Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan Kertas 2. Trial Perlis 2016

1,427 views

Published on

Trial Perlis

Published in: Education
 • Be the first to comment

Soalan Kertas 2. Trial Perlis 2016

 1. 1. 2 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT NAMA ………….…………………………………………… TINGKATAN ……………………………………………….......... SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 1249/2 SEJARAH Kertas 2 Ogos 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruangan yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan tiga soalan daripada Bahagian B. 4. Jawapan bagi Bahagian A hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Jawapan bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam kertas yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan. 6. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan yang ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa : Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 10 2 10 3 10 4 10 B 5 20 6 20 7 20 8 20 9 20 10 20 11 20 Jumlah 100 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 ANJURAN BERSAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI PERLIS DAN MAJLIS GURU CEMERLANG NEGERI PERLIS
 2. 2. 3 Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan. 1.Soalan 1 berdasarkan Peta 1 Peta 1 (a)Berdasarkan peta di atas, namakan seni bina yang terdapat dalam tamadun yang bertanda X (i) ………………………………………………… (ii) ………………………………………………… [2 markah] (b)Nyatakan fungsi binaan di atas …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. [2 markah] 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT X
 3. 3. 4 (c)Bagaimanakah seorang pemerintah pada zaman tersebut mampu membina binaan yang hebat? ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..................... [3 markah] (d) Jelaskan kepentingan pembinaan bangunan di atas di Malaysia pada masa kini. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………...................... [3 markah] 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT
 4. 4. 5 2. (a)Namakan dua orang penganut Islam pada peringkat awal yang telah diseksa oleh kafir Quraisy. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… [2 markah] (b)Mengapakah Islam mudah diterima oleh orang ramai terutama golongan bawahan.? …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. [2 markah] (c) Islam mudah diterima oleh orang ramai pada ketika itu kerana kemurnian ajarannya.Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT Walaupun wujud penentangan, dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. di Makkah telah menimbulkan reaksi positif dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy
 5. 5. 6 [3 markah] (d)Pada masa ini Islam sering dikaitkan sebagai agama yang menggalakkan keganasan sehingga melahirkan ketakutan masyarakat dunia terhadap Islam. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membetulkan tanggapan masyarakat dunia tentang agama Islam yang sebenarnya. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… [3 markah] 3.Gambar berikut merujuk kepada tokoh yang mengamalkan realpolitik dalam pembentukan negara di Eropah. Count Camilio Benso di Cavour Otto Eduard Von Bismarck (a)Jelaskan maksud realpolitik ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………... [ 2 markah] (b)Mengapakah tokoh-tokoh di atas memilih kaedah realpolitik untuk menyatukan negara bangsa masing-masing? …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………………................... [ 2 markah] 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT
 6. 6. 7 (c)Wajarkah amalan realpolitik diamalkan di Malaysia ? Berikan hujah anda. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… [ 3 markah] d)Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep 1 Malaysia dapat dijayakan di negara kita? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. [3 markah] 4.Gambar menunjukkan bendera kebangsaan Malaysia. 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT
 7. 7. 8 (a)Apakah nama bendera kebangsaan Malaysia? …………………………………………………… [ 1 markah] (b)Nyatakan maksud lambang-lambang berikut yang terdapat pada bendera kebangsaan Malaysia. (i) Bulan Sabit: ………………………………………………………………………………………. [1 markah] (ii) Bintang : 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT
 8. 8. 9 ………………………………………………………………………………………. [ 1 markah] (c) Bagaimanakah cara kita menghormati bendera kebangsaan? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [3 markah] (d)Terdapat individu atau sekumpulan orang yang memijak,membakar atau merosakkan bendera kebangsaan Malaysia. Pada pandangan anda ,mengapakah mereka bertindak demikian? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… [4 markah] 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT
 9. 9. 10 Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan sahaja daripada bahagian ini 5. Tamadun Hwang Ho dikelilingi oleh pergunungan dan perkampungan sungai, menyebabkan kesukaran penduduknya untuk mengembara keluar dan melakukan pertukaran barangan dengan dunia luar.Mereka terpaksa bergantung kepada hasil keluaran makanan mereka sendiri Sumber: www.rivervalley civilizations.com (a)Masyarakat Hwang Ho telah berjaya menghadapi segala kesukaran akibat kedudukan geografinya. Jelaskan sumbangan tamadun Hwang Ho terhadap ketamadunan manusia. [ 6 markah] 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT
 10. 10. 11 Peta 2 menunjukkan kawasan tamadun Hwang Ho. Peta 2 (b) Andainya anda seorang pemimpin masyarakat tamadun Hwang Ho, nyatakan alasan mengapa kawasan di atas dijadikan sebagai petempatan kekal? [ 8 markah] (c) Adakah sektor pertanian merupakan penjana utama ekonomi negara kita ? 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT
 11. 11. 12 Berikan pendapat dan hujah anda. [ 6 markah] 6 (a) Ceritakan sejarah pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah. [4 markah] (b) Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan [4 markah] Baitul Hikmah Perpustakaan Negara Malaysia (c) (i) Pada pandangan anda bagaimanakah masyarakat Bani Abbasiyah menggunakan bangunan Baitul Hikmah untuk memperkembangkan pengetahuan mereka. [6 markah] (ii)Masyarakat Malaysia sekarang kurang berminat membaca bahan bacaan ilmiah. Cadangkan cara perpustakaan dapat berfungsi mengubah sikap tersebut? [6 markah] 7 (a) Jelaskan faktor perkembangan kerajaan Melaka sebagai pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara pada kurun ke 15. [6 markah] (b) Pengaruh Islam dapat dilihat dalam aktiviti perdagangan di Tanah Melayu hingga masa kini. Buktikan. [6 markah] (c) Pada pendapat anda, bagaimanakah minat masyarakat terhadap kegiatan perdagangan dapat ditingkatkan di negara kita pada masa kini? 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT
 12. 12. 13 [8 markah] 8 (a) Bagaimanakah dasar penjajahan Barat telah menjadi faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara ? [4 markah] (b) Bandingkan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalime tahap kedua di Asia Tenggara. [4 markah] (c) (i) Ramalkan keadaan yang akan berlaku kepada negara kita sekiranya rakyat di negara kita tidak mempunyai semangat nasionalisme. [6 markah] (ii)Bagaimanakah semangat nasionalisme boleh diterapkan ke dalam jiwa rakyat di negara kita ? [6 markah] . 9 Tokoh berikut terlibat dalam gerakan antipenyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Rosli Dhobi (a) Terangkan sebab tokoh di atas menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British? [4 markah] (b) Mengapakah gerakan antipenyerahan di Sarawak wajar diadakan ? [4 markah] (c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah pihak British mengambil tindakan tegas atas kesalahan Rosli Dhobi ? [6 markah] 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Nasionalisme tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik sahaja tetapi juga pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan kebudayaan asing.
 13. 13. 14 (ii) Ramalkan masa depan Sarawak sekiranya penentangan tersebut berjaya. [6 markah] 10 (a)Jelaskan isu-isu yang menjadi panduan tokoh-tokoh tersebut di atas dalam usaha menggubal perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. [4 markah] (b)Huraikan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. [4 markah] 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT Tanggal 31 Tanggal tiga puluh satu Bulan lapan lima puluh tujuh Merdeka! Merdeka! Tetaplah merdeka Ia pasti menjadi sejarah Tanggal tiga puluh Satu Bulan lapan lima puluh tujuh Hari bahagia Hari yang mulia Sambut dengan jiwa yang merdeka
 14. 14. 15 (c) (i) Berdasarkan lirik lagu di atas, mengapakah rakyat bergembira dengan peristiwa kemerdekaan negara . [6 markah] (ii)Bagaimanakah anda dapat mengekalkan kemerdekaan negara Malaysia? . [6 markah] 11.Dasar luar negara yang konsisten dan berprinsip telah menjadikan Malaysia dihormati dan disegani oleh negara lain justeru mampu mempertahan kedaulatan negara. (a)Jelaskan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia. [ 4 markah] (b)Mengapakah Tunku Abdul Rahman memperlihatkan dasar pro-Barat yang antikomunis sebagai dasar luar negara pada peringkat permulaan selepas kemerdekaan? [ 4 markah] (c)Jadual berikut berkaitan dengan pimpinan Perdana Menteri Malaysia. Pimpinan Dasar luar negara 1 . Tunku Abdul Rahman Dasar pro-Barat 2 . Tun Abdul Razak 3 . Tun Hussein Onn Dasar berkecuali 4 . Tun Dr Mahathir Mohamad 5 . Dato Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi 6 . Dato Seri Najib Tun Razak Dasar berkecuali dan penekanan kepada ekonomi (i)Berdasar jadual tersebut dan pengetahuan anda, ramalkan dasar luar negara Malaysia pada masa hadapan. Berikan hujah anda. [6 markah] (ii)Mengapakah sesebuah negara perlu memberi tumpuan kepada pembentukan dasar luar negara? [6 markah] 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT
 15. 15. 16 KERTAS SOALAN TAMAT 1249/2@2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis [Lihat halaman sebelah SULIT

×