Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nota Bab 10

303 views

Published on

Sejarah Tingkatan 4

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nota Bab 10

  1. 1. BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA ( 1 ) Perkembanganaktiviti ekonomi sebelumdan semasa pemerintahanBritish. a) Ekonomi tradisional. 1. Contohekonomi saradiri – melombong,cucuk tanam,memunguthasil hutan,menangkapikan. 2. Pengeluaranskalakecil,teknologi mudah,modal yang kecil,buruhyangterhaddanpasaran kecil. 3. Lebihanpengeluaran –untuktujuankenduri, zakat,sedekah,hadiah. 4. Padi pula disimpanuntukbekalanhinggamusim berikutnya. 5. Tanaman lain – ubi,pisang,kelapa. 6. Ternakan – ayam, itik,lembuuntukkeluarga. 7. Teknologi mudah – penanamanpadi seperti tajak, cangkul,tugal,tenggala. 8. Sistempengairanmudah – sungai danhujan. 9. Menangkapikan – mengail,bubu,jala. b) Ekonomi dagangan. 1. Pertaniandanperlombonganyangmelibatkan lebihanpengeluaranuntukpemasaran. 2. Pengeluarandalamskalayangbesar,buruhyang ramai,modal besar,pemasaranlebihluas. 3. Bijihtimahdipasarkanke China,Jepun,India. 4. Bijihtimahjugadibuatgendanggangsa,senjata, alat muzik. 5. Kaedahmelombongdenganmendulang – diusahakanolehpembesarseperti LongJaafar,dan NgahIbrahim 6. Kawasanlombongdi sungai dan diusahakanoleh buruhtempatan. 7. KedatanganBritishmeminggirkanekonomi orang melayu.Wujudekonomiduaan(dwiekonomi) iaitu ekonomi tradisional danekonomidagangan.Pantai barat dan timurjuga tidakseimbangekonominya. 8. AkhirnyaBritishmengambil alihekonomi dagangandan membawamasukburuhChina. c) Sistem pertaniankomersial. 1. Pertanian komersial berasaskankepaaeksport dan menjadi penyumbangutamakerajaan. 2. Contohnyapertaniankomersialialahubi kayu, ladahitam,tebu. 3. Maharaja AbuBakar telahmenanamgambirdan ladahitam melalui sistemKangchu. 4. Pemodal ChinadanEropah menuasai pertanian komersial keranamempunyai modal,teknologi, konsesi tanahyangluasdan tempohpajakanyang lama. 5. Pemodal Britishtelahmenguasai getah,pemodal Chinapulaamenguasai gambirdanladahitam. 6. Pada masa ini,masyarakatMelayumenjalankan ekonomi saradiri. d) Perkembanganperusahaangetah. 1. Getah digunakanketikarevolusi Industri dalam industri kereta,makagetahditanamdi Tanah Melayu. 2. pada mulanya,getahditanamdi halaman kediamanResidenHughLow,Peraksebagai tanamanhiasan. 3. H.N Ridly(PengarahBotanical GardenSingapura) mempromosi tanamangetahdenganmemberi benihpercumakepadapeladang. 4. Beliaujugamenemui sistemmenorehibidem (Cara tulangikanhring) yangtidakmerosakkan pokok. 5. Industri baranganpenggunayangmemerlukan getahseperti kasut,tayarbasikal danalat elektrik. 6. Modal milikpelaburEropahturut mengembangkanindustri getahdi TanahMelayu, syarikatdi Londonmembawamasukmodal melalui penubuhansyarikatperwakilan di TanahMelayu seperti Guthrie,Sime Darby. 7. Dasar galakanBritishkepadapemodal asing seperti sewatanahdantariff cukai yang rendah kepadapengusahagetah. 8. Kemajuanjalanraya dankeretaapi telah menghubungkankawasanpertaniandengan pelabuhan ataupusatpentadbirantelah memudahkanpengusaha(golongankomprador). 9. BritishjugamembawamasukpekerjaIndia Selatanbekerjadi ladanggetahdengangaji yang murah. e) Kejatuhanperusahaangetah. 1. Kemerosotanperusahaangetahberlakuketika Zaman KemelesetanEkonomi Dunia(1929– 1932). 2. Ini bermaknaekonomi TanahMelayutelah mempengaruhi perkembanganekonomidunia. 3. Industri getahpulihsemulapdatahun1934 keranapertambahanpermintaandankawalan negarapengeluar. 4. Rancangan sekatanStevensondiperkenalkanbagi menahanharga getahjatuh.Prinsiprancanganini ialahmenghadkanpengeluarangetaholehnegara pengeluaragarharga naik.
