Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
1 Mengapakah raja mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan dalam tamadun awal
manusia?
A Memudahka...
3
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
6 Peta menunjukkan lokasi kerajaan agraria dalam tamadun awal di Asia Tenggara.
Apakah iktibar...
4
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
9 Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia.
Apakah keistimewaan...
5
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
13 Rajah menunjukkan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara.
Apakah cara yang digunakan oleh...
6
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
17 Apakah kesan akta di bawah terhadap petani kecil di Britain?
A Menjual tanah kepada raja
B ...
7
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
21 Rajah berikut menunjukkan pengenalan sistem birokrasi barat di Burma.
Tahun Perkara
1887
18...
8
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
25 Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah persatuan separa politik.
Pada pendapat anda, apak...
9
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
29 Jadual berikut berkaitan tindakan Vyner Brooke di Sarawak.
Mengapakah rakyat Sarawak menent...
10
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
34 Apakah syarat untuk menjadi Ahli Dewan Rakyat dalam sistem pemerintahan di
Malaysia?
A Dip...
11
SULIT 1249/1
1249/1 SULIT
39 Apakah kesan daripada perbandingan tersebut?
Perbandingan Ideologi
Aspek Blok Kapitalis Bl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trial P.Pinang 2016. Soalan K1

245 views

Published on

Trial PP 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trial P.Pinang 2016. Soalan K1

