroroonan nito sa mapa. 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) - Pangkatang Gawain a.1. Pangkatin ang klase sa limang (5) grupo. a.2. Suriin ang teksto at unawain ang hakbang sa pagbuo ng geography checklist. a.3. Presentasyon ng bawat grupo. Pangkat I – Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya Pangkat II – Kabihasnang Indus sa Timog Asya Pangkat III – Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya Pangkat IV – Kabihasnan sa Africa Pangkat V – Kabihasnan sa Mesoamerica 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Anu ano ang mga kabihasnang umusbong sa daigdig at saan ito matatagpuan? a.2. Pagpapahalaga - Para sa iyo, alin sa mga katangiang heograpikal ang nararapat na mapangalagaan at bakit? a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Triple Matching Type Panuto: Buuin ang Triple Matching Type sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga terminolohiya at konsepto ayon sa partikular na heograpiya ng isang kabihasnan. IV. PAGTATAYA Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Ito ay nangangahulugang “sa pagitan ng dalawang ilog”. 2. Ito ay isang malawak na tangway na hugis tatsulok. 3. Ito ay nangangahulugang middle kingdom. 4. Ilog kung saan nagmula ang sinaunang kabihasnan sa Africa. 5. Ito ay nangangahulugang “gitna”. Susi sa Pagwawasto: 1. Mesopotamia 2. Timog Asya 3. Zhongguo 4. Nile River 5. Meso V. TAKDANG ARALIN Paksa: Mga sinaunang kabihasnan sa daigdig Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Paano nagsimula at nagwakas ang kabihasnang Mesopotamia? 2. Sinu-sino ang mga pinunong namamahala sa imperyo? 3. Ano ang naging paraan ng kanilang pamamahala? 4. Bakit sinabing ang kasaysayan ng Mesopotamia ay “pag-usbong at pagbagsak ng mga kabihasnan”? Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan
 2. 2. KASAYSAYAN NG DAIGDIG I. LAYUNIN Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Naiisa-isa ang mga lungsod estado at imperyo; 2. Nasusuri ang mga lungsod estado at imperyo na bumubuo sa kabihasnang Mesopotamia; 3. Napahahalagahan ang mga kahang-hangang nagawa ng mga Sumerian, Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean at Persian. II. NILALAMAN 1. Paksa: Ang kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya 2. Kagamitan: Tulong biswal, larawang may kaugnayan sa paksa. 3. Sanggunian: Modyul pp. 67-70 TG pp. 42-43 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balitaan e. Balik-Aral - Anu-ano ang mga mga kabihasnang umusbong sa daigdig at saan ito matatagpuan? 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Pagsunud-sunurin ang mga salita ayon sa timeline. SUMER CHALDEAN PERSIAN BABYLONIAN AKKAD ASSYRIAN 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) - Pangkatang Gawain a.1. Pangkatin ang klase sa anim (6) grupo. a.2. Pagsusuri sa mga lungsod estado at imperyo na bumubuo sa kabihasnang Mesopotamia sa pamamagitan ng isang tula o awit. a.3. Presentasyon ng bawat grupo. Pangkat I – Sumer Pangkat II – Akkad Pangkat III –Babylonian Pangkat IV – Assyrian Pangkat V – Chaldean Pangkat VI - Persian a.4. Pagbibigay ng puntos sa bawat pangkat sa pamamagitan ng rubriks: Presentasyon – 50% Impormasyon – 25% Pagkamalikhain – 20% Kabuuang epekto – 5% 100% 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Isa-isahin ang mga lungsod estado at imperyo na bumubuo sa Kabihasnang Mesopotamia. a.2. Pagpapahalaga - Alin sa mga lungsod estado/imperyo ang nais mong manatili hanggang sa kasalukuyan at bakit? a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Sagutan ang Gawain 5/Letter B sa Modyul pp. 69-70 IV. PAGTATAYA Panuto: Basahin at sagutin ang mga sumusunod na bilang sa Gawain 5/Letter A sa Modyul pp. 69. Susi sa Pagwawasto: 1. Sumer 2. Akkad 3. Babylon 4. Chaldea 5. Satrap 6. Assyria V. TAKDANG ARALIN Paksa: Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Ano ang dalawang lungsod na umunlad sa lambak- ilog ng Indus? Ilarawan ang mga ito. 2. Paano mailalarawan ang pamumuhay ng mga tao sa panahong vedic? 3. Ano ang inyong opinion tungkol sa pagpapangkat ng mga tao sa India batay sa sistemang caste? Ipaliwanag ang sagot. Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 KASAYSAYAN NG DAIGDIG Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan 3500-2340 BCE 2340-2100 BCE 1792-1595 BCE 1813-605 BCE 613-539 BCE 539-330 BCE
