Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trial Johor 2016. Soalan k1

431 views

Published on

Trial Johor 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trial Johor 2016. Soalan k1

 1. 1. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah arkeologi? A. Kajian terhadap tinggalan petempatan manusia Zaman Prasejarah B. Kajian terhadap tinggalan sejarah masyarakat lampau melalui kajian manuskrip C. Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak, dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses cari gali D. Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses pemerhatian dan temu bual 2. Bagaimanakah Shih Huang Ti menyatukan seluruh wilayah kecil di China? A. Sokongan bangsawan B. Kemajuan perdagangan C. Kekuatan angkatan tentera D. Pemerintahan secara autokratik 3. Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya. Mereka berbuat demikian supaya A. Dilahirkan semula B. Diberi pengampunan C. Dimasukkan ke syurga D. Disatukan dengan Tuhan 4. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang ulung di Asia Tenggara? I. Perancang Bandar teratur II. Terlindung daripada bencana alam III. Berhampiran Tasik Tonle Sap IV. Iklim sesuai untuk pertanian A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 5. Apakah sumbangan al-Arqam bin Abu Arqam kepada dakwah Islamiah? A. Mewakafkan rumahnya sebagai pusat gerakan
 2. 2. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 2 B. Membeli hamba yang beragama Islam C. Menyertai gerakan dakwah secara terbuka D. Memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah 6. Abdullah bin Arqat membantuRasulullah s.a.w berhijrah ke Madinah. Apakah bentuk bantuan yang diberikan? A. Mengawal keselamatan B. Menjadi penunjuk jalan C. Menyiasat pergerakan musuh D. Membekal barang keperluan 7. Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam? I. Meluaskan wilayah II. Menguasai ekonomi III. Menjaga harta benda IV. Mempertahankan diri A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 8. Maklumat berikut berkaitan siri peperangan dalam sejarah Islam. Perang Badar •Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan. •Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri. Apakah yang dapat disimpulkan daripada peristiwa tersebut? A. Islam tidak berkembang melalui paksaan B. Strategi perlu disusun dalam peperangan C. Orang Islam mendapat kemenangan besar D. Orang Arab Quraisy iri hati terhadap orang Islam Syarat pertama Perjanjian Hudaibiyah Gencatan senjata selama 10 tahun
 3. 3. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 3 9. Apakah kesan perjanjian tersebut? A. Penghijrahan penduduk berkurangan B. Pertambahan wilayah jajahan C. Perluasan penyebaran Islam D. Pengukuhan angkatan tentera 10. Bagaimanakah khalifah fdilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah? A. Melalui majlis Syura B. Mengamalkan sistem warisan C. Mengikut wasiat khalifah terdahulu D. Melantik atas pencalonan oleh ulama 11. Bagaimanakah dasar sosial Islam menarik minat golongan Kristian di Eropah untuk memeluk agama Islam? A. Sistem Kabilah B. Semangat ghazi C. Latar belakang keturunan D. Berasaskan kecemerlangan individu 12. Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas? A. Memulakan pentadbiran Barat B. Mengemukakan teori kedatangan Islam C. Menterjemah karya falsafah Arab D. Memperkenalkan ilmu algebra dan matematik 13. Apakah ciri-ciri sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh para pedagang Islam? • John Crawford • Emanuel Gadinho • Snouck Hurgronje
 4. 4. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 4 I. Ikhlas II. Lemah lembut III. Bersopan santun IV. Bersungguh-sungguh A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 14. Apakah perubahan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Asia Tenggara setelah kedatangan Islam? A. Sultan sebagai ketua negara B. Pembesar tridisional dihapuskan C. Institusi kesultanan dimansuhkan D. Mufti dan Ulama menjadi bendahara 15. Apakah fungsi baitulmal yang diperkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Acheh? A. Pembiayaan pendidikan B. Pusat kegiatan ekonomi C. Perbendaharaan negara D. Pusat pengumpulan ilmu 16. Akta Pemagaran Tanah telah dikuatkuasakan oleh kerajaan British pada abad ke-18? A. Tuan tanah terpaksa menjual tanah B. Petani kecil kehilangan punca rezeki C. Rakyat biasa berpeluang mengaut keuntungan D. Kegiatan pertanian dijalankan secara sara diri 17. Apakah maksud imperialisme? A. Sikap ingin tahu tentang dunia luar Eropah B. Usaha mentamadunkan masyarakat luar Eropah C. Penguasaan sesebuah negara kuat terhadap negara yang lemah D. Semangat berlumba-lumba untuk menjafi kuasa paling kuat di dunia
