Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trial Kedah 2016. Soalan K1

644 views

Published on

Trial Kedah 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Trial Kedah 2016. Soalan K1

 1. 1. 1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAHMALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 1249/1 MODUL 1 SEJARAH KERTAS 1 MODUL 1 2016 1 jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Modul ini mengandungi 11 halaman bercetak.
 2. 2. 2 Jawab semua soalan 1 Penemuan patung wanita di Lembah Indus membuktikan masyarakat tamadun Indus A percaya kepada tuhan ibu B percaya wanita adalah mulia C percaya wanita perlu dilindungi D percaya wanita adalah insan mulia 2 Apakah kepentingan karya The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu kepada masyarakat hari ini? A Menerangkan sistem pemerintahan B Mengatur strategi perniagaan C Menentukan bentuk hubungan luar D Membantu pelaksanaan peperiksaan awam 3 Apakah persamaan sistem demokrasi yang diamalkan di Athens dengan sistem demokrasi di Malaysia? A Raja sebagai ketua kerajaan B Dewan Rakyat meluluskan belanjawan C Rakyat terlibat dalam pemerintahan D Dewan Negara diterajui oleh Perdana Menteri 4 Mengapakah Shih Hwang Ti mengarahkan pembinaan Tembok Besar China? A Untuk menghalau orang gasar B Sebagai lambang orde kosmos C Untuk melindungi keluarga maharaja D Untuk mempertahankan empayar China 5 Apakah kelebihan kedudukan Malaysia yang strategik di perairan Nusantara sehingga hari ini? A Peningkatan hasil daripada perdagangan antarabangsa B Peningkatan kehadiran jumlah pelancong C Peningkatan hasil pertanian D Peningkatan tahap keselamatan 6 Inskripsi di Palembang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno. Tulisannya dikaitkan dengan A Adat istiadat perkahwinan B Larangan membunuh haiwan C Pantang larang di istana D Larangan penderhakaan kepada raja
 3. 3. 3 7 Seseorang syeikh yang mengetuai kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliyah melambangkan A kehebatan kabilahnya B perpaduan kaum mereka C kepimpinan yang hebat D persaudaraan sesame mereka 8 Bagaimanakah penyebaran Islam boleh menggugat ekonomi Arab Quraisy pada zaman jahiliyah? A Sekatan perdagangan antarabangsa B Larangan berurusan perdagangan C Perusahaan ukiran patung terjejas D Pengharaman kegiatan perjudian 9 Sambutan Maal Hijrah diadakan pada setiap tahun di Malaysia bagi memperingati A turunnya wahyu pertama B kelahiran Nabi Muhammad s.a.w C pembukaan Kota Makkah D Perjuangan umat Islam 10 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah? I Wujudnya gelaran Muhajirin dan Ansar II Struktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah III Terbinanya bangunan yang lengkap dengan infrastruktur IV Mempersaudarakan orang Islam Makkah dan Madinah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 11 Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah Islam? A Perkahwinan politik digalakkan B Semangat jihad dipupuk C Armada laut diperkukuh D Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai
 4. 4. 4 12 Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah. Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? A Pemeriksaan untuk menemui khalifah B Halangan mengkritik pemerintah C Penetapan peraturan di istana D Kebebasan bersuara dihadkan 13 Pedagang Arab telah membina perkampungan di pelabuhan Asia Tenggara. Apakah peranan perkampungan tersebut? A Menghalang pengaruh asing B Menyebarkan budaya Arab C Menjalankan dakwah Islamiah D Menjadi pusat penterjemahan 14 Jadual di bawah menunjukkan penemuan artifak. Tahun Artifak 1953 Batu nisan di makam Kampung Permatang Pasir, Pekan.Pahang Apakah yang dibuktikan dengan penemuan artifak tersebut? A Kedatangan agama Islam B Keunikan seni Islam C Kejayaan pedagang Islam D Kelahiran kerajaan Islam 15 Tokoh di bawah berperanan penting dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Apakah peranan tersebut? A Mengasaskan sistem perundangan B Menasihati pemerintah C Mengukuhkan semangat patriotik D Mewujudkan pusat penterjemahan  Maulana Jalaludin  Maulana Sadar Jahan  Makhdum Sayid Abdul Aziz
