Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SULIT
BAHAN KECEMERLANGAN 7
(PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2016)
1249/1
SEJARAH SPM
Kertas 1
Ogos
1 jam Satu jam
JANGAN BUKA...
SULIT
[Lihat sebelah]
1249/1 © 2016 SULIT
1 Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang b...
SULIT
4 Mengapakah mata pelajaran berikut diberi penekanan dalam bidang pendidikan di Athens?
A Melatih pemimpin berwibawa...
SULIT
C Mengiktiraf golongan pendeta
D Mengekalkan warisan tradisi
7 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan am...
SULIT
III Wujudnya golongan Muhajirin dan Ansar
IV Mempersaudarakan orang Islam Makkah dan Madinah
A I dan II
B I dan IV
C...
SULIT
14 Menurut catatan China, perkampungan Ta Shih telah wujud di Sumatera Utara pada tahun
650 Masihi.
Kewujudan perkam...
SULIT
17 Maklumat berkaitan pendidikan formal di Tanah Melayu
Maklumat tersebut berkaitan dengan
A pengajaran di istana
B ...
SULIT
B II dan IV
C II dan III
D III dan IV
20 Senarai berikut menunjukkan tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan eko...
SULIT
Mat Salleh Sabah
Jadual 2
Mengapakah penentangan tersebut berlaku?
A Pencerobohan kawasan
B Penghapusan sistem perha...
SULIT
26 Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan
Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berl...
SULIT
28
Apakah gesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang terkandung dalam
piagam
di atas ?
A Dasar liberalisasi
...
SULIT
A Melambatkan penyertaan dalam Malaysia
B Memecahbelahkan perpaduan rakyat
C Menggugat rancangan kemerdekaan
D Mengu...
SULIT
Mengapakah perkara tersebut digubal dalam Perlembagaan Malaysia?
A Mengawal kemasukan pendatang asing ke negara ini
...
SULIT
38
Rajah 2
Rajah di atas merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada akhir abad ke-
19.
Apakah implika...
SULIT
A Memperkenalkan Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M)
B Merancakkan perdagangan antarabangsa
C Mengurangkan kadar perbel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trial Terengganu 2016. Soalan K1

476 views

Published on

trial terengganu 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Trial Terengganu 2016. Soalan K1

 1. 1. SULIT BAHAN KECEMERLANGAN 7 (PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2016) 1249/1 SEJARAH SPM Kertas 1 Ogos 1 jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu, A,B,C dan D. Bagi setiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak
 2. 2. SULIT [Lihat sebelah] 1249/1 © 2016 SULIT 1 Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun Apakah ciri kehidupan tersebut ? A Kebebasan beragama B Kesejahteraan hidup C Kemajuan ekonomi D Ketinggian moral 2 Maklumat berikut berkaitan dengan kepercayaan dalam tamadun Hwang Ho. Amalan tersebut berkaitan dengan A falsafah Taoisme B konsep Yin dan Yang C ajaran Confucianisme D konsep Feng Hsui 3 Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi Apakah persamaan ketiga-tiga buah negara tersebut? A Ahli Dewan dilantik oleh ketua negara B Perdana Menteri mengetuai negara C Rakyat diberi hak memilih pemimpin D Dewan Senat meluluskan undang-undang 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 2 Orang Cina percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi • Malaysia • Indonesia • Amerika Syarikat
 3. 3. SULIT 4 Mengapakah mata pelajaran berikut diberi penekanan dalam bidang pendidikan di Athens? A Melatih pemimpin berwibawa B Menanam sikap keberanian C Melahirkan individu seimbang D Mengukuhkan semangat patriotik 5 Peta 1 menunjukkan kerajaan Maritim di Asia Tenggara Peta 1 Mengapakah kerajaan tersebut berjaya meneroka dunia luar? A Pusat latihan kelautan ditubuhkan B Mahir dalam pembinaan kapal C Kerajaan asing memberikan bantuan D Kegiatan pertanian berkembang maju 6 Unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara . Apakah kepentingan unsur tersebut ? A Memperkukuh kedudukan pemerintah B Mendaulatkan sistem perundangan 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 3 • Sukan • Seni berpidato • Kesusasteraan
 4. 4. SULIT C Mengiktiraf golongan pendeta D Mengekalkan warisan tradisi 7 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan amalan Sistem Kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah? I Hidup berpindah-randah II Cara hidup berpuak-puak III Terdiri daripada suku tertentu IV Menjalankan pemerintahan berpusat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 8 Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua iaitu Surah al-Muddasir, ayat 1 – 7. Apakah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW menerusi surah tersebut? A Membuat perjanjian damai B Mengelakkan permusuhan antara kaum C Mengekalkan persamaan taraf antara manusia D Menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia 9 Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam • Abdullah bin Abu Bakar • Amir bin Fuhairah • Abdullah bin Arqat Apakah sumbangan mereka? A Meneruskan dakwah ke Taif B Membantu Rasulullah berhijrah ke Madinah C Menamatkan pemulauan terhadap orang Islam D Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah 10 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah? I Terbinanya bangunan yang lengkap dengan infrastruktur II Struktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 4
 5. 5. SULIT III Wujudnya golongan Muhajirin dan Ansar IV Mempersaudarakan orang Islam Makkah dan Madinah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 11 Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Tahun Peristiwa 630 Masihi Orang Arab Quraisy melanggar syarat Perjanjian Hudaibiyah Jadual 1 Apakah kesan peristiwa tersebut? A Kota Makkah dikuasai Islam B Sistem kabilah dimansuhkan C Urusan perdagangan terjejas D Penduduk Madinah berhijrah 12 Bagaimanakah kerajaan Bani Umaiyah di Andalusía berjaya memajukan pertaniannya? A Penciptaan peralatan pertanian B Penyelidikan benih berkualiti C Penubuhan Jabatan Pertanian D Pembukaan kawasan tanah baru 13 Maklumat di bawah berkaitan dengan tindakan pemerintah di Eropah pada masa empayar Turki Uthmaniyah berkembang. Apakah kesan tindakan Maharaja ini? A Menguasai pemerintahan kerajaan Islam B Mendapat perlindungan daripada ancaman Parsi C Memperolehi perlindungan masyarakat Kristian D Memudahkan perluasan Islam di Eropah 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 5 Maharaja John VI Cantacuzens menjalinkan perjanjian dengan Orhan dari kerajaan Turki Uthmaniyah
 6. 6. SULIT 14 Menurut catatan China, perkampungan Ta Shih telah wujud di Sumatera Utara pada tahun 650 Masihi. Kewujudan perkampungan tersebut membuktikan A kemunculan sebuah kerajaan Islam B peranan pedagang menyebarkan Islam C kewujudan pusat pendidikan Islam D perkembangan kesusasteraan Islam 15 Ulama Islam mengislamkan golongan raja dan bangsawan terlebih dahulu supaya Islam tersebar luas di Asia Tenggara. Mengapakah ulama Islam bertindak demikian? A Mematuhi konsep kedaulatan pemerintah B Menghormati kuasa mutlak pemerintah C Melindungi kepentingan pemerintah D Mengetahui kesetiaan rakyat kepada pemerintah 16 Undang-undang Bertulis Kerajaan Melayu Tradisional • Undang-undang Pahang • Undang-undang Kedah • Undang-undang Perak Apakah kesan pelaksanaan undang-undang tersebut? A Melicinkan sistem pentadbiran B Menyekat pengaruh asing C Memantapkan sistem pendidikan D Mengeratkan hubungan diplomatik 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 6
 7. 7. SULIT 17 Maklumat berkaitan pendidikan formal di Tanah Melayu Maklumat tersebut berkaitan dengan A pengajaran di istana B pembelajaran di masjid C sistem madrasah D sekolah pondok 18 Bandar berikut muncul pada Zaman Kemuncak Pertengahan ( 1300-1600 Masihi ) di Itali. Apakah faktor kemunculan bandar tersebut? A Kemajuan perdagangan B Perluasan wilayah kekuasaan C Keunggulan undang-undang D Kekayaan sumber alam 19 Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di Britain pada abad ke-18? I Menyediakan sistem pengangkutan I I Menyediakan keperluan alat ganti I I I Menyediakan sumber modal I V Menyediakan bahan makanan A I dan II 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 7 • Terdapat sukatan pelajaran • Dilaksanakan secara kelas • Venice • Milan • Florence
