Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trial SBP 2016. Soalan K1

707 views

Published on

Trial SBP 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Trial SBP 2016. Soalan K1

 1. 1. SULIT 1249/1 SEJARAH Kertas 1 Ogos 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SEJARAH Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, sila padamkan lorekan yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. ___________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak. 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT
 2. 2. SULIT 1 2 3 2 Bagaimanakah konsep kehidupan masyarakat yang bertamadun menurut pandangan cendekiawan Barat? A Kebebasan mengamalkan sebarang agama B Kemajuan pesat dalam hal kebudayaan C Kesejahteraan semua lapisan rakyat D Keutamaan pembangunan lahiriah Gambar 1 berkaitan dengan tamadun Hwang Ho. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan gambar tersebut? A Peningkatan status masyarakat B Pengenalan sistem tulisan C Peralatan untuk berperang D Penggunaan alat pengebumian Anda sebagai seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. Bagaimanakah anda membuktikan kesetiaan kepada raja? I Melafazkan taat setia II Menyerahkan ufti III Melindungi rakyat IV Memb eri bantua n ketente raan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
 3. 3. 1249/1 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 4. 4. SULIT 4 3 Senarai berikut berkaitan persatuan yang ditubuhkan di India.  Persatuan tukang kayu  Persatuan tukang logam  Persatuan tukang kulit 1249/1 Bagaimanakah persatuan di atas dapat menjamin kemakmuran ekonomi dalam tamadun tersebut? A B C D Melatih pekerja baru Mengawal harga barang Mengeluarkan mata wang Menyediakan tempat berniaga 5 Rajah 1 berkaitan dengan kedudukan kelas dalam tamadun China. Strata Masyarakat Sarjana Petani Tukang Pedagang Rajah 1 Bagaimanakah status golongan pedagang boleh berubah kepada kelas yang lebih tinggi? A B C D Membayar cukai Mengumpul harta Memberikan taat setia Meningkatkan tahap pendidikan
 5. 5. Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 6. 6. SULIT 6 4 Rajah 2 berkaitan dengan perubahan yang berlaku kepada kerajaan Funan. Kerajaan agraria Kerajaan maritim Rajah 2 Mengapakah perubahan tersebut berlaku? A Kekuatan tentera B Perluasan empayar C Kemajuan pelabuhan D Pertambahan penduduk 1249/1 7 Maklumat berikut berkaitan dengan peperangan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Perang al-Basus   Berlangsung selama 40 tahun Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar Bagaimanakah perang tersebut boleh dielakkan daripada berlaku pada masa kini? A B C D Mengimbangi taraf ekonomi antara kaum Meningkatkan persefahaman penduduk Memperkuat bidang ketenteraan Meningkatkan kemajuan infrastruktur 8 Pada 6 Ogos 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Apakah kesan peristiwa tersebut? A B C D Penyebaran agama Islam Kemunculan kerajaan baharu Islam Penentangan orang Arab Quraisy terhadap Islam Pemisahan antara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam
 7. 7. © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 8. 8. SULIT 9 10 5 Mengapakah keadaan di Madinah kurang aman sebelum kedatangan Islam? I Keluasan wilayah II Ketiadaan ajaran agama III Perbalahan antara suku Arab IV Penguasaan ekonomi oleh Yahudi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi? A Menyediakan strategi menghadapi ancaman Quraisy Makkah B Melindungi tradisi masyarakat Arab C Menamatkan permusuhan dengan Rom D Memberi panduan pemerintahan berasaskan Islam 1249/1 11 Dasar sosial Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam. Mengapakah orang Kristian berminat memeluk Islam? A B C D Memberi penekanan kepada kecemerlangan individu Mengutamakan kemewahan dalam kehidupan Memperkuat kedudukan sesuatu bangsa Menjamin kemuliaan keturunan 12 Pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin, seseorang khalifah dilantik melalui sistem syura.