  2. 2. f) Perkembanganindustri perlombongan. 1. galianTanah Melayu – contohnyabijihtimah, emas,besi,arangbatu,bauskit,antimoni. 2. Bijihtimahdan emasialahgalianterawal diperdagangkanyangdiusahakansecarakecil – kecilanolehorangMelayu. 3. Bijihtimahmendapatpermintaanantarabangsa yang besaringgamuncul pengusahaEropahdan Chinamengambil alih perananpembesarmelayu. 4. KedatanganpengusahaChinapadaawalnya dipantauolehpembesarMelayu.Merekaperlu mendapatkebenaranmelombongdanmenjual semulahasil timahini kepadapembesarMelayu. Harga timahini jugaditentukanolehpembesar melayu. 5. Kedatanganpemodal Eropahtelahmenghentikan penguasaanpembesarMelayuini. 6. Kedatanganpemodal ini berjayamenyaingi pengusahaChinakeranamerekamenguasai kapal korekyangmenghasilkanpengeluaransecarabesar – besaran.Merekaberintensifkanmodal,orang Chinaberintensifkanburuh. 7. Kerajaanpenjajahbritishjugatelahmeluluskan enakmendanundang – undangyang mewujudkan penguasaanpengusahaEropah. 8. Terdapat jugapembesarmelayuyangmengambil mudahmencari keuntungandenganmemajakkan lombongmerekakepadasaudagarChinadari Negeri Negeri Selatkeranaketiadaanmodal. 9. Tanah Melayuterusmenjadi pengeluarutama bijihtimahduniasehinggaPerangDuniaKedua. g) PengusahatenagaburuhChina. 1. Kedatanganburuhini mendapatgalakanBritish dan tidakditentangolehorangMelayu. 2. Buruh Chinadatang dari wilayahselatanChina seperti Kwangtung,Kwangsi danFukien. 3. Kedatanganmerekaini untukbekerjadilombong bijihtimah. 4. Buruh Chinadatang dengancara sistemkredit, sebelumke Tanah Melayumerekadikumpul di kampungmerekadi ChinaolehKhehthau(ketua). 5. Bakal imigranini dikenali sebagaikinkheh.Ketua ini akan mendapatupahwangbafi setiapsinkheh. 6. Seterusnyasinkhehdikawal olehnakhodakapal atau agensi buruhterlebih dulutelahmendapat bayaran daripadabakal majikansinkheh. 7. Kemudiannyasinkhehperlumembuatperjanjian secara bertulisataulisanmembayarhutang(kos kedatanganke Tanah Melayu) dengancarabekerja di bawah bakal majikanberkenaandalamjangka waktutertentu. 8. Mereka akandiberikantiketyangmenyatakan pelabuhanyangperludituju,di pelabuhanmereka akan diambil olehpemborongburuhyangmenjadi orang tengahbagi mendapatkanmajikandengan bayaran tertentu. 9. Kemudianjawatanpegawai pelindung buruhdan imigrandari Chinadiwujudkan,merekaakan mengawasi kemasukanburuhdanimigranChinaini. 10. Selepasitusistemtiketkreditdignti dengan sistempengambilankakitangandansistem pengambilanrumahkongsi. 11. Melalui sistempengambilankakitanganini majikanyangmemerlukanburuhakanmenghantar pegawainyake China.Tambangdanpembiayaan buruhakan ditanggungolehmajikan.Pegawai berkenaanakanmengiringiburuh –buruh hinggake tempatmajikan. 