Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Brand Communication
– อาจารย์ปริญญา ชุมรุม (2-93)
Brand Strategies + Brand Identities
– Kalan Warapitayut (94-200)
การสร้า...
Brand
Communication
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
E-mail: ch_parinya@hotmail...
What’s Brand
แบรนด์
คือ
ชื่อเสียง
ที่ได้จาก
ประสบการณ์รวมของผู้บริโภค
Brand Awareness
Brand Equity
Brand Equity
Brand Perceived Quality
Brand Association
Brand Loyalty
บทบาทของแบรนด์
คือ
การสร้างความผูกพัน
สมการ
ในการ
สร้างแบรนด์
สร้าง = ทาให้เกิด + มีชีวิตต่อ
Branding
Brand Strategy
+
Brand Cultivation
1. การกาหนดขอบข่ายของธุรกิจ (Business Description)
2. การกาหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ (Brand Vision)
3. การกาหนดจุดยืนของแบรนด...
6. การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity)
7. การสร้างวัฒนธรรมของแบรนด์ (Brand Culture)
8. การสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ ...
Brand
Strategy
แบรนด์ก็เหมือนคน... คนหนึ่ง
Brand Vision
Brand Positioning
Brand Attributes
Brand Promise
“จุดยืน” ของเราเป็นอย่างไร
เรามี “ลักษณะ” อย่างไร
เรามี “ควา...
Brand Attribute
คือ
กรอบที่เราจะใช้กาหนด
การสร้างชีวิตให้กับแบรนด์
• Functional Attribute
• Emotional Attribute
• Identity Attribute
Brand Attribute
รูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัส
Branding…
High Budget?
Brand
Cultivation
Internal
Branding
External
Branding
Internal
Branding
Brand Culture
Customer
Human
Resources
Management
Marketing
& Sales
Production
BrandFinancial &
Accounting
Etc.
สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน ต้องสร้างด้วยบุคลากร
ข้อสาคัญ
จะต้องมี
การสื่อสารภายในองค์กร
(Internal Communications)
เพื่อให้“ทุกคนในองค์กร”เข้าใจในความสาคัญ
เนื้อหา และวิธี...
บุคลากรทุกคนต้องเป็นฑูตของแบรนด์
พนักงาน
เป็น
Brand Ambassador
ที่ดีและสาคัญที่สุดขององค์กร
External
Branding
Brand Awareness
Brand Equity
Brand Equity
Brand Perceived Quality
Brand Association
Brand Loyalty
Brand
Preference
BRAND
ELEMENTS
องค์ประกอบของแบรนด์
BRAND ELEMENTS
B r a n d
ชื่อแบรนด์
Typeface
Product Design
ความหมายของชื่อ
โลโก้ สีสัน
บรรจุภัณฑ์
ภาษาที่ใช้
วัสดุที่ใช้
...
PR
CSR
CEM
Create and keep interesting and
credit of brand for good image
Create consumer experience
and act as the magnif...
Customer
Experience Management
โชค บูลกุลฟาร์มโชคชัย
Event Marketing
Direct Marketing
CustomizationCustomization
Public Relations
CEO
Branding
Corporate
Social Responsibility
Global Warming
Viral Marketing
Digital Media
สร้าง = ทาให้เกิด + มีชีวิตต่อ
Product /
Service
• Advertising
• Public Relations
• Sales Promotion
• Direct Marketing
• Personal Selling
Customer &
Cons...
Product /
Service
• Advertising
• P.R.
• S.P.
• D.M.
• P.S.
Customer &
Consumer
Communication Strategies
Brand
Idea
CREATIVE IDEA
is the most important
ปริญญา ชุมรุม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการโฆษณา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
E-mail : ch_parinya@hotmail.com
Kalan Warapitayut
Brand Strategies + Brand Identities
Why Brand?
• Features of products are close to each other
• Prices are about the same, and decreasing
• Delivery channels ...
People in marketing *Brand* and
advertising business need to find new
strategies to *differentiate their Brand.
Find new strategies to differentiate their Brand.
Brand Differentiate
mighty mugg
Brand Strategies = ART IDEAS
Find new strategies to differentiate their Brand…
“Arts” can always add value to a brand. As the
*world is now full with technology,
machine and competition.
Samsung
Package “สวยแต่รูป…”
Package
บรรจุภัณฑ์ (Package) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดย
ปัจจุบันการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น เพราะลาพังตัวสินค...
***Packaging design makes a brand outstanding
and reflects the brand image when compared
with their competitors.
The good ...
*Packaging design plays an important role
in building external image of a brand; it results
in emotion and feeling of cons...
ร้านพรทิพย์ ภูเก็ต
Paul Smith
Package How To?
Packages have a huge responsibility to
cultivate intimate and long-lasting bonds
with consumers. They are ...
Package How To?
Know Your Consumer :
By the time you get to your package design
you’ve already decided on
• Defined the co...
Tween
12 15 22 28 35 45
*Age Line Segmentation
Young Adult
1St Jobber
Professional
Teen Professional
Generation
1. Baby Boomers = During 1950 - 1964
2. Generation X = 1965 - 1980
3. Generation Y = 1980 - 1990
4. Generation ...
KORRES
The most environmentally friendly and skin.
Natural products is a Greek company in 1996.Korres make
scientifically ...
ODEL
Now there's a healthy thought
ODEL now takes another step in offering its customers total
lifestyle choices with the ...
Package How To?
Shop ability :
• Compare those competitions
• Find key words!!!
• Identify hierarchy of information
• Make...
*The baby of Sydney product design firm Container, it espouses a simple
philosophy of building formulas with very individu...
Identify hierarchy of information
* การเรียงลาดับ และให้ความสาคัญกับข้อมูล
ปัญหาอย่างแรกที่พบในการออกแบบ “บรรจุภัณฑ์” คือ
...
Biteis a completely new product from
Russian company Bio FoodLab. It’s a
100% natural and healthy snack bar and it
contain...
Bite
Laco Choco
The idea of the packaging is to show that the
dessert is made from real fruits. To achieve the
goal, the actual...
Key word = Real Fruit + Friendly
Donec its name comes from Latin and means
"Fun" the more remarkable feature of this family
members and represents quality ...
Package How To?
Balance form, design and function :
• The type of product you are selling plays a
big role in the design o...
I Hate perfume!!!
CB
*One of the most innovative perfumers of the 21st Century. People
in all civilized parts of the globe...
Understand what your
product looks
GOOD!SUPER HAIR
GOOD!SUPER HAIR
Consumers have been
inspire
by color
Consumers have been
inspire
by color
Consumers have been
inspire
by color
Package How To?
Make for collectors :
• Different type of product with size color
Shape and form
• Re-use package for coll...
Different Shape and form
Re-use package for collection
Re-use package for collection
Package ETC!!!
Package ที่ดีต้องสามารถ “สื่อสาร” มีเรื่องราว บอกลักษณะของสิ่งที่อยู่ข้างใน
Limited Edition “คุณ คือ … คนพิเศษ”
“Limited Edition”
เมื่อราคาแพง และความยากลาบากในการรอคอยเป็นเรื่อง “สนุก”
“Limited Edition”
“Limited Edition”
“Limited Edition” designed product can be
used to build a group of customers with royalty
to a brand.
**It is a new way to...
“Limited Edition”
“Limited Edition”
American Girl is an American line of 18-inch dolls released in 1986
by Pleasant Company. The dolls portr...
American Girl
“Limited Edition”
เหมือนเป็นการสร้างแบรนด์ที่เล่นตลก กับ “เทคโนโลยี” ในขณะที่
คนส่วนใหญ่ชอบความเร็ว แต่สินค้ากลุ่ม Limited...
Communication “ศิลปะของการสื่อสารแบบ
เพื่อน”
Coke Commercial
In conclusion :
*Brand with beautiful design and effective
creative thinking will not only add value to
product and servic...
Moreover, good brand have to make
**consumer proud when using their
products and services.
ถึงเวลาแต่งตัวให้ Brand
Brand Identity
BRAND IDENTITY
How strategists want the brand to be perceived
BRAND IMAGE
How the brand is now perceived
BRAND IDENTITY
How strategists want the brand to be perceived
BRAND IDENTITY
Visible elements of a brand such as colors
design logotype name symbol that together
identify and distingui...
DIFFERENTI ATE
Your Business
BRAND IDENTITY
BRAND IDENTITY
BRAND IDENTITY
Brand Identity!!!
• Competitors
• Durable + / -
• Target Audience +
Consumer Insight
• Trend
BRAND IDENTITY
• Logo + Mascot ? “ที่คุ้นตา”
LOGO + Mascot
Mascot
Fujiya's mascot is Peko-chan, a girl in pigtails with her tongue hanging out of the side of her
mouth. Peko-chan is...
LOGO + Mascot
How to create Logo
1. Name of the service/product
2. Any slogans to use?
3. Any specific color in mind?
4. W...
BRAND IDENTITY
• Package ?
Packaging
สี ภาพ ลายสัญลักษณ์ รูปทรง เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้
ผู้บริโภคจดจา Packaging Design ได้ ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ข้างบ...
Packaging
BRAND IDENTITY
• Brand Colour ?
IDENTITY COLOUR
BRAND IDENTITY
• Brand Slogan ?
SLOGAN
Think difference : Keep walking : Just do it : สานึกดีสังคมดี (รีเจนซี่)
การบินไทยรักคุณเท่าฟ้ า : Diamond are Fore...
BRAND
IDENTITY
BRA
ND
IDENTITY
STEEL BEER
• High-alcohol beers
• No Positioning
• Brand is not strong
• People can not recognize
• Lake o...
DESIGN +
BRA
ND
IDENTITY
DESIGN +
Brand Value
Brand
Identity?
• Design
• Differentiate
คาถาม ?
End
T H A N K Y O U
มานา คุณธาราภรณ์
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Mana_jay@hotmail.com
Facebook: Mana Jay
086...
หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ความหมายและความสาคัญของแบรนด์
 วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด
 เริ่มต้นสร้างแบรนด์
 สร้างแบร...
หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ความหมายและความสาคัญของแบรนด์
 วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด
 เริ่มต้นสร้างแบรนด์
 สร้างแบร...
ในโลกธุรกิจทุกวันนี้...
ใครๆต่างก็พากันพูดถึงแต่ “แบรนด์”
ราคา?
สมองคนเรากว้างเพียง 6 นิ้ว
ความสามารถในการจดจามีเพียง 7 ลาดับในแต่ละเรื่อง
ข้อมูลข่าวสารมากมายเกินไป
2.คู่แข่งมีมากขึ้น
สินค้า-บริการใกล้เคียงกัน
4.ตัดราคาแข่งกัน
ตัดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษากาไร
6.ขาดความจงรักภักดี
การสร้างแบรนด์ = คาตอบ
1. ข้อมูลข่าวสารมากเกินไป
แบรนด์ทาให้ชัดเจน
2. คู่แข่งมีมากขึ้น แบรนด์ทาให้โดดเด่น
3. สินค้า-บริการใกล้เคียงกัน แบรนด์ทาให...
การสร้างแบรนด์ ช่วยให้ผลกาไรมากขึ้น
ช่วยให้พนักงานมีความภาคภูมิใจ
เหตุผลหลักที่ล้มเหลวเป็นเพราะ
ผู้คนในองค์กรไม่เข้าใจเรื่องแบรนด์
แล้วแบรนด์คืออะไรกันแน่?
แบรนด์คืออะไร?
ชื่อยี่ห้อเก๋?
โลโก้สวย?
แบรนด์คืออะไร?
สินค้าคุณภาพ?
บริการดี?
แบรนด์คืออะไร?
แบรนด์สามารถทาให้คนจดจาได้สี่ระดับ:
สัมผัสภายนอก
คุณประโยชน์
คุณค่า
บุคลิกภาพ
สิ่งที่ผู้คนสัมผัสได้ด้วยรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
โลโก้ ชื่อ
สีสัน
รูปร่าง
พื้นผิว
กลิ่น
โฆษณา
คาขวัญ
พรีเซ็นเตอร์ เจ้าขอ...
ตัวอย่าง
สัมผัสภายนอก
ตัวอย่าง
สัมผัสภายนอก
ตัวอย่าง
สัมผัสภายนอก
คุณประโยชน์ที่จับต้องได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นในความรู้สึกของผู้บริโภค
คุณประโยชน์
คุณประโยชน์
คุณประโยชน์
คุณประโยชน์ เครื่องดื่มจมูกข้าวเพาะงอก
ผสมคอลลาเจน
ชงพร้อมดื่ม
คือ ความรู้สึกดีๆที่อาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคมีความรู้สึก
และมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อแบรนด์ได้
ความเชี่ยวชาญเ...
คุณค่า
ข้าวโรงเรียน คือ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise) โดย บริษัท พัฒนาการศึกษา
และชนบท จากัด
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิจา...
คุณค่า
LG ONE EMAIL ONE TREE
แบรนด์ของเราเปรียบเหมือน “ใคร”
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
http://www.b2hotel.com/
แบรนด์
=
สิ่งที่จับต้องได้
+
สิ่งที่จับต้องไม่ได้
แบรนด์คืออะไร?
แบรนด์สามารถทาให้คนจดจาได้สี่ระดับ:
สัมผัสภายนอก
คุณประโยชน์
คุณค่า
บุคลิกภาพ
แบรนด์
=
สินค้า
+
ภาพลักษณ์
แบรนด์เกิดจากใคร?
ลูกค้าสร้างแบรนด์เหมือนกับนกสร้างรัง
จากเศษหญ้าเศษฟางเล็กๆ ที่เราหยิบยื่นให้พวกเขา
เจเรมี่ บูลมอล์
ทุกอย่างรอบตัวแบรนด์
ย่อมทาให้ผู้คน “รู้สึก” เกี่ยวกับแบรนด์นั้นได้
สัมผัสภายนอก
คุณประโยชน์
คุณค่า
บุคลิกภาพ
แบรนด์ = พันธะสัญญาใจ
พันธะสัญญาใจ = ความเสมอต้นเสมอปลาย
ความจริงใจ
เจอกี่ครั้ง/ซื้อกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม
สรุป
แบรนด์ คือ ประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกรวมอยู่ในใจของ
ผู้บริโภค
การสร้างแบรนด์
คือ การสร้างประสบการณ์รวมอัน “น่าประทับใจ”
สร้างแบรนด์ = สร้างคน = สร้างความเข้าใจ
พนักงานทุกคนต้องเป็น
“พรีเซ็นเตอร์” ของแบรนด์
หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ความหมายและความสาคัญของแบรนด์
 วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด
 เริ่มต้นสร้างแบรนด์
 สร้างแบร...
Overview
Types of Restaurant
Type of outlet Type of food
 Stand alone
 Branches
 Franchises
 Kiosk
 Food Center
 Restaurant
...
Types of Restaurant (cont’)
Style of food Outlet style
 Thai
 International
 Italian
 Japanese
 Korean
 Mexican
 In...
Current Situation
Current Situation
Current Situation
Current Situation
Current Situation
Stand
alone
Bakery
look
Swiss
Fashion
Future Passion
Branches
Restaurant
Inter’/
Fusion
Fashion
+
Organic
What’s “Gourmet House”
Positioning?
Branche
s
Restaura
nt
Inter’/
Fusion
Fashion
+
Organic
• Brand Attributes : Food &
Ser...
Grey Hound Cafe
Grey Hound Cafe
'half breed Thai/Italian gourmet'
Grey Hound Cafe
5 Greyhound Cafés in prime locations which
match with our target lifestyle.We are located
in leading shopp...
Grey Hound Cafe
Brand Identity
Grey Hound Cafe
Restaurant
Grey Hound Cafe
Bakery
Strategic Branding Plan for “Gourmet House”
 Brand Hierarchy
(FamilyTree)
 Bangkok Air Catering
 Gourmet House Catering...
Strategic Branding Plan for “Gourmet House”
 Brand Identity
 Refine Logo
 Refine Slogan
 Refine Color Usage
 KeyVisua...
PR and Marketing Implementation Plan
“Gourmet House”
 Advertising
 Hi-end lifestyle Magazine
 BKK Free Copy Magazine
 ...
PR and Marketing Implementation Plan
“Gourmet House”
 Events
 Grand Opening
 Online Media
 Website
 Facebook
 Sales ...
วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด
ต้นกาเนิดของแบรนด์ และแรงบันดาลใจ
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
ค...
ก่อให้เกิด “เรื่องเล่า...”
ตัวอย่างเรื่องเล่าของแบรนด์
“ครึ่งชีวิตของผมเกิดและโตมากับชาเขียว วันนี้การเดินทางครั้งสาคัญที่สุดในชีวิตผมได้เริ่มต้นขึ้น...
เงินทุนค่าจัดจาหน่าย ค่าขนส่ง
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
ผลกระทบด้าน
บวก
โอกาส (Opportunity) จุดแข็ง (Strength)
ผลกระทบด้าน
ลบ
อ...
ปัจจัยภายในองค์กร
ปัจจัยทางการตลาด
ก.ผลิตภัณฑ์
ข.ราคา
ค.การจัดจาหน่าย
ง. การสื่อสาร
ปัจจัยอื่นๆ
ก.การผลิต
ข.การเงิน
ค.ทรัพ...
ปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยด้านมหภาค
ก.ประชากรศาสตร์
ข.เศรษฐกิจ
ค.การแข่งขัน
ง. สังคมและ
วัฒนธรรม
จ. การเมืองและ
ปัจจัยด้านจ...
ตัวอย่าง
ปัจจัยภายนอก
รัฐบาลประกาศ
นโยบายการรับ
จานาข้าว 15,000 –
20,000 บาท/ตัน
มีประเทศที่เน้นการ
ส่งออกข้าวมากขึ้น
เช่น...
ตัวอย่าง
ปัจจัยภายใน
การใช้วิธีเกษตร
อินทรีย์
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
จานวนเงินทุน
จานวนแรงงาน
จานวนไร่นา และ
ผลผลิต
การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
คู่แข่งทางตรง: ผลิตสินค้าได้เหมือนกัน ราคา
ใกล้เคียงกัน ขายลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
คู่แข่งทางอ้อม: สิ...
ตัวอย่างคู่แข่ง
ตัวอย่างคู่แข่ง
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
 คือใคร: เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัว รายได้
ทัศนคติ ความเชื่อ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
 ต้องกา...
กระบวนการต่าง ๆ
ที่มักจะเกิดขึ้นก่อน
การซื้อ
พฤติกรรมการซื้อ
กิจกรรมที่มักจะเกิด
ตามหลังการซื้อ
การพิสูจน์ความ
ต้องการ
เปิ...
ขั้นตอน การตัดสินใจ
1. จะบริโภค
หรือไม่
2. การใช้จ่ายเพื่อ
สินค้าชนิดต่าง ๆ
3. การเลือกตรา
ยี่ห้อ
4. พฤติกรรมการ
ซื้อ
ก. จ...
ตัวอย่างกลุ่มเป้ าหมาย
 ตลาดท้องถิ่น
 ตลาดภายในประเทศ
 ตลาดต่างประเทศ
 ฟู้ ดเซอร์วิส เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม
หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ความหมายและความสาคัญของแบรนด์
 วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด
 เริ่มต้นสร้างแบรนด์
 สร้างแบร...
การเริ่มต้นสร้างแบรนด์
 การตั้งชื่อแบรนด์ (Brand Name)
 การวางตาแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)
 แบรนด์ทัศน์หรือวิสัยทั...
ตั้งจากชื่อผู้ก่อตั้ง เช่น ข้าวมาบุญครอง
ตั้งจากจุดแข็ง เช่น ข้าว 1000 ดี
ตั้งจากสถานที่ เช่น ข้าวปทุมธานี
การวางตาแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)
 ท่านจะบอกกับคนอื่นว่าแบรนด์ของท่านคืออะไร
 เหตุผลที่ลูกค้าต้องซื้อของเรามากกว่า...
5 ปัจจัยในการวางตาแหน่งแบรนด์
 คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค้า
 สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
 คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของคู่แ...
แบรนด์ “ของเรา”
สินค้า +
บริการ
5 Factors of Brand Positioning
Brand
attributes
Consumer
perceptionsPrice
Competitor
attri...
ขั้นตอนในการวางตาแหน่งแบรนด์
 เขียนรายชื่อคู่แข่งทั้งหมดและเขียนหนึ่งประโยคเพื่อบอก
ความเป็นแบรนด์นั้นๆ
 เขียนหนึ่งประโย...
ตัวอย่างการวางตาแหน่งแบรนด์
ข้าวมหานคร
แบรนด์ข้าวถุงที่เกิดจาก...
โรงสีข้าว  ผู้ค้าข้าวในประเทศ  ผู้ส่งออก 
วางตาแหน่งแ...
http://www.baningnam.com/
Positioning: First health resort and spa in Thailand spe
In most weight management and medical h...
คุณต้องการให้แบรนด์คุณก้าวไกลไปถึงไหน
อะไรคือเป้ าหมายสาหรับแบรนด์ของคุณ
องค์ประกอบของสินค้า
ที่จะนาไปสู่ “ตาแหน่งแบรนด์” ที่ได้วางเอาไว้
กาหนดสินค้าที่จะขายว่ามีอะไรบ้าง
ขายราคาเท่าไหร่
ขายที่ไหนบ้าง
ขนาดบรรจุของหีบห่อ
ระดับคุณภาพของสินค้า (เกรดอะไร)
ช่องทางการจัดจาหน่าย
 โมเดิร์นเทรด เช่น ท็อป เซเว่น
 ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น บิ๊กซี โลตัส แมคโคร
 เทรดดิชั่นนัลเทรด เช่น ร...
http://www.facebook.com/myyokshop.honganuruk
ข้าวแสนดี
• เริ่มต้นช่องทางการขายผ่าน
สหกรณ์กองทัพอากาศ
• ขายให้ห้างแม็คโคร ท็อปส์ บิ๊กซี
โลตัส เดอะมอลล์ เพื่อติดแบรนด์
ข...
ข้าวตราไก่แจ้
• เริ่มจากการขายผ่าน
เทรดดิชั่นนัลเทรด ในภาค
ตะวันออก
• ต่อมาขยายช่องทางมาสู่ภาค
กลาง
• ล่าสุดขยายไปยังภาคใต...
Laikanok
20/08/2010
ChantiraBy laikanok
By laikanok
Chantira
JantiraBy laikanok
By laikanok
Jantira
Brand Personality
Peaceful Smart Prestige Cheerful
พลอย ไลลา บุญยศักดิ์
Brand Positioning
เสน่ห์มนตราแห่งเครื่องประดับทองคา 96.5
Brand Idea
Magic of Gold
เสน่ห์มนตราแห่งเครื่องประดับทอง
Brand Strategy
Product Price Place Promotion
Product Price Place Promotion
- ควบคุมคุณภาพ
- ทุกหลายละเอียดต ้องได ้คุณภาพ
- ไม่มีของเสีย/คุณภาพเท่าเทียบกันทุกชิ้นงาน
-...
Product Price Place Promotion
- วางราคาในระดับพรีเมี่ยม (premium)
Brand Strategy
Product Price Place Promotion
Brand Strategy
Prima Gold
Goldlery
Product Price Place Promotion
Brand Strategy
เปิดตัว / แฟชั่นโชว์
Event
รายการข่าว
รายการ TV.
นิตยสาร
internet
หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ความหมายและความสาคัญของแบรนด์
 วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด
 เริ่มต้นสร้างแบรนด์
 สร้างแบร...
สร้างแบรนด์ให้มีชีวิต แต่งตัวให้แบรนด์
 การกาหนดบุคลิกภาพตราสินค้า (Brand
Personality)
 การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Bran...
เมื่อลูกค้าคือเพื่อน...
มีความเข้าอกเข้าใจ
ใส่ใจกัน
ให้ความเชื่อถือ
รู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ด้วย
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับคน
ในแบบที่เป็น “เพื่อน” ในรูปแบบบุคลิกของเราเอง
ตัวอย่างบุคลิกภาพตราสินค้า
สร้างความสัมพันธ์เหมือนเพื่อน...
แบรนด์
(คน)
ลูกค้า
(คน)
Relationship
อาจารย์มานา คุณธาราภรณ์
ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Mana_jay@hotmail.com
Facebook: Mana Jay
086-887...
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ

1,785 views

Published on

 • 7 Sacred "Sign Posts" From The Universe Revealed. Discover the "secret language" the Universes uses to send us guided messages and watch as your greatest desires manifest before your eyes. Claim your free report. ♣♣♣ http://scamcb.com/manifmagic/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • The Surprising Reason 11:11 Keeps Appearing. Free report reveals hidden messages from the Universe to unlock success, wealth... even true love. Claim your copy and reveal your messages now! ♣♣♣ https://bit.ly/30Ju5r6
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ

 1. 1. Brand Communication – อาจารย์ปริญญา ชุมรุม (2-93) Brand Strategies + Brand Identities – Kalan Warapitayut (94-200) การสร้างตราสินค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – มานา คุณธาราภรณ์ (201-338)
 2. 2. Brand Communication อาจารย์ปริญญา ชุมรุม สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย E-mail: ch_parinya@hotmail.com
 3. 3. What’s Brand
 4. 4. แบรนด์ คือ ชื่อเสียง ที่ได้จาก ประสบการณ์รวมของผู้บริโภค
 5. 5. Brand Awareness Brand Equity Brand Equity Brand Perceived Quality Brand Association Brand Loyalty
 6. 6. บทบาทของแบรนด์ คือ การสร้างความผูกพัน
 7. 7. สมการ ในการ สร้างแบรนด์
 8. 8. สร้าง = ทาให้เกิด + มีชีวิตต่อ
 9. 9. Branding
 10. 10. Brand Strategy + Brand Cultivation
 11. 11. 1. การกาหนดขอบข่ายของธุรกิจ (Business Description) 2. การกาหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ (Brand Vision) 3. การกาหนดจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) 4. การกาหนดคุณสมบัติของแบรนด์ (Brand Attributes) 5. การกาหนดคุณค่าสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) Brand Strategy
 12. 12. 6. การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) 7. การสร้างวัฒนธรรมของแบรนด์ (Brand Culture) 8. การสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) 9. การสร้างความชอบเจาะจงแบรนด์ (Brand Preference) 10. การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) Brand Cultivation
 13. 13. Brand Strategy
 14. 14. แบรนด์ก็เหมือนคน... คนหนึ่ง
 15. 15. