Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K2 SEJ SPM 2006

349 views

Published on

K2 SEJ SPM 2005-2015

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K2 SEJ SPM 2006

  1. 1. Bahagian A [40 markah] T4B4 1. Rajah di atas menunjukkan penyebaran Islam di Makkah. a) Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara rahsia. (i) (ii) [2 markah] b) Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. berdakwah secara rahsia ? (i) (ii) (iii) [3 markah] Secara rahsia Penyebaran Islam di Makkah Secara terbuka
  2. 2. c) Bagaimanakah penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ? (i) (ii) [2 markah] d) Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang dakwah Islamiah oleh Nabi Muhammad s.a.w. ? (i) (ii) (iii) [3 markah] T4B10 2. a) Berikan tiga aktiviti ekonomi sara diri masyarakat Melayu tradisional. (i) (ii) (iii) Ekonomi sara diri ialah aktiviti ekonomi yang tidak menghasilkan lebihan produk untuk tujuan pemasaran atau kegiatan ekonomi yang diuasahakan untuk keperluan sendiri dan keluarga.
  3. 3. [3 markah] b) Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisional menggunakan lebihan pengeluaran aktiviti ekonomi sara diri ? (i) (ii) (iii) [3 markah] c) Mengapakah masyarakat Melayu tradisional lebih tertumpu kepada aktiviti ekonomi sara diri ? (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] 3. a) Namakan seorang tokoh tempatan yang terlibat dalam peristiwa di atas. [1 markah] Tarikh Tempat Peristiwa Julai 1950 King’s House Perundingan antara British dengan wakil penduduk Tanah Melayu membawa kepada pembentukan Sistem Ahli.
  4. 4. b) Mengapakah Majlis Raja-Raja Melayu dan wakil penduduk bersetuju menerima Sistem Ahli ? [1 markah] c) Mengapakah British bersetuju memperkenalkan Sistem Ahli ? (i) (ii) [2 markah] d) Berikan tiga ciri Sistem Ahli. (i) (ii) (iii) [3 markah]
  5. 5. e) Apakah kepentingan Sistem Ahli kepada penduduk Tanah Melayu ? (i) (ii) (iii) [3 markah] 4. a) Berikan maksud k-ekonomi. [2 markah] b) Nyatakan kepentingan teknologi dan industri dalam era k-ekonomi.. (i) (ii) [2 markah] K-ekonomi mampu menjadikan Malaysia bersaing dalam era globalisasi.
  6. 6. c) Berikan tiga faktor untuk menentukan kejayaan k-ekonomi. (i) (ii) (iii) [3 markah] d) Bagaimanakah anda boleh merealisasikan kejayaan k-ekonomi ? (i) (ii) (iii) [3 markah]
  7. 7. Bahagian B [60 markah] 5. (a) Jelaskan konsep tamadun daripada pandangan : (i) Islam [2 markah] (ii) Barat [2 markah] (b) Terangkan empat ciri yang membawa kepada proses kehidupan yang lebih bertamadun. [8 markah] (c) Tamadun Mesopotamia memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun awal manusia. Terangkan pernyataan di atas berdasarkan bidang ilmu dan ciptaan. [8 markah] 6. (a) Bagaimanakah kedatangan Islam memantapkan bahasa Melayu dari segi pertuturan dan penulisan ? [6 markah] (b) Kesenian Islam telah meresap dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara khususnya dalam seni khat, seni bina dan seni ukir. Jelaskan lapan pengaruh kesenian Islam dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. [8 markah] (c) Bagaimanakah nilai-nilai Islam mempengaruhi kehidupan seharian masyarakat Melayu tradisional ? [6 markah] 7. (a) Jelaskan enam sebab British mengisytiharkan Malayan Union ? [6 markah] (b) Mengapakah kumpulan orang Melayu radikal dan orang dagang menyokong Malayan Union ? [6 markah] (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan berlaku sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan di Tanah Melayu ? [8 markah] 8. (a) Nyatakan empat matlamat Dasar Ekonomi Baru ? [4 markah] (b) Terangkan lima langkah kerajaan untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru. [10 markah] (c) Terangkan tiga pencapaian Dasar Ekonomi Baru. [6 markah] Malayan Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946 oleh penjajah British.
  8. 8. 9. (a) Ceritakan peristiwa yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Kedua ? [8 markah] (b) Jelaskan enam kesan Perang Dunia Kedua. [6 markah] (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah sesebuah negara dapat mengelakkan berlakunya peperangan ? [6 markah]

×