12. Melalui sistempengambilanrumahkongsi pula, pengambilanburuhakandilakukanolehpegawai di negarachina yangdilantikolehrumahkongsi. Pegawai tersebutakanmenanggungkosmembawa buruhhinggake rumahkongsi di Tanah Melayu. Setelahburuhdiserahkanpegawai dari China tersebutakanmendapat sejumlahbayarantertentu. 13. Di Sarawak,imigranketurunanChinaFoochow secara berkumpulandibenarkanmasukmelalui persetujuanCharlesBrooke danWongNai Siong 9ketuaFoochow di Sibu).Merekaini akanmenjadi buruhgambirdan lada hitam. h) PenggunaantenagaburuhIndia. 1. Buruh Indiadatanguntukbekerjadi ladang – ladanggetah. 2. Kedatanganmerekaini jugatidakdihalangoleh orang MelayudanmendapatgalakanpihakBritish, di sampingituorang Indiasudahmempunyai hubungantradisi denganTanah Melayu. 3. KemasukanburuhIndiamelalui sistemburuh bebasatau merdeka,sistemkontrakdansistem kangani. 4. Melalui sisitemburuhbebas,merekadatang denganbiayasendiri yangdiaturolehorangatau kumpulantertentu.Di TanahMelayumerekabebas memilihtempatdanpekerjaanmereka. 5. Melalui sistemkontrak,majikanmembiayai tambangke Tanah Melayudanburuh Indiaini akan bekerjadalamtempohmasatertentu( 1-3 tahun) dengangaji minimumdianggap9–13 sensehari. Sistemini amatmenindasdandianggap perhambaantidakketara.Sistemini digantikan dengansistemkangany. 6. Kanganybermaksudketua,tandil ataumandur.
  3. 3. 7. Kanganydiberi kepercayaanolehmajikandan diberi lesendankemudiannyaakan ke Indiamencari tenagaburuh.Kanganydiberi wangpendahuluan untukmembiayai kosburuhhinggake Tanah Melayu. 8. Kanganykemudiannyadijadikanpengurusagensi membawamasukburuhdan akhirnyasistemini diharamkankeranaadanyapenyelewengan. i) Penggunaanmatawang. 1. Zaman MuzzaffarSyah Melaka – contohwang emas,perakdan timahyangdigunakanuntuk urusanperniagaan. 2. Di negeri lain – dinaremas( Kelantan),kupang emas( Terengganu),jongkongtampang( Pahang). 3. PedagangEropah membawamata wang asing contohnyamata wangperakSepanyolyang digunakandi Negeri –Negeri SelatdanNegeri – Negeri Melayu. 4. KemudiannyakerajaanBritishmengeluarkan wangkertas bagi Negeri –Negeri Selatdibawah LembagaPesuruhjayaWang,wangini sahajayang sah digunakanketikaitudanwangkerajaanMelayu kianpupus. j) Institusi kewanganatauperbankan. 1. Institusi kewanganberperananmenyediakan kemudahanpinjamankepadapelaburyang kemudiannyamemajukanindustri bijihtimahdan getah. 2. Bank memperkenalkankaedahbaruyang berorientasikankeuntunganberasaskankadar faedahyangtinggi. 3. Bank telahmenyebabkandanaluarnegaradapat disalurkanteruske TanahMelayudenganmudah dan cepat. 4. Bank telahbertindaksebagai ejenpembayar kepadapengeksportdanpengimportdanmelicinkan perdaganganantarabangsa. 5. Bank pertamadi Tanah MelayuialahMercantile Bank. 6. SelepasPerjanjianPangkorwujudbanyakbank lainseperti The CharteredBank,HongKongdan Shanghai Bank. 7. Bank Eropah mengutamakanpedagang Eropah. 8. Pedagangtempatanmendapatperkhidmatan bankEropah melalaui Komprador(orangtengah) yang terdiri daripadaorangtempatanyangdiberi kepercayaanolehbankuntukmenjadi penaja kepadapeminjam. 