Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trial Melaka 2016. Soalan K1

225 views

Published on

Trial Melaka 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trial Melaka 2016. Soalan K1

 1. 1. SULIT 1249/1 1 Rajah 1 menunjukkan sistem perundangan dalam tamadun Mesopotamia. Rajah 1 Apakah prinsip undang-undang tersebut? A Berlandaskan hukum adat B Mengutamakan bukti kukuh C Menerapkan konsep permuafakatan D Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan 2 Maklumat berikut berkaitan dengan negara kota dalam tamadun Indus. Apakah peranan negara kota tersebut? A Pusat pertanian B Bandar pelabuhan C Kubu pertahanan D Tapak pemakaman 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 2 Raja Hammurabi Kod Undang-undang Hammurabi  Lothal  Sutkagen Dor
 2. 2. SULIT 1249/1 3 Pernyataan berikut menggambarkan perkembangan dalam tamadun Rom. Apakah kesan daripada perkembangan tersebut? A Keseragaman cukai dikekalkan B Pergerakan penduduk dipantau C Keselesaan hidup ditingkatkan D Pertambahan penduduk dikawal 4 Gambar 1 merupakan seni bina yang dibina oleh Shih Huang Ti. Gambar 1 Mengapakah tembok tersebut dibina? A Menyekat serangan luar B Memajukan sektor pertanian C Memisahkan sempadan pengaruh D Menghalang penghijrahan penduduk 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 3 Pada abad kedua Masihi, pemerintah Rom mewujudkan majlis perbandaran di setiap bandar. Tembok Besar China
 3. 3. SULIT 1249/1 5 Rajah 2 menunjukkan perubahan gelaran pemerintah dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Rajah 2 Apakah faktor yang membawa kepada perubahan tersebut? A Perluasan jajahan takluk B Peningkatan kadar penduduk C Kemasukan pengaruh agama D Kelahiran pemimpin berwibawa 6 Maklumat berikut menerangkan upacara angkat sumpah dalam kerajaan Srivijaya. Apakah tujuan upacara tersebut dijalankan? A Menguji ketahanan pembesar B Menghapuskan dosa pembesar C Memantapkan pengaruh pembesar D Mengukuhkan kesetiaan pembesar 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 4 Ketua Raja  Datu akan minum air yang disiram pada batu bersurat  Upacara disertai dengan bacaan doa
 4. 4. SULIT 1249/1 7 Jadual 1 menunjukkan peristiwa yang berlaku dalam kerajaan Sabak. Tahun 300 Masihi Peristiwa Keruntuhan Empangan Maarib Jadual 1 Apakah faktor yang menyebabkan keadaan tersebut? A Serangan musuh B Kecuaian pemimpin C Penentangan rakyat D Kemerosotan ekonomi 8 Maklumat berikut menerangkan peperangan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang masyarakat Arab Jahiliah berdasarkan peperangan tersebut? A Mempunyai pemimpin yang lemah B Menjalankan dasar perluasan kuasa C Mementingkan sempadan pengaruh D Memiliki semangat kesukuan menebal 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 5 Peperangan al-Basus  Berlaku antara Bani Taqhlib dengan Bani Bakar  Memakan masa selama 40 tahun