 9. 9. Apakah kebaikan sistem tersebut? A B C D Menjamin pemilihan pemimpin berkelayakan Meneruskan tradisi masyarakat Arab Mendapat sokongan orang bukan Arab Menjamin kesinambungan pemerintahan 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 10. 10. SULIT 6 1249/1 13 Bagaimanakah pedagang Islam berupaya menarik minat penduduk tempatan di Asia Tenggara mendalami ajaran Islam? A B C D Menulis kitab agama Mendirikan madrasah Mengamalkan sikap jujur Memuliakan kedudukan raja 14 Ajaran Islam disebarkan dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara selepas raja memeluk Islam. Keadaan tersebut berlaku kerana masyarakat Asia Tenggara A B C D taat kepada pemerintah tabah menghadapi cabaran bersepakat dalam perjuangan bekerjasama untuk kesejahteraan 15 Selepas kedatangan Islam, sistem pendidikan madrasah dilaksanakan di Tanah Melayu. Apakah ciri sistem pendidikan tersebut? I II III IV A B C D Dilaksanakan secara kelas Waktu pembelajaran terhad Keperluan asas disediakan Pendidikan diawasi mudir I dan II I dan IV II dan III III dan IV 16 Bagaimanakah Laksamana membantu meneruskan perkembangan Islam di Melaka pada abad ke-I6? A B C D Menjaga keselamatan perairan Mengetuai protokol di istana Mentadbir kemudahan di pelabuhan Mengawal keamanan dalam negeri 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 11. 11. SULIT 7 1249/1 17 Mengapakah Gereja Katolik menjadi institusi yang berkuasa di Eropah pada Zaman Gelap? A B C D Memiliki banyak hartanah Berhak mengutip cukai Mendapat sokongan petani Bergiat dalam perdagangan 18 Golongan berikut muncul di Eropah pada zaman Kemuncak Pertengahan.    Artisan Pedagang Ahli Perbankan Apakah faktor kemunculan golongan tersebut? A B C D Kehadiran orang gasar Kemunculan bandar besar Kekuatan institusi parlimen Kelahiran golongan baron 19 Senarai berikut adalah undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British.    Peraturan Tanah Perak 1879 Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887 Kanun Tanah Selangor 1891 Apakah kesan pengenalan undang-undang tersebut kepada penduduk tempatan? I II III IV A B C D Pengenalan sistem cukai mengikut jenis tanah Pengutipan hasil hutan dengan kebenaran raja Pemilikan tanah individu tanpa had Permohonan tanah melalui Pejabat Tanah I dan II I dan IV II dan III III dan IV 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 12. 12. SULIT 20 8 Bagaimanakah Land Settlement Order yang diperkenalkan oleh British di Sarawak pada tahun 1933 dapat melindungi tanah milik peribumi? A Penetapan harga yang tinggi B Pemindahan hak milik secara warisan C Peningkatan kadar bayaran sewaan D Penghapusan cukai tahunan 1249/1 21 Peta 1 menunjukkan Terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah. Apakah kesan pembukaan terusan tersebut kepada imperialis Barat? A B C D Memendekkan jalan perhubungan Mengelakkan serangan musuh Membawa muatan yang berat Memudahkan perhubungan
 13. 13. ak Cipta BPSBPSK SULIT
 14. 14. SULIT 22 9 Gambar 2 menunjukkan seorang raja di Thailand. 1249/1 Gambar 2 Bagaimanakah raja tersebut berjaya menghalang kuasa Barat daripada merampas kedaulatan mereka? A B C D Memperkukuh sistem pertahanan Menjalinkan hubungan diplomatik Mengamalkan dasar tutup pintu Memodenkan pentadbiran negara 23 Antara yang berikut, pengaruh luar manakah yang telah mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara? A B C D Pengamalan realpolitik di Barat Perang Kemerdekaan di Amerika Perjuangan Mahatma Gandhi di India Perjuangan golongan Luddite di Eropah 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 15. 15. SULIT 10 1249/1 24 Apakah tindakan Syarikat Borneo Utara British (SBUB) yang menyebabkan Mat Salleh bangkit menentang SBUB di Sabah? A B C D Menghalang kemasukan imigran Mengambil alih aktiviti perdagangan Melaksanakan sistem cukai kepala Menuduh orang Iban sebagai lanun 25 Senarai berikut merupakan akhbar-akhbar di Tanah Melayu pada tahun 1930-an.    Majlis Warta Malaya Utusan Melayu Apakah isu ekonomi yang cuba disampaikan kepada orang Melayu melalui akhbar tersebut? A B C D Hargai warisan bangsa Kekalkan nilai-nilai baik Larangan menjual tanah Bersatu dalam organisasi 26. Pembentukan Kerajaan Islam Madinah mempunyai persamaan dengan pembentukan negara Malaysia. Apakah persamaan tersebut? A B C D Mementingkan pemuafakatan Mengamalkan kaedah realpolitik Mengekalkan sistem monarki Mengutamakan bangsa 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 16. 16. SULIT 27. 11 Antara yang berikut, yang manakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan Melayu Melaka? I Parlimen II Perlembagaan III Wilayah Pengaruh IV Keunggulan undang-undang A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 1249/1 28. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895 mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara dan bangsa. Apakah kepentingan undang-undang tersebut? A B C D Menghalang perluasan kuasa British Mengurangkan kuasa pembesar Menyatupadukan penduduk Menarik minat pelabur 29. Pertubuhan berikut menentang tindakan Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada Kerajaan British pada tahun 1946.   Persatuan Melayu Sarawak (PMS) Persatuan Dayak Sarawak (PDS) Mengapakah penyerahan tersebut ditentang? A B C D Bimbang ekonomi terjejas Setia kepada keluarga Brooke Bercanggah dengan Perlembagaan 1941 Berlaku perbalahan antara pemimpin tempatan