 5. 5. 5 16 Masyarakat Melayu tradisional bermula dengan pendidikan tidak formal. Bagaimanakah kaedah pembelajaran dalam sistem pendidikan tersebut? I Penulisan II Pembacaan III Pendengaran IV Pemerhatian A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 17 Apakah implikasi perjanjian tersebut? A Pembahagian kawasan pengaruh B Perdamaian antara dua mazhab Kristian C Keruntuhan institusi beraja di Sepanyol D Kegiatan perdagangan rempah-ratus berkembang 18 Apakah kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah di Britain pada abad ke-18? I Petani berhijrah ke bandar II Petani menjadi buruh ladang III Peningkatan harga hasil pertanian IV Pengenalan sistem tanaman secara bergilir A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 19 Apakah faktor yang membawa kepada kemerosotan nilai eksport getah Tanah Melayu pada tahun 1930-an? A Kekurangan tenaga buruh B Kemelesetan ekonomi dunia C Persaingan daripada negara luar D Kualiti getah Tanah Melayu rendah Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani pada tahun 1494 antara Portugal denganSepanyol.
 6. 6. 6 20 Pada awal abad ke-20, imigran China berketurunan Foochow memasuki Sarawak melalui A sistem tiket kredit B pengambilan rumah kongsi C sistem pengambilan kakitangan D persetujuan pemerintah dan wakil China 21 Sebelum kedatangan Portugis, sistem pemerintahan Melaka menjadi ikutan kebanyakan negeri Melayu. Apakah sistem pentadbiran tersebut? A Demokrasi berparlimen B Pembesar Empat Lipatan C Pemerintahan berpusat D Raja berperlembagaan 22 Maklumat berikut berkaitan dengan pertubuhan agama di Asia Tenggara. Pertubuhan Negara Gerakan Islah Indonesia danTanah Melayu Persatuan Belia Buddha Burma Bagaimanakah agama memainkan peranan dalam mempengaruhi perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara? A Alat penyatuan penduduk B Aspirasi menuntut kemerdekaan C Pembakar semangat jihad D Pencetus gerakan dakyah 23 Peristiwa berikut merupakan penentangan terhadap James Brooke di Sarawak. Mengapakah tindakan tersebut dilakukan oleh Linggir? A Dianggap sebagai lanun B Dikenakan kerahan tenaga C Dilarang daripada belayar D Dipaksa membayar cukai Pada tahun 1849, Linggir, pemimpin kaum Iban di Saribas telah menyerang kapal Nemisis di Batang Lupar
 7. 7. 7 24 Kesatuan Melayu Singapura (KMS) ditubuhkan oleh Mohamed Eunos, Tengku Kadir Ali dan Embok Suloh. Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura? I Askar Melayu ditubuhkan di Singapura II Memartabatkan bahasa Melayu Singapura III Memperoleh penempatan khas untuk orang Melayu di Singapura IV Mendorong penubuhan cawangan-cawangan KMS di negeri-negeri Melayu A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 25 Gambar di bawah menunjukkan antara alat kebesaran diraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah kepentingan alat tersebut? A Keagungan kerajaan B Simbol kedaulatan C Simbol kekayaan D Keluasan empayar 26 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah syarat utama untuk merealisasikan sebuah negara dan bangsa Malaysia? A Rakyat dan pemimpin berganding bahu B Semua pelajar lulus dalam peperiksaan C Seluruh penduduk mempunyai pekerjaan D Negara mengamalkan sistem monarki mutlak Pembinaan negara dan bangsa Malaysia bermula sejak kemerdekaan dicapai pada tahun 1957 dan berterusan hingga ke hari ini. ‘Sejarah Malaysia’
