Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sant Cebrià Recull 5

291 views

Published on

Publicació d'informació municipal de Sant Cebrià de Vallalta,

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sant Cebrià Recull 5

  1. 1. RECULL Butlletí d’informació Municipal de Sant Cebrià de Vallalta Número 25 - Setembre 2013 Sant Cebrià de Vallalta Parlem de l’IBI 04 Canvi a l’alcaldia de Sant Cebrià de Vallalta 02 Els comptes de l’ajuntament 06
  2. 2. Recull Setembre 20132 Recull Setembre 20133 Pere Vega Han passat poc més de dos anys des que el ple mu- nicipal em va escollir com alcalde, un ple on els mi- litants del partit de l’oposició es pensaven que havien de governar per sempre i per això varen acudir amb crits de “manos arriba esto es un atraco”. No va ser un moment agradable. Ara bé, des d’aquell moment ha estat tot el contrari: he gaudit cada dia fent la meva feina. Ha estat un plaer. Quan vaig arribar a l’alcaldia veníem d’una forma d’administrar més semblant a la del segle passat que a l’actual perquè era poc rigorosa amb les necessitats dels nostres ciutadans i amb el control de la despesa. No hem estat un govern del sí fàcil i per tant tampoc políticament massa correcte, però hem cregut que en aquests temps s’ha de ser ponderat i sobretot sincer. No sempre es pot donar la raó o el que és encara pitjor dir, “si si si si” i després oblidar. Hem tingut molts problemes heredats i encara els te- nim però amb bon rumb es van superant. Agrair en es- pecial als treballadors municipals, el principal capital del nostre ajuntament, perquè en general han estat i estaran donant suport al nostre poble. A tots i totes ha estat un honor ser el vostre alcalde i servir al meu poble, us ho dec. Setembre 2013 Setembre 2013 Antonia Benítez Antonia Benítez de Tots per Sant Cebrià és la nova alcaldes- sa de la localitat després que el fins ara alcalde, Pere Vega (PSC), li hagi cedit l’alcaldia tal com es va acordar a principis de mandat quan es va firmar l’actual pacte de govern. Tant l’alcaldessa entrant, la primera dona que ocupa aquest càr- rec en la història de Sant Cebrià, com l’alcalde sortint han deixat clar que aquest canvi al capdavant de l’Ajuntament no implica un canvi de projecte i que el programa i el pacte de govern es mantenen tal com estava previst. A continuació, us detallem alguns fragments dels discursos de Pere Vega i d’Antonia Benítez en el ple de presa de pos- sessió. Canvi a l’alcaldia de Sant Cebrià de Vallalta Porto dos anys com a regidora d’Educació i Cultura, i em considero una aprenent en política. En contrapar- tida, porto una cinquantena d’anys formant-me com a persona, de manera autodidacta, en aquesta gran es- cola, que és l’escola de la vida. Es tracta de no deixar de ser persona per ser millor política, sinó de ser millor política aportant el millor de mi com a persona. La crisi implica que tots, ciutadans i polítics, qüestio- nem i replantegem aquelles maneres de fer, aquells models, aquells valors i aquelles actituds que fins ara ens havien estat útils, però que ara no funcionen i ens impedeixen progressar. Sé que hi haurà errades i encerts, però la prioritat serà continuar treballant en aquesta línia, amb esperit de servei, amb transparència, responsabilitat, honestedat i humilitat, aprenent dels errors propis i aliens, afron- tant les dificultats per intentar superar-les, per poder avançar en el camí de l’esperança, el progrés i la pros- peritat del nostre poble. L’actual equip de govern és un grup divers i heteroge- ni però que ha demostrat una gran voluntat al servei d’aquest poble, una importat capacitat de diàleg per arribar al consens i una gran capacitat de treball en equip deixant de banda els personalismes i aportant, en cada moment a l’equip de govern el millor de ca- dascú. Jo com alcaldessa entrant, compto amb aquest valuós suport. (A l’oposició) Espero comptar amb aquest suport i es- tic convençuda que és el que la ciutadania espera de vosaltres. Perquè en definitiva l’interès comú que tots hauríem de tenir és que el nostre poble tiri endavant, resolent entre tots els problemes municipals. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ En el seu discurs, l’alcaldessa de Sant Cebrià també va des- tacar el fet que per primera vegada a la història, la localitat té com a màxima autoritat una dona però no només a Sant Cebrià. Antonia Benítez va fer notar que amb ella a l’alcaldia es dóna la circumstància que les tres alcaldies dels muni- cipis de la Vallalta (Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Sant Iscle de Vallalta) estan ocupades per dones, fet nove- dós i que tampoc mai havia succeït fins ara. La nova alcal- dessa va dir que aquest canvi suposa un pas endavant en l’assoliment de la igualtat també a l’hora d’ocupar càrrecs en la vida política municipal. Les dones de la Vallalta
  3. 3. Recull 4 Recull 5 Parlem de l’Impost de Béns Immobles (IBI) L’Impost de Béns Immobles (IBI) és l’impost que grava les propietats i per tant la riquesa. Quant més alt és el valor de l’immoble, més alt és el seu valor cadastral, per tant, aquesta serà la base per després aplicar el tipus de grava- men. El valor cadastral ve determinat pel Ministeri d’Hisenda i es revisa quan ho demana l’ajuntament. Com a mínim han de transcórrer 10 anys des de la darrera revisió perquè vagi a càrrec de l’organisme i no suposi una gran despesa pel municipi. En canvi, el tipus de gravamen que s’aplica sobre aquesta base el determina l’ajuntament entre un mínim i un màxim possible ( 0,4% i un 1,3%, en immobles urbans). Arran de les mesures adoptades pel govern espanyol per lluitar contra la crisi es va aprovar apujar el tipus de grava- men en un 6%. Aquest gravamen se sumava al que ja tenien aprovat els ajuntaments i es vulneraven així les competèn- cies municipals. Així, el que paguem a Sant Cebrià de Vallalta ve donat per dos factors: el valor cadastral i el tipus de gravamen. En el següent quadre veiem aquests factors quan s’han aprovat i quin ha estat l’òrgan de govern que ho ha aprovat en el nostre municipi: Revisió del valor cadastral de Sant Cebrià de Vallalta: ponència efectuada pel Ministeri a petició de l’ajuntament i aprovada per la Junta de Govern Local. ANY APROVACIÓ DE LA PONÈNCIA 2004 El tipus que s’aplica com ja hem dit és competència del ple municipal a excepció de la darrera modificació (2012) que ho ha dut a terme les Corts Generals. Vistes aquestes dades podem establir, per exemple, que Sant Cebrià de Vallalta està en línia amb Sant Pol de Mar, Tordera, Arenys de Mar i Arenys de Munt, per sota de Sant Iscle de Vallalta i Calella, i per sobre de Pineda. GRUPS POLÍTICS QUE L’APROVAREN CiU, PSC i ERC ANY APROVACIÓ DE LA PONÈNCIA 2007 2008 2012 GRUPS POLÍTICS QUE L’APROVAREN Aprovat per CiU, PSC I ERC. Vot en contra de GISC i abstenció de AIV Aprovat per CiU, vots en contra de PSC I ICV PP i CiU % TIPUS APLICAT 0,80 0,85 0,91 en el 50% dels valors residen- cials més alts i en la resta població Sant Cebrià de Vallalta Sant Iscle de Vallalta Sant Pol de Mar Canet de Mar Calella Pineda Tordera Arenys de Mar Arenys de Munt Palafolls any revisió 2004 2004 2001 2012 2010 2005 2000 2002 2000 1986 % TIPUS APLICAT 0,85 1,03 0,85 1,03 0,85 0,55 0,91 0,845 0,88 1,05 El passat 12 de juny l’ajuntament va iniciar tres projectes de col·laboració social en els quals hi participen 6 persones, dues en actuacions de jardineria i manteniment; dues més en el projecte de paleteria i dues en treballs forestals. Aquestes persones esdevenen un suport important a les tasques que la brigada municipal ha de desenvolupar al nucli urbà i a les urbanitzacions. Així s’han canviat els fanals de davant de Can Martri, s’ha reposat l’enllumenat de Can Palau o s’ha començat a fer la neteja d’herbes a les urbanitzacions. La valoració que fa l’equip de govern d’aquesta col·laboració social és molt positiva perquè a part de permetre millorar l’estat dels espais públics es facilita una ocupació a perso- nes que es troben a l’atur i que perceben una prestació de l’ajuntament que els permet complementar els seus ingres- sos. Aquests tres projectes finalitzaran el dia 11 de desembre. Davant la bona tasca que s’està realitzant, l’ajuntament sol·licitarà prorrogar els projectes actuals o dur-ne a terme de nous. Senyalització turística Sant Cebrià disposa des del mes de juliol d’una senyalit- zació turística amb un disseny conjunt, que inclou els tres municipis de la Vallalta, amb l’objectiu de promoure aques- ta zona com a submarca turística. D’aquesta manera, s’han senyalitzat els allotjaments turístics, els restaurants que es troben fora del nucli urbà i els punts d’interès que cadascun dels municipis ha considerat convenient sempre seguint un criteri conjunt. La feina realitzada fins ara representa una primera fase. En breu, es continuarà aquesta línia de treball senyalitzant tots els restaurants del municipi, equipaments municipals i al- tres elements d’interès. Mentrestant, al Parc Puigvert s’ha instal·lat un plafó infor- matiu amb informació general del municipi i dels itineraris per ara senyalitzats que tenen com a punt de sortida el propi parc. Les persones interessades es poden descarregar tota la informació captant el codi QR incorporat al propi plafó. D’altra banda, ja estan disponibles els documents en format pdf de la xarxa de camins i senders que ha senyalitzat el Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Mares- me amb el suport de la Diputació i que uneixen totes les poblacions de la comarca, facilitant aquest tipus de turisme que es realitza caminant, en bicicleta o a cavall. Us facilitem l’enllaç per a accedir a tota la informa- ció: http://www.costadebarcelonamaresme.cat/index. php?part=agenda_evento&id_actividad=25997 Millores municipals amb col·laboració social Treballs forestals Al llarg d’aquest estiu s’ha procedit a la neteja de zones ver- des i parcel·les municipals de les urbanitzacions i del nucli urbà del municipi. Resta pendent la tala de diferent arbrat de les urbanitzacions que es procedirà a realitzar de cara a la tardor/hivern. D’aquesta manera, es dóna prioritat a la pre- venció d’incendis forestals. Part d’aquesta neteja s’han pogut realitzar a través del Pro- jecte de Col·laboració Social del Servei d’Ocupació de Cata- lunya. tipus aplicat als pobles del voltant L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en col·laboració amb l’empresa DQuality, també ha posat en marxa un codi QR del municipi on es pot accedir a una guia completa dels comerços i empreses de la localitat, a l’agenda d’activitats, a itineraris de natura i a informació del municipi que fàcil- ment es pot consultar des del mòbil. Captant el codi QR a través d’una aplicació que es descarre- ga gratuïtament als telèfons intel·ligents s’arriba al domini www.stcebria.mobi.
  4. 4. Recull 6 Recull 7Setembre 2013 Setembre 2013 L’Ajuntament de Sant Cebrià dissenya un pla per preservar les voreres Sant Cebrià de Vallalta té sovint problemes amb les voreres insuficients o envaïdes per senyals o fanals. A més, les vo- reres són sovint poc respectades pels conductors. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament vol impulsar un canvi. De moment, s’han eliminat els fanals de davant de Can Martri, que s’han resituat a la façana, i es faran actuacions per treure senyals de les voreres en altres punts com el carrer Miquel Martí i Pol. Igualment, es remarca la prohibició d’aparcar a sobre de les voreres. En aquest sentit, des de l’àrea de Gover- nació s’ha iniciat una campanya explicativa. Millores urbanístiques L’Ajuntament de Sant Cebrià ha fet obres de millora a les ur- banitzacions. A més de l’asfalt de can Palau s’ha actuat per garantir el trànsit i la seguretat de les persones a les urba- nitzacions. Igualment, mentre els pous de Can Domènec no recuperin la seva capacitat d’abastiment, s’està cedint aigua a la urbanització que es trasllada en cubes des del dipòsit del costat del cementiri. Impuls del comerç local L’àrea de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona ha con- cedit a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 5.000 € per a sufragar parcialment les despeses generades l’any 2013 en la Fira de la Maduixa i les Jornades de la Tardor i del Bolet. Igualment aquests diners han de servir per a la realització d’actuacions que augmentin l’atractivitat del mercat setma- nal i la incorporació de les tecnologies de la comunicació en el teixit empresarial i comercial de Sant Cebrià. Igualment, la mateixa Diputació ha concedit un ajut de 2.764 € per a dur a terme el projecte “Menja sa i fes esport, la clau per a la teva salut”. Amb aquesta subvenció l’ajuntament vol donar continuïtat a les actuacions iniciades l’any 2008 orien- tades a la millora dels hàbits alimentaris mitjançant la com- pra i consum de productes de proximitat. Consells per utilitzar la màquina de reciclatge de l’oli Reciclar l’oli és molt necessari ja que és un gran contami- nant de les aigües. És per això que des de la regidoria de Medi Ambient de l’ajuntament es treballa des de fa molts anys en la recollida de l’oli d’origen domèstic. Actualment, Sant Cebrià disposa d’una màquina de recollida de l’oli si- tuada a l’inici del carrer Muntanya. No obstant, darrerament aquesta màquina ha patit diverses incidències degut a l’ús inapropiat que se’n fa, atès que hi ha veïns que hi aboquen directament l’oli, la qual cosa l’espatlla. Us recordem com cal utilitzar la màquina: 1. És necessari posar l’oli en un recipient de 1.2 litres que l’ajuntament dóna a cada habitatge del municipi. Qui no disposi d’aquest recipient pot passar per l’ajuntament i sense cap cost econòmic li serà proporcionat. 