9. Bank tempatanpertanaialahKwongYikBank di KualaLumpur,Bank of Malaya di Ipoh,Ban HinLee Bank di PulauPinang. 10. Di Sarawak – KwongLee Bank,Ban ChiangBank. 11. Bank orangmelayupertama – Malay National BankingCorporationBhd. k) Perkembanganperkhidmataninsurans. 1. Antara insuranspentingialahinsuransmaritim, kebakaran,hatrra,perniagaan,kemalangandan nyawa. 2. Insuransmaritim – melindungi dagangandan kapal pedagang. 3. Insuranskebakaran – pentingkeranakebakaran kerapberlakucontohnyakebakaranhampirseluruh KualaLumpur tahun1892. 4. Peringkatawal syarikatinsuransdi TanahMelayu adalahcawangan syarikatberibupejabatdi luar negara– contohnyaBousteadandCompany England. 5. SyarikatinsuranstempatancontohnyaStraits Insurance Limiteddi Singapura. 6. KerajaanBritishjugatelahmengasingkaninsurans nyawadaripadainsuranskebakaran. (2) Dasar – dasar pertanian British a) Dasar – dasar pertanianBritish. 1. Orang melayudiperkenalkanolehBritishdengan tananamyang memepunyai pasaranseperti kopi, tembakau, getah. 2. Britishtelahmengkomersialkantanaman tradisional seperti gambirdanladahitam. 3. Tenaga buruhChinadan Indiadigunakanuntuk memajukanlagi sectorperladangan. 4. Undang – undangpemilikantanahtelah diperkenalkanolehBritish,bertujuanuntuk melindungitanahorangMelayudaripadadiceroboh olehpemodal asing.Tetapi beberapadaripadaaspek undang– undangada yangmenindasorangMelayu. b) Pengenalanundang – undangberhubungtanah. 1. SebelumkedatanganBritishpersoalantanahtidak menjadi masalahkepadaorangMelayukerana tanah yangluas,pendudukrendah,urusancukai dan kebenaranmengusahakantanahhanyadengan pembesarMelayu.Pemilikantanahamatmudah iaitupemiliktanahialahsesiapayangmenerokadan mengerjakantanahtersebut. 2. Rekodbertulisadalahelemenpentingdalam mengesahkanpemilikantanahpadamasaBritish.
  4. 4. 3. Rekodini jugadigunakandalamurusantanah seperti cukai,pajakan,sewabeli,jual danbeli tanah. 4. Tanah juga dilihatsebagai cagaranuntuk mendapatkanmodal. 5. Undang- undangantanahpertamaialahPeraturan Tanah Perak.SeterusnyaKanunTanahSelangor, PeraturanTanah Sungai Ujong. 6. Tanah dibahagikanmengikutnilai komersial seperti tanahladang,pribumi danperlombongan. 7. Kadar cukai tanahbergantungkepadajenistanah dimiliki. c) Kesan pengenalanundang – undangtanah British. 1. Permohonankebenaranmendapatkantanah sama ada syarikatatau individudidapati daripada PejabatTanahdan bukandari pembesarMelayu lagi. 2. KebenaranPejabatTanahjugadiperlukanuntuk mengutiphasil hutansepertinipah,damar,rotan. 3. Bermaknakuasa residennegeriamatbesaruntuk menentukantanahyangbolehdiberikankepada pemodal. 4. Kelulusantanahpulabergantungkepadamodal, teknologi danbilanganburuhyangakandigunakan. 