 3. 3. I. LAYUNIN Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Nailalarawan ang dalawang lungsod na umunlad sa lambak-ilog ng Indus; 2. Natutukoy kung anong uri ng pamumuhay mayroon ang tao sa panahon ng vedic; 3. Nakapagbibigay ng sariling opinion tungkol sa pagkakapangkat-pangkat ng tao sa India batay sa sistemang caste. II. NILALAMAN 1. Paksa: Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya 2. Kagamitan: Tulong biswal, larawang may kaugnayan sa paksa. 3. Sanggunian: Modyul pp. 71-75 TG pp. 43-44 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balitaan e. Balik-Aral - Gamit ang timeline, pagsunud-sunurin ang mga pangkat ng tao na nanirahan sa lupain ng Mesopotamia. 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Pagpapakita ng larawang may kaugnayan sa paksang tatalakayin. 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) - Pangkatang Gawain a.1. Pangkatin ang klase sa tatlong (3) grupo. a.2. Presentasyon ng bawat grupo. Pangkat I – Gamit ang venn diagram, Ilarawan ang dalawang lungsod na umunlad sa lambak- ilog ng Indus. Pangkat II – Sa pamamagitan ng role playing, tukuyin kung paano anmuhay ang tao sa panahon ng vedic. Pangkat III – Sa pamamagitan ng tableau, Ilarawan ang pagpapangkat-pangkat ng tao sa India batay sa sistemang caste. a.3. Pagbibigay ng puntos sa bawat pangkat sa pamamagitan ng rubriks: Presentasyon – 50% Impormasyon – 25% Pagkamalikhain – 20% Kabuuang epekto – 5% 100% 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Ilarawan kung paano namuhay ang mga tao sa panahon ng vedic. a.2. Pagpapahalaga - Magbigay ng sariling opinyon tungkol sa pagpapangkat-pangkat ng tao sa India batay sa sistemang caste. a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Sagutan ang Gawain 6/Letter A sa Module pp. 74 IV. PAGTATAYA Panuto: Basahin at unawain ang direksyon sa paggawa ng tsart tungkol sa ambag ng kabihasnang Indus sa Modyul Gawain 6/Letter B pp. 75. V. TAKDANG ARALIN Paksa: Pagbuo ng mga kaharian at imperyo sa India (Timog Asya) Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Ano ang kontribusyon ng mga pinuno sa pag unlad ng kanilang imperyo? 2. Paano bumagsak ang mga naturang imperyo sa Timog Asya? 3. Anu-ano ang nagging ambag ng mga imperyong ito sa kasalukuyang kabihasnan? Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 KASAYSAYAN NG DAIGDIG I. LAYUNIN Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan Mohenjo- Daro Harappa
 4. 4. Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Natutukoy kung paano nabuo ang mga kaharian at imperyo sa Timog Asya; 2. Naihahambing ang mga imperyo at kaharian sa Timog Asya; 3. Napahahalagahan ang mga ambag ng kaharian at imperyo sa Timog Asya. II. NILALAMAN 1. Paksa: Pagbuo ng mga kaharian at imperyo 2. Kagamitan: Tulong biswal, larawang may kaugnayan sa paksa 3. Sanggunian: Modyul pp. 70-73 TG pp. 45 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balitaan e. Balik-Aral - Bakit tinawag na panahong vedic ang panahonng nanirahan ang mga Aryan sa India? 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Pagbibigay ng trivia tungkol sa India. 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) - Board Game: Fill the Information Panuto: Gamit ang dayagram tungkol sa mga Imperyong itinatag sa Timog Asya, sa unang kahon ítala ang mahahalagang datos, sa ikalawang kahon isulat ang mga tanyag na pinuno ng imperyo at ilarawan ang bawat isa, sa hiling kahon magbigay ng mga aral na natutuhan sa mga itinatag na imperyo sa Timog Asya. 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Anu ano ang mga imperyo at kahariang umusbong sa Timog Asya? a.2. Pagpapahalaga - Paano mo pahahalagahan ang mga ambag ng mga imperyo at kaharian sa ating kasaysayan. a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Paghambingin ang mga imperyo at kaharian sa Timog Asya gamit ang Triple venn Diagram. IV. PAGTATAYA Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Tawag sa pag-iwas sa karahasan at paggalang sa mga nilalang na may buhay. 2. Pagsunog sa mga byuda. 3. Isa sa mga pinakamatatag at pinakamasaganag kaharian sa bahaging ganges river. 4. Isa sa mahusay na pinuno ng Magadha. 5. Nagtatag ng Imoeryong Maurya. Susi sa Pagwawasto: 1. Ahimsa 2. Sati 3. Magadha 4. Bimbisara 5. Chandragupta Maurya V. TAKDANG ARALIN Paksa: Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya Panuto: Gumawa ng tsart tungkol sa mga Dinastiyang umusbong sa Tsina, Ilagay ang mga mahahalagang datos sa bawat dinastiya, pinuno at ambag nito. Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 KASAYSAYAN NG DAIGDIG I. LAYUNIN Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan MAURYA GUPTA MOGUL
 5. 5. Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Natutukoy ang mga Dinastiya sa Kabihasnang Tsino; 2. Naipaliliwanag ang mga mahahalagang pangyayari, pinuno at ambag sa bawat dinastiya; 3. Nakapagbibigay ng sariling opinion tungkol sa mga ambag sa daigdig ng bawat dinastiya. II. NILALAMAN 1. Paksa: Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya 2. Kagamitan: Mapa ng daigdig, tulong biswal 3. Sanggunian: Modyul pp. 75-79 TG pp. 46 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balitaan e. Balik-Aral - Ilarawan at ipaliwanag ang sistemang caste ng Kabihasnang Indus. 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Jumbled Letters I T Y A I D N S A Clue: pamamahala ng mga miyembrong nagmula sa iisang pamilya o angkan. 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) - Pangkatang Gawain a.1. Pangkatin ang klase sa limang (5) grupo. a.2. Presentasyon ng bawat grupo. Pangkat I – Talakayin ang Dinastiyang shang at Zhou/Chou Pangkat II – Talakayin ang Dinastiyang Q’in/Ch’in at Han Pangkat III – Talakayin ang Dinastiyang Sui at T’ang Pangkat IV – Talakayin ang Dianstiyang Song at Yuan Pangkat V – Talakayin ang Dinastiyang Ming at Q’ing/Ch’ing. 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Isa-isahin ang mga dinastiya sa Tsina. a.2. Pagpapahalaga - Magbigay ng sariling opinyon tungkol sa kahalagahan ng mga ambag ng bawat dinastiya sa Tsina. a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Paano mo maiuugnay ang pag-usbong at pagbagsak ng mga dinastiya sa kalagayan ng mga bansa sa mundo? Sa buhay ng tao? Sa sarili mong buhay? IV. PAGTATAYA Basahin, unawain at sagutin ang Gawain 8 sa Modyul pp. 80. V. TAKDANG ARALIN Paksa: Kabihasnang Egyptian Panuto: Basahin ang teksto sa pp 81-88 (modyul) at sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang kabihasnang umunlad sa Africa? 2. Paano nailalarawan ang pamumuhay ng mga sinaunang Egyptian? 3. Sino ang mga nagging pinuno ng Egypt? Ano ang kanilang naging papel sa paghubog ng kabihasnan sa Egypt? 4. Anong konklusyon ang iyong mabubuo sa kabihasnang Egypt? Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 KASAYSAYAN NG DAIGDIG I. LAYUNIN Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan
 6. 6. 1. Natatalakay ang kronolohiya ng kasaysayan ng Egypt; 2. Nasusuri ang mga kaganapan sa iba’t-ibang panahon na naganap sa Egypt; 3. Nabibigyang halaga ang mga ginagawang pamumuno ng isang pharaoh. II. NILALAMAN 1. Paksa: Kabihasnang Egyptian 2. Kagamitan: Tulong biswal 3. Sanggunian: Modyul pp. 81-88 TG pp. 47-48 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balitaan e. Balik-Aral - Pagsunud-sunurin ang mga dinastiya sa Tsina. 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Kronolohiya ng kasaysayan ng Egypt. 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) - Pangkatang Gawain a.1. Pangkatin ang klase sa apat (4) grupo. a.2. Presentasyon ng bawat grupo. Pangkat I – Gamit ang concept map magtala ng mahahalagang salita at ipaliwanag ito. Paksa: Early Dynastic period at Old kingdom. Pangkat II – First Intermediate Period at Middle Kingdom Pangkat III – Second Intermediate Period at New Kingdom Pangkat IV – Third Intermediate Period at Late Period 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Kronolohiya ng kasaysayan ng Egypt. a.2. Pagpapahalaga - Ano ang kahalagahan ng isang pharaoh bilang pinuno ng egypt? a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Walk to Ancient Egypt Panuto: Kumpletuhin ang kasunod na dyagram at tukuyin ang inilalarawan ng bawat aytem. Susi sa Pagwawasto: 1. Khufu 2. Hieroglyphics 3. Bagong Kaharian 4. Hatshepsut 5. Menes 6. Matandang Kaharian 7. Pyramid 8. Rameses II IV. PAGTATAYA Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Siya ang tumatayong pinuno, hari at itinuturing na diyos. 2. Tawag sa mga iskolar na nag aaral ng kasaysayan ng Egypt. 3. Nangangahulugang sagradong ukit. 4. Pyramid na kabilang sa 7 wonders of the ancient world. 5. Kahuli hulihang reyna ng dinastiya. Susi sa Pagwawasto: 1. Pharaoh 2. Egyptologist 3. Hieroglyphics 4. Great Pyramid 5. Cleopatra VII V. TAKDANG ARALIN Paksa: Ang Kabihasnan sa Mesoamerica Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Sino ang mga Olmec? Ibigay ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanila. 2. Sino ang mga Teotihuacan? Ibigay ang mahahalagang imormasyon tungkol sa kanila. Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan
 7. 7. KASAYSAYAN NG DAIGDIG I. LAYUNIN Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Natatalakay ang mga Olmec at mga kultura nito; 2. Nasususri ang pinagmulan ng mga Teotihuacan at mga kultura nito; 3. Napaghahambing ang mga Olmec at Teotihuacan sa pamamagitan ng venn diagram. II. NILALAMAN 1. Paksa: Ang mga kabihasnan sa Mesoamerica 2. Kagamitan: Venn diagram, larawang may kaugnayan sa paksa. 3. Sanggunian: Modyul pp. 90-92 TG pp. III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balitaan e. Balik-Aral - Kronolohiya ng kasaysayan ng Egypt 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Pagpapakita ng larawang may kaugnayan sa paksang tatalakayin. 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Ano ang pinagkaiba ng Olmec at Teotihuacan pagdating sa kanilang kultura? a.2. Pagpapahalaga - Bakit mahalaga ang kultura sa pagpapanatili/pagpapatuloy ng mga nakagisnang gawain? a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Gamit ang venn diagram, Paghambingin ang Olmec at Teotihuacan. IV. PAGTATAYA Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Nangangahulugang rubber people. 2. Larong ritwal na kahalintulad ng basketbol. 3. Hayop na sinasamba ng mga Olmec. 4. Nangangahulugang tirahan ng diyos. 5. Pinakamahalagang diyos ng mga Teotihuacan. Susi sa Pagwawasto: 1. Olmec 2. Pok-a-tok 3. Jaguar 4. Teotihuacan 5. Quetzalcoatl V. TAKDANG ARALIN Paksa: Kabihasnang Minoan at Mycenaean Basahin at unawain ang teksto tungkol sa Minoans at Mycenaean at maghanap ng larawang may kaugnayan sa paksa at lagyan ng description sa likod ng larawan. Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 KASAYSAYAN NG DAIGDIG Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan MESOAMERICA OLMEC *Pagsisimula *Kultura *Pagbagsak TEOTIHUACAN *Pagsisimula *Kultura *Pagbagsak OLMEC TEOTIHUACAN
 8. 8. I. LAYUNIN Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Napaghahambing ang kabihasnang Minoan at Mycenaean; 2. Naipaliliwanag kung paano nagwakas ang kabihasnang Minoan at Mycenaean; 3. Napahahalagahan ang sinaunang kabihasnan na umusbong sa Greece. II. NILALAMAN 1. Paksa: Kabihasnang Minoan at Mycenaean 2. Kagamitan: Mapa ng Greece, Larawan ni Haring Minos, Arthur Evans at biswal eyds. 3. Sanggunian: Modyul pp. 134-137 TG pp. 86-87 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balitaan e. Balik-Aral - Paghambingin ang mga Olmec at Teotihuacan gamit ang venn diagram. 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Reverse Alphabet Para malaman ang kauna-unahang laro, gamitin ang reverse alphabet code (Z=A, Y=B, X=C) para sa bawat letra. N Z I Z G S L M Sagot: Marathon 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) - Paghambingin ang Kabihasnang Minoan at Mycenaean gamit ang venn diagram. 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Pagbuo ng konseptong natutunan sa Aralin. a.2. Pagpapahalaga - Kung kayo ang pamimiliin, ano kaya ang mas mahalaga sa dalawang sinaunang kabihasnan ng Greece? Bakit? a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Tignan ang mapa ng Greece, at ano ang tiyak na lokasyon ng Crete at Maycenae? IV. PAGTATAYA Panuto: Sagutin ang gabay na tanong sa modyul pp. 125-126 tungkol sa kabihasnang Minoans at Mycenaeans. V. TAKDANG ARALIN Paksa: Ang mga Polis Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Anu-ano ang mga karapatang tinatamasa ng mga lehitimong mamamayan ng isang lungsod o estado? 2. Anu-ano ang responsabilidad ng isang mamamayan sa lungsod-estado? 3. Bakit mahalaga ang pakikipagkalakalan para sa mga Greek? 4. Ibigay ang kahulugan ng mga ss na salita: a. polis b. acropolis c. metrópolis d. agora Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan Minoan Mycenaean
 9. 9. Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan
 10. 10. Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan
 • SaldwinGodoy