 8. 8. SULIT B II dan IV C II dan III D III dan IV 20 Senarai berikut menunjukkan tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan ekonomi Tanah Melayu Apakah sumbangan mereka? A Memperkenalkan Sistem Kangcu B Melicinkan peraturan baru tanah C Memajukan perlombongan bijih timah D Memajukan tanaman komersial 21 Rajah berikut berkaitan dengan dasar British terhadap pekebun kecil Rajah 1 A Mengekalkan orang Melayu sebagai petani B Mengelak pengimportan beras dari Thailand C Menyaingi pengeluaran padi negara luar D Meningkatkan pendapatan negara 22 Penjajah Barat telah melaksanakan sistem birokrasi Barat di tanah jajahan mereka di Asia Tenggara. Apakah ciri sistem birokrasi tersebut? A Pengekalan pemerintahan beraja B Pelantikan pembesar daerah C Pengenalan sistem ufti D Pentadbiran melalui biro 23 Jadual menunjukkan tokoh tempatan yang telah menentang kuasa British pada abad ke-19. Tokoh Negeri Rentap Sarawak 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 8 • Long Jaafar • Raja Jumaat Enakmen Tanah Padi 1917 Melarang tanaman getah di kawasan penanaman padi
 9. 9. SULIT Mat Salleh Sabah Jadual 2 Mengapakah penentangan tersebut berlaku? A Pencerobohan kawasan B Penghapusan sistem perhambaan C Peningkatan kemasukan imigran D Paksaan menerima pencen 24 Jadual 3 Karya di atas mendedahkan tentang A kemunduran rakyat B kemerosotan ekonomi C ketidakadilan undang-undang D kelemahan sistem pemerintahan 25 Kedua-dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara masing-masing di Eropah pada abad ke-19. • Count Camillo Benso di Cavour • Otto Eduard von Bismarck Bagaimanakah mereka berjaya melakukan penyatuan tersebut ? A Mengenepikan perbezaan warna kulit B Menyatukan masyarakat majmuk C Menggunakan kaedah realpolitik D Membina empayar yang luas 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 9 Tokoh Hasil Karya Raden Adjeng Kartini • Habis Gelap Terbitlah Terang • Penulisan Seorang Puteri Jawa
 10. 10. SULIT 26 Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak Apakah corak pentadbiran yang digambarkan oleh kata perbilangan adat tersebut ? A Teokrasi B Demokrasi C Autokrasi D Birokrasi 27 Rajah di bawah menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu. Jadual 3 Apakah tujuan British melakukan perubahan di atas ? A Melicinkan pentadbiran B Memajukan pendidikan penduduk tempatan C Menghapuskan sempadan negeri D Menghapuskan pengaruh komunis 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 10 Sebelum Perang Dunia Kedua Selepas Perang Dunia Kedua • Negeri-Negeri Selat • Negeri-Negeri Melayu Bersekutu • Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu Malayan Union
 11. 11. SULIT 28 Apakah gesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang terkandung dalam piagam di atas ? A Dasar liberalisasi B Amalan realpolitik C Dasar dekolonisasi D Amalan monarki 29 Tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum merdeka Apakah sumbangan mereka ? A Menjadi senator B Menganggotai Sistem Ahli C Menubuhkan parti baharu D Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan 30 Apakah kesan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ? A Penubuhan Majlis Raja-raja Melayu B Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan C Perlantikan Gabenor sebagai ketua negara D Penyatuan kuasa negeri dengan persekutuan 31 Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada bulan April 1961 membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew. Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu ? 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 11 • Dato’ Mahmud Mat • Dato’ E.E.C. Thuraisingam Piagam Atlantik 1945
 12. 12. SULIT A Melambatkan penyertaan dalam Malaysia B Memecahbelahkan perpaduan rakyat C Menggugat rancangan kemerdekaan D Mengukuhkan kedudukan British 32 Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia pada peringkat awal penubuhan Malaysia. Tarikh Peristiwa 20 Januari 1963 Indonesia mengumumkan konsep Ganyang Malaysia Jadual 4 Bagaimanakah kempen tersebut dilaksanakan? A Mengeratkan hubungan dengan Filipina B Melakukan serangan dari udara C Melawat ke negara Afro - Asia D Menyokong parti pembangkang 33 Maklumat di atas berkaitan badan perundangan di negara kita. Apakah persamaan ciri kedua-dua dewan tersebut? I Tempoh masa berkhidmat II Membahaskan rang undang-undang III Ahlinya boleh dilantik sebagai menteri IV Pemilihan ahli melalui pilihanraya A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 34 Maklumat berikut berkaitan dengan Perkara 24 dalam Perlembagaan Malaysia. 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 12 • Dewan Rakyat • Dewan Negara Seseorang yang mempunyai kerakyatan negara lain akan dilucutkan kewarganegaraannya
 13. 13. SULIT Mengapakah perkara tersebut digubal dalam Perlembagaan Malaysia? A Mengawal kemasukan pendatang asing ke negara ini B Mengawal penghijrahan rakyat ke luar negara C Menjamin hak istimewa kaum bumiputera D Menjamin kesetiaan rakyat kepada negara 35 Pilihan raya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya wakil rakyat A meninggal dunia B dipecat dari parti C menyertai parti lain D hilang sokongan 36 Apakah persamaan agensi kerajaan di atas dalam Rancangan Malaya Pertama? A Mempelbagaikan jenis tanaman B Menumpukan pembangunan luar bandar C Memajukan bidang perdagangan D Melatih bumiputera dalam bidang perindustrian 37 Jadual 5 Apakah matlamat penubuhan institusi di atas? A Memperkukuhkan perpaduan nasional B Melaksanakan dasar pendidikan Melayu C Mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu D Memupuk jati diri bangsa Malaysia 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 13 • Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA ) Tahun Penubuhan 1977 Universiti Kebangsaan Malaysia
 14. 14. SULIT 38 Rajah 2 Rajah di atas merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada akhir abad ke- 19. Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut ? A Perebutan bahan mentah B Peningkatan ekonomi dunia C Permulaan persaingan kuasa D Pembentukan perpaduan sejagat 39 Rajah 3 Apakah antara matlamat penubuhan pertubuhan tersebut? A Mengekalkan perdamaian antara negara Islam B Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan C Meningkatkan perhubungan sosio budaya D Mengekalkan keamanan dunia 40 Apakah usaha Malaysia dalam menghadapi era globalisasi? 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT Perikatan Kuasa Tengah ( 1882 ) Jerman Itali Austria- Hungary 14 Tunku Abdul Rahman Idea penubuhan OIC 1971
 15. 15. SULIT A Memperkenalkan Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M) B Merancakkan perdagangan antarabangsa C Mengurangkan kadar perbelanjaaan D Menyediakan prasarana ICT KERTAS SOALAN TAMAT 1249/2 @ 2009HakCipta JPNT SULIT 15

×