Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
1.
Semua istilah di atas merujuk kepada tamadun manusia. Mengapakah pandangan
sarjana Islam tentang konsep tamadun diang...
2
4. Mengapakah masyarakat Tamadun China menyanjung tinggi pelaksanaan Sistem
Peperiksaan Awam?
A. Melahirkan rakyat berdi...
3
8. Jadual 1 berikut merujuk kepada wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi
Muhammad SAW
Tarikh Peristiwa
6 ...
4
11. Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dalam
sistem pemerintahan negara?
A. Me...
5
16. Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di Tanah Melayu.
Maklumat tersebut berkaitan dengan
A. sekolah p...
6
19. Gambar 1 berikut adalah tokoh penting pada zaman Renaissance.
Gambar 1
Bagaimanakah tokoh tersebut memberi sumbangan...
7
23. Maklumat berikut merujuk gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.
Mengapakah ciri gerakan nasionalisme tah...
8
26. Kedua- dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara masing-masing di Eropah pada abad
ke-19.
Apakah persamaan kedua-d...
9
30. Pelaksanaan Sistem Ahli memberi manfaat kepada penduduk Tanah Melayu.
Apakah manfaat tersebut?
A. Mengasaskan pemeri...
10
33. Jadual 5 berkaitan usaha untuk merealisasikan penubuhan Malaysia.
Tarikh 30 Julai hingga 5 Ogos 1963
Tempat Manila
...
11
37. Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in-situ melalui Dasar Pertanian
Negara ( DPN ).
Apakah tujuan pro...
12
40. Peta 1 menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia.
Peta 1
Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut?
A. Memb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trial Pahang 2016. Soalan K1

214 views

Published on

Trial Pahang 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trial Pahang 2016. Soalan K1

