Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K2 SEJ SPM 2005

665 views

Published on

K2 SEJ SPM 2005-2015

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K2 SEJ SPM 2005

  1. 1. Bahagian A [40 markah] T4B2 1. Rajah di atas merujuk kepada perundangan tamadun Rom. a) Apakah cara memudahkan rakyat merujuk kepada undang-undang di atas ? (i) Hukum Kanun 12 (ii) Undang-Undang Justinian [2 markah] b) Nyatakan satu daripada bahagian Undang-Undang Rom ? [1 markah] c) Berikan tiga prinsip dalam Undang-Undang Rom ? (i) (ii) (iii) [3 markah] Undang-Undang Rom Hukum Kanun 12 Undang-Undang Justinian
  2. 2. d) Berikan pendapat anda tentang kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara. [4 markah] T4B5 2. Peristiwa Hijrah sangat penting dalam sejarah perkembangan agama Islam. a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan dua konsep Hijrah. (i) (ii) [2 markah] b) Jelaskan sebab berlakunya peristiwa Hijrah ? [2 markah]
  3. 3. c) Nyatakan dua kepentingan Hijrah kepada penduduk Madinah ? (i) (ii) [2 markah] d) Huraikan dengan ringkas pembaharuan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. setelah berhijrah ke Madinah. [4 markah] T4B10 3. a) Senaraikan dua jenis tanaman komersil yang diusahakan oleh pemodal tersebut. (i) (ii) Tanaman komersil diusahakan secara meluas oleh pemodal Eropah dan Cina semasa penjajahan di Tanah Melayu.
  4. 4. [2 markah] b) Apakah faktor yang menggalakkan tanaman tersebut diusahakan secara meluas ? (i) (ii) [2 markah] c) Berikan dua sebab masyarakat Melayu kurang terlibat dengan tanaman komersil. (i) (ii) [2 markah] d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah tanaman komersil lebih tertumpu di kawasan pantai barat semasa penjajahan British ? [4 markah]
  5. 5. T5B2 4. a) Berikan dua faktor penentangan tersebut. (i) (ii) [2 markah] b) Apakah akibat penentangan terhadap pemimpin tempatan tersebut ? (i) (ii) [2 markah] c) Apakah sikap perjuangan pemimpin tempatan tersebut yang boleh dijadikan iktibar? (i) (ii) [2 markah] Penentangan pemimpin tempatan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak terhadap penjajahan British antara tahun 1831 hingga 1928 boleh dianggap sebagai asas perjuangan nasionalisme.
  6. 6. d) Terangkan tentang perjuangan Mat Salleh menentang Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah. (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah]
  7. 7. Bahagian B [60 markah] 5. T4B2 (a) Huraikan sumbangan tamadun Rom kepada kehidupan hari ini. [10 markah] (b) Terangkan pelaksanaan peperiksaan awam dalam tamadun China. [10 markah] 6. T4B6 (a) Bagaimanakah tamadun Islam berkembang ke seluruh dunia. [12 markah] (b) Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kesan perkembangan tamadun Islam dalam bidang kesenian. [8 markah] 7. T4B9 (a) Mengapakah imperialis Barat menjajah negara-negara di Asia Tenggara antara abad ke-15 hingga awal abad ke-20 ? [10 markah] (b) Terangkan kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara. [10 markah] 8. Penubuhan Malaysia pada tahun 1963 telah menimbulkan reaksi beberapa negara di Asia Tenggara. (a) Jelaskan reaksi di negeri-negeri berikut terhadap pembentukan Malaysia. (i) Singapura (ii) Sabah (iii) Sarawak (iv) Brunei [14 markah] (b) Huraikan cara penentangan Indonesia terhadap penubuhan Malaysia. [6 markah] 9. (a) Merujuk rajah di atas, mengapakah terbentukya dua blok kuasa tersebut ? [12 markah] Kuasa Dunia Blok Komunis Blok Kapitalis
  8. 8. (b) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kedua-dua blok kuasa tersebut memperkukuhkan pengaruh masing-masing ? [8 markah]

×