2. Els recipients plens d’oli s’han de posar dins la màquina drets i amb el tap ben tancat a la part de dalt. Per sota sortirà un pot net i buit. El personal de l’ajuntament s’adequa a les noves circumstàncies La plantilla de personal de l’ajuntament s’ha adequat a les noves circumstàncies del consistori i a la crisi. El consistori ha fet un esforç important per redimensionar el personal excedent de l’escola bressol després de la caiguda de la matrícula, hi ha 46 alumnes inscrits quan la capacitat del centre és de 96, i l’incompliment del suport econòmic de la Generalitat. Bona part del personal que no pot continuar a l’escola bressol s’ha resituat en altres serveis com els ser- veis socials. En aquest sentit, ha estat important la prepara- ció i la voluntat de les treballadores. D’altra banda, s’han amortitzat 2 places: la d’una educadora de l’escola bressol i la de la figura de l’assessora jurídica urbanística. Els comptes de l’ajuntament L’Ajuntament de Sant Cebrià no s’ha hagut d’acollir al pla de pagament a proveïdors del govern espanyol. Aquest de- cret del president Rajoy assenyalava que es podrien acollir a aquest pla aquells ajuntaments que a 30 de juny, no es tro- bessin al corrent de pagament als seus proveïdors. Atès que l’Ajuntament de Sant Cebrià no té deutes amb els proveïdors no s’ha acollit al pla. Això significa que el consistori no s’ha hagut d’endeutar més ni pagar més interessos. Des de l’ajuntament, s’han fet esforços per millorar la gestió dels recursos municipals i podem dir que s’ha aconseguit eixugar quasi un milió d’euros de dèficit entre el tancament de l’exercici 2011 i el de 2012. Un altre tema preocupant és en relació als deutes que té contrets la Generalitat amb els ajuntaments. La Generalitat, que és en aquest cas qui ens ha de pagar diverses subven- cions reconegudes al nostre ajuntament, només es compro- met a pagar una petita part del deute a data de 31 d’agost, uns 114.000 € de la subvenció corresponent a l’escola bres- sol del curs 2011-2012. Per a la resta de subvencions com per exemple la del curs 2012-2013, així com la subvenció del projecte d’urbanització de Castellar d’Índies uns 200.000 €, quedaran pendents de cobrament “sine die”, és a dir, sense previsió de pagament. La Generalitat ha manifestat que no té previsió de pagar el que queda pendent aquest any perquè no s’han aprovat els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2013, i que a hores d’ara, tampoc sap ni té previsió de quan ho podrà fer efectiu. Si aquesta situació s’allarga gaire i la Generalitat no paga el deute, perjudicarà seriosament les arques municipals per- què l’’ajuntament no podrà disposar dels ingressos que li corresponen i que són necessaris per fer front a la despesa corrent. Curiosament, una vegada més es busquen solucions als problemes de qui pitjor gestiona els diners i els que inten- tem no endeutar-nos més del que podem i mirar de filar prim per complir, a fer torn d’espera a la cua per poder co- brar el que ens deuen. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 • Romanent de tresoreria per a despeses generals • Resultat pressupostari ajustat 2012 -153.197 1.027.575 2011 -1.028.444 -56.876 El dissabte 14 de setembre, es va celebrar l’acte institucio- nal d’agermanament entre Sant Cebrià de Rosselló i Sant Cebrià de Vallalta. Per aquestes mateixes dates, ja es va fer l’any passat a Sant Cebrià de Rosselló l’acte institucional d’agermanament. D’aquesta manera, s’ha consolidat el lligam de fraternitat que servirà per potenciar unes relacions cada vegada més freqüents i fructíferes que enriquiran tots dos pobles. En un principi, va ser la coincidència de dos pobles amb un mateix nom i en un territori molt proper, el motiu que va portar el consistori a plantejar-se un possible agermana- ment, que s’afegís al que ja s’havia formalitzat amb la vila de Capolona (Itàlia). Els agermanaments creen vincles, fomenten amistats i afa- voreixen l’intercanvi. Alguns vilatans i vilatanes del nostre poble ja han viscut aquesta experiència i l’han valorat molt positivament i, de ben segur, en conserven un bon record. Per a qui encara no ho hagi experimentat, us recomanem que us sumeu a l’experiència i col·laboreu en la consolidació i manteniment dels vincles creats amb Capolona i els que es van creant amb Sant Cebrià de Rosselló. Agermanament Institucional amb Sant Cebrià de Roselló Nou enllumenat públic L’AjuntamentdeSantCebriàdeVallaltacanviaràl’enllumenat públic de tot el municipi. El nou enllumenat suposarà un estalvi econòmic anual de prop de 30.000 euros, i, alhora, permetrà reduir els índex de CO2. El canvi, que es licitarà el proper mes d’octubre, suposa la substitució de 181 làmpa- des i 218 llumeneres i comportarà una inversió de 137.000 euros. La Diada a Sant Cebrià La Diada Nacional de Catalunya es va celebrar a Sant Cebrià en un ambient festiu que fins i tot la pluja va respectar. Un centenar de veïns, entitats i grups polítics van assistir a l’acte institucional que, com cada any, es va celebrar a la plaça Onze de Setembre.