 1. 1. 1 1. Semua istilah di atas merujuk kepada tamadun manusia. Mengapakah pandangan sarjana Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih menyeluruh? A. Menggunakan asas ilmu logik B. Menggalakkan persaingan ilmu C. Mengutamakan pembangunan lahiriah D. Mengimbangi pembangunan lahiriah dan rohaniah 2. Apakah kepentingan kandungan karya The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu kepada masyarakat hari ini? A. Menerangkan sistem pemerintahan B. Mengatur strategi perniagaan C. Menentukan bentuk hubungan luar D. Membantu pelaksanaan peperiksaan awam 3. Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang diwarisi daripada tamadun Yunani. Apakah ciri demokrasi yang diamalkan oleh negara tersebut? A. Perdana Menteri mengetuai negara B. Rakyat diberi hak memilih pemimpin C. Dewan Senat meluluskan undang-undang D. Ahli Dewan Perhimpunan dilantik oleh ketua negara  Madana  Civitas  Civilization  Malaysia  Indonesia  Amerika Syarikat
 2. 2. 2 4. Mengapakah masyarakat Tamadun China menyanjung tinggi pelaksanaan Sistem Peperiksaan Awam? A. Melahirkan rakyat berdisiplin B. Meningkatkan tamadun bangsa C. Mengubah status sosial individu D. Melahirkan warganegara patriotik 5. Pernyataan berikut merujuk kepada hubungan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim. Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria? A. Menjadi kuasa laut yang unggul B. Pesaing yang hebat C. Pembekal sumber makanan D. Menakluk kawasan berhampiran 6. Rajah 1 menunjukkan candi terkenal di Asia Tenggara Rajah 1 Apakah fungsi candi tersebut? I. Rumah ibadat III. Pusat penyimpanan khazanah negara II. Kawasan perdagangan IV. Tempat menyimpan abu jenazah raja A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 7. Peperangan al-Basus yang berlaku pada zaman Jahiliah menunjukkan msyarakat Arab mementingkan A. Agama C. Puak B. Darjat D. Kawasan Saling bergantungan antara satu sama lain CANDI Angkor Wat Candi Borobudur
 3. 3. 3 8. Jadual 1 berikut merujuk kepada wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW Tarikh Peristiwa 6 Ogos 610M bersamaan 17 Ramadhan Surah Al-Alaq ayat 1-5 Jadual 1 Apakah yang diperintahkan kepada umat Islam dalam wahyu tersebut? A. Mewujudkan perdamaian B. Mementingkan pembacaan C. Menggalakkan perdagangan D. Meningkatkan permuafakatan 9. Maklumat di atas berkaitan dengan peperangan yang berlaku dalam sejarah penyebaran Islam. Maklumat di atas berkaitan dengan perang A. Al- Basus B. Khandak C. Tabuk D. Uhud 10. Rajah 2 menunjukkan syarat Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dengan Masyarakat Quraisy Makkah pada tahun 628 Masihi (6 Hijrah) Rajah 2 Apakah kesan perjanjian tersebut? A. Penghijrahan penduduk berkurangan B. Pertambahan wilayah jajahan C. Perluasan penyebaran Islam D. Pengukuhan angkatan tentera  Berlaku di antara orang Islam Madinah dengan orang Quraisy Makkah  Pihak Islam menggunakan strategi menggali parit di sekeliling Madinah Syarat Pertama Perjanjian Hudaibiyah Mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun
 4. 4. 4 11. Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dalam sistem pemerintahan negara? A. Menyediakan pakaian seragam tentera B. Membentuk tentera sukarela C. Memperkukuh tentera laut D. Memperkenalkan gaji untuk tentera 12. Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah iaitu pemeriksaan kepada sesiapa yang hendak berjumpa khalifah. Apakah tujuan sistem tersebut dilaksanakan? A. Penetapan peraturan di istana B. Halangan mengkritik pemerintah C. Mengawal keselamatan Khalifah D. Keamanan pemerintahan 13. Jadual 2 berkaitan dengan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Tempat Bukti Gerisik, Jawa Batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim Pasai Batu nisan Malik al-Salih Jadual 2 Batu nisan tersebut membuktikan Islam datang dari A. India C. Melaka B. China D. Tanah Arab 14. Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu Melaka menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Tokoh Negeri Bendahara Tun Perak Melaka Jadual 3 Bagaimanakah beliau melaksanakannya? A. Menyertai para ulama B. Menjalankan perluasan kuasa C. Menghasilkan kitab ilmu tasawuf D. Mengislamkan golongan pemerintah 15. Bagaimanakah Adat Perpatih dapat menyelesaikan masalah pentadbiran dan masyarakat di Negeri Sembilan? A. Amalan musyawarah B. Peranan Yang Dipertuan Besar C. Berdasarkan Hukum Kanun Manu D. Merujuk kepada Undang-undang Syariah
 5. 5. 5 16. Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di Tanah Melayu. Maklumat tersebut berkaitan dengan A. sekolah pondok B. sistem madrasah C. pembelajaran di masjid D. pengajaran di istana 17. Penyataan berikut merupakan maksud sistem feudal. Apakah persamaan sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu? I. Raja menaungi para pembesar II. Kerahan tenaga terhadap rakyat III. Raja memiliki tanah secara mutlak IV. Golongan agama menguasai kehidupan rakyat A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 18. Apakah aspek yang ditekankan oleh Gereja Katolik pada Zaman Pertengahan di Eropah? A. Penguasaan kemahiran teknologi B. Pengukuhan institusi keluarga C. Penerokaan wilayah baharu D. Pembelajaran ilmu akhirat  Terdapat sukatan pelajaran  Dilaksanakan secara kelas  Pengajaran mengikut tahap Feudal ialah sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh kaum bangsawan.
 6. 6. 6 19. Gambar 1 berikut adalah tokoh penting pada zaman Renaissance. Gambar 1 Bagaimanakah tokoh tersebut memberi sumbangan yang besar ketika era Renaissance? A. Menyarankan manusia berupaya menyelesaikan masalah. B. Menyatakan gereja perantaraan manusia dengan tuhan. C. Menyeru setiap manusia adalah hamba kepada tuhan. D. Menyatakan setiap masalah diselesaikan oleh tuhan. 20. Apakah sumbangan Henry N. Ridley terhadap perusahaan getah? A. Memberi subsidi baja B. Membawa masuk imigran luar C. Mengagihkan benih getah secara percuma D. Memajak tanah peribumi untuk penanaman 21. Apakah tujuan British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu? I. Memudahkan kegiatan pertanian II. Menggalakkan penduduk bercucuk tanam III. Menghindarkan tanah dijual kepada orang asing IV. Melindungi kepentingan ekonomi dan politik British A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 22. Apakah kesan akta berikut terhadap masyarakat Burma? A. Peningkatan taraf hidup B. Penindasan golongn petani C. Pengukuhan golongan agama D. Penghapusan pentadbiran tradisional Francesco Petrarch  Penyair  Ahli falsafah  Humanisne  1304-1374  Akta Kampung Ulu Burma (1887)  Akta Perkampungan Burma (1889)