 1. 1. 2 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 1 Mengapakah raja mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan dalam tamadun awal manusia? A Memudahkan pentadbiran B Menjaga keamanan C Menaikkan status D Mendapat pengiktirafan 2 Maklumat berikut menunjukkan sumbangan tamadun Mesopotamia. Mengapakah tamadun Mesopotamia berjaya mencipta sumbangan tersebut? A Perkembangan ilmu sains B Penguasaan bidang maritim C Penguasaan bidang astronomi D Perkembangan ilmu geografi 3 Apakah sumbangan Maharaja Justinian terhadap Kod Undang-Undang Rom? A Menggubal Kod Undang-Undang Rom B Membukukan Kod Undang-Undang Rom C Membuat pindaan Kod Undang-Undang Rom D Memaparkan Kod Undang-Undang Rom untuk tatapan umum 4 Apakah matlamat persatuan perdagangan dan perusahaan yang ditubuhkan dalam tamadun India? A Mengawal harga barang B Menjamin kuantiti barang C Menjaga kebajikan pekerja D Mentadbir urusan pelabuhan 5 Jadual berikut berkaitan dengan kesusasteraan tamadun India. Apakah sumbangan epik tersebut kepada kesusasteraan klasik Asia Tenggara? A Unsur kemasyarakatan B Unsur kebudayaan C Unsur ketuhanan D Unsur mitos • Penggunaan jalan laut • Penciptaan kalendar berasaskan sistem solar • Epik Ramayana • Epik Mahabrata • Epik Puranas
 2. 2. 3 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 6 Peta menunjukkan lokasi kerajaan agraria dalam tamadun awal di Asia Tenggara. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan kerajaan agraria? I Memanfaatkan setiap kurniaan Tuhan II Mengamalkan budi pekerti mulia III Berani memperjuangkan hak IV Tidak mudah berputus asa A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 7 Struktur sistem kabilah menyebabkan kemunculan semangat assabiah dalam masyarakat Arab Jahiliah. Apakah langkah untuk mengelakkan amalan tersebut? A Membawa masuk pekerja asing B Mewujudkan gagasan 1 Malaysia C Mengehadkan kebebasan bersuara D Memperkenalkan kebudayaan barat 8 Peristiwa berikut menunjukkan tindakan yang dibuat oleh Nabi Muhammad s.a.w. setelah kematian bapa saudara baginda, Abu Talib dan isteri baginda, Khadijah. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. mengambil tindakan tersebut? A Mengurangkan tekanan daripada orang Quraisy B Memenuhi jemputan penduduk tempatan C Meningkatkan ekonomi umat Islam D Mematuhi perintah Allah s.w.t. • Berhijrah ke Habsyah • Rancang ke Taif
 3. 3. 4 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 9 Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia. Apakah keistimewaan perlembagaan tersebut? A Menerima wahyu Allah s.w.t. B Menamatkan perang saudara C Merintis pembukaan kota Makkah D Menggunakan peraturan sistem kabilah 10 Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh panglima Arab Quraisy yang berpengaruh. Apakah peristiwa yang membawa kepada pengislaman tokoh-tokoh tersebut? A Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua B Pembukaan semula kota Makkah C Perjanjian Hudaibiyah D Perang Khandak 11 Bagaimanakah pemilihan khalifah Islam dapat dikukuhkan? A Temuduga B Peperiksaan C Musyawarah D Baiah 12 Tokoh berikut pemerintah zaman kegemilangan kerajaan Islam. Apakah kerajaan X? A Khulafa al-Rasyidin B Bani Umaiyah C Bani Abbasiyah D Turki Uthmaniyah • Khalid bin al-Walid • Amru bin al-As • Uthman bin Talhah • Khalifah Harun al-Rasyid • Khalifah al-MakmunKerajaan X
 4. 4. 5 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 13 Rajah menunjukkan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Apakah cara yang digunakan oleh kerajaan tersebut untuk meluaskan Islam? A Menjajah kawasan baru B Mengahwinkan puteri mereka C Menjalinkan hubungan dagang D Menjalinkan hubungan diplomatik 14 Pendidikan pondok berkembang di Asia Tenggara setelah kedatangan Islam. Apakah yang mendorong perkembangan tersebut? A Arahan dari pemerintah B Sikap mementingkan ilmu C Toleransi dari bangsawan D Kedatangan golongan ulama 15 Gambar menunjukkan majlis yang dijalankan mengikut saranan Islam. Majlis berkhatan Majlis berkhatam Apakah nilai yang perlu dipelajari oleh generasi hari ini untuk menjayakan majlis tersebut? A Bersopan santun B Berbudi bahasa C Bersatu padu D Berdikari 16 Mata wang timah Kedah berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin. Apakah keistimewaan mata wang tersebut? A Mudah diperoleh B Mudah digunakan C Mempunyai nilai estetika D Menjadi pilihan pedagang • Perlak • Samudera-Pasai • Melaka • Mataram Kerajaan Islam
 5. 5. 6 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 17 Apakah kesan akta di bawah terhadap petani kecil di Britain? A Menjual tanah kepada raja B Menjadi pengusaha kilang C Membentuk tanah ladang D Menjadi buruh ladang 18 Apakah kesan kemasukan buruh asing untuk memajukan kegiatan ekonomi Barat di Asia Tenggara? A Pengurangan penduduk di luar bandar B Perubahan kegiatan ekonomi rakyat tempatan C Perubahan komposisi etnik negara jajahan D Pengurangan kaum asal di negara jajahan 19 Apakah usaha British untuk mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani? I Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson II Mengurangkan pengeluaran padi III Menaikkan premium permohonan tanah baharu IV Melarang pembukaan tanah baharu untuk penanaman getah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 20 Jadual menerangkan jumlah imigran China di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Tahun Imigran 1891 163 000 orang 1901 300 000 orang Apakah kesan kemasukan imigran tersebut? A Kewujudan masyarakat majmuk B Perkembangan pertanian sara diri C Peningkatan petempatan setinggan D Kebangkitan semangat kebangsaan Akta Pemagaran Tanah 1792