 5. 5. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 5 18. Senarai di atas digunakan oleh masyarakat Melayu untuk kegiatan A. pertanian B. perikanan C. perlombongan D. mengutip hasil hutan 19. Apakah kesan pengenalan Akta Tanah Simpanan Melayu (1913) terhadap orang Melayu? A. Peningkatan taraf hidup B. Penerokaan kawasan baru C. Peningkatan hasil pertanian D. Pengekalan pemilikan tanah 20. Mengapakah perkembangan lebih pesat berlaku di pantai barat Tanah Melayu semasa penjajahan British? A. Ramai penduduk B. Kekayaan hasil bumi C. Kemudahan infrastruktur D. Kedudukan yang strategik 21. Mengapakah imperialis Barat berminat untuk menguasai China dan India pada abad ke-17? A. Pasaran yang luas B. Kesuburan tanah C. Pelabuhan yang strategik D. Kekayaan bahan mentah ● Tali kail ● Bubu ● Jala
 6. 6. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 6 22. Apakah persamaan perjuangan nasionalisme Raden Adjeng Kartini dan Pertubuhan Muhammadiyah? A. Membela nasib kaum wanita B. Menegakkan Islam yang sebenar C. Menerapkan idea moden dan sekular D. Memberi tumpuan isu-isu pendidikan 23. Senarai berikut merujuk kepada pemimpin tempatan Mengapakah mereka menentang perluasan kuasa British? A. Menuntut kemerdekaan B. Mempertahankan hak mereka C. Memelihara agama dan budaya D. Membuktikan kesetiaan kepada raja 24. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh negara bangsa yang dibentuk melalui amalan realpolitik? I. Itali II. Jerman III. Perancis IV. Jepun A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV • Dato’ Bahaman • Dato’ Maharaja Lela
 7. 7. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 7 25. Maklumat berikut merupakan kata perbilangan adat yang diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. Apakah perkara yang dapat A. Pertabalan diraja B. Majlis perkahwinan C. Pemilihan Pemimpin D. Upacara gotong-royong 26. Apakah manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? A. Kebebasan politik B. Menguasai pentadbiran C. Menentukan kerakyatan D. Kedudukan istimewa dilindungi Tahun Perkara 1951 Sistem Ahli diperkenalkan 27. Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? A. Merangka perlembagaan baru B. Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri C. Membincangkan syarat kerakyatan D. Melaksanakan pilihan raya umum 28. Usaha pemimpin Persekutuan Tanah Melayu untuk mengadakan pakatan murni telah dilaksanakan sejak pertengahan abad ke-20 lagi. A. Memupuk perpaduan B. Memberi latihan kerajaan sendiri C. Mengurangkan kuasa pembesar D. Melonggarkan syarat kerakyatan Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak
 8. 8. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 8 29. Bagaimanakah cara yang digunakan oleh tokoh-tokoh negara berikut untuk mencapai kemerdekaan negara? A. Penipuan B. Provokasi C. Peperangan D. Perundingan 30. Rajah berikut berkaitan langkah ke arah pembentukan Malaysia. Apakah X? A. Suruhanjaya Reid B. Suruhanjaya Cobbold C. Jawatankuasa Antara Kerajaan D. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum 31. Bagaimanakah pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilakukan? A. Warisan B. Penggiliran C. Pilihan raya D. Musyawarah • Tun H.S Lee • Tun Abdul Razak X • Menerangkan gagasan Malaysia • Mengumpulkan pandangan penduduk • Menggalakkan kegiatan ke arah
 9. 9. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 9 32. Maklumat berikut berkaitan senarai yang terkandung dalam pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia. Perkara tersebut diberi tanggungjawab kepada A. Senator B. Menteri C. Kerajaan Negeri D. Kerajaan Persekutuan 33. Bilakah Jalur Gemilang akan dikibarkan separuh tiang? A. Kemangkatan Yang di-Pertuan Agong B. Dalam istiadat rasmi negara C. Negara diisytiharkan darurat D. Sepanjang tempoh Parlimen dibubarkan 34. Maklumat berikut merujuk kepada program dalan Rancangan Malaysia Keempat. Mengapakah kedua-dua program tersebut diperkenalkan? A. Memberi dana kepada pengusaha kecil B. Menggalakkan orang ramai membuat pelaburan C. Menyediakan pinjaman modal kepada bumiputera D. Mengimbangi pemilikan harta dan saham bumiputera • Tanah • Undang-undang Islam • Pertanian dan Perhutanan • Pemodalan Nasional Berhad (PNB) • Amanah Saham Nasional (ASN)