  5. 5. Recull 8 Recull 9Setembre 2013 Setembre 2013 L’Ajuntament de Sant Cebrià publica a la web el que cobren els càrrecs electes Amb l’objectiu d’augmentar la transparència i d’oferir als ciu- tadans els comptes clars respecte a com es distribueixen els diners de tots els ciutadans que es recapten via impostos i taxes, l’Ajuntament de Sant Cebrià ha començat a publicar a la pàgina web municipal www.stcebria.cat les remuneracions dels càrrecs electes i el pressupost del consistori, on tam- bé hi ha les remuneracions dels treballadors i treballadores municipals i les subvencions atorgades a les entitats. A més, en l’afany per demostrar que la transparència no és una paraula buida de contingut, a la mateixa pàgina web s’ha inaugurat una secció que sota el títol “Memòria d’activitats” s’hi poden trobar els detalls econòmics i funcionals de les ac- tivitats que organitza l’ajuntament. Així hi ha, entre d’altres, els costos de La Fira de la Maduixa, l’arrossada, la marxa nocturna i la Half Challenge. D’altra banda, està previst també gravar els plens munici- pals i que es puguin consultar a través del lloc web perquè d’una manera còmoda, es puguin escoltar les decisions pre- ses d’interès general del municipi. Els plens municipals se celebren cada dos mesos, l’últim dijous del mes i l’entrada és lliure. D’aquesta manera, el govern espera que tothom que vulgui estar informat ho pugui estar fàcilment i, alhora, incre- mentar la participació social de la ciutadania en les decisions que s’adopten. El transport a demanda a les urbanitzacions supera els tràmits legals El transport a demanda a les urbanitzacions, que alhora suposa un servei de vigilància i de notificacions, i que és conegut popularment com politaxi, ha superat els tràmits legals. Per fer-ho, ha hagut de passar per un feixuc procés administratiu. Després que el ple municipal aprovés aquest transport amb el vot favorable de PSC, Tots per Sant Cebrià, ICV i ERC i el vot en contra de CiU i CUP el servei ha quedat aprovat atès que ni la delegació del govern, ni la Generalitat s’hi han oposat. Nova tirolina al Parc Puigvert En el marc de millora del Parc Puigvert, s’ha instal·lat una tirolina adreçada a la mainada. La tirolina arriba després que s’arrangessin els bancs. L’ajuntament pretén potenciar el parc com a centre de trobada, d’esbarjo pels infants i de relacions socials. El CESC El Centre d’Estudis Sant Cebrià, CESC, va ser fundat per Lluís Parera i Cusí l’any 1998. L’entitat va néixer a partir d’un modest projecte de 8 socis amb l’objectiu de recuperar i conservar la història local. Quatre anys més tard, compta- va, gràcies al suport municipal, amb un local social i amb 59 associats, un nombre que ha anat augmentant, amb alts i baixos, i que agrupa persones entorn d’un projecte cultural col·lectiu, que considera el CESC un punt de trobada. El fons documental del CESC està dividit en quatre seccions: Biblioteca, Arxiu, Imatge i Museu, amb un total de 9.009 en- trades. Després del traspàs del seu fundador, l’any 2010, el Centre d’Estudis continua la tasca d’arxivar el material entrant i d’informatitzar l’arxiu per modernitzar el sistema de consulta. Igualment, també persisteix en l’objectiu de donar-se a conèixer i de difondre el seu fons tant en l’àmbit local com comarcal. Tasca local En l’àmbit local, el CESC participa en moltes activitats. Cada any, guarneix l’altar major de l’església amb les Garlandes de Nadal. Es tracta d’un antic costum del segle XVI, inte- rromput l’any 1932 i recuperat l’any 2004. D’altra banda, des de fa dos anys, el CESC compta amb la col·laboració de la direcció, mestres i alumnes de l’Escola El Pi Gros per deco- rar