 8. 8. 8 27 Apakah persamaan parti politik berikut? A Menggunakan pendekatan sederhana B Menyetujui sistem pemerintahan beraja C Menyokong penubuhan Malayan Union D Memperjuang penyatuan pertubuhan Melayu 28 Rajah di bawah merujuk kepada faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Apakah X? A Piagam PBB 1947 B Piagam London 1945 C Piagam Pasifik 1947 D Piagam Atlantik 1945 29 Apakah tujuan penubuhan Persidangan Kebangsaan pada bulan Februari 1953 oleh Sir Malcom MacDonald? A Kerjasama sosial B Kerjasama ekonomi C Mengurangkan perasaan perkauman D Meningkatkan pencapaian pendidikan 30 Kedudukan istimewa orang Melayu adalah berkaitan dengan dasar melindungi orang Melayu dan bumiputera dalam I perniagaan II pendidikan III berpersatuan IV memiliki harta A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV  Parti Kebangsaan Melayu Malaya  Angkatan Pemuda Insaf  Angkatan Wanita Sedar X Dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) tidak menggalakkan penjajahan baru Negara-negara kolonial diminta memberi latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan
 9. 9. 9 31 Apakah kepentingan penyertaan Singapura, Sarawak dan Sabah ke dalam Malaysia? A Melambatkan dekolonisasi B Benteng ancaman komunis C Mengelakkan ancaman Indonesia D Meningkatkan hubungan dengan Filipina 32 Berdasarkan maklumat di atas, apakah cadangan lain Suruhanjaya Cobbold? A Pemberian nama Malaysia kepada negara yang dibentuk B Warganegara Tanah Melayu harus dinamai Melayu C Singapura disatukan dengan Tanah Melayu D Kerakyatan yang sama rata 33 Maklumat di atas berkaitan dengan Perkara 25 dalam Perlembagaan Malaysia. Apakah tujuannya? A Kemudahan pendidikan terjamin B Kelicinan pentadbiran kerajaan C Ketaatan rakyat kepada negara D Hak istimewa terpelihara 34 Jata negara Malaysia menjadi lambang kemegahan kita. Dua ekor harimau menjadi lambang A kedaulatan B kesucian C perpaduan D keberanian Cadangan Suruhanjaya Cobbold  Perlembagagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.  Sarawak dan Sabah diberi kuasa menentukan dasar imigresennya.  Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Perkara 25 menyatakan bahawa seseorang warganegara boleh dilucutkan kerakyatannya jika terbukti tidak setia kepada negara.
 10. 10. 10 35 Bagaimanakah Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) membangunkan masyarakat luar bandar? A Membuka tanah baru secara besar-besaran B Membina petempatan baru yang lengkap C Meningkatkan hasil pertanian negara D Membantu pemasaran hasil pertanian 36 Mengapakah Dasar Kependudukan mementingkan kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara? A Penggunaan sumber tenaga pada tahap maksimum B Pertambahan penduduk tidak memberi masalah kepada negara C Pertambahan kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi D Peningkatan pendapatan penduduk luar bandar 37 Kedua-dua pihak di atas terlibat dalam A Perang Dingin B Perang Keganasan C Perang Dunia Kedua D Perang Dunia Pertama 38 Antara berikut, yang manakah menjelaskan ciri-ciri ideologi blok kapitalis? I Pemerintahan oleh diktator II Pemilihan kerajaan melalui pilihanraya III Peluang perniagaan dan pemilikan persendirian IV Kebebasan individu dilindungi dan dikawal A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 39 Syarat di atas termaktub dalam A ASA B AMDA C ASEAN D MAPHILINDO  Perikatan Kuasa Tengah  Pakatan Bertiga Mengikut perjanjian ini, pihak British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negara.
 11. 11. 11 40 Apakah kunci utama yang menentukan kejayaan dasar k-ekonomi? A Inovasi B Integreti C Ketekunan D Sokongan pihak swasta KERTAS SOALAN TAMAT

×