 10. 10. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 10 35. Rajah berikut merujuk kepada cabaran wawasan 2020. Bagaimanakah cabaran tersebut dapat direalisasikan? A. Gagah menghadapi masalah B. Berfikir secara rasional C. Keunggulan institusi kekeluargaan D. Meningkatkan taraf hidup 36. Apakah matlamat Liga Bangsa pada tahun 1919? A. Mewujudkan kerjasama antarabangsa B. Menamatkan perang dingin C. Menetapkan wilayah pengaruh D. Menyelesaikan masalah insflasi 37. Apakah kesan daripada kemunculan Blok Dunia Berikut? A. Terbentuknya Liga Bangsa B. Tercetusnya Perang Dingin C. Termetrai Perjanjian Versailles D. Tamatnya Perang Dunia Pertama 38. Malaysia menentang Dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut? A. Menamatkan perlindungan politik B. Memutuskan hubungan diplomatik C. Menyekat bantuan kemanusiaan D. Menghalang hubungan perdagangan Cabaran Keempat Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika Blok Kapitalis BLOK DUNIA Blok Komunis
 11. 11. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 11 39. Maklumat berikut berkaitan dengan Mesyuarat Menteri-menteri Luar Asean. Apakah kesepakatan yang dicapai dalam mesyuarat tersebut? A. Pengisytiharan ZOPFAN B. Pembentukan ASEAN C. Penekanan industri berat D. Perjanjian Kerjasama Pertahanan 40. Rajah berikut menunjukkan situasi di Asia Tenggara pada tahun 1963. Bagaimanakah MAPHILINDO berusaha menyelesaikan krisis tersebut? A. Mengisytiharkan ZOPFAN B. Menetapkan sempadan negara C. Meminta bantuan PBB D. Mengadakan kerjasama serantau Kertas soalan tamat SKEMA JAWAPAN SEJARAH KERTAS 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 NO JAWAPAN NO JAWAPAN 1 C 21 A 2 D 22 D 3 D 23 B 4 C 24 A 5 A 25 C 6 B 26 D Mesyuarat Menteri-menteri Luar Asean Tarikh : November 1971 Malaysia - Indonesia Pertelingkahan Malaysia - Filipina
 12. 12. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 12 7 D 27 B 8 A 28 A 9 C 29 D 10 B 30 D 11 D 31 B 12 B 32 C 13 A 33 A 14 A 34 D 15 C 35 C 16 B 36 A 17 C 37 B 18 B 38 B 19 D 39 A 20 C 40 C 23. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah arkeologi? E. Kajian terhadap tinggalan petempatan manusia Zaman Prasejarah F. Kajian terhadap tinggalan sejarah masyarakat lampau melalui kajian manuskrip G. Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak, dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses cari gali H. Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses pemerhatian dan temu bual 24. Bagaimanakah Shih Huang Ti menyatukan seluruh wilayah kecil di China? E. Sokongan bangsawan F. Kemajuan perdagangan G. Kekuatan angkatan tentera H. Pemerintahan secara autokratik 25. Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya. Mereka berbuat demikian supaya E. Dilahirkan semula F. Diberi pengampunan G. Dimasukkan ke syurga H. Disatukan dengan Tuhan 26. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang ulung di Asia Tenggara?
 13. 13. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 13 V. Perancang Bandar teratur VI. Terlindung daripada bencana alam VII. Berhampiran Tasik Tonle Sap VIII. Iklim sesuai untuk pertanian E. I dan II F. II dan III G. III dan IV H. I dan IV 27. Apakah sumbangan al-Arqam bin Abu Arqam kepada dakwah Islamiah? E. Mewakafkan rumahnya sebagai pusat gerakan F. Membeli hamba yang beragama Islam G. Menyertai gerakan dakwah secara terbuka H. Memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah 28. Abdullah bin Arqat membantuRasulullah s.a.w berhijrah ke Madinah. Apakah bentuk bantuan yang diberikan? E. Mengawal keselamatan F. Menjadi penunjuk jalan G. Menyiasat pergerakan musuh H. Membekal barang keperluan 29. Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam? V. Meluaskan wilayah VI. Menguasai ekonomi VII. Menjaga harta benda VIII. Mempertahankan diri E. I dan II F. I dan IV G. II dan III H. III dan IV 30. Maklumat berikut berkaitan siri peperangan dalam sejarah Islam. Perang Badar •Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan. •Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri.
