Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

1,532 views

Published on

Trial MRSM 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

 1. 1. il SULIT 124912 Sejarah Kertas 2 September 2016 2Yz iorrr 124912 MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKTIIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016 PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga Puluh minit UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini stiLIT dan Hak cipta Bahagian Pendidikan Menengah -MARA. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimakiumkan kePada sesiaPa. [Lihat sebelah SULIT 124912 Ozote u* Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA
 2. 2. 2 SKEMA JAWAPAN ESEI BAHAGIAN A 140 markahl Janab semua soalan' 1 1 1 llrn) 1 1 1 1 1 1 1 Uti 1 1 1 1 1 i I 1 1 1 1 1.: Vm) :E Nrdkfi dtfiti Yang terdaPat aatam tamadun berikut? Tamadun Hwang I{o Dinasti Hsia Dinasti Shang Dinasti Chou [L marhah] Fi F2 F3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Tamadun China Dinasti Chidshih Huang Ti Dinasti Han Dinasti Tang Dinasti Song Dinasti Yuan Dinasti Ming Dinasti Ching [rnana-mana Lxlm) [1 nrarhah] [rnana-rrnna lxlmf F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Ft2 Jelaskansumbangankedua.duatamaduntersebutdalambidang pertanian 12 markahl Pembinaan sistem pengairan/terusan Teknologi Pembajakan Cang!<uVsabit Penggunaan batas unturk penanafiran aUltuy* diganti dengan peralatan besi T*gg;i; dfrerkenalkan urtuk nrembuat batas t<otilmau untuk rrenark tenggala kayu K.r.o kudalkereta sorong beroda Penyisir tanah Sistem tanarnan bergilir diperkenalkan i"t.t aO*" u"tt-rft p't*aniu" di kawasan buL<it Penentuan musim menanam dan rrpnuai berdasarkan kalendar [rnana-mana 2x1m) 1 (a) (D Teks Ting. 4 rrls 29 1(a) (0 Teks Ting. 4 rrls 4l 1 (b) Teks Ting. 4 rrls 32 dan rrls 52 n|gDgD @2016Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT
 3. 3. i MalaYsia untuk menjadi negara ,ou3, dutr* industri "pertanian [3 marhah] ( Persaingan dengan negara luar) (lebilr rnaju dalam bidang pertanian) (Thailand / China) Cabaran Huraian / Penjelasan Contoh (mana-mana j awaPan mu:asabah) Cadangan jawaPan lain : - Kekurangan modal - Kekurangan Pekerja nrahir - Kekurangan tanah Pertanian Usaha Huraian Contoh [nrana-mana 3 xlm) $r4engusahakan pertanian secara besar-besaran ladang ) / penjelasan (l4eneroka tanah baru untuk diiadkan kawasan Pertanian) (kolam kan air tawar lladang tebu / pentemakan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah mempe rkenalkan s lo gan'Pe rtanian adalah perniagaan'' ApaUtrusahaandabagimerealisasikanslogantersebut? [3 markah] kambing ) (mana-rnana jawaPan murasabah) Cadangan jawaPan lain : - Penggunaan teknologi moden - Membangunkan tanah terbiar - Mernantapkan strategi pelnasaran - Menambah iknu dalam bidang pertanian [mana-mana 3 x1m] 1 (c) KBAT 1(d) KBAT l3m) D49Den @2o16Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SIILIT
 4. 4. 7_ 1 1 1 1 1 [1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L3rril 1 i 1 13m| Pas kejatuhan f..*iuu" Bani Umaiyah pada tahun 750 M' Namakan khalifah kerajaan Bani Abbasiyah' Fl Abu Abbas al-Safth F2 Abu Jaafir a1-Mansur F3 Ham ar-Rashid F4 Abdullah al-Makmun F5 Umar Abdul Aziz Contoh (rnana-mana jawaPan (bidang ilmu sains dan teknologi mtrnasabah) [1 mart<ah] [rnana-rrnna lxlm] penterjernah) karya lkajian asing ke / perubatan) [rnana-rrnna 3xlml NyatakansumbangankerajaanBaniAbbasiyahdalambidang keilmuan t3 markahl Fl Kota Baglrdad sebagai pusat intelsldual F; Penulisai karya asing dalam bahasa fuab F3 e"nto3"o*hui-t urvi frlsafih dan sains daripada bahasa Yrnrani / Sanskrit / Sudani ke dalam bahasa Arab F4 Kegiatan penulisan I rrr;ncatzt idea lnrengurrpul idea serupa / menyusun hadis /rnengarang F5 Penubuhan Baitulhikmah i institusi kefrauan F6 Penulisan dalam bidang fekah I tafrir / sejarah FTMembuatpembaharuan/penamuahbakandalampenterjernahankarya Fg Memeimarl-t.uJuvu* a*iu I warisan frnu daripada lenyap Fg Menubukkl prsat pengajian tinggi urtr.rk rnening[<atkan kegiatan PenYelidikan FlOMerrpengaruhiperkembangankeikrnrandiEropahlZatnnRenaissance [rrnna-mana 3xlm] Apakah pengajaran yang dapat {i.cgntoni daripada kegemilangan bidang keilmuan *;i'* guoi Afbusiyah' 13 markahl Pengajaran $4elahirkan lebilr 3rnai ft rrlian / penjelasan (dapat rnenterjemal hasil dalam bahasa MelaYu ) Cadangan Pengaj aran lain: "fvf"n p"tUanyakkan institusi pengajial tinggi - tvtelaiutan kajian dan penyelidikan $'&D) - Menerapkan konsep pembelajaran sepanjang hayat - Mengadakan pertukaran pelajar / program berkembar 2 (a) Teks Ting. 4 mis 155 2@) Teks Ting. 4 nrls 1 s6- r57 2 (c) KBAT n49DeD @2ot6Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT
 5. 5. I I 1 1 13*1 i 1 1 1 1 13t?4 2(d) Teks Ting. 4 m/s t01- i08 Mampukah Malaysia menjadi hab pendidikan dunia? Berikan pendapat anda. [3 mar{<ah] Pendirian (Ya / nrarrpu / setuju / boleh) Pendapat (Prasarana bertaraf dunia) Huraian / peqjelasan (Malaysia mempunyai kepehagaian kemudahan pendidftan ) Contoh Oilft kulbh , kemudahan intemet ) Cadangan Jawapan Lain : - Kestabilan dan kearnanan negara - Kemudahan yang bersesuaian - Galakan dari kerajaan - Universiti yang bertaraf antarabangsa ATAU Pendirian (Tidak / tidak rnaffpu / tidak setuju / tidak boleh) Pendapat ({ekr:rangan tenaga pakar) Huraiar/perjelasan (Tenaga pengajar kurang kemahiran dan pengetahuan dalam bidang-bidang kritrka! Contoh (nano teknologi, perubatan dan mrklear) Cadangan Jawapan Lain : - Ekonomi yang tidak stabil - Sistem kwkulum yang tidak menepati piawaian antarabangsa - Teknoiogi pendidkan yang tidak rrencapai taruf antarabangsa 1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT
 6. 6. (D (D Siapakah tokoh berikut ? X : Rentap Y : Tok Janggrt' llFraji Mat Hassan b. Muras Nyatakan kejayaan perjuangan mereka pada peringkat awal penentangan (D Tokoh X Menyerang pasr.rkan Jarnes Brooke di kubu Nanga Skrang Menglalang kezalfurun Janes Brooke Berjaya mengusir Jarnes Brooke [2 marhah] [1 rnarkatt] [Mana-rnana lxlrt] [i markah] [Mana-mana lx1m] [nrana-mana 3 xlm) F1 F2 F3 F1 F2 F3 F4 F5 (it) Tokoh Y Menyerang dan berjaya rnenduduki Pasir Putilr Mernbentuk sebuah kerajaan di Pasir Prxtt Melantk Enghi Besar Jeram sebagai Raja Melantik Tok Janggut sebagai Perdana Menteri Melantik Che Ishak sebagai Pegawai Daerah (lr4ana-rnana jawaPan mmasabah) Cadangan langftah lain: - Mengukuhkan PerPaduan rakYat - Mernantapkan hubtngan diplornatk - Menjaga perairan / sempadan negara Sebagai seol:lang pemimpin, apakah langkah yang boleh diambil bagi Lempe*ahankan kedaulatan negarz. t3 markah] Langkah (Pertah,anan negara dfuertingfu atkan) Huraiar/penjelasan (lr4enggmakan peralatan ketenteraan yang berteknoiogi rnoden) Contoh @esawat drone lkaPal selam ) 3(a) Teks Ting. 5 rrs. 33 dan 41 30) Teks Ting. 5 ms. 33 dan 41 3 (c) Teks Ting. 5 ms. 54- 55 -! 1 1 12*l 1 1 1 lLml lLmj 1 1 i 1 1 llml $ml 13ml n49DeY @2o16Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT
 7. 7. 3 (d) KBAT Semangat patriotisrne dalam kalangan *asyaraffi Berikan pandangan anda. [3 mar"t<ah] Pendirian Ya Huraiar/penjelasan (rrenpertftakan perlembagaan Malaysia / tidak rrenghorrnati Iagu negaraku Contoh (rnembakar / rnemijak / rnengoyak bendera selepas kalah dalam perlawanan bola sepak) (l4ana-rnana jawapan mmasabah) [mam-mana 3xlm] ATAU Pendirian Tidak Huraian/penjelasan Gakyat Malaysia bersatu apabila berlaku sesuatu musfuah i bencana) contoh (Peristiwa MH370 I r/fr117 / baqiir besar di pantai Timur) (l4ana-rnana jawapan mrmasabah) [rnana-rnana 3x1m] 1 I 1 13m) 1 I 1 [3ml I 1 1 1 1 1 [2ml a I 1 1 1 1 1 1 1 m 4 (a) Teks Ting.5 rrls 80 4(b) Teks Ting.5 m/s 80 Senaraikan dua ciri negara dan bangsa dalam Melaka. Wilayah pengaruh Kerajaan Lambang-lambang Rakyat Keunggulan undang-undang Kedaulatan [rnana-nrana 2xlm] Nyatakan warisan Kesultanan Melayu Meraka yang masih diamalkan di negara kita sehingga hari ini. p martahl Raja / Sultan sebagai ketua negeri Adat istiadat Melayu masilr terus diamalkan Agarna Islam sebagai agama rasmi Balasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Gelaran Sultan pada awal nama sistem perwarisan takhta yang rrengkut jurai ketumrnan sebelah bapa/ putera suhmg dengan permaisuriladft lelaki Sultan Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Alat kebesaran dkaja lrcgala lnobat lwama lbatnsa / protokol menjadi warisan yang dftekalkan lmarr-marn 2xlm1 Kesultanan Melayu [2 mar{<ah ] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 F5 F6 1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA SULIT
 8. 8. Malaysia. - t3markahl Kepentingan Lambang perpaduan rakyat n**rrvp'.olelasan (R.akyat- -pehagai kaum bersatu di bawah pentadbiran raj a berpelembagaan) Contoh (embara Mahkota Johor i mengiradiri r-pacara lam sistem Pemerintahan di pertabalan) (Mana-rnana jawaPan mr:nasabah) [mana-rnana 3x1m) Cadangan JawaPan Lain : - Ketua negara - Ketua Agama Islam .MelindungihakistirrewaorangMelayudanBumiprnera - Ketua Turus Angkatan Bersenjata Mengapakah warisan kesultanan dipertahankan? Sebab Huraiarr/penjelasan Contoh Malaysia) ([4ana-mana jawaPan munasabah) Asas kepada sistem pemerintahan pada hari ini (lr4enjadi br:kti kekuatan ketamadunan Melayu) (y*g Dipertuan Agong adalah ketua negara Melayu Melaka Per{u [3 mar{<ah] frnana-fi:erna 3x7m) orang Melayu hal ehwal agafiM.Islam antara rakyat dengan raja beraja Cadangan Jawapan Lain: rnenjaga hak istinrewa rremelihara kesucian memelihara hubungan rrrengekalkan institusi 4(c) Teks Ting.5 rnls 84 4(d) KBAT 13ml 13ml n4gDe @2o16Hak ciptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SIJLIT
 9. 9. - -,- s (a) Teks Ting. 4 mls 43 Apakah maksud dernokmsi ? [4 mart<ah] rakyatPernerintaha nkeraj aan/wakil pentadbir yang dipilih oleh Melalui pilihan raya Rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negera Rakyat berpeluang nrembentuk/menyokong/nenukar Terdapat beberapa bentuk demokrasi Seperti Raja Berperlembagaa4 Repubtk Negara yang rnengamalkan demokrasi adalah Malaysia S"tiap individu layak bertanding rneqjadi calon perninpin [rnana-mana 4 x 1m] Terangkan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi di Athens. [4 mari<ah] Terdapat Dewan Perhirrpunan dan Majiis Berbentuk penyertaan Iangsung Warganegara lelaki terlibat dalam membentuk kerajaan Melalui r:ndian Berpeluang menganggotai Dewan perhirrpunan Antara 6 bulan hingga setahwr Dewan Perhinpunan bersidang sebanyak tiga kari dalam sebulan Setiap ahli dewan ini boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan Segala keputusan Dewan dftendalikan oleh Majlis Ahli Majlis , Majistet dan Juri dilanrft oleh Dewan Dewan menpunyai kuasa penr:h terhadap ketiga-tiganya Tidak berlaku di negara kota yang rnengamalkan sistem beraja berkuasa mtflak fmana-mana 4xlm]I I+*] F1 F2 F3 F4 F5 H5 C5 F6 kerajaan la mI s (b) Teks Ting. 4 m/s 43 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Fl0 Fl1 Ft2 F13 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 -:!r 1249ZeP) @2016 Hak Cipta Bahagran pendidikan Menengah MARA SI'LIT