 6. 6. 7 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 21 Rajah berikut menunjukkan pengenalan sistem birokrasi barat di Burma. Tahun Perkara 1887 1889 Akta Kampung Ulu Burma Akta Perkampungan Burma Apakah implikasi pengenalan akta tersebut kepada Burma? A Pengaruh golongan agama meningkat B Sistem pentadbiran tradisional terhapus C Pendapatan penduduk tempatan merosot D Kedudukan institusi beraja diperkukuh 22 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan dasar ekonomi Barat yang menindas penduduk peribumi? I Sistem hamba – Burma II Sistem Buruh Kontrak – IndoChina III Sistem Tanaman Paksa – Indonesia IV Sistem Polo – Filipina A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 23 Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada sederhana kepada radikal? A Sekatan pengaruh luar B Perjuangan tidak berkesan C Pengurangan sumber kewangan D Sokongan pemerintah tempatan 24 Maklumat berikut berkaitan dengan pemimpin tempatan di Sarawak. Mengapakah James Brooke ingin menghapuskan tokoh di atas? A Menyerang kapal Nemesis B Membunuh kapten Farquhar C Menganggap orang Iban sebagai lanun D Menghalang pelayaran James Brooke • Nama sebenar Libau • Berasal dari Hulu Skrang • Digelar raja darat X
 7. 7. 8 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 25 Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah persatuan separa politik. Pada pendapat anda, apakah tujuan pembelian akhbar tersebut? A Alat mengkritik raja-raja B Menyampaikan berita C Menyebarkan idea D Alat propaganda 26 Gambar menunjukkan alat kebesaran diraja. Alat kebesaran di atas merujuk kepada ciri-ciri negara bangsa bagi A kerajaan B kedaulatan C lambang-lambang D wilayah pengaruh 27 Rajah berikut menerangkan sistem pemerintahan di Kelantan. Apakah tujuan penubuhan sistem tersebut? A Mempelopori sistem pemerintahan demokrasi B Mempunyai pentadbiran yang mantap C Kewibawaan pemerintahan sultan D Kecekapan pentadbiran sultan 28 Mengapakah British mengasingkan Singapura daripada Malayan Union? A Mengekalkannya sebagai pelabuhan bebas B Menjadi pusat pemerintahan British di Timur C Menjadi pusat pentadbiran Negeri-Negeri Selat D Mengikut arahan Parlimen British • Ditubuhkan pada tahun 1939. • Dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. • Membeli akhbar Warta Malaya untuk membantu perjuangan persatuan Sultan Muhammad II (1836-1886) Sistem Jemaah Menteri
 8. 8. 9 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 29 Jadual berikut berkaitan tindakan Vyner Brooke di Sarawak. Mengapakah rakyat Sarawak menentang tindakan tersebut? Tahun Peristiwa 1946 Penyerahan Sarawak kepada British A Kemerosotan kuasa pembesar B Penguasaan ekonomi orang Cina C Bercanggah dengan Perlembagaan 1941 D Menghapuskan sistem feudal 30 Apakah tujuan Sistem Ahli dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga Jun 1955? A Melatih orang tempatan berkerajaan sendiri B Menuntut kemerdekaan negara C Menghasilkan kerjasama politik D Menyelesaikan perpaduan antara kaum 31 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah memberikan hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir sebuah negara yang berdaulat. Apakah kesannya kepada masyarakat Malaysia? A Masalah perpaduan kaum B Pembentukan kerajaan demokrasi C Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka D Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan negeri 32 Antara berikut, apakah faktor politik yang mendorong pembentukan Malaysia? I Keselamatan II Kerjasama III Kependudukan IV Dasar dekolonisasi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 33 Mengapakah tentera Komanwel membantu Malaysia semasa konfrantasi Indonesia terhadap Malaysia pada tahun 1963? A Menjaga kepentingan ekonomi B Merupakan bekas tanah jajahan C Menghalang perluasan pengaruh komunis D Menandatangani perjanjian pertahanan dengan Britian
 9. 9. 10 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 34 Apakah syarat untuk menjadi Ahli Dewan Rakyat dalam sistem pemerintahan di Malaysia? A Dipilih dalam pilihan raya B Aktif dalam pertubuhan politik C Mewakili sesuatu kumpulan minoriti D Cemerlang dalam perkhidmatan awam 35 Lagu kebangsaan negara kita digubah berdasarkan lagu Terang Bulan. Apakah kelebihan yang terdapat dalam lagu tersebut? A Menjelaskan perpaduan kaum B Mempunyai irama yang merdu C Mengandungi unsur kemelayuan D Mempunyai seni kata yang indah 36 Kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) pada akhir tahun 1980. Apakah tujuan penubuhan perbadanan tersebut? A Menghalang penglibatan pihak swasta B Mengurangkan beban kerajaan C Membela nasib pekerja industri D Menguruskan projek industri berat 37 Apakah langkah kerajaan bagi mengukuhkan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan? A Pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan B Penubuhan Universiti Malaya C Penubuhan sekolah-sekolah Melayu D Penggunaan bahasa Melayu oleh semua kaum 38 Pernyataan berikut merujuk kepada cabaran dalam Wawasan 2020. Wawasan 2020 • Mewujudkan masyarakat yang patuh kepada agama, pengamalan budaya, dan tradisi cemerlang, serta mengutamakan kejujuran, disiplin dan bertanggungjawab Apakah cabaran yang dimaksudkan? A Membina masyarakat yang saintifik B Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika C Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya D Melahirkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi
 10. 10. 11 SULIT 1249/1 1249/1 SULIT 39 Apakah kesan daripada perbandingan tersebut? Perbandingan Ideologi Aspek Blok Kapitalis Blok Komunis Politik • Negara demokratik • Pemilihan kerajaan melalui pilihan raya • Pemerintahan oleh diktator • Parti Komunis sahaja diiktiraf A Perang Dunia Pertama B Perang Dunia Kedua C Pembentukan Blok Dunia D Pembentukan Liga Bangsa Logo PBB 40 Malaysia telah memberikan sumbangan kepada Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) ke arah memelihara keamanan dunia. Apakah sumbangan tersebut? I Menyarankan penggunaan dinar emas II Membebaskan negara yang dijajah III Menghantar pasukan pemerhati IV Menentang dasar Apartheid A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV KERTAS SOALAN TAMAT

×