 17. 17. 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 18. 18. SULIT 12 1249/1 30. Sajak berikut menggambarkan tentang perjuangan Dato’ Onn Ja’afar terhadap pembentukan Malayan Union di Tanah Melayu . DATO' ONN Ketika mendengar berita itu (malam aku di muka radio) hujan menerjah dinding jendela aku tunduk mengingatmu Aku tau sedu di Tambak Johor suaramu bicara di ruang istana tegas tanjak menyosong angin keris bersilang bendera kuning Tapi siapa akan lupa, tanyalah anak-anak yang sekarang jadi dewasa gemparnya MacMichael di bumi bertuah menyababkan namamu harum di lembah Sajak Nukilan : Usman Awang Apakah tindakan Dato’ Onn Ja’afar dalam menentang Malayan Union? A B C D Menubuhkan United Malays Organization Menetapkan syarat mendapatkan kerakyatan Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Melaksanakan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 19. 19. SULIT 31 13 Gambar 3 berkaitan dengan Persidangan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu melibatkan Suruhanjaya Reid. Gambar 3 Apakah peranan Suruhanjaya Reid? A Membentuk kerjasama politik B Membuat tinjauan kemerdekaan C Memperkukuh perpaduan negara D Merangka perlembagaan merdeka 1249/1 yang 32 Dalam Pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) yang diadakan pada 27 Julai 1955, Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Apakah tindakan Tunku Abdul Rahman selepas berjaya memenangi pilihan raya? A B C D Menamatkan darurat Membentuk kabinet Mengisytiharkan kemerdekaan Membentuk Parti Perikatan 33 Konsep Ganyang Malaysia diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada 20 Januari 1963. Apakah matlamat pengumuman tersebut? A B C D Membentuk gagasan Melayu Raya Menubuhkan Persekutuan Borneo Menjatuhkan imej kerajaan Malaysia Memusnahkan pembentukan Malaysia
 20. 20. 49/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 21. 21. SULIT 34 14 Mengapakah gagasan Malaysia disambut baik oleh pemimpin parti berikut? Parti Tindakan Rakyat yang dikenali sebagai PETIR A Meningkatkan taraf hidup sosial B Mendapatkan sokongan semua ahli C Menghalang parti berhaluan kiri D Menguasai kegiatan ekonomi 1249/1 35 Encik Abdul Rahman telah menjadi ahli Dewan Rakyat dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Bagaimanakah beliau berjaya menjadi ahli dewan tersebut? A B C D Menjadi ahli parti pembangkang Mendapat lantikan Yang di-Pertuan Agong Memegang jawatan perkhidmatan awam Memenangi pilihan raya parlimen 36 Maklumat berikut berkaitan dengan perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. Undang-undang negeri yang bercanggah dengan Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan akan terbatal dengan sendirinya. Mengapakah undang-undang negeri mesti selaras dengan Perlembagaan Persekutuan? A B C D Menjamin keluhuran perlembagaan Memantapkan urusan pentadbiran Memelihara kebajikan rakyat Mengekalkan institusi beraja
 22. 22. 16 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 23. 23. SULIT 15 1249/1 37 Majlis Perundingan Negara (MPN) menekankan pembentukan ideologi negara yang dikenal sebagai Rukun Negara. Mengapakah ideologi tersebut ditekankan? A B C D Melicinkan urusan pentadbiran Mengukuhkan kedudukan kerajaan Melahirkan masyarakat yang adil Memelihara kepentingan hubungan luar 38 Rancangan Malaysia Pertama diperkenalkan setelah penubuhan Malaysia. Apakah matlamat rancangan tersebut? I II III IV A B C D Integrasi nasional Menyusun masyarakat Mengukuhkan perindustrian Memfokus kesejahteraan rakyat I dan II I dan IV II dan III III dan IV 39 Maklumat berikut berkaitan dengan dasar luar Malaysia tahap pertama (1957 – 1970).   Dasar pro-Barat Dasar berbaik-baik dengan negara jiran Mengapakah Malaysia mengamalkan dasar tersebut? A B C D Masalah kewangan Sikap diskriminasi kaum Ancaman keselamatan Persamaan budaya 1249/1 © 2016 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
 24. 24. SULIT 40. 16 Pernyataan berikut berkaitan dengan Perang Dingin. Selepas Perang Dunia Kedua telah berlaku Perang Dingin akibat fahaman politik yang berbeza. Apakah kesan perang tersebut? A Kemusnahan alam B Kemelesetan ekonomi C Kemunculan blok dunia D Kewujudan Pakatan Bertiga KERTAS SOALAN TAMAT 1249/1
 25. 25. SULIT

×