5. Dasar tanahBritishjugamembawakepada perkembanganekonomi wang.Di manacukai,jual, beli,sewake atastanah perlumenggunakanwang. Mamalh orang Melayuperlumembayarcukai hasil hutandalam bentukwang. 6. KesannyaorangMelayuyang tiadawang meminjamdaripadaorangtengahdankemudiannya menyelesaikanmenjual tanahuntukmenyelesaikan hutangmereka. d) Undang – undangmelindungi tanahbumiputra. 1. Akta Tanah SimpananMelayu(TSM) diperkenalkanolehBritishbagi mengelakkantanah milikMelayuberpindahkepadaorangasing. 2. Residenberhakmengisytiharkanmana –mana tanah orang Melayusebagai TSMuntukmengelak TSM daripadadijual,dipajakgadai,atauditukar milik. 3. TSM juga inginmelindungiekonomi penjajajh, contohnyaTSm tidakbolehdiusahakantanaman komersial.TSMtidaksuburdan tidaksesuai untuk tanamanperladangan. 4. Land Order di Sarawakdiperkenalkanbagi melindungitanahperibumidaripadadicerobohioleh pengusahaChina. 5. Di sini jagadiperkenalkanLandSettlement Order bagi melindungi tanahperibumi daripadadiceroboh. 6. Di Sarawak pemindahanhakmiliktanahhanya bolehdilakukanmelalui perwarisan,bagi mengelakkanpemajakan,pemecahandanpenjualan tanah kepadaorangluar. 7. Land Order Sarawakseterusnyamembhagikan tanah kepada3 kawasaniaitutanah campuran, tanah simpanandantanah pedalaman. 8. Imigranhanya dibenarkanmemiliki tanah campuran sahaja,manakalatanahsimpanandan pedalamandilindungi. 9. Di Sabah pula,Proklamasi IIIPerlindungi Hak Peribumi yangmelindungi kepentinganperibumi diwartakanolehBritish.Peraturanini menetapkan hak milikperibumi di bawahkuasaPegawai Daerah. 10. Segalaurusanjual beli tanahdi Sabah dengan orang Eropah pulaperludimaklumkankepadaketua peribumi.Pendudukperibumi jugaberhakmenuntut ganti rugi ke atas tanah yangdijual kepadaorang asing. e) Dasar British terhadappekebun kecil getah. 1. Kebanyakanpekebunkecil ialahorangMelayu. BritishberhasratmengekalkanorangMelayu sebagai petani. 2. Maka Enakmen Tanah Padi diperkenalkanuntuk mrnghalangtanamangetahditanamdi kawasan tanamanpadi,sekaligusmengurangkanpenglibatan pekebunkecil getahdalampenanamanpadi. 3. halangankepadaorang Melayuseterusnyaialah apabilaBritishmenaikkanpremiumtanah baru untuktanamangetah. 4. SelepasituBritishmelarangsamasekali pembukaantanahbaruuntuk penanamangetah. 5. Pada awalnyapenglibatanpekebunkecilMelayu secara kecil – kecilantidakmendatangkan kebimbangankepadapengusahaEropah. 6. Apabilaekonomi melesetdanhargagetahjatuh, Britishterpaksamelindungi pengusahaEropah. 7. AntaranyadenganmemperkenalkanRancangan SekatanStevensonyangmenghadkanpengeluaran getahnegara pengeluar. 8. Rancangan PeraturanGetahAntarabangsapula memberi kuotalebihtinggikepadapekebunkecil, merekajugaditekankeranadianggapmengancam pengusahaEropah. 9. Tanaman getahyang banyakmasalahini tetap menguntungkanorangMelayuberbandingtanaman padi. 10. Olehitu,orangMelayutidakberminat mengusahakantanamanpadi.