neules de cartolina o retallar neules de paper que, ba- rrejades amb neules medievals tradicionals, contribueixen a la pervivència d’un costum que es manté en molts pocs pobles de Catalunya. Des del CESC s’han creat dues noves vocalies: una per al foment i conservació de la sardana -cada segon i quart diumenge de mes, d’octubre a juny, es ballen sardanes a la plaça de l’Església a les 12 del migdia- i una altra per coordinar els agermanaments del nostre poble amb altres poblacions. Des de l’entitat també s’ha engegat un projecte per fer arri- bar a les escoles de la Vallalta la demostració del funciona- ment de maquetes de màquines i indústries del passat, fa- bricades per un grup de socis col·laboradors: una màquina de vapor i dues industries del segle XIX, una serradora i una farga, que funcionaven amb la força de l’aigua. El Centre d’Estudis ha col·laborat, des de sempre, en totes les activitats culturals i tradicionals organitzades a Sant Ce- brià: des de la fira de la Maduixa, fins a sant Jordi, ha fet pa- nellets i ha enterrat la sardina. La conservació i difusió de la cultura, també la popular, concerneix directament l’entitat. Tasca comarcal En l’àmbit comarcal el CESC manté una estreta col·laboració amb altres Centres d’Estudi i recerca local del Maresme i amb l’Arxiu Comarcal. En memòria del seu fundador, Lluís Parera, el CESC ofereix als alumnes de la comarca una beca per a treballs de recerca de batxillerat. L’any 2012 ha col·laborat, amb informació i material del seu fons, amb un projecte didàctic sobre el paisatge de l’entorn pròxim, que un grup de mestres de les escoles de Sant Pol i de Sant Cebrià, coordinats per la directora de la nostra escola, Neus Marquès, estan fent en el marc de la Vallalta. Cal també remarcar, en l’àmbit de tot el territori, que el CESC forma part de la Coordinadora de Centres d’Estudi de parla catalana i que participa en “El Recercat”, la tro- bada anual de tots els Centres d’Estudis de Catalunya amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca feta i el material de cada Centre d’Estudis i intercanviar les publicacions i els treballs realitzats durant l’any. Des del CESC us animem a col·laborar amb nosaltres, a donar-nos suport com a socis, a fer donació o cessió de do- cuments, fotografies, llibres o estris antics que contribui- ran a augmentar un fons documental reconegut en tota la comarca. Per posar-vos en contacte amb nosaltres: cesc- santcebria@hotmail.com El CESC disposa d’una pàgina web en construcció, que ani- rem completant, on podeu consultar les nostres activitats, documents gràfics i les nostres publicacions. L’enllaç és: http://cescsantcebria.wordpress.com   Plaça Baix Montseny, 1 08396 Sant Cebrià de Vallalta L’Ajuntament rep diverses subvencions de la Diputació La Diputació de Barcelona a través del catàleg d’ajuts adreçats als municipis ha concedit diverses subvencions a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per dur a terme les següents actuacions: • Realització d’activitats de sensibilització, participació i divulgació ambiental amb el CEIP del municipi, emfa- sitzant l’estalvi energètic atès que l’ajuntament execu- tarà al municipi actuacions en el marc del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). • Control de plagues urbanes i de les colònies de gats de carrer. • Tractament de vegetació de parcel·les no edificades. El consistori va demanar ajut econòmic per tres urbanit- zacions. Fins ara, s’ha aconseguit l’ajut únicament per Vistamar. • Unitat mòbil de mesura del soroll ambiental. Aques- ta unitat s’ha utilitzat per confeccionar el futur mapa acústic que ha de concloure en una normativa munici- pal de soroll.
