Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trial MRSM 2016. Soalan K1

461 views

Published on

Trial MRSM 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trial MRSM 2016. Soalan K1

 1. 1. SULIT 1249n Sejarah Kertas 1 Ogos/September 2016 1 jam 1249n r*Irdla MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAI MRSM 2016 SEJARATI Kertas 1 Satu jam JANGAN BTJKA KERTAS SOALAN INI SEI{INGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiapliap soalan diikuti oleh empat pilihan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satajatttapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan o bj e ktify ang di s e di akan, 4. Jiko anda hendak menukar janapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. Kertas soalan ini mengandungi t8 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak [Lihat sebelah SULITl249ll @zoto Hat cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA
 2. 2. ST]LIT 2 Apakah perarum tokoh berihr dalam Tarnadun Mesir Ptnba? 124911 o Firarm Hatshepsf o Firatm Sentusret III Mernajukan bitang perdidikan Membangunkan sistem pengairan Mewqitdkan peraturan yang tegas Menggalakkan aktiviti perdagangan The Art Of War adalah sebuah penulisan yang rnenceritakan filsafih perang dalam tamadun Hwang Ho di China. Apakah kepertingan karya tersebrfr kepada nrasyarakat hari ini? Menpengaruhi sistem tulisan Meningfua&an nm.tu kesusasteman Memantapkan teknik pemiagaan Menperlalnrhkan kuasa penrerintahan Rajah 1 Mengapakah penrbahan tersebrs berlaku ? A Kebangkitan suara rakyat B Penguasaan drm orang konsul C Pemberontakan golongan tentera D Pertembru:gan dengan tarnadur luar A B C D A B C D Rajah 1 nrenu{ukkan perubahan dalam sistem penrerintahan di Athens. @ l249ll 02016 Hak cbta Bahagim Pendidikan Menencah MARa STIIJT
 3. 3. SI,ILIT il a h 1249fi Gambar 1 merurrjukkan monwnen yang dibina dalam Tarrndun ymani dan India. Stupa Besar Sanchi, india Gambar I Apakah persanxmn fimgsi seni bina tersebut? A B C D Pusat keaganiaan Puat pentadbiran Ptsat ketenteraan Ptsat perdagangan I dan iI I dan IV II dan III III dan IV Apakah peranan baray kepada rnasyarakat kerajaan awal di Asia Tenggara? Menpakan kawasan peterrpatan Meqjadi pusat perdagangan Mengairi kawasan pertanian IV Membekalkan ar minuman I T m A B C D [Lilut ha]anran sebelah S{ILIT Pathenon, Yurani 1249/1 02016 Hak Cipta Bahagiar pendidikan Marargah MARA
 4. 4. SULIT 1249ll Maklwnat berfuf berkaitan rpacara angkat srnpah dalam kerajaan Srivliaya pada tahur 683 Masihi o Dketuai oleh Brahnin r Disertai dengan nBntera . Diadakan di Telaga Batr+ Palernbang Apakah tujuan peristiwa tersebut? A Mengktiraf Penruul Pendeta B Melahirkan taat setia Pembesar C Menglrindari rnalaPetaka D Melantik Pengganti raja Makhrnat berkfr rcflduk kepada terjernahan sr:rah di dahm Al-Quan 'sekiranya sahh seorang dfoeritahu terfang kelahiran anak perenpuan, nurkanya nrcr$adi nrcrah kerana terlahr nnrah A* nBreka rnenyembunykan diri daripada kaumrya kerana kebun:kan darfiada berita yang disarrpakarl.." Surahal-Nahlayat 58 Apakah punca berlakurya siuasi tersebrt? A Persaingan kuasa B Kepercayaan kanrt C Status uxanita rendah D l{idrry berpuak-Puak I ll 1249 ll @201 6 Hak cipta Bahagiar Pendidi}an Marengdr MARA struT