 10. 10. 10 amalkan di MalaYsia [6 marhah] Mengamalkan sistem demokrasi berparlimen Sistem pemerintahan raja berperlemb agaafl Rakyat rnelibatkan diri dalam sistem penrerintahan negara Gu-tuju Melayu menjadi lambang -taat setia tukyul pemerintah dibantu oieh Perdana Menteri pada peringlcat kerajaan Persekr.rtuan Padapering|<atneger,,pemerintahdfuantuolehketuamenterialts;u Menteri Besar Ralcyat rnemilih peminpin rrelalui pilihan raya sekali dalam lirna tahut Kedaulatan di tangan rakYat Rakyat berhak menyokong rrengekalkan atau nrenr.rkarkan kerajaan yang sedia adamelalui pilihu."" .1y1 ar---,-^ r^- r-arrrqt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Teiapat parlinen yiterdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat h , W.itl yang dipiiih nrcnganggotai Dgwl Rakyat f"rbmbagLn Malaysia nelindungi .hak asasi rakyat il;rg"k;[.an kerajaan yang adi! sejahtera dan adil i.Uria garis panduan titt * perrerintahan de-mokrasi pi"aJ* Lobh-dfouat bersesuaian dengan politft s-e{rasa O".*ttuti di Malaysia berbentuk penyertaan tidak lanpung [mana-rnana 6 x 1m] s(c) (D Teks Ting. 4 m/s 43 I 1 1 I 1 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 I [6 m] D gDgD @2O16Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT
 11. 11. 11, s (c) ii Ciri- cii kepimpinan yang negara. Beri penjelasan anda. Aras 1 unggul penting dalarn pentadbiran [6 markah] Jawapan mudah / pengetahu,an / pemahaman yang " terhad Menyatakan pendirian dengan hujah yang mudah Contoh : Pemimpin yang amonah okan mewujudkan negaroyang aman dan harmoni. Aras 2 Jawapan agak nrendalarr- / pengetahuar/ pemahaman yang jelas dan membuat inferens Menghurakan isu dengan jelas berserta contoh yang sangat sesuai Contoh : Pemimpinyang amanah akan mewujudkan negaroyang amon dan harmoni. mampu mengukuhkan perpaduan antara rakyat dapat mengelakkan huru hara seperti Peristiwa 1i Mei 1969 Aras 3 Jawapan mendalam / pengetahuan/ pernaharnan yang sangat jelas dan rrembuat inferens yang tepat. Menurfukkan kematangan Menghurakan isu dengan jelas berserta contoh yang sangat sesu,ai Contoh : Pemimpinyang amanah okan mewujudkan negaro yang aman dan haimoni. mampu mengukuhkan perpaduan antara rakyat dapat mengelakkan huru hara seperti Peristiwa 13 Mei 1969 sebarang masalah / musibah mampu ditangani dengan bijak kedaulatan negara dapat dikekalkan ntenjadikan negara maju mengikut acuan sendiri l-2 3-4 i 1 1 1 1 5-6 i 1 1 1 1 I I I [6 m] 1249DeP) @z}16Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA SULIT
 12. 12. 12 6(a) Teks Ting 4 Ms 209 @rnberi kesan kepada pembangunan sosioekoiomi masyarakat di Tanah Melayu sebelum penjajahan Barat. Jelaskan pengaruh Islam dalam aktiviti perdagang"' $ Melaka' [4 markah ] r*aui"t-i*rrt*i uuiun""t.yang menyelenggarakan harta kerajaan Penggpr:frn mata wang bercinkan Islam Islam nenssalakkan aktffii perdagarryau/ Perdag&ffift-ryakan s-urnber rezeki yane le-sar eerdaianlan berjaya ryggffi*,"ptotd pengislaman di dam Melayu Pedagang yang rrrcnpuryai sifrt juir{ dan amanah teraJpaf asal-fisal berkaitan Islarq, di dalam Undang-undang Latrt Melaka yang berkaita" at<tiviti maritim dan perdagangalt Penggunaan +stem suigt dantineang yanq,adil pedfiang Islam-ffi dbenarkan "*gg**]?"'-193 dalam pemiagaan ,"p"ri yang terdapat dalam Hukum Kam:r: Melaka' Cotongan laya dan berkemampuan membayar r2@!bxg' F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 1 1 1 1 1 1 1 t 14 ml o) (Teks Ting 4 mslFl 2t1) [Mana-rnana 4 x lm] (i) Jelaskan peraturan cukai yang diamalkan Melayu Melaka. Cukai merupakan .bavaran yane dkenakan,oleh pemerintah terhadap aktiviti atau barang tertentu Peniaga wajfo membayar cukai bararu-dagangan sebelum urusan perdagangan dilakukan oleh penrerintatr- ildrg*g-du6 fnaa, ^C.eyloq Tanah Arabl Siam dan PqeU dkenakan "itJiffi;;;'da'[ada jumlah barans dasanearL -- i --,-I, ,7-*^ZcuKal EIlaIlI pslaLur Ltcu+fou4 JurlJJAr -:.:'.?-- ,/ 1 Pedagang dari Jepun dan china rnembayar c@ ora.,[ *"ing a*i repulauan Melayu rrrmbayar cukai diraja febanyak [Mana-mana4xlm]l Vml tisa oeratLls. Offi-;ffi negara lain membayar crkai diraja sebanyak -enam peratus beras-a-;;Vffi;m-ft ak dkenakan cukai' ) oleh Kesultanan [4 mad<ah] I 1 1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 1249l}gP) @2o16Hak cipta Bahagian Pendidikan Menensah MARA SI]LIT
 13. 13. - 13 KBAT ( ii) Apakah kepentingan cukai kepada penrbangunan negara kita? [6 mar*ah] Aras 1 Jawapan mudah /pengetahuan /pemaharnan terhad / Menyatakan / nrenghurai dengan ringkas Contoh: Cukai penting kepada negara sebagai swnber pendapatan untirk menjana pembangrman negara. Aras 2 Jawapan agak rnendalam /pengetahuan /pernahaman yang jelas Mengulas dengan jelas /menuqjukkan penrahaman /pengetahuan yang agak mendalam Contoh: Cr;kai penting kepada negara sebagai surnber pendapatan unturk nreqlana pembangu:an negara. Pendapatan ini boleh digunakan untuk rnembina infrastuktur urtlrk rakyat seperti pembinaan sekolah I jalar;r raya lklink / hospital i Aras 3 Jawapan lebih rrendalam lpengetahuan /pemaharnan yang jelas dan rrrembuat inferens Mengulas dengan jelas /menurijukkan pemahaman dan pengetahuan yang agak mendalam Menunjukkan kernatangan / hujah yang rnantap Contoh yang jelas Contoh : F H1 Cukai penting kepada negara sebagai surnber pendapatan I12 untuk nrenjana pembangrman negara. pendapatan ini boleh digunakan rrrtuk membina ffiaskuktur untuk C rakyat 11 seperti pembinaan sekolah ljalan raya lklink /hospital 12 srryaya rakyat dapat hidrp dengan selesa mampu mewujudkan negam yang harmoni. 1 I 1 1 1 1 ml 1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA STILIT
 14. 14. 1,4 r:lntuk menyokong kestabilan nilai ma#;;;g negara kita' [ 6 markah Aras 1 Jawapan mudah / pengetahuan / pemaharnan terhad i tut"rryutut * / nrngllxai dengan ring!<as Contoh: Salah satu usaha yang boleh dilala-rkan oleh rakyat Malaysia urfirk ;;r,rdl{.an nilai firggit ialah dengan nrembeli barangan buatan Malaysia srpaya wang negara tidak akan rnengalir keluar Aras 2 Jawapan agak nrendalam / pengetahuan / perrnhaman yang jelas Mengulas dengan leias I t*"uqi'*itun pernahaman dan pengetahuan yang agak rrendalam Contoh: Saiahsatuusahayangboiehdilatcr.ikanolehrakyatMalaysiarrrrtr-rk "*"g*"nf.an nilai *tggit ialah dengan rnembeli barangan buatan MalaYsia iir ketuar' slryaya wang negara tidak akan rnenga Ini kerana uarangan ruruuytiu juga sangat berkr:aliti I selaraf dengan barangan luar' Contohnya kereta keluaran Proton i Perodua l24gl2(PP) @2ol6Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT
 15. 15. 15 Aras 3 Jawapan agak rrendalam lpengetahuan / pemahaman yang jelas dan nrembuat inferens Mengulas dengan jelas / rrrenur{ukkan pemahaman dan pengetahuan yang agak mendalam Menuqjukkan kernatangan / hujah yang mantap Dengan contoh yang jelas Dan pernahaman sangat mendalam Contoh : Salah satu usaha yang boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia untgk rrengukuhkan nilai ringgit ialali dengan membeli barangan buatan Malaysia srpaya wang negara tidak akan rnengalir keluar. Barangan Malaysia kini jWa sangat berkualili I setaraf dengan barangan luar. Contohnya kereta keluaran Proton / Perodua' Pembelian barangan buatan Malaysia akan mengurangfuan inrport luar dan dapat rnenstabilkan nilai rnata wang. Pengehraran barangan tenpatan ini jWa boieh dipertinglatkan kualiti dan dieksport untuk rneriiana lebillan pendapatan Cadangan Jarnapan Lain: - rnelancong dalam negara - mengekalkan kestabilan Politk - mengekalkan kearnanan negara 1 1 1 1 1 ml D49DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA STILIT
 16. 16. 16 I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 l4ml 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 14 ml Renaissance bermaksud kelahiran semula Berasal daripada perkataan ltali'?enisc iment" Mer,{uk kepada peng}iargaan semula iknu yi tehh ifuas1ku" ot"t cendekiawan / pejuang seni dalam tamadrn Yurani dan Rom Muncnl pada pering[<at akhir Z'arcn Pertengahan Manusia nrsn"*i p"ty.lesaian kepada nnsalah hidt-tp ii*"v-* *urr*L berfikir untr:k nencari penyelesaian permasalahan/ Hurnnisrne Didorong oleh semangat inkuiri F.n t *i, kepada pe}capaiarlke,payaan individu /individualisme Pembinaan t<ernailiran dalam semua aspek intelektual serta fzkal germrrla di Itali pada abad ke 14 dan kemudiannya berkembang ke Eropah Barat sehingga kira-kira abad ke 17' I nrana-mana 4 x lm ] Jel"skan kons eP Renais s ance ? [4 rnarkah] Jelas kan s ebab-s eb ab Z-aman Renaissance bermula di ltali? (4 markah) Kemrxrculan tokoh Renaissance pr*"r"o Petach /Niccol0 Machiavelli / Giovanni Boccacio Kemr:nculan aiiran pemkiran humanisme keupayaan nramsia berfl<ir untuk n,enyelesakan Kemr:nculan semangat ink-uiri semangat ingin tahu Yang kuat Kemunculan bandar / pusat perdagangan Venice / Genoa /Florence /Rom /Milan Kedudukan Itali stategk dkelilingi Laut Mediteranean / persinpangan utama / pusat perdagangan antarabangs a i""pui pertembungan budaya lbalorsal agarrrla merjadkan Itali pusat perkembangan idea baru Kemunculan Pedagang kaYa menggrurakarr kekayaan untlrk rrrengindatrkan bandar rnerladkannya tmpuan para serurnan ./ cendekiawan terbak ,*r:r& penaung kepada para pehrkis / ahli muzk / saintis / penulis b"rlaku p"rsuingan anlara bandar-bandar di Itali untuk mendapatkan tokoh cendekiawan kunjungan cendekiawan dari bandar ke bandar menyebarkan idea Renaisiance ke merata tenpat di Itali Perarnn Paus di Rom menjadi penalmg kepada seniman dan cendekiawan f rmrr.-mzr.:r 4 x 1m ] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Fi H1a F2 Ll2a F3 H3a F4 H4a F5 H5a H5b H5c F6 H6a H6b H6c H6d H6e F7 H7a masahhnya 1 l-t 4, Teks Ting 4 Ms2l7 (b) Teks Ting 4 Ms 217- 218 249Den @2o16Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SIJLIT
 17. 17. 17 /^ ,/: L,' r,, KBAT Terangkan sumbangan Z-aman Renaissance dalam memajukan kehidupan mamrsia sehingga kini. [ 6 markah] Aras I Jawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhad / Menyaakan i rnenghurai dengan jelas Contoh: Sumbangan ZafiBn Renaissance dalam memajukan kehidupan manisia sehingga kini ialah rrrendorong kepada mrmculnya semangat inkuiri yang rrencetus kepada pehagai cbtaan I rekacpta Aras 2 Jawapan agak nrendalam /pengetahuan / pemahaman yang jelas Mengulas dengan jelas / menurf r:kkan pernahaman dan pengetahuan yang agak mendalam Contoh: Swnbangan Zaman Renaissance dalam rnernajukan kehidrpan manusia sehingga kini ialah rrrendorong kepada munculnya sernangat kuiri yang mencetus kepada pelbagai ciptaan / rekacipta seperti erlin berkuasa wap yang nrendorong ciptaan kapal wap Ia menggalakkan rnanusia kefuar meneroka dan belayar kehrar Aras 3 Jawapan agak nrendalam lpengetahu,an /pemahaman yang jelas dan membuat inferens Mengulas dengan jelas / rrenunjukkan pemaharnan dan pengetahuan yang agak rrendalam Menunjukkan kematangan / hujah yang mantap dengan contoh yang jelas dan pernahaman sangat rrendalam Contoh : Surnbangan Z,arran Renaissance dalam rnernajukan kehidupan rnanusia sehingga kini ialah mendorong kepada munculrya semangat inkuiri yang mencetus kepada pelbagai ciptaan / rekacipta seperti erjin berkuasa wap yang nrendorong ciptaan kapal layar yang kini rnenggunakan erjin kuasa kuda Ia menggalakkan manusia keluar rneneroka dan belayar keiuar mencari peluang ekonomi yang lebft nrenguntungkan seperti rnencari bahan mentah dan pasaran fuar I antarabangsa 1249l2eP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT
 18. 18. 18 Rakyat MalaYsiawajar Renaissance di EroPah. [6 mar{<ah] Aras 1 rnencontohi ke ge milan gaa Z-aman Beri ulasan anda. Jawapan mudah i pengetahuan / pemahaman terhad / Menyatakan / rnenghurai dengan jelas Contoh: RakyatMalaysiawajarrnencontohiZamanRenaissancediEropah t<erana ^rr*rt tersebut nelahirkan n:asyarakat berwawasan dan berfikiran icreatif Aras 2 Jawapan agak mendalam lpengetahuan / pernahaman yang jelas M";n*; "d"ng* jelas / *i"u*li'k&an pemahaman dan pengetahuan yang agak mendalam Contoh: *.t ri Malaysia wajar /harus /perhr rrrencontohi 7'NtwL Renaissance al eiop rf, kerana rrir*" terseb,l rneiahirkan rnasyarakat b erwawasan dan berfkiran kreatif Dengan ini daPat nomrjudkan .dras 3 nnsyarakat yang maju I berdaya saing Jawapan lebilr mendalam lpengetahuan /pemahaman yang jelas dan nembuat inferens Mengulas dengan jelas / nremrrjukkan pemahaman yang lebft mendalam M""urdukkan kematangan / hujah yang mantap Dengan contoh Yang jelas Dan pemaharnan sangat mendalam dan pengetahuan Contoh : nur.yut Malaysia wajar nrencontohi Z,afiafi Renaissance di Eropah kerana rrplahirkan masyarakat berwawasan dan berfikiran kreatif dengan ini dapat rnewujudkan masyarakat yang maju dan.berdaya saing' a"f;" itr-r dapat nrelahirkan masyarakat yang rnerrpunyai ilrnu pengetahu,an dalam bidang sains dan teknologi ,.pJni usaha pembangunan Wilayah Iskandar Malaysia / Legoland di Johor Bahru / Bandar PdrajaYa' (c) (0 KBAT 6m l24gl2en @2o16Hak cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT
 19. 19. 1 1 1 1 1 1 1 1 13 ml 19 1 1 1 I 1 1 1 [3 m] 8 (a) Buku Teks tg5 Ms t2-13 Jelaskan ciri-ciri perjuangan nasionalisme tahap pertama dan tahap kedua. [6 mart<ah] Tahap Pertama F1 Penentangan bersifrt terbuka F2 Bersifit setenpat F3 Tidak berorganisasi F4 Isu kebudayaar agarna dan hak pribr:rni nrenjadi fiktor tercetusnya F5 gerakan nasionalisnre F6 Dipiopin oleh golongan pertengahan yang beryendidil<an Barat dan Asia Barat F1 Lebh menekankan kesedaran politk daripada tindakan politrk F8 Menuntut hak rnereka dftembalikan dantaraf hidrp dibaki F9 Tidak meminta kemerdekaan dengan segera Tahap Kedua F1 L€bft radkai F2 Lebh berorganisasi F3 Dbimpin oleh golongan yang berpendidkan F4 Berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan dan iknu pengetahuan barat F4 Menyedari perubahan yang dferkenalkan oleh peqjajah serta kesannya terhadap bangsa dan negara F5 Matlamat perjuangan lebilr jelas F6 Menuntut kerrrerdekaan F7 Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat 1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA SULIT
 20. 20. 20 1 1 i t 1 1 1 1 1 1 I [4 m] 1 1 1 1 [4 ml . Terangkan perjuangan tokoh berikut [8 rnaxkah] r) Jose Rizal di FiliPina Meminpin gerakan dakyah Mempuryai pengaruh kuat dan disokong oleh golongan pertengahan yang berpendidkan Barat il4enuntut supaya Filipina diiadkan wilayah Sepanyol -. Bangsa Filipir* diberkan hak yang sarna seperti yang diperoleh bangsa SepanYol Bangsa Filpina diberkan kebebasan bersuara Menubutrkan Liga Filbina padatahun 1892 Berjuang rnelalui akhbar La Solidaridad uengrrasitkan novel Noli Me Tangere / El Ffubusterismo Menlesak kerajaan Sepanyol nrelakukan pembaharuan politk, ekonomi dan sosial Kerajaan Sepanyol terancam Ditangkap dan dfuuang negeri ke Dapitan di Mindanao Dillnlum bueuh kerana dituduh terlibat dalam gerakan pemberontakan Pencetus gerakan radkai pada tahap kedua F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Fli F12 F13 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 ii) Raden Adjeng Kartini di Indonesia Berusaha nremajr.rkan pendidkan Untuk kaurn wanita Mennlis karya Habis Gelap Terbitlah TeranglPenulisan Seorang Puteri Jawa Mendedahkan kemundwan rakyat Indonesia Dan penindasan oleh perlajah Belanda Irspirasi kepada pejuang-pejr:,ang selepasnya Wujud pertubr.rhan yang lebtr tersusun @) Buku Teks Ting. 5 ns 16 - 18 n49DgP) @2016Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA St]LIT
 21. 21. 2t I.,,I"ngrprkah perjuangan nasionalis Asia Tenggara wajar dicontohi oleh generasi masa kini? [6 mar{<ah] Aras I Jawapan mudalr/ pengetahuan/ pernahaman terhad/ Menyatakar/ nrenglrwakan Contoh : Perjuangan nasionalis Asia Tenggara wajar dicontohi kerana mereka telah merrpertahankan negara daripada ancarum penjajah yang ingn rnenguasai politk, ekonomi dan sosial Aras 2 Jawapan agak rnendalarr/ pengetahnn/ pemahaman yang jelas Mengulas dengan jelas/ menur{ukkan pernahaman dan pengetahuan yang agak mendalam berserta contoh yang sesuai Contoh : Perjuangan nasionalis Asia Tenggara wajar dicontohi kerana rnereka telah merrpertahankan negala daripada ancalnan penjajah yang ingn rnenguasai politk, ekonomi dan sosial seperti penentangan Soekamo terhadap Belanda di Indonesia melalui penubuhan Partai Nasional lndonesia pNI). Aras 3 Jawapan rnendalam/ pengetahu,anl pernahaman yang sangat jelas dan membuat inferens yang tepat. Menurjr:kkan kernatangan Menyakkan pendirian dngan hujah sokongan yang mantap dan rrrenurjr:kkan pengetahuan/ pemahaman yang rnendalam/ rneluas Contoh : Perjuangan nasionalis Asia Tenggara waiat dicontohi kerana mereka telah men:pertahankan negara daripada ancafiutn peqiajah yang ingn rrenguasai politk, ekonomi dan sosiai seperti penentangan Soekamo terhadap Belanda di Indonesia rrelalui penubuhan Partai Nasional Indonesia (PND supaya kedaulatan negara dapat dkembalikan agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan sentosa' Cadangan Jawapan : - Sanggup berkorban nyawa - Berani menegakkan keadilan - Memelihara budaYa dan warisan (c) KBAT 1 1 1 I 1 1 1 [6 m] 1249lzgP) @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT
 22. 22. laml 1 1 27 1 i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 nl ambar tersebut' 14 ruarkaltl Hl Semangat perpaduan dalam kalangan penduduk I12 Penentangan secara tersusun H3 Masyarakat Melayu daripada pelbagai pering[<at umr H4 Penentangan secara afivm fiEnggunakan sepanduk HS Kepelbaglian tulisan sepandukmerulrjukkan masyarakat berpendidkan H6 Mengekalkan status quo H7 MenPerjuang|<an Agama Islam H8 Menperjuangkan Bahasa MelaYu (mana-rnana jawapan yang mrmasabah) Terangkan tindakan orang Melayu menentang [Mana-nrana 4x1] Malayan Union. l8 mnrkchl Fl Bantahan melalui akhbar secara berterusan Cl Uttsan Melayu / Majlis lWartaNegara FZ Demorstasi secara damai IJ2 Sernasa Sir Haroid MacMichael rrendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu F3 Persatuan-Persatuan H3a Mengfuantar telegram London Meiayu dilridupkan semula / surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di