  5. 5. f) Dasar tanamanpadi. 1. Minat orang Melayukepadagetahberbanding padi membimbangkanBritishkeranaTanahMelayu terpaksamengimportberasdari Thailand,Myamnar, Indo-China. 2. Bekalanimportberasini tidakterjamin, contohnyaketikaberlakukekuranganpengeluaran berasdi Myanmar. 3. Maka petani tidakdibenarkanmenamanpadi di tanah sawah. 4. BritishmenubuhkanJabatanParit,danTali Air bagi memperbaiki sistempeparitandanmembantu tanamanpadi. 5. Ini membuktikanbahawaBritish tidakmemberi perhatiankepadakemajuanekonomi orangMelayu. (3) Kesan – kesan dasar ekonomi British. a) Perkembanganpembandaran. 1. Pembandaranbermaksudperubahanpekankecil atau kampungkepadabandarhasil pertambahan fungsi dankegiatanekonomi. 2. Pembandaranlebihcepatberlakudikawasanyang menjadi pusatkegiatanekonomi penjajah. 3. Pekandi kawasanperlombonganbiasanya mempunyai pendudukyangkianbertambah, menjadi pusatmengumpulhasil lombong,pusat mendapatkankeperluanharian. 4. Pekanini kemudiannyamenjadibandaryang menjadi pusatpentadbiran,perbankansepertiKuala Lumpur,Taiping. 5. Bandar Miri pulaberkembangkeranaadanya petroleum. 6. Bandar baru muncul ini menjadi tumpuan pendudukdanberfungsi sebagai pusatperniagaan, pentadbiran. 7. Bandar ini lengkapdengankemudahanjalanraya, sekolah,air,elektrik,pusatkesihatan,daninstitusi kewangan. 8. Bandar – bandar ini kebanyakkanyadidiami oleh orang China,sebaliknyaorangMelayudanIndia menetapdi luarbandar. 9. Bandar baru pesatkeranaadanya kemajuan pengangkutandanmempunyai rangkaianjalanraya dan keretaapi. 10. Hasil getahdan bijihtimahturut mengembangkanbandarpelabuhankerana keperluaneksportseperti pelabuhanKlang,Pulau Pinang. 11. Bandar Kuchingpulamuncul keranakemajuan tanamangambir danlada hitam. 12. walaubagaimanapunkemudahaninfrastuktur ketikapemerintahanBritishtidakmelibatkan kawasanluar bandarkhususnyadi kawasanpantai timurTanah Melayu. b) Pembentukanmasyarakatberbilangkaum. 1. KedatanganimigranChinadanIndiakerana keperluantenagamanusiakhasnyaperlombongan dan perladangan. 2. Kedatanganimigranyangberlipatkali ganda banyaknyaketikaBritishtelahmembentuk masyarakatberbilangkaumdi tanahMelayu. 3. SemasaBritishpetempatandankegiatanekonomi berasaskankaum, Melayubertani di luarbandar, Cinaberniagadanmelombongdi bandardan kawasanperlombongan.Indiamenorehgetahdi ladang. 4. Bahasa pertuturanmerekamengikutbahasa ibundamasing– masing. 5. Pada masa ini tidakwujudinteraksi dan perpaduanantarakaum. c) Perkembangansistem pendidikanvernakular. 1. Sistemini menggunakanbahasaibundasebagai bahasa penghantardantidakmemupukperpaduan kaum. 2. PendidikanMelayutradisional–mempelajarial- Quran, bahasa Arab,ilmuagama,membaca,menulis dan mengiradi surau,masjiddansekolahpondok. 3. Sekolahmelayu –contohnyadi Singapura, SeberangPrai,Kualakangsaryangdijalankandi peringkatrendahsekadarmenjadikanmereka petani yanglebihbaikdaripadabapanya. 4. Maktab PerguruanSultanIdris – melatihguru SekolahMelayu. 5. Kolej MelayuKualaKangsar– sekolahuntuk golonganelitMelayu. 6. SekolahTamil – disediakanolehBritishdi bandar dan pengusahaladangmembiayai sekolahdi ladang. Ia berorientasikannegaraIndia,di manasukatan, buku,guru dari Indiadan menggunakanbahasa Tamil. 7. SekolahCina– dibiayai olehsaudagardari China. Ia juga menggunakansukatan,buku,gurudari negaraasal (China) danmenggunakandialekcina masing– masing. Selepasadanyapengaruhkomunis Britishmengawal sekolahini. 8. SekolahInggeris –peringkatawal diusahakanoleh mubalighdanbadansukarela.Sekolahini sekolah elityangterletakdi bandardan pelajarnyadi kalanganorang atasan.Kurikulumnyadisusun mengikutsistempendidikandi England.
  6. 6. 9. Universiti Malaya– diusahakanolehBritishdi Singapuratetapi agaklewat. d) Perkembangansektor perkilangan. 1. Pada awalnyaBritishterlalumenumpukankepada eksportgetahdanbijihtimah,hampirsemua barangan kilangdiimport. 2. Barangan kilangyangdiimportseperti pakaian telahbersainghebatdenganperkilangantradisional tempatanseperti batik,sutera. 3. Kasut getah – contohnyakilangSyarikatFung KeongdanSyarikatBata di Klang. 4. Kilangmembinakapal korek,kapal kecil dan mesinmemprosesgetah –SyarikatUnited Engineers. 5. Kilangmengetinnanas –diusahakanolehbangsa Perancisdi Johor. 6. Sektorini dikuasai olehpengusahaEropahdan Cina,sementaraorangMelayutercicir. e) Sistem pengangkutan danperhubungan. 1. Jalan keretaapi dibinauntukmempercepatkan pengangkutanbijihtimahke pelabuhanuntuk dieksport,contohnyaTaipingke Porteld,Seremban ke Port Dickson,KualaLumpurke Port Swettenham. 2. Jalan keretaapi turutdihubungkandari Seberang Perai hinggake sempadanSiam. 3. Kemudiannyake pantai timurdari gemas,Pahang, Kelantanke sempadanSiam. 4. Seterusnyadisambungke selatanhinggake Singapura. 5. Pengangkutankeretaapi jugamenggalakkan pembukaantanahbarudi pedalamandengan tanamangetah. 6. Keretaapi juga dapat membawamuatanyang banyak. 7. Di sampingitu,jalandenai dankeretalembuyang digunakanuntukmengangkutbijihtimahdangetah ke pangkalansungai telahdigantikandenganjalan raya. 8. Jalan raya terusberkembangkhasnyaapabila kenderaanbermotordiperkenalkan. 9. Beberaparangkaianjalanraya disiapkan, contohnyadari SeberangPrai ke Melaka,Perliske Singapura,KualaLumpurke Kuantan. 10. Sistemperhubungan –contohnyatelegraf, telefon,pos. 11. Kemudahan pengangkutandanperhubungandi Pantai TimurTengahMelayuketinggalankerana kurangnyapembangunanekonomi. f) Perkhidmatankesihatan. 1. Kedatanganimigranmenyebabkankesesakkan pendudukdanberlakupelbagaipenyakitberjangkit keranatemapttinggal yangkotor danair yang tidak bersih. 2. Hospital kerajaanterawal dibinadi Taipingdan KualaLumpur. 3. Pusat perubatanpuladibinadi BatuGajah,Kuala Kangsardan KualaLumpur. 4. Pusat perubatankecil puladi PahangdanNegeri Sembilan. 5. Hospital di Sabah – Jesselton,Sandakan,Tawau. 6. Perkhidmatanperubatandi Sarawakdi Kuching dan pusatperubatankecil di SibudanSri Aman. 7. Hospital swasta– contohnyaHospital TungShindi KualaLumpur memberi khidmatkhasnyakepada pelombong. 8. InstitutPenyelidikanPerubatandi KualaLumpur – mengkaji puncapenyakitdanlangkah –langkah pencegahannya. 9. SanitaryBoard – lembagayangmenjaga kebersihandankesihatanawamdi bandarKuala Lumpur.Fungsi lembagaini kemudiannyaterpecah dua dan kepadaduabahagianiaituSanitaryBoard menjagakebersihanbandardanJabatankesihatan menjagakesihatan.

×