 5. 5. SULIT 1249/1 9 Pernyataan berikut menggambarkan jangkaan Nabi Muhammad s.a.w. Apakah tindakan Nabi Muhammad s.a.w ? A Membina kubu pertahanan B Menggubal perlembagaan C Menandatangani perjanjian D Mendapatkan bantuan luar 10 Usaha-usaha berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w selepas pembentukan negara Islam Madinah. Apakah tujuan baginda berbuat demikian? A Menyebarkan agama D Mendapatkan bantuan C Menjalin persahabatan D Mengukuhkan pengaruh 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 6 Nabi Muhammad s.a.w menyedari bahawa orang Arab Quraisy Makkah akan mengatur strategi menyerang Madinah pada suatu hari kelak.  Menghantar utusan  Menghantar warkah
 6. 6. SULIT 1249/1 11 Rajah 3 merujuk gelaran yang diberikan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Rajah 3 Mengapakah beliau diberi gelaran tersebut ? I Meluaskan jajahan takluk II Menyeragamkan sistem cukai III Menghapuskan golongan murtad IV Menyelesaikan masalah pelantikan pemimpin A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 12 Dialog 1 merujuk pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah Bani Umaiyah. 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 7 Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Penyelamat umat Islam
 7. 7. SULIT 1249/1 Lucy : Semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah, Sistem Hajibah telah diperkenalkan Ah Kau : Ya. Sistem ini diperkenalkan sejak pemerintahan Muawiyah Abu Sufyan. Dialog 1 Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan ? A Mengawal perbendaharaan negara B Menghindari pertikaian antara kabilah C Menjaga keselamatan pemimpin negara D Menggelakkan campur tangan kuasa asing 13 Tokoh berikut mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari China. Apakah bukti yang dikemukakan untuk menyokong teori tersebut ? A Amalan perundangan B Penemuan batu bersurat C Kewujudan perkampungan D Jalinan hubungan perdagangan 14 Pemerintah di Asia Tenggara menganugerahkan jawatan Syahbandar kepada pedagang Islam di bandar pelabuhan Asia Tenggara. 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 8 Emamuel Gadinho Eredia
 8. 8. SULIT 1249/1 Mengapakah pedagang Islam dianugerahi jawatan tersebut? A Menunjukkan sifat amanah B Menyebarkan dakwah Islamiah C Membantu perluasan tanah jajahan D Menasihati sultan dalam hukum Islam 15 Apakah peranan badan berikut dalam sistem pendidikan selepas kedatangan Islam ? A Melatih guru sekolah pondok B Menyelia perjalanan madrasah C Menyeragamkan sukatan pelajaran D Menyediakan kemudahan pembelajaran 16 Pepatah berikut menjadi pegangan hidup masyarakat Melayu. Apakah nilai yang dapat dicontohi daripada pepatah tersebut ? A Perpaduan B Bertolak ansur C Rajin berusaha D Hormat menghormati 17 Pernyataan berikut menggambarkan keadaan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap. 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 9 Lembaga Jawatankuasa Kewangan • Seikat seperti sireh • Serumpun seperti serai
 9. 9. SULIT 1249/1 Mengapakah berlakunya keadaan tersebut ? I Kelembapan perdagangan II Kemerosotan kuasa gereja III Kemerosotan pengaruh baron IV Kelembapan ilmu pengetahuan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 18 Gambar 2 merujuk penulis buku The Prince. 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 10 Pada zaman Gelap, masyarakat Eropah berada dalam keadaan yang tidak menentu dan penuh dengan kacau- bilau.