 5. 5. STJLIT 1249fl 8 Dialog berkut namgkin berlaku dalam kalangan peminpin Quraisy di Makkah Peminpin 1 : Ajaran Mr:hanrnad telah rnengganggu mata pencarian kita. Pemimpin 2 : Ya, betul u Kita perlu sekat ajarannya. Mengapakah situasi tersebd berlaku? A Kewajipan r'rren:f,aYar zakat B Golongan miskin diekploitasi C Menggugat kedudr.rkan pembesar D Perusahaan pattrrg berhala terjejas 9 Apakah kepentingan Piagam Madinah yang digubal pada tahw 622 Masihi? I Menerapkan skaP toleransi II Mewujudkan PerPadu,an kaum m Mengukutrkan semangat assabiah IV Mengekalkan sistem kabilah A IdanII B IdanIV C II dan III D III dan IV 10 Apakah stategi tentera Islam untuk rnenrenangi Perang Khandak pada tahwr 627 Masihi ? A Mendapatkan bantuan luar B Mengadakan rundingan C Menggali parit t D Mernbina tembok [Lilrat halaman sebelah St]LIT124911 @201 6 Hd( Cipta Batragiar Pendidikan Msrengah MARA
 6. 6. 124911 ST]LIT 11 peta 1 berkaitan usaha Abu Bakar al-siddiq selepas dilantk sebagai khafiAh- I Peta 1 Apakah kejayaan gerakan tersebut terhadap kerajaan Islam? A PerrnntaPan sistem cukai B Pembinaan rnarkas tentera C Keselamatan negara terjamin D Kepesatan aktiviti Perdagangan 12 Mengapakah sistem hijabah yang diperkenalkan pada zarrrrn Bani Urnaiyah sesuai diarna[<an Pada masa kini? A MemtrPuk PerPaduan rakYat B Mengr-rkutkan Pefiahanan fiegara C Memacu Perkembangan ekonomi D Meniamin keselarnatan PeminPin 1249ll 02016 Hak Cipta Batragiar Pendidikan Mensrgah MARA STILIT
 7. 7. 1249ftST]LIT 13 Parfun berikgt rnenggambarkan kehidrpan pedagang Islam di Asia Tenggara' i samb Rakyat tenpatan fthlas rnemuji Di mata pembesar rnereka ditatang Menyebarkan Islam sePenr;h hati Apakah nilai yang diperoleh daripada panhn di atas? A Ketabahan B Keberanian C Kejr4iuran D Kepinpinan 14 Senarai berkt* menpakan tokoh ilrnuan di Asia Tenggara pada abad ke-17. . Abdul Rauf Singkel . Syekh Syamsudin al-Surnaterani Apakah sunrbangan tokoh tersebut? A Menyebarkan kebudaYaan Amb B Menperkaya pennkiran Islam C Menyelaraskan Purgrtran zakat D Menr.rbuhkan baihrlnnl I r p*rat hahnnn sebelah I 1249 I I @201 6 Hak cbt a Bahagiar Pendidikan Milen g& MARA SI]LIT
 8. 8. t249ll S{JLIT 15 8 kepada institusi pendidikan fonnal masyarakat Melayu Rajah 2 rnerujr:k tadisional. Rajah 2 A B C D Madrasah Istana Sr-rau Pondok 16 Ga,nfra 2 nremmjtrkkan kepehagaian bentuk Melayu tadisional sebeltnn kedatangan Barat' mata wang Pada aro:uln kerajaan mata wang di atas? Gambar 2 Apakah yang dapat dirumuskan daripada penggunaan A Kernahiran berdagang B Dimiliki golongan Pembesar C Kedudukan sosial rnasYarakat D Dliadkan ufti Menarnatkan Pengajian dahm tenpoh Yang lama Menyediakan Pelajar nrer{adi guru agarna l249tl 02016 Hak cipta Bahagiar Pendidikan Menengah MAIIA STIIJT
 9. 9. 9 Pada tahun 1494, Peqanjian Tordesillas telah ditandatangani Sepanyol. Apakah kesan perjaqiian tersebd? A Melahirkan sernangat inkuiri B Penetapan wilayah pengaruh C Peningkatan taraf hidry rakyat D Mewujudkan kerjasarna ketenteraan A B C D A B C D Menggalakkan tabungan Mengeluarkan wang kertas Menstabilkan nilai nu.tawang Menyediakan kemudahan pinjarnan ST]LIT T7 1249fi antara Portugis dan halaman sebelah STruT 18 Rajah 3 menur{r:kkan perurbahan yang berlaku di Britain padaabad ke 18 dan 19. Apakah fiktor yang membawa kepada perubahan tersebut ? Pengambilan buruh asing Harga gandum meningkat Modal yang rnencuhpi Perubahan pemilikan tanah Apakah tuju,an peristiwa berikut? Tahun Perisfiwa 1897 British nenubr*rkan kmbaga Pesurullaya Wang di bawah Ordinan )ilI t9 Revolusi Pertanian Revolusi Perindustian Rajah 3 12 49 ll o20 1 6 Hak Cipt a Bahagim Pendidikan Manar gah MAne [Lftat