F4 Dato' Onn Ja'afar menyeru orang Melayu berkongres H4a Penubutrran United Malays Organization (IJ.M'O) sebagai benteng menentang MalaYan Union F5 Kongres padaMac lg46tetah membawa cadangan penubuhan United Matiys National (hganizatiorz $MNO) / Perhrbuhan Kebangsaan Melayu Bersatu untr:k menentang Malayan Union F6 Kongres kedua nrembantah perisytiharan Malayan union H6a Berkabung selama tujuh hari H6b Raja rremulaukan majlis perasmian F7 Mengadakan raPat rrnum H7a Ketrka kehadiran ahli-ahli parlinen British H7b L.D. Gamrnars dan David Reese Williams F8 Raja-.aja Melayu berkunpul di Kuala Kangsar Hga Trutrt menyatakan bantahan di hadapan wakil Rritish F9 UMNO ditubulkan hasil penyatuan orang Melayu H9a Dato' Onn Ja'afur presiden LMNO pertarna H9b Diturbulkan di istana besar Johor Bahru F10 Ketegasan orang MelaYu H10a Mendorong Brifth berunding dengan raia-ruia Melayu dan UMNO H10b Menpertahankan status quo H10c Rundingan dengan raia-raja Melayu danU14NO H10d Membentuk Persekuh-ran Taxah Melayu 1948 Mana-mara 8 x lm e (a) Teks Ting 5 Ms 98 dan KBAT (b) Teks Tx€ 5 Ms 100- 142 249Dery @2016Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SI-ILIT
 23. 23. 23 Pada pandangan anda, apakah yang boleh diteladani danpada peristiwa penentangan Malayan Union. 18 markaltl Fl Penyatuan rakyat pehagai Iapisan rnasyarakat F2 Berani mempertahankan hak F3 Berusaha mencapai nutlamat perjuangan F4 Berpandangan jar:h dalam perjuangan rnh:k generasi rnasa depan F5 Menglargai institusi pemerintahan F6 Ke{asama daripada pelbagai pilrak F7 Kebliaksanaan peminpin Melayu pada ketrka itu- F8 Perananperhrbuhan-pertuhan Melayu kembali aktif merrperjuangkan hak bangsa Melayu F9 UMNO ditubutrkan hasil penyatuan orang Melayu F10 Menjaga kesucian agann Islam F1l Mendaulatkan kembali institusi beraja F12 Menpertahankan kedaulatan bangsa dan negara F13 Serrnngat cintakan negaral patriotisme meningkat F14 Lahir sftap tolak arsur antara kar,rn F15 Melahirkan lebih ramai peminpin negara yang berwibawa dalam pentadbiran negara [Mana-rnana 8 x 1m] Aras I Jawapan mudah / pengetahuan / pemaharnan terhad I Menyatakan / nrenglnnai dengan mudah Contoh: Pada pandangan saya peristiwa yang dapat diteladani ialah kita perlu bekerjasama dalam rnemperjuangkan hak dan rnaruah bangsa. Aras 2 Jawapan agak rnendalam /pengetahuan / penraharnan yang jelas Mengulas dengan jebs I menw{ukkan pemaharnan dan pengetahuan yang agak mendalam beserta contoh yang sesuai Contoh; Pada pandangan saya peristiwa yang dapat diteladani ialah kita perlu bekerjasan'ra dalam rrrempe{uangkan hak dan maruah bangsa tarpa rnengira lapisan masyarakat atau kaum. Contohnya raja danrakyat bersama-sarna menentang Malayan Union (c) KBAT [8m] 1 1 1 124912(PP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA STJLIT
 24. 24. 24 Aras 3 Jawapan agak rnendalam / pengetahuan / pernaharnan yang jelas dan membuat inferens Mengulas dengan jelas i menur{ukkan pernaharnan danpengetahuan yang agak mendalam Menunjukkan kematangan / hujah yang rnantap Dengan contoh Yang jelas Dan pemahaman sangat mendalam Contoh : pada pandangan saya peristiwa yang dapat diteladani ialah kita perlu bekerjasarna dalam nrnperjuang!<an hak dan rnaruah bangsa tarpa rnengira lapisan rnasyarakat atau kaurn contohnya raja dan rakyat bersama-saru. rnenentang Malayan union Ini dapai rnengukuhkan penyatuan bangsa Melayu Membawa ke arah pembentukan negara yang berdaulat [Mana-mana 8x1m] 1 1 1 1 1 m L249Dgn @2016Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SI]LIT
 25. 25. 25 Jetaskan prTgram pembangBnan ekonomi yang dilaksanakan pada Tahap Pedama. (8 mad<ah) Melibatkan Rancangan Malaya Pertama (1 956- 1 960), Rancangan Malaya Kedtn (1961 - 1965) matlarnat utamanf ialah membangunkan kawasan hrar bandar supaya jutung perberaan pendapatan xfiara penduduk hmr bandar dengan bandar dirapatkan rnengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar rrerrpelbagaftan aktffii ekonomi dan sulber pendapatan negara srpaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan biiuh timah rnemberi penekanan terhadap sektor ekonomi sosial dan awam rnembukaan tanah baru rnrtr-rk pertanian rrerumaman semtrla getah oleh pekebun kecil/ ladang hasil ketuaran pertanian dipehagakan perusahaan perlombongan biiill timah diperluas pehagai perkhidmatan diberi perhatian kesitr,atan, pendidil<an dan perhubrmgan pembinaan infrastuktur diberi perhatian -Balai polis / kem tentera/ pejabat pos/ mahkamah dan rurnah kakitangan kerajaan Peranan Lembaga Pembangunan Indrxtri Desa @IDA) bermatlamat rnembangunkan fllasyarakat h,:ar bandar rrembenkan piqiaman kepada pengusaha pertanian kecil rrenrbantu pemasaran hasil pertanian menggalakkan penyertaan orang Melalu dalam sehor pemiagaan peranan RIDA berterusan selepas rnerdeka membangun/memajr-rkan rnasyarakat luar bandar melalui pembangunan ekonomi/ sosiaV ffiastruktur Penubuhan Lembaga Kernajrnn Tanah Persekutuan (FELDA) berperanan nreningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar meningkatkan hasil pertanian negara tanah baru dibuka seca.ra besar-besaran unttil< pertanian dan petempatan baru dilengi<api kemudahan asas penduduk hrar bandar yang miskin dipindatrkan ke kawasan ini menjadi petani rnoden jenis tanaman dfoenkan tunpuan ialah getah/kelapa sawit Penubuhan Kernenterian Pembangunan Negara dan Luar Bandar menyelaras lmeryayakan segala program luar bandar RIDA dan FELDA kemudiannya diletakkan di bawah agensi ini pencapaian Rancangan Malaya Pertama krrang memberangsangkan ancaman komrnis F1 Hla H1b H1c H1d Hle H1f Hig H1h H1i Hlj H1k Hl1 H1m H1n F2 I12a r12b Lf2c L12d I12e tf2f F3 H3a H3b H3c H3d H3e H3f H3g F4 H4a H4b H4c H4d 10 (a) Teks Ting.5 m/s: 198- 201 1249DeP) @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menensah MARA ST]LIT