 10. 10. SULIT 1249/1 Gambar 2 Apakah yang dicadangkan oleh beliau dalam karyanya ? A Pemerintah perlu bersikap adil B Pemerintah harus disayangi rakyat C Pemerintah perlu bijak memerintah D Pemerintah harus mempunyai kuasa mutlak 19 Maklumat berikut merupakan dasar British di Tanah Melayu pada abad ke-20. Mengapakah British memperkenalkan dasar tersebut ? A Mengembangkan industri berat B Meningkatkan pengeluaran padi C Menggalakkan penanaman getah D Memajukan sektor perlombongan 20 Jadual 2 merupakan akta tanah yang terdapat di Sarawak. 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 11 Niccolo Machiavelli • Mengenakan tarif cukai rendah • Menyediakan kadar sewa tanah rendah • Mengecualikan cukai ekspot selama 50 tahun
 11. 11. SULIT 1249/1 Tahun Akta 1931 Land Order 1933 Land Settlement Order Jadual 2 Mengikut akta tersebut, pemindahan hak tanah hanya boleh dilakukan melalui A penjualan B pewarisan C pemberian D pemajakan 21 Sistem berikut diperkenalkan oleh Spanyol bagi memantapkan sistem pentadbiran di Filpina. Sistem Encomienda Mengapakah sistem tersebut dibenci oleh penduduk tempatan? A Pelaksanaan pungutan cukai B Penggunaan harta kerajaan C Meningkatkan kos hidup D Bersikap pilih kasih 22 Maklumat berikut merujuk kepada sistem pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-19. 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 12 SULIT 1249/1 Sejarah Mei 2015 1 jam
 12. 12. SULIT 1249/1 Kawasan Golongan Terlibat Bandar Anak golongan priyayi Kampung Anak orang kebanyakan Apakah tujuan Belanda mengasingkan sistem pendidikan tersebut? A Menyekat penghijrahan penduduk B Memecahbelahkan perpaduan rakyat C Memudahkan pemberian bantuan D Melindungi golongon bangsawan 23 Mengapakah tokoh berikut melancarkan penentangan terhadap penjajah? Tokoh Negeri Datuk Maharajalela Perak A Halangan memungut hasil hutan B Tegahan membuka tanah baru C Larangan mengutip cukai D Paksaan menghantar ufti 24 Maklumat berikut berkenaan novel yang menyumbang kepada kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu. 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 13
 13. 13. SULIT 1249/1 Novel Pengarang Anak Mat Lela Gila Ishak Haji Muhammad Apakah tema yang ditonjolkan dalam novel tersebut? A Menjauhi sifat negatif B Menghargai warisan bangsa C Membaiki taraf hidup rakyat D Mencintai ilmu pengetahuan 25 Maklumat berikut merujuk kepada kesepakatan yang dicapai dalam Persidangan Damai Paris selepas tamatnya Perang Dunia Pertama. Apakah implikasi deklarasi tersebut terhadap perkembangan politik di Eropah ? A Kelahiran negara komunis B Keruntuhan negara republik C Kemunculan negara bangsa baru D Kemerosotan pemerintahan diktator 26 Tokoh berikut merujuk kepada pemerintah negeri Johor. 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 14 Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson
 14. 14. SULIT 1249/1 Gambar 4 Bagaimanakah tokoh tersebut berjaya menghalang campur tangan British di negeri Johor? A Mengawal aktiviti perdagangan B Menjaga kepentingan Inggeris C Memperkenalkan pendidikan Barat D Merangka perlembagaan bertulis 27 Apakah faktor yang menyebabkan British ingin memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu? A Menyediakan asas berkerajaan sendiri B Membanteras ancaman komunis C Memenuhi tuntutan orang dagang D Mendapat sokongan pembesar tempatan 28 Mengapakah golongon berikut menyokong pembentukan Malayan Union? 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 15 Sultan Abu Bakar • Orang dagang • Golongon Melayu radikal
 15. 15. SULIT 1249/1 I Melicinkan pentadbiran II Mengekalkan kerakyatan asal III Menyekat pengaruh komunis IV Mempercepat proses kemerdekaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 29 Maklumat berikut merujuk kepada amaran yang dikeluarkan dalam menghalang penglibatan rakyat dalam gerakan anti penyerahan di Sarawak. Apakah kesan daripada pengeluaran amaran tersebut ? A Kaki tangan awam membakar bangunan kerajaan B Gerakan anti penyerahan berjaya dihapuskan C Gabenor Sarawak yang pertama dibunuh D Kaki tangan awam meletak jawatan 30 Pada tahun 1951, penjajah British telah memperkenalkan Sistem Ahli di Tanah Melayu. Mengapakah British berbuat demikian ? 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 16 Kerajaan British Surat Pekeliling No.9
 16. 16. SULIT 1249/1 A Memperkukuh kuasa penjajah B Melatih penduduk mentadbir C Menghalang ancaman kuasa luar D Menyekat pengaruh golongan radikal 31 Hasil perbincangan dalam Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum pada 1946 ialah penubuhan RIDA pada tahun 1950. Apakah matlamat organisasi tersebut? A Memajukan pendidikan masyarakat luar bandar B Meningkatkan keberkesanan pentadbiran C Memantapkan perpaduan rakyat D Menyekat pengaruh komunis 32 Pernyataan berikut menggambarkan kejayaan Parti Perikatan dalam pilihan raya peringkat negeri pada tahun 1954 Apakah rumusan yang dapat anda buat berdasarkan pernyataan di atas ? A Penolakan ideologi komunis B Pengiktirafan hak istimewa peribumi C Permuafakatan kaum pelbagai parti diterima D Pengukuhan pengaruh golongan berhaluan kiri 33 Pernyataan berikut merujuk kepada peristiwa penandatanganan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 17 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dengan British pada 15 Ogos, 1957 Parti Perikatan telah memenangi 226 kerusi daripada 268 kerusi yang dipertandingan.