  6. 6. Recull 10 Recull 11Setembre 2013 Setembre 2013 Prou cagades... Sembla difícil començar un article amb aquesta mena de títol, però hi ha vega- des que cal una certa contundència per expressar el que pensem molts veïns i veïnes. Ja està be que els carrers del poble es- tiguin plens d’excrements de gossos, i com ja sabem tots, no és culpa dels pobres animals sinó dels propietaris incívics, el passeig Lluís Companys, el de les bicicletes etc.. tots una mena de camp de mines. És cert que l’ajuntament ha de conti- nuar fent esforços per lluitar contra aquesta plaga, ja sigui implementant més punts amb bosses, amb més ne- teja o més sancions. Prou cagades ja de polítics que ama- guen els seus fracassos ja siguin els barcenes o les retallades en educa- ció i sanitat que persisteixen mal- grat del govern ara d’ERC ( es deien progressistes...o simplement naciona- listes) i CiU, i que estan destrossant el nostre estat del benestar. Prou cagades de partits com la CUP, intentant que el veïns de Vistamar per- din la subvenció de 300.000 € per fer els projectes de reurbanització. Relleu a l’alcaldia El passat 1 d’agost, va ser elegida al- caldessa de Sant Cebrià, l’Antonia Be- nítez González, de la nostra agrupació d’electors independents, Tots per Sant Cebrià. És una gran satisfacció per a nosaltres, que la primera dona alcal- dessa del nostre poble, hagi estat la nostra cap de llista i a més una dona. La Vallalta, es a dir, Sant Iscle, Sant Cebrià i Sant Pol de Mar, compta amb tres dones alcaldesses. Creiem que és una fita important i merescuda per a totes les dones en general. Amb aquest relleu en l’alcaldia del nostre ajuntament, s’obre un nou pe- ríode d’un mateix projecte que es va iniciar fa dos anys amb el nostre pacte de govern. Aquesta nova etapa, s’enceta amb la mateixa il·lusió i el mateix grau de compromís del primer dia. La nostra agrupació vol reiterar el seu compromís amb el poble de Sant Ce- brià i també manifestar el seu agraï- ment a tots aquells que han confiat en nosaltres i ens han ajudat a tirar en- davant. Ara cal felicitar la nostra alcaldessa i encoratjar-la en la responsabilitat que assumeix a partir d’ara. Des de la nostra agrupació i des de l’equip de govern, ens esforçarem en donar-li tot el suport possible amb la finalitat de portar a terme el màxim de projectes i compromisos tal i com ens vàrem comprometre. Estem convençuts que els nostres representants, l’Antonia i en Joan, continuaran treballant, amb voluntat i esforç, com es habitual en ells, i que aconseguiran els objectius que Sant Cebrià necessita per millorar, avançar i prosperar. Que la salut i la feina ens acompanyi a tots per portar a terme els nostres compromisos i que el nostre poble ho pugui veure. S’obre un nou període del mateix pro- jecte que es va iniciar fa dos anys amb el nostre pacte de govern N’hi ha que han perdut el nord La vida a l’oposició és difícil; ho sabem perquè hi hem estat 4 anys. Costa pen- sar i elaborar propostes quan se sap que no sempre seran acceptades. El de l’oposició és un treball sovint sense recompensa però necessari. Necessari perquè qualsevol govern necessita altres punts de vista o altres propostes, que els aporta l’oposició; fins i tot un toc d’alerta o atenció que també dóna l’oposició. Però quan l’oposició creu que pot go- vernar sense estar al govern, que pot decidir sobre els ritmes i temps del govern, sense la responsabilitat de go- vernar, és que ha perdut el nord. No anirem a remolc de batalles i cam- panyes estèrils... No perdrem més el temps a donar resposta a qui no la vol escoltar No ens toca a nosaltres fer oposició de l’oposició. A nosaltres ens toca gover- nar i així ho fem, amb encerts i segur que també amb errors. I per governar aniria bé una oposició participativa, constructiva, crítica, amb propostes, una oposició que no perdi el nord. Però uns no volen o no poden, i l’altre no en sap i per no saber, no sap ni on té el nord. El nostre grup municipal segueix obert a la participació i a la transparència -mai n’hi ha hagut tanta com ara- a escoltar i a tirar endavant propostes. Tornem a donar la mà per treballar per un Sant Cebrià millor, convidem a rein- ventar el nostre poble cada dia. Però no anirem a remolc de batalles i cam- panyes estèrils, no deixarem de fer allò que considerem adient per al poble perquè no agradi a alguns, no escol- tarem més historietes inventades, no perdrem més el temps en donar res- posta a qui no la vol escoltar, seguirem treballant per Sant Cebrià. El país l’hem de fer entre tots i l’hem de salvar entre tots Les societats i els països són el que són en gran part pels valors. I també són el que són ja que, en determina- des ocasions, han sabut prendre deci- sions que no eren fàcils, entenent que era el millor per a ells i per als seus fills i néts. Tots lluitem cada dia tan bé com sabem per tirar el poble i el país endavant. El consens és difícil però ne- cessari. Tots hem d’anar a la una per- què els recursos són molt escassos i les prioritats són moltes. S’ha fet mol- ta demagògia innecessària, populisme gratuït, per part d’alguns que el temps posarà allà on es mereixen per haver jugat amb la bona fe de les persones. Hem sortit massivament al carrer amb