 10. 10. SI'LIT 20 10 Mengapakah British menperkenalkan kepada penduduk Tanah MelaYu? sistem pendidikan vernakular benkut t249ll . Sekolah Vernakular MelaYu . Sekolah Vemakular Cina . Sekolah Vernakular Taffxl A B C D Mengurangkan kadar buta huruf Melahirkan Pegawai kerajaan Melatilr tenaga kerja mahir Menghalang PerPadtr,an kaum Memudatrkan eksPloitasi ekonomi Memantapkan penrcrirfiahan tenpatan Mengr.rkutrkan sistem pertahanan Menekankan kebajikan sosial 2l Mengapakah British nrenggrrrlakan 1logan beban orang pttfrr dalam nrenjalankan dasar inperialisrne di Asia Tenggara? A B C D ,,, Jadual 1 merqiuk kepada tokoh gerakan nasionalisnp di Asb Tenggara pada tahap kedtla. Negara Tokoh Indonesia Soekamo Filpina Emilio Aguinaldo Jadual 1 Apakah persamaan perjuangan rnereka ? A Memajukan kegiatan ekonomi B MenPerjuangkan isu agafi:e' C Memulihkan sistem beraja D Menrurtr.il kemerdekaan l249ll @2016 Hak cipta Batragiar Pendidikan Meneng& MARA SIILTT
 11. 11. struT 23 Makhlrnat benkt berkaitan perjuangan rakyat Terengganu rnenentang British L249lL Tarikh Peristiwa Mei 1928 Kt"ryula" petani tehh nrenyerang bangman kerajaan di Kuala Berang dan berjaya rrrcndudukinya. Mengapakah penentangan tersebut berlaku ? A Pehrcritan jawatan Pembesar B Perebr-tan kawasan Pegangan C Pengenalan Petaturan tanah D Pelaksanaan kerahan tet:r;ga Persatuan Sahabat Pena Malaya ( PASPAI4 dihrbulkan pada tahrn 1934 tehh mendapat sambutan yang hangat dalam kalangan orang Melayu Mengapakah keadaan tersebrit berlaku? I Menggalakkan Perkongsian idea II Mernentingfuan kegiatan politk m Merrperjuang!<an isu kenrcrdekaan IV Menpunyai perlembagaan sendiri A IdanII B IdanIV C II dan III D III danlV [Lfuat halaman sebelah I 11 24 i I 124911 O2016 Hak Cipta Bahagiar Pendidikan Mensrgah MARA SULIT
 12. 12. STILIT t249ll 25 Apakah bukti yang nrentnijukkan negeri berkut newarisi ciri-ciri Kesuftanan Melayu Melaka? o Johor . Perak o Pahang A Meneruskan sistem pewarisan takhta B Melaksanakan pengagihan kuasa C Mengutamakan suara rakYat D Mengarnalkan Peraturan larfr 26 Apakah peranan Undang dalam sistem pennrintahan yang berasaskan Adat Perpatih di Negeri Sembilan? A Me4ladi ketua agarna B Melantft Pernerintah C Meminpin suku D Meqiadi ketua adat 27 Mengapakah British rnenperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu pada tahun 1946? A Menyekat carpur tangan kuasa asing B Mendapatkan sokongan penduduk tenpatan C Mengawal kuasa politk orang Melayu D Mengurangftan kernasukan orang dagang 12 1249ll o201 6 Hak Cbta Bahagial Pendidikan Marengah MARA ST]LIT
 13. 13. S{ILIT 28 Membantah Surat Pekeliling Bil 9 Pembtxruhan Gabenor Sarawak Penubuhan Rukm Tiga Belas Menentang penrcrintahan Brooke 1249tt Dr. Lee Tiang Keng [Lfrut halarnan sebelah STruT 13 Makiumat benla* berkaitan gerakan penentaxgan terhadap British di Sarawak. Pada tahm i949, British telah menghr:kum gantung Rosli Dhobi dan tiga orang sahabatrya. Mengapakah peristiwa tersebrf berlaku ? A B C D Gambar 3 berkaitan tokoh di Taflah Melalu pada tahwr 1951. Dato' E.E. C.Thuraisingam Dato'Onn la'afur Gambar 3 Apakah surnbangan tokoh tersebut? Menperkukuhkan kerjasanra kaum Menyertai Rombongan Merdeka Melindungi kuasa Raja Melayu Menubuhkan parti politk 29 A B C D 1?4911 0201 6 Hak Cipra Bahagiar Pendidikan Marsrgah MARA