 14. 14. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 14 Apakah yang dapat disimpulkan daripada peristiwa tersebut? E. Islam tidak berkembang melalui paksaan F. Strategi perlu disusun dalam peperangan G. Orang Islam mendapat kemenangan besar H. Orang Arab Quraisy iri hati terhadap orang Islam 31. Apakah kesan perjanjian tersebut? E. Penghijrahan penduduk berkurangan F. Pertambahan wilayah jajahan G. Perluasan penyebaran Islam H. Pengukuhan angkatan tentera 32. Bagaimanakah khalifah fdilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah? E. Melalui majlis Syura F. Mengamalkan sistem warisan G. Mengikut wasiat khalifah terdahulu H. Melantik atas pencalonan oleh ulama 33. Bagaimanakah dasar sosial Islam menarik minat golongan Kristian di Eropah untuk memeluk agama Islam? E. Sistem Kabilah F. Semangat ghazi G. Latar belakang keturunan H. Berasaskan kecemerlangan individu Syarat pertama Perjanjian Hudaibiyah Gencatan senjata selama 10 tahun • John Crawford • Emanuel Gadinho • Snouck Hurgronje
 15. 15. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 15 34. Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas? E. Memulakan pentadbiran Barat F. Mengemukakan teori kedatangan Islam G. Menterjemah karya falsafah Arab H. Memperkenalkan ilmu algebra dan matematik 35. Apakah ciri-ciri sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh para pedagang Islam? V. Ikhlas VI. Lemah lembut VII. Bersopan santun VIII. Bersungguh-sungguh E. I dan II F. I dan IV G. II dan III H. III dan IV 36. Apakah perubahan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Asia Tenggara setelah kedatangan Islam? E. Sultan sebagai ketua negara F. Pembesar tridisional dihapuskan G. Institusi kesultanan dimansuhkan H. Mufti dan Ulama menjadi bendahara 37. Apakah fungsi baitulmal yang diperkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Acheh? E. Pembiayaan pendidikan F. Pusat kegiatan ekonomi G. Perbendaharaan negara H. Pusat pengumpulan ilmu
 16. 16. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 16 38. Akta Pemagaran Tanah telah dikuatkuasakan oleh kerajaan British pada abad ke-18? E. Tuan tanah terpaksa menjual tanah F. Petani kecil kehilangan punca rezeki G. Rakyat biasa berpeluang mengaut keuntungan H. Kegiatan pertanian dijalankan secara sara diri 39. Apakah maksud imperialisme? E. Sikap ingin tahu tentang dunia luar Eropah F. Usaha mentamadunkan masyarakat luar Eropah G. Penguasaan sesebuah negara kuat terhadap negara yang lemah H. Semangat berlumba-lumba untuk menjafi kuasa paling kuat di dunia 40. Senarai di atas digunakan oleh masyarakat Melayu untuk kegiatan E. pertanian F. perikanan G. perlombongan H. mengutip hasil hutan 41. Apakah kesan pengenalan Akta Tanah Simpanan Melayu (1913) terhadap orang Melayu? E. Peningkatan taraf hidup F. Penerokaan kawasan baru G. Peningkatan hasil pertanian H. Pengekalan pemilikan tanah ● Tali kail ● Bubu ● Jala
 17. 17. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 17 42. Mengapakah perkembangan lebih pesat berlaku di pantai barat Tanah Melayu semasa penjajahan British? E. Ramai penduduk F. Kekayaan hasil bumi G. Kemudahan infrastruktur H. Kedudukan yang strategik 43. Mengapakah imperialis Barat berminat untuk menguasai China dan India pada abad ke-17? E. Pasaran yang luas F. Kesuburan tanah G. Pelabuhan yang strategik H. Kekayaan bahan mentah 44. Apakah persamaan perjuangan nasionalisme Raden Adjeng Kartini dan Pertubuhan Muhammadiyah? E. Membela nasib kaum wanita F. Menegakkan Islam yang sebenar G. Menerapkan idea moden dan sekular H. Memberi tumpuan isu-isu pendidikan 45. Senarai berikut merujuk kepada pemimpin tempatan. Mengapakah mereka menentang perluasan kuasa British? E. Menuntut kemerdekaan F. Mempertahankan hak mereka G. Memelihara agama dan budaya H. Membuktikan kesetiaan kepada raja 46. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh negara bangsa yang dibentuk melalui amalan realpolitik? V. Itali VI. Jerman • Dato’ Bahaman • Dato’ Maharaja Lela
 18. 18. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 18 VII. Perancis VIII. Jepun E. I dan II F. I dan IV G. II dan III H. III dan IV 47. Maklumat berikut merupakan kata perbilangan adat yang diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. Apakah perkara yang dapat E. Pertabalan diraja F. Majlis perkahwinan G. Pemilihan Pemimpin H. Upacara gotong-royong 48. Apakah manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? E. Kebebasan politik F. Menguasai pentadbiran G. Menentukan kerakyatan H. Kedudukan istimewa dilindungi Tahun Perkara 1951 Sistem Ahli diperkenalkan 49. Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak
 19. 19. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 19 E. Merangka perlembagaan baru F. Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri G. Membincangkan syarat kerakyatan H. Melaksanakan pilihan raya umum 50. Usaha pemimpin Persekutuan Tanah Melayu untuk mengadakan pakatan murni telah dilaksanakan sejak pertengahan abad ke-20 lagi. E. Memupuk perpaduan F. Memberi latihan kerajaan sendiri G. Mengurangkan kuasa pembesar H. Melonggarkan syarat kerakyatan 51. Bagaimanakah cara yang digunakan oleh tokoh-tokoh negara berikut untuk mencapai kemerdekaan negara? E. Penipuan F. Provokasi G. Peperangan H. Perundingan 52. Rajah berikut berkaitan langkah ke arah pembentukan Malaysia. Apakah X? E. Suruhanjaya Reid F. Suruhanjaya Cobbold G. Jawatankuasa Antara Kerajaan H. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum 53. Bagaimanakah pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilakukan? E. Warisan F. Penggiliran G. Pilihan raya • Tun H.S Lee • Tun Abdul Razak X • Menerangkan gagasan Malaysia • Mengumpulkan pandangan penduduk • Menggalakkan kegiatan ke arah
 20. 20. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 20 H. Musyawarah 54. Maklumat berikut berkaitan senarai yang terkandung dalam pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia. Perkara tersebut diberi tanggungjawab kepada E. Senator F. Menteri G. Kerajaan Negeri H. Kerajaan Persekutuan 55. Bilakah Jalur Gemilang akan dikibarkan separuh tiang? E. Kemangkatan Yang di-Pertuan Agong F. Dalam istiadat rasmi negara G. Negara diisytiharkan darurat H. Sepanjang tempoh Parlimen dibubarkan 56. Maklumat berikut merujuk kepada program dalan Rancangan Malaysia Keempat. • Tanah • Undang-undang Islam • Pertanian dan Perhutanan • Pemodalan Nasional Berhad (PNB) • Amanah Saham Nasional (ASN)
 21. 21. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 21 Mengapakah kedua-dua program tersebut diperkenalkan? E. Memberi dana kepada pengusaha kecil F. Menggalakkan orang ramai membuat pelaburan G. Menyediakan pinjaman modal kepada bumiputera H. Mengimbangi pemilikan harta dan saham bumiputera 57. Rajah berikut merujuk kepada cabaran Wawasan 2020. Bagaimanakah cabaran tersebut dapat direalisasikan? E. Gagah menghadapi masalah F. Berfikir secara rasional G. Keunggulan institusi kekeluargaan H. Meningkatkan taraf hidup 58. Apakah matlamat Liga Bangsa pada tahun 1919? E. Mewujudkan kerjasama antarabangsa F. Menamatkan perang dingin G. Menetapkan wilayah pengaruh H. Menyelesaikan masalah insflasi 59. Apakah kesan daripada kemunculan Blok Dunia Berikut? E. Terbentuknya Liga Bangsa F. Tercetusnya Perang Dingin Cabaran Keempat Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika Blok Kapitalis BLOK DUNIA Blok Komunis
 22. 22. SULIT 1249/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2 © 2016 Hakcipta JPN Selangor 22 G. Termetrai Perjanjian Versailles H. Tamatnya Perang Dunia Pertama 60. Malaysia menentang Dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut? E. Menamatkan perlindungan politik F. Memutuskan hubungan diplomatik G. Menyekat bantuan kemanusiaan H. Menghalang hubungan perdagangan 61. Maklumat berikut berkaitan dengan Mesyuarat Menteri-menteri Luar Asean. Apakah kesepakatan yang dicapai dalam mesyuarat tersebut? E. Pengisytiharan ZOPFAN F. Pembentukan ASEAN G. Penekanan industri berat H. Perjanjian Kerjasama Pertahanan 62. Rajah berikut menunjukkan situasi di Asia Tenggara pada tahun 1963. Bagaimanakah MAPHILINDO berusaha menyelesaikan krisis tersebut? E. Mengisytiharkan ZOPFAN F. Menetapkan sempadan negara G. Meminta bantuan PBB H. Mengadakan kerjasama serantau Kertas soalan tamat Mesyuarat Menteri-menteri Luar Asean Tarikh : November 1971 Malaysia - Indonesia Pertelingkahan Malaysia - Filipina

×