 26. 26. 26 1 1 1 1 1 1 1 18 m1 @ negara terpaksa dlpenrrtukkan untuk keselarnatan negara H4f .luga ateUaUkan oleh kejatuhan harga barangan kormditi getah dan bliilt timah di pasaran drmia F5 Rancangan Malaya Kedua rrerupakan kesinambungan Rancangan Malaya Pertama H5a masilr rnemberftan penekanan kepada perkembangan pembangunan penduduk luar bandar H5b 6etujuan merapatkan j.ra.rg petbezaan pendapatan antara pendudr-rk hrar bandar dengan penduduk bandar H5c rrengurangi<an kadarkemiskinan H5d nreningkatkan taraf hidrp rakyat H5e program pembtkaan tanah FELDA dipergiatkan H5f pehagai jenis tanaman diusahakan F6 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan G'ANIL{) ditubuhkan pada tahun 1965 H6a rrembantu petani mengatasi rnasalah pemasalan hasil pertanian H6b nrembantu petani meningkatkan pendapatan rnereka F7 Kerrenterian Pembangr-lran Negara dan Luar Bandar newujudkan Bilk Gerakan Negara dan kan'Pung H7a menyelaras kegiatan pembangunan peringkat negerii daerff kanpung H7b Bulru Merah dil<eh:arkan nrengandungi progfarr/ pelaksanaan/ kaedah filengesan tahap pencapaian I rnana-mana 8 xlm ] Te rangkan pe rhembangan s ektor pe rindustria n dalam Rancangan Pembangunan Ekonomi Tahap Kedua. (6 markah) Fl Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) H1a tetap nreneruskan aspirasi DEB H1b npmberi turrpu,an kepada industri berat H1c berasaskan pelaburan modal Hld keperluan tenaga kerja rnahir Hle penubuhan Perbadanan Industoi Berat Malaysia (HICOM) H1f mengenalpastil rnemulakan/ menguruskan projek indrstri berat F2 Pembukaan kawasan perusahaan baharu CZa Skudai / Senawang/ Bintulu/ MenggataU Lkas F3 7-onPerdagango Bebas C3a Bavan Lepas / Srmgai Wa (b) Teks Ting. 5 m/s: 203- 206 D49/ZeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT :'*
 27. 27. 27 M-Karan Dasar perindrstrian Malaysia / Pelan Induk Perindustian H4a rrengkaji struknr / kelenahan industoi di Malaysia F5 Dasar Penswastaan / Dasar Persyarftatan H5a penghbatan sektor swasta unttrk nrengurangkan bebanan kewangan ditanggung kerajaan F6 Penubuhan Permodalan Nasional Berhad (PNB) H6a rrrewujudkan Skim Arrnnah Saham Nasional (ASN) F7 Dasar Pertanian Negara H7a menggiatkan semula seklor pertanian secara bersepadu F8 Rancangan Malaysia Keempat rneningkatkan Keh:aran Dalam Negara Kasar H8a pendapatan perkapita rrrening|<at pada kadar 4A% F9 Rancangan Malaysia Kelima rrrerupakan rancangan lirna tahur terakhir DEB H9a meningkatkan sektor perindustian dengan melonggarkan peraturan rnemiiiki syankat / pelesernn sektor swasta H9b rrrelonggarkan syarat pelabrnan rrndal asing H9c kerajaan berusaha neningkatkan kecekapan pengunrsan agensinya H9d bekerjasama dengan sektor swasta dengan leb*r berkesan F10 Pembangunan hnr bandar diteruskan H10a penggulaan tanah lebilr cekaP H10b galakan terhadap indrski desa H10c kemudahan irsentif diperluas C10a Bank Pertaniar/ Skim Pinjarnan Khas Pertanian I A*rrrnah lkhtiar Malaysia F11 Sektor pelancongan menjadi pendapatan negam Fl2 Bidang Penyelidikan dan Pembangunan ditingkatkan Hl2a rnening!<atkan keupayaan dan kecekapan $ma tenaga terrpatan rmtuk meningkatkan produktiviti negara F13 Rancangan Pembangunan Lirrn Tahr:n di bawah DEB nrenrrjukkan kernajuan H13a merapatkan jurang anlara kar-nn I wilayah H13b kadar kemiskinan lrpnurun H13c KDNK I pendapatan perkapita / hak milk saham bumiputera nreningkat pemilil<an saham burniputera mencapai 20.3% I Mana-rrana 6 x 1m ] 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 124912(PP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT
 28. 28. 28 apakah Peranan ande untuk meng-komeniaikan produk tempatan agar mampu bersaing di p.ri.rgt ut antarabangsa? (6 markah) Aras L Jawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhad / Menyatakan cadangan / nrenghurai dengan mudah Contoh: Peranan saya untrk rnengkomersialkan produk terrpatan agar marpu bersaing di pering[at antarabangsa ialah rnembuat penjenamaan ke atas barangan Malaysia standard antarabangsa. Aras 2 Jawapan agak rrrendalam / pengetahuan / pemaharnan yang jelas Mengulas dengan jelas / rnenw{ukkan pernaharnan dan pengetahuan yang agak nrendalam beserta contoh yang sesuai Contoh: Peranan saya untuk nrengkomersialkan prodr:k terrpatan agar marrpu bersaing di peringkat antarabangsa dengan membuat perjenarnaan ke atas barangan Malaysia mengkr* standard antarabangsa. stryaya penggunaannya boleh diterirna pakai di mana-rnana negara drxria Seperti tuUt t"to*an Noor Arfr Bahk/ rekaan fesyen batk Dato' Tom Abang Saufi dibawa menyertai perturjukkan fesyen antarabangsa nrengkut (c) KBAT n49De?) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT
 29. 29. 29 Arzs 3 Jawapan agak nrendalam lpengetahuan / pemahaman yang jelas dan rnembuat inferens Menghurai dengan jelas / rnenunjukkan pemahaman dan pengetahgan yang agak mendahm Memrrjukkan kematangan / hujah yang mantap dengan contoh yang jelas dan pernahaman sangat mendalam Contoh : Peraran saya rurfuk rrrengkomersialkan produk tenpatan agar marpu bersaing di peringkat antarabangsa dengan rnembuat pe4ienamaan ke atas barangan Malaysia mengkut standard antarabangsa. srpaya penggunaarmya boleh diterima pakai di nunil-rrEma negara dgnia Seperti bad< keluaran Noor Arh BatilC rekaan fesyen batik Dato' Tom Abang Saufi dfuawa rnenyertai perturiukkan fesyen antarabangsa Secara tidak langsung identiti Malaysia dapat dketengahkan ke seh:ruh dunia. s-6 [6 mj 1 i 1 1 1 1 11 (a) Teks tg 5 Ms 256 (b) Buku Teks tg 5 Ms 258- 260 Apakah matlamat penubuhan ASEAN. [4 maftah] F1 Mengekalkan kestabilan poiihk rantau Asia Tenggara F2 Membantu sesama negara anggota F3 Dalam bidang ekonomi / sosial / kebudayaan F4 Mening!<atkan taraf hidup penduduk F5 Melalui kerjasama dalam pertanian / perdagangan / perindustrian F6 Memberkan kerjasama dalam bentuk latftan I perryeiidikan F7 Mengadakan hubungan yang erat antara negara ASEAN F8 Menekankan keamanan/ kegigihan/ kedinamkan/ kesucian / kemakmuran serantau I Mana-rnarn 4 x 1m ] Jelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sehagai anggota ASEAN. [4 markah] F1 Deklarasi Kuala Lurrpu mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai Zon Arnaq Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) Hla Malaysia dapat mengekaikan kearnanan H1b menstabilkan politk Asia Tenggara H1c tidak bersekongkol dengan rnana-rnana blok timrn lbarat H1d mengeratkan hubungan diplomatk arfiara negara anggota V*l I 1 1 I I I i 1 1 1 1 1 1 1249ZeP) @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SI'LIT