 14. 14. STILIT l4 1249n fiErrenangi pilitr,an raya di30 Gambar 4 adalah logo sebuah parti politk yang telah Tanah Melayu padatahrn 1955. Gambar 4 Apakah kesan kejayaan tersebut? A B C D A B C D Pengenalan Sistem Ahli Pembentukan Kerajaan Persekutuan Penubuhan kmbaga Kernajuan Indrstri Pembentukan Jawatankuasa Hubrxrgan Desa S.IDA) Antara Kaum (CLC) 31 Apakah fiktor pembentukan Malaysia pada tahrur 1963 ? Mengembalikan kuasa raja Menguasai ekonomi negeri Mehraskan kuasa Persekutuan Menyekat pengaruh komwris 32 Perkara 20 mengandungi senarai nrrtutan ke dalam Perlembagaan Malaysia. Apakah tuntutan perkara tersebut? Menggubal dasar luar negara Mengurus hal ehwal imigresen Menentukan kerakyatan negeri Mengawal sistem pertahanan Sabah dan Sarauak rffuk dirnsul<lian A B C D 124911 0201 6 Hak Cbta Bahagim Pendidikan Menangah MAna STJLIT
 15. 15. SULIT 1249fi 33 Apakah usaha yang dilakukan bagr nengatasi penentangan Indonesia dan Filbina terhadap pembentr:kan Malaysia? A Meminta bantuan ASEAII B Menghantar misi kearnanan C Menubuhkan MAPHILINDO D Memr.rtuskan hubungan diplornatk 34 Maklumat benkrx berkaitan dengan penurtukan dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 24 Seseorang yarry merrpunyai kerakyatan fiegatra lain akan dihrcutkan kewarganegaraannya. Perkara 25 Seseorang warganegara boleh dihrcutkan kerakyatan jka terbukti tidak setia kepada negara. Apakah tujuan perkara terseb$ digubal ? A Menjamin kebebasan bersuara B Memrpuk sernangat patiotlsrrre C Mengawal kernasukan imigran D Mengekalkan stafiN quo pilrat halarnan sebelah SI]LIT 15 l249ll 02016 Hak Cipta Batragiar pendidikan Mffiengatr MARA
 16. 16. ST]LIT 35 Rajah 4 nrenunjukkan sistem pentadbiran kerajaan Persekrfuan Malaysia. Rajah 4 Apakah tujuan perkara tersebr.t dilaksanakan? I Menyatrryadukan wilaYah II Mengelakkan perbalahan etnk ru Menyelaraskan pentadbiran Ishm IV Menyeragarrikan r:ndang-tdang negeri I dan II I danIV II dan III III dan IV Majlis Arnanah Rakyat (MARA) berhasrat rnelahirkan dalam perdagangan dan perirdustian Bagainunakah hasrat tersebr:t dapat dicapai? A Membangunkan bandar baharu B Menggalakkan pelabtiran asing C Mernajr:kan bidang indwti berat D Merryediakan kemudalran pinjaman usabawan br:rnipdera t6 1249ll A B C D 36 1249lt @2016 Hak cipta Bahagiar Pendidikan Menengair MARa STJLIT
 17. 17. SUI,IT 1249fi 37 Makhrnat benku adalah cabaran ketujuh yang terkandung dalam Wawasan 2020. "_j Bagaftnanakah cabaran tersebut dilradapi? A Melaksanakan penerapan nilai murni B Mengamalkan prinsip Bersfu Cekap dan AffIanah C Menerapkan konsep kepinpinan melalui teladan D Menggalakkan Dasar Pandang ke Timr 38 Rancangan Colombo nrenpakan rxaha pertubuhan Kornanwel wrtuk nrembantu negara-negara anggota dalam bidang ekonomi dan sosial. Apakah fiedah yang diperoleh Malaysia? A Kemudahan perubatan B Bantuan teknkal C Pembinaan ffiastuktur D Pemuliharaan alam sekitar 39 Apakah matlamat temasya Sukan SEA yang diadakan setiap dua tahwr dalam kalangan negara anggota ASEAN? A Memupuk sernangat setiakawan B Melambangkan kekuatan negara C Mengukuhkan kerjasarna ekonomi D Menunjukkan kecanggihan teknologi tlftat halarnan sebelah t7 l249ll @20i 6 Hak Cbta Bahagial pendidikan Menengatr MARA SULIT
 18. 18. SULIT 18 t249ll Rajah 5 berkaitan cabaran Malaysia nrenghadapi era globalisasr- Rajah 5 Apakah X? A Penggunaan teknologi B Kemudahan Prasarana C Pasaran kerja D Modal intelek KERTAS SOALAN TAMAT L249ll 02016 Hak Cipta Bahagial Pendidikan Merengah MARA SULIT

×