  Jun. 16, 2021
 • CharizRojo

  May. 15, 2021
 • KissinnJaneMancao

  Feb. 23, 2021
 • mandyguansing1

  Jan. 24, 2021
 • GeorgeGubala

  Jan. 13, 2021
 • AlthielBaradi

  Nov. 10, 2020
 • GlazelleMatamorosa

  Jul. 23, 2020
 • MARIABRITTAACOSTA

  Jul. 9, 2020
 • MaricelCruz5

  Jun. 26, 2020
 • MaricrisSimundo

  Apr. 28, 2020
 • MitchReyes1

  Apr. 1, 2020
 • davidehajan

  Mar. 3, 2020
 • AsisNodner

  Jan. 18, 2020
 • AmormiaMoreno

  Jan. 13, 2020
 • ChristineHerradura1

  Dec. 4, 2019
 • MaverickQue

  Nov. 30, 2019
 • jbontuyan1

  Nov. 29, 2019
 • LearyJohn

  Nov. 17, 2019
 • ronadeleon9849

  Oct. 22, 2019
 • JoyCausing1

  Sep. 28, 2019

Kasaysayan ng Daigdig, Semi detailed Lesson Plan

Views

Total views

101,236

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

19,454

Actions

Downloads

2,610

Shares

0

Comments

0

Likes

130

×