Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nsix’s CANSLIM #1 Meetup

1,349 views

Published on

Nsix’s CANSLIM #1 Meetup

3 July 2018

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nsix’s CANSLIM #1 Meetup

 1. 1. Nsix’s CANSLIM #1 Meetup 3 July 2018 Sarut Beer www.sarut-homesite.net
 2. 2. Nsix’s CANSLIM #1 Meetup • CANSLIM Overview • Adapt to SET • Market Direction & Portfolio Management • Current Market Trend • Case Study & Mistakes Sharing • Discuss, Q&A
 3. 3. CANSLIM Overview
 4. 4. CANSLIM Overview • High Growth Stock Trading System • เหมาะกับ Retail Investor โดยไม่จากัดขนาดพอร์ตว่าเล็กหรือใหญ่ • ถ ้าไม่มีข ้อจากัดในการบริหารพอร์ต หลักการ CANSLIM ถือว่าเหมาะ ต่อการนามาประยุกต์ใช ้ • คนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้และทาตามหลักการได ้ไม่ยากเกินไป • Rule Based System • High potential Return & Lower Risk
 5. 5. • ‘Jesse Livermore’ - Reminiscences of a Stock Operator (1923 – 95 ปี) และ How To Trade In Stocks (1940 – 78 ปี) • ‘Gerald Loeb’ - The Battle for Investment Survival (1935 – 83 ปี) • ‘Jack Dreyfus’ - The Dreyfus Fund (1953-1964 – 65 ปี) Timeless Principle นักลงทุนต้นแบบของโอนีล
 6. 6. Timeless Principle • แนวคิดดั้งเดิมของ Growth Stock Trading มีมาตั้งแต่ก่อนที่โอนีลจะ เขียนหนังสือเล่มแรก • How to make money in stocks 1st edition เขียนเมื่อปี 1988 (30 ปีที่ แล ้ว) • ถึงแม ้ว่า How to Make Money In Stocks จะมีฉบับปรับปรุงออกมา หลายครั้ง แต่ตลาดหุ้นในอดีตจะมีความแตกต่างกับในปัจจุบัน • การนาเนื้อหามาใช ้จึงต ้องประยุกต์ให ้เข ้ากับตลาดสมัยนี้ • การอ่านหนังสือหุ้นแนวผสมเล่มใหม่ที่ออกมาในช่วงหลัง จะช่วยได ้เพราะ เนื้อหาเข ้ากับยุคสมัยมากขึ้น
 7. 7. Timeless Principle • หุ้นนาตลาดเมื่อ 100 ปีที่แล ้วกับในปัจจุบัน ต่างก็มีคุณสมบัติ พื้นฐานและลักษณะกราฟที่เหมือนกัน • หลักการนี้ใช ้เทรดได ้ทุกปี ผลตอบระยะยาวชนะตลาด • ในแต่ละปี หุ้นที่ผ่านเกณฑ์ CANSLIM มักจะให ้ผลตอบแทนสูง เป็นลาดับต ้นๆ • กุญแจสาคัญคือ ถือหุ้น leader เมื่อภาวะตลาดดี และถือเงินสด เมื่อตลาดเป็นขาลง หรือ sideway • ใช ้ได ้กับหุ้นทุกประเทศ ทั่วโลก
 8. 8. CANSLIM Stock • C – High Current Earning Growth • A – High Annual Earning Growth • N – Something New Causing The High Growth • S – Favorable Supply/Demand • L – Leader • I – Institutional Support • M – Favorable Market
 9. 9. CANSLIM Stock • ‘high’ earning & sales ‘growth’ – high growth stock • strong price & volume pattern – good looking chart • leader or top company in sector – the best in class • institutional support – liquidity & quality matter • growth story , new thing , new ipo – something new
 10. 10. Question?
 11. 11. Adapt to SET