 17. 17. SULIT 1249/1 Antara berikut, apakah yang terkandung dalam perjanjian tersebut ? A Perdana Menteri mengetuai negara B Pengekalan Tanah Simpanan Melayu C Pemusatan kuasa Kerajaan Persekutuan D Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi 34 Andaikan Dato’Jefri dilantik sebagai Senator. Perkara manakah boleh dikaitkan dengan jawatan beliau? A Dipilih melalui pilihan raya B Menganggotai Dewan Rakyat C Dilantik oleh Yang Di-Pertuan agung D Menyandang jawatan selama lima tahun 35 Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)? I Menetapkan manifesto parti II Mengendalikan penamaan calon III Menguruskan pendaftaran pengundi IV Memilih individu yang layak bertanding A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 36 Dasar Pertanian Negara (DPN) menggunakan strategi pembangunan in-situ bagi memenuhi keperluan ekonomi moden. Apakah yang ditekankan dalam program pembangunan tersebut? 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 18
 18. 18. SULIT 1249/1 A Menanam semula getah B Menggalakkan industri pelancongan C Menyediakan modal kepada industri kecil D Memulih kawasan berproduktiviti rendah 37 X dalam rajah di bawah merujuk kepada • Ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 • Mengembalikan keharmonian kaum • Pentadbiran selama 21 bulan A Jawatankuasa Kabinet B Majlis Gerakan Negara C Majlis Angkatan Tentera D Jawatankuasa Antara Kerajaan 38 Rajah di bawah merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada akhir abad ke-19. Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut? A Perebutan bahan mentah B Permulaan persaingan kuasa C Peningkatan ekonomi dunia D Pembentukan perpaduan sejagat 39 Jadual 3 menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia. 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 19 X Perikatan Kuasa Tengah (1882) Itali Austria-Hungary Jerman
 19. 19. SULIT 1249/1 Dasar luar Malaysia Sebelum 1971 Pro-Barat Selepas 1971 Berkecuali Mengapakah berlaku perubahan dasar di atas? A Suasana yang aman di Vietnam B Bantuan pertahanan dari Komanwel C Pengaruh Britain di Timur berkurangan D Perjanjian Inggeris-Tanah Melayu ditandatangani 40 Jadual 4 berkaitan dengan Pertubuhan Pesidangan Islam (OIC). Tahun 2002 Tempat Kuala Lumpur Peristiwa Persidangan Luar Biasa Menteri-menteri Luar Pertubuhan persidangan Islam (OIC) Apakah isu yang diketengahkan dalam persidangan tersebut? A Mewujudkan kerjasama ketenteraan B Memerangi penyalahgunaan dadah C Memulihara alam sekitar D Menentang keganasan KERTAS SOALAN TAMAT 1249/1 © 2016 Hak Cipta JPM SULIT 20

×