 7. 7. 7 23. Maklumat berikut merujuk gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara. Mengapakah ciri gerakan nasionalisme tahap kedua sedemikian rupa? A. Gerakan tahap pertama menemui kegagalan B. Penjajah mula menghapuskan penentangan C. Nasionalisme tahap pertama lebih terancang D. Usaha menuntut kemerdekaan tidak berkesan 24. Gambar 2 menunjukkan hukuman yang dikenakan ke atas Tok Janggut. Gambar 2 Apakah yang dilakukan oleh British sebelum Tok Janggut digantung sedemikian? A. Dibiarkan terseksa di Pasir Puteh B. Ditunjukkan kepada Sultan Kelantan C. Diarak ke seluruh pekan Kota Bharu D. Dicam mayat oleh Engku Besar Jeram 25. Apakah kesan kesengsaraan berikut terhadap penduduk di Tanah Melayu? A. Mendapatkan bantuan luar B. Membentuk sistem politik tersendiri C. Menyerah nasib kepada penjajah D. Menolak penguasaan kuasa asing Tahap Kedua Radikal Kesengsaraan Hidup Semasa Pendudukan Jepun Kekurangan Makanan Kekurangan ubat-ubatan Kekejaman pentadbiran
 8. 8. 8 26. Kedua- dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara masing-masing di Eropah pada abad ke-19. Apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut? A. Mengenepikan perbezaan warna kulit B. Menyatukan masyarakat majmuk C. Membina empayar yang luas D. Menggunakan kaedah realpolitik 27. Pernyataan di atas merujuk kepada A. Negara C. Kerajaan B. Bangsa D. Perlembagaan 28. Rajah 3 berkaitan dengan asas kerakyatan Malayan Union pada tahun 1946. Rajah 3 Apakah kesan pelaksanaan asas kerakyatan tersebut? A. Perkembangan ekonomi luar bandar B. Pengukuhan kuasa pembesar tempatan C. Pengurangan jumlah penduduk peribumi D. Perpaduan dalam kalangan rakyat terjejas 29. Pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan golongan muda Sarawak melahirkan Rukun Tiga Belas. Apakah tindakan Rukun Tiga Belas dalam menentang British? A. Memulaukan upacara penyerahan Sarawak kepada British B. Meletakkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan C. Membunuh Sir Duncan Stewart D. Mengadakan demonstrasi  Count Camillo Benso di Cavour  Otto Eduard von Bismarck  Mempunyai penduduk  Mempunyai sempadan  Pemerintahan yang berwibawa Asas Kerakyatan Malayan Union Kewarganegaraan sama rata Prinsip jus soli
 9. 9. 9 30. Pelaksanaan Sistem Ahli memberi manfaat kepada penduduk Tanah Melayu. Apakah manfaat tersebut? A. Mengasaskan pemerintahan demokrasi berparlimen B. Memulakan proses perpaduan kaum C. Meluaskan peluang pekerjaan D. Membenarkan hak berpolitik 31. Gambar 3 menunjukkan Tunku Abdul Rahman sedang diarak di Bandar Hilir ,Melaka pada 20 Februari 1956. Gambar 3 Mengapakah peristiwa tersebut penting kepada masyarakat Tanah Melayu? A. Pengisytiharan tarikh kemerdekaan B. Kunjungan pemimpin negara C. Kempen pilihan raya umum D. Pembentukan persekutuan Malaysia 32. Jadual 4 menerangkan peristiwa penentangan Indonesia terhadap gagasan Malaysia. Tarikh 20 Januari 1963 Peristiwa Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia Kempen Ganyang Malaysia Jadual 4 Mengapakah Indonesia bertindak demikian? A. Terpengaruh dengan dakyah komunis B. Tidak dijemput untuk berunding C. Terpedaya dengan penjajah Belanda D. Tindakan perluasan wilayah terhalang
 10. 10. 10 33. Jadual 5 berkaitan usaha untuk merealisasikan penubuhan Malaysia. Tarikh 30 Julai hingga 5 Ogos 1963 Tempat Manila Tokoh Tunku Abdul Rahman, Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal. Jadual 5 Apakah hasil daripada persidangan tersebut? A. Perjanjian damai C. Pembentukan ASEAN B. Penamatan darurat D. Penubuhan MAPHILINDO 34. Jadual 6 menerangkan sistem pemerintahan dua buah negara di Asia Tenggara. Negara Sistem Pemerintahan Malaysia Demokrasi Berparlimen Indonesia Republik Jadual 6 Apakah persamaan sistem pemerintahan tersebut ? A. Pilihan raya diadakan untuk memilih pemimpin B. Pentadbiran dijalankan oleh golongan bangsawan C. Perdana Menteri berkuasa membubarkan parlimen D. Dewan Perhimpunan bersidang setiap tiga bulan 35. Apakah yang dilambangkan oleh dua ekor harimau dalam Jata Negara berikut? A. Keberanian C. Kemegahan penduduk B. Perpaduan rakyat D. Kesanggupan berkorban 36. Maklumat berikut berkaitan dengan matlamat oleh sebuah agensi kerajaan. Apakah agensi tersebut? A. Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara ( DARA ) B. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ( FELDA ) C. Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia ( MIDA ) D. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ( MARDI ) Rancangan Malaya Pertama Membangunkan masyarakat luar bandar
 11. 11. 11 37. Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in-situ melalui Dasar Pertanian Negara ( DPN ). Apakah tujuan program tersebut? A. Membuka petempatan baharu B. Menambah peluang pekerjaan C. Memperkemas sistem pemasaran D. Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah 38. Blok dunia berikut terbentuk semasa Perang Dingin. Apakah ciri blok kapitalis? I. Mengamalkan pemerintahan demokratik II. Mengamalkan sistem satu parti III. Memiliknegarakan perniagaan IV. Menjamin kebebasan individu A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 39. Malaysia menentang dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut? A. Menamatkan perlindungan politik B. Menghalang hubungan perdagangan C. Memutuskan hubungan diplomatik D. Menyekat bantuan kemanusiaan  Blok kapitalis  Blok komunis
 12. 12. 12 40. Peta 1 menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia. Peta 1 Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut? A. Membangunkan wilayah pembangunan baharu B. Mewujudkan keseimbangan ekonomi C. Merancakkan perkembangan perindustrian D. Membentuk masyarakat yang bermaklumat - Kertas Soalan Tamat -

×