 12. 12. ข้อจำกัดของตลำดหุ้นไทย • ตลาดหุ้นไทยมีลักษณะเป็น Cyclical - Commodity Based Market • ทำให้เหมำะกับกำรเล่นรอบหุ้น Growth, หุ้นคอมโม-วัฏจักร และ หุ้น New IPO • Growth, Quality, Innovation ค่อนข้ำงต่ำ รวมถึงนโยบายการเมือง - เศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนต่อเนื่อง • ทาให ้ตลาดยืนระยะได ้ไม่นาน –เหมาะกับการเล่นรอบเช่นกัน
 13. 13. ข้อจำกัดของตลำดหุ้นไทย • ข ้อดีคือ ถ ้าเราเล่นรอบเก่งก็จะทากาไรได ้ค่อนข ้างดีในปีที่ภาวะตลาดดี • และรอดปลอดภัยเวลาที่ตลาดเป็นขาลง • ข ้อเสียคือ ถ ้าหุ้นจบรอบแล ้วเราออกไม่ทัน กำไรอำจจะหำยหมดหรือ ขำดทุนมหำศำลได้ • และตัว SET Index ก็จะไม่ค่อย sustain มาก ขึ้นได ้ไม่ไกลแบบตลาด หุ้นต่างประเทศ
 14. 14. กำรประยุกต์ใช้ CANSLIM • การประยุกต์หลักการ ตัดบางอย่างที่ไม่จาเป็นและไม่สอดคล ้องกับ ตลาดหุ้นไทยออกได ้ • เน้นแนวคิดสาคัญของหลักการคือ ซื้อหุ้น growth ในจังหวะที่ ถูกต้อง ถือหุ้นตำมแนวโน้ม และคอยปรับพอร์ตตำมภำวะตลำด • เมื่อคิดถูกรอขายทากาไร ถ ้าคิดผิดต ้องตัดขาดทุนเสมอ • ทาซ้าต่อไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี
 15. 15. • C สำคัญกว่ำ A เพรำะ growth ของหุ้นไทยไม่ยั่งยืนมำก กาไรโตติดต่อกันได ้ไม่กี่ไตรมาส บางตัวก็อาจจะโตแค่ชั่วคราว • หุ้นไทยส่วนใหญ่มักจะถูกเล่นขึ้นไปประมาณ 6 เดือน - 1 ปี (งบ ออก 2-4 ไตรมาส) แล ้วถึงจะจบรอบใหญ่ทีนึง CANSLIM ทีละตัว C A
 16. 16. CANSLIM ทีละตัว N S • N S คือตัวเร่งสาคัญที่จะช่วยผลักดัน performance ของหุ้น • หุ้นที่มี Story ใหม่ๆ เช่น มีสินค ้าและบริการใหม่, เพิ่มกาลังการผลิต, ขยาย ตลาด จะดึงดูดผู้เล่นในตลาดให ้เข ้ามาเก็บ (เก็ง) หุ้น • หุ้น new ipo มีความสดใหม่ ไม่มี Overhead Supply (ดอยเก่า) เป็นแนว ต ้าน คนอยากได ้หุ้นต ้องดันราคาขึ้นไป • S หุ้นที่ free float ต่า หรือมีจานวนหุ้นน้อย ราคาหุ้นจะวิ่งขึ้นได ้ง่ายและ เร็วกว่า หุ้นของบริษัทที่ชอบแตกพาร์-ปันผลหุ้นจนจานวนหุ้นเยอะและ หนักเกินไป
 17. 17. CANSLIM ทีละตัว L I • บริษัทที่เป็นผู้นาในอุตสาหกรรม (L) โมเดลธุรกิจและงบการเงินมีคุณภาพ จะมีแรงซื้อสนับสนุนจากสถาบัน-กองทุน (I) • PE ของหุ้น growth คุณภาพดีมักจะสูงกว่าหุ้นตัวอื่นๆอย่างเห็นได ้ชัด • เพราะบริษัทที่ดีคนที่ถือหุ้นอยู่จะยังไม่รีบขาย • คนที่อยากมีหุ้นบ ้างจึงต ้องไล่เก็บหุ้นขึ้นไป >> ส่งผลให ้PE ยกระดับขึ้นตาม
 18. 18. CANSLIM ทีละตัว M • 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งตลาดจะมีทิศทางเดียวกับภาวะตลาด • ตลาดจึงเปรียบเหมือนกระแสลมหนุน ที่มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอยู่ ตลอดเวลา • ก่อนจะออกเรือควรดูทิศทางลมและปรับใบเรือของเราให ้สอดคล ้อง • อย่าฝืนกระแสลม • ตลาดเมื่อ 10 ปีที่แล ้วต่างกับปัจจุบัน และอีก 10 ปีข ้างหน้าก็จะต่างจากตอนนี้ • เทรดเดอร์ที่ดีจึงต ้องรู้จักปรับตัว ศึกษาตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่ายึดติดกับอะไร เดิมๆมากเกินไป
 19. 19. MARKET DIRECTION
 20. 20. MARKET Direction & Portfolio Management