la Via Catalana per demostrar al món qui som i què volem El nostre compromís per fer la consulta Iniciem el nou curs polític amb una gran necessitat de canvi, doncs és ben segur que com a país no ens podem permetre seguir en la situació actual; el canvi pel qual ens preparem i que es va desencadenar l’11 de Setembre de l’any passat, no és fruït de l’arbitri ni el caprici d’uns quants, sinó de la necessitat palpable d’obtenir els re- cursos necessaris pel manteniment de l’Estat del Benestar a Catalunya i la defensa de les nostres institucions, cultura i llengua davant d’un Estat que constantment ens juga en contra. Arri- bats a aquest punt és manifest que no- més unes institucions d’estat que ens siguin pròpies ens poden servir per a salvaguardar els nostres drets socials i llibertats nacionals, als quals tenim dret i no estem disposats a renunciar, ni és flor d’un estiu ja que com digué l’historiador francès Joseph-Napoléon Fervel “La tendresa dels catalans per la llibertat no és, en el fons, res més que un amor exclusiu per la indepen- dència absoluta”. Tots els partits polítics, però també la societat en general hem de fer una profunda reflexió No serveix de res que generin ara més conflictes com Gibraltar o l’Espanya ens roba, per tapar les cagades o que en el nostre poble treguin la senyera votada pel nostre poble en un referèn- dum com el nostre símbol nacional, per posar l’estelada. Tots els partits polítics, però també la societat en general hem de fer una profunda reflexió, la cosa comuna és la casa de tots no la de ningú i es cons- trueix cada dia aportant, no només de- manant. Visca Catalunya , visca Sant Cebrià. Independència per canviar-ho tot El procés sobiranista ens brinda l’oportunitat de construir un nou futur que no passa perquè tot segueixi igual. La classe treballadora ja fa anys que pateix les greus conseqüències d’una crisi del capitalisme que està sent aprofitada per desposseir-nos dels pocs instruments de què ens havíem dotat per a redistribuir la riquesa. El desmantellament dels serveis públics n’és una mostra. La CUP sempre ha considerat indestriable l’alliberament nacional amb la justícia social. La independència ha de servir per de- cidir el model social, polític i econòmic que volem No volem una independència tutelada per la burgesia i el capital. La indepen- dència ha de servir per decidir el mo- del social, polític i econòmic que vo- lem, ha de ser el mitjà per canviar-ho tot. El camí cap a la llibertat no passa per rescatar bancs, sinó per preguntar a la ciutadania si cal seguir a una UE que ens sotmet amb els seus ajustos pressupostaris. El poble ha de ser pro- tagonista d’aquest nou estat perquè si som on som és gràcies a la seva em- penta. Hem de fer realitat que Cata- lunya tingui el seu propi model social, promovent lleis innovadores que es corresponguin a la nostra manera de veure el món. Un Estat que no oblidi la resta dels Països Catalans, on es persegueixi el frau i la corrupció, es preservi el territori i s’aposti per una economia no especulativa. Un país on les males pràctiques de polítics sense escrúpols no tinguin cabuda com és el cas de St. Cebrià on el govern convo- ca plens d’urgència en ple mes d’agost per acomiadar treballadors públics. Això també ha de canviar. Si avui fóssim un estat independent seríem el setè país més ric de la Unió Europea La viabilitat econòmica de l’Estat Català és absoluta doncs són de sobres cone- gudes les dades econòmiques que així ho justifiquen. De fet, si avui fóssim un estat independent seríem el setè país més ric de la Unió Europea, amb una renda per càpita de 30.416 €. D’altra banda, si Catalunya fos independent es posaria fi a l’estructural dèficit fiscal al qual ens té sotmesos l’Estat Espanyol (cada dia els catalans paguem 45 M€ a l’estat que no tornen a Catalunya), amb això disposaríem de recursos més que suficients per a mantenir, quan no ex- pandir, les polítiques socials, augmen- tar les inversions i rebaixar la pressió fiscal a empreses i persones. Des de CiU estem plenament compro- mesos amb la ciutadania per portar endavant la consulta sobre l’Estat pro- pi doncs només el poble català està de- mocràticament legitimat per a decidir el seu present i el seu futur. Tenim la llibertat més a prop que mai, sabedors com som que ens hi juguem la viabilitat com a país i com a societat. El nostre país ha sortit com un clam aquest Onze de Setembre. Hem sortit massivament al carrer amb la Via Ca- talana per demostrar al món qui som i què volem. Sí, sense dubtes. I també per fer evident als ulls de la nostra gent, de tot el país, que no hi ha marxa enrere, que hi ha una majoria que vol decidir i que decidirà el seu futur. Des d’Esquerra Republicana farem tot el que estigui a les nostres mans per tal que els ciutadans de Catalunya pu- guin decidir lliurement i democràtica. Aprofitem l’avinentesa per felicitar els que han fet possible la constitució de l’ANC a Sant Cebrià.
  7. 7. NOTES INFORMATIVES Més informació a la web municipal www.stcebria.cat L’entrada a tots els actes serà gratuïta. L’organització es reserva el dret de modificació del programa. La zona d’estacionament del pavelló, serà al “Camp d’en Bachs”, habilitat per a l’ocasió.

×