 30. 30. 30 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l4m l i F2 Ll2a I12b Zon Bebas Senjata Nuklear tidak nemb.ouiku, n*na-mana kapal menggunakan peruran I kemudahan pelabuhan mengangkut bahan / senjata nuklear F3 Kerjasarna projek perindusffian H3a projek baja lnea di Bintulu / Acheh F4 H4a H4b H4c H4d Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) rnenghapuskan sekatan dagangan *rggutut t an kerjasama ekonomi anggota ASEAN rrrcrangsang perttrnbuhan ekonomi negara ,**qrakan satu pasaran luas / meningl<atkan eksport barangan Malaysia ke luar negara rnening!<atkan barangan kelu,aran ASEAN menark kedatangan pelabur dari luar H4e H4f F5 ASEA]'I + 3 (China, J.Prt, Korea) H5a menperluaskan kerjasarna ekonomi dengan negafa-negara china, J.putu Korea F6 Kerjasama dalam bidang pendidkan H6a p.rr,rU,rt * Perhibuknn Minteri-rrrenteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO) H6b rrenubufukan Pmat Serantau rmtirk Sains & Maternatk EECSAM) di Pulau Pinang H6c menggalakk*r, progr* perhlkaran pelajar dalam nrening[<at H6d mrtru pendidikan negara F7 Kerjasarna dalam bidang kebudayaan dan Sosial H7a mengadakan festival kebudayaan / kesenian H7b menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAI'{ iH7c pertukaran rancangan televisyerV radio F8 Kerjasarna dalam bidang sukan H8a menyertai sukan SEA F9 Kerjasarna dalam bidang pelancongan H9a Tahtn Melawat ASEAN 1992 H9b Memajukan sektor pelancongan negara F10 Penganjrr /Tuan Rurrnh / Pengerusi H10a Persidangan Ketua-kettr,a Negara ASEAN H10b Sukan SEA n49Den @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT
 31. 31. (c)(i) KBAT Terangkan cabaran ASEAI.{ dalam mengekalkan kesejahteraan serantau. [6 markah] Ams I Jawapan mudah / pengetahuan / pemaharnan terhad / Menyatakan / rrrenghurai dengan jelas Contoh: Antara cabaran ASEAN urtuk mengekalkan kesejahteraan serantau adalah isu pensen'padanan negara Perebutan hak wilayah baru oleh negara jiran Aras 2 Jawapan agak rrrendalam lpengetahuan / pemaharnan yang jelas Mengulas dengan jelas / rrenuqfr-rkkan pemahaman dan pengetahuan yang agak rnendalam Contoh: Antara cabaran ASEAN untuk nrengekalkan kesejahteraan serantau adalah isu persenpadanan negara di rnana berlaku perebuan hak wilayah baru dengan negara jiran telah nenggugat hubungan Malaysia dengan negara serantau seperti isu perebutan Pulau Batu Pr.rh?r 1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SIILIT
 32. 32. 32 Aras 3 Jawapan agak nrendalam / pengetahuan membuat inferens Ipen:rtrrnwr yang jelas dan Mengulas dengan jelas / rnenunjukkan pernahaman dan pengetahuan yang agak nrndalam Menunjukkan kernatangan / hujah yang mantap Dengan contoh Yang jelas Dan penu}arnan sangat mendalam Contoh : Antara cabaran ASEAN u:tr.rk mengekalkan kesejahteraan serantau adalah isu perserrPadanan negara di rnana berlaku perebirtan hak wilayah baru dengan negara jiran telah rnenggugat hnbrx-rgan Malaysia dengan negara serantau seperti isu perebutan Pulau Batu Putilr yang telah dfou*u ke Matkanrah Keadilan Antarabangsa (ICJ) ,,ryuyu huburgan arrtara kedua buah negara kekal terpeiihara Cadangan JawaPan lain: - isu pendatang asing - isu pemerdagangan nanusia - isu pencerobohan senPadan - isu pengfupusan etrk RohingYa - TPPA/ AFTA Bagaimanakah semangat setiakawan dapat diperkukuhkan? Aras 1 dalam pertubuhan serantau [6 markah] Jawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhad / Menyatakan / rrengfunai dengan jelas Contoh: Semangat setiakawan dalam pertubuhan serantau dapat diperkukutrkan melalui program kerjasarna antzra negara anggota' Negara anggota akan saling membantu sekiranya dilanda musfuah c(ii) KBAT 1 1 1 1 1 1 ml 249DeD @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SI]LIT
 33. 33. Aras 2 Jawapan agak mendalam lpengetahuan / pemaharnan yang jelas Mengulas dengan jelas / rnenuqjukkan pernaharnan dan pengetahuan yang agak mendalam Contoh: Semangat setiakawan dalam pertubtrhan serantau perhr diperkukuhkan melalui program kerjasama antzra rrcgma anggota. Negara anggota akan saling rrembantu sekiranya dilanda musfoah seper[i bencana tswr,ami yang rnelanda Acheh padatahun 2004. Aras 3 Jawapan agak nrendalam lpengetahuan / pernaharnan yang jelas dan rrembuat inferens Mengulas dengan jelas / rnenunjukkan pemahaman dan pengetahuan yang agak mendalam Menuqjukkan kernatangan / ht{ah yang rruntap Dengan contoh yang jelas Dan pernahaffBn sangat rrendalam Contoh : Semangat setiakawan dalam pertubuhan serantau perh diperkuktihkan nrelalui program kerjasama arrtara negara anggota. Negara anggota akan saling rrembantu sekiranya dilanda mtsfoah seperti bencana tsunami yang rrrelanda Acheh padatahun 2004. Semua negara ASEAN telah bertindak pantas rrrengfuulur bantuan kemanusiaan Bantuan ini membuktkan wujudnya hr-rbungan baft dalam kalangan negara anggota. Cadangan jawapan lain: - Permkaran teknologi - Kerjasama dalam bidang pendidkan - Program perh-rkaran budaya - Penganjuran sukan - Kerjasarna ketenteraan - Pelancongan 5-6m 1 1 1 1 1 1 m SKEMA PEMARKAHAN TAMAT D49DeP) @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SIILIT

×