 21. 21. MARKET Direction & Portfolio Management • ‘หุ้นกราฟสวยช่วงตลาดดี’ กับ ‘กราฟสวยช่วงตลาดขาลง’ จะให ้ ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเสมอ • Trader สาย CANSLIM ต ้องคอยปรับพอร์ตและปรับตัวให ้ สอดคล ้องกับภาวะตลาด ‘อย่างต่อเนื่อง’ • การดูภาวะตลาดจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับการเทรดแนวนี้
 22. 22. MARKET Direction & Portfolio Management • เมื่อตลาดเป็นขาขึ้น ; ‘เทรดหุ้น Leader ไปตามปกติ’ • เมื่อตลาดเกิด DD หรือ Stalling Day เริ่มถี่ขึ้น ; ‘ทยอยลด พอร์ต เพิ่มเงินสด’ • เมื่อตลาดเป็นขาลง ; ‘ถือเงินสดรอ หรือเทรด Short – Put’ • Active ให ้ถูกจังหวะ อย่า Active ตลอดเวลา! • ขยันผิดที่ผิดเวลา = ไม่เกิดประโยชน์ + เสียกาลังใจ!
 23. 23. MARKET Direction & Portfolio Management • ภาวะตลาดจะเป็นตัวกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการเทรดของเรา • ตลาดแบบนี้ควรเทรดเต็มตัว aggressive หรือควรระมัดระวัง? • ตลาดแบบนี้จังหวะเข ้าซื้อ-ขายควรเป็นแบบไหน? • ตลาดแบบนี้เราควรเล่น breakout หรือรอจังหวะ pull-back? • ตลาดแบบนี้ควรใช ้position size ตามปกติ หรือน้อยกว่าปกติ?
 24. 24. MARKET สำคัญกว่ำที่คนส่วนใหญ่คิด • “เหล่านักลงทุนผู้ละเลยสิ่งที่ตลาดพยายามจะบอกหรือส่งสัญญาณ ออกมา มักจะต ้องจ่ายค่าบทเรียนราคาแพง ในขณะที่นักลงทุนที่ สามารถแยกแยะสัญญาณต่างๆ ทั้งที่ปกติหรือไม่ปกติได ้นั้น มักจะรู้สึก ดีต่อตลาดมากกว่าคนส่วนใหญ่ เพราะพวกเขาสามารถเข ้าใจตลาดได ้ เป็นอย่างดี” - William O’neil • “หน้าที่ของคุณไม่ใช่การถกเถียงกับตลาด แต่เป็นการเรียนรู้ตลาด รับรู้ ได ้ว่าตลาดกาลังอยู่ในช่วงที่อ่อนแอหรือแข็งแรง และพร ้อมที่จะ ปรับตัวไปกับมันได ้อย่างราบรื่น” - William O’neil • Case Study ; วิกฤตต ้มยากุ้ง, 2008 , 2013 , 2018!
 25. 25. MARKET DIRECTION "You absolutely do not buy breakouts during a bear market. Most of them will fail. The general market is turning negative. It is selling time. Be patient, keep studying, and be 100% prepared." -William O'Neil – How to Make Money in Stocks P. 151
 26. 26. ในตารางหุ้นเทพจะมีหุ้น CANSLIM ติดอันดับทุกปี - 2017
 27. 27. หุ้นเทพ 2016
 28. 28. หุ้นเทพ 2015
 29. 29. หุ้นเทพ 2014
 30. 30. หุ้นเทพ 2013
 31. 31. หุ้น CANSLIM ในต่างประเทศ
 32. 32. Summary • CANSLIM ประยุกต์ใช ้ได ้กับหุ้นทุกประเทศ ทั่วโลก - ใช ้เกณฑ์การคัดหุ้น หลักการดูกราฟเหมือนกัน • key สาคัญของหลักการนี้คือ high growth, quality company และ good looking chart & market • Growth story , New thing ที่ดีจะส่งผลบวกต่อความคาดหวัง (Expectation >> PE Expansion) • ปัจจัยที่ไม่ค่อยมีผลคือ PE ratio, Dividend Yield จะสูงหรือต่ำ ถูกหรือ แพง บอกได้ยำก • เพราะหุ้นที่ยกตัวอย่างมา เกือบทุกตัว PE > 50 เท่า ในช่วงที่หุ้น rally แรง • Focus the best growth stock in market!
 33. 33. For More Details
 34. 34. Question?
 35. 35. Current Market Trend
 36. 36. Case Study & Mistakes Sharing
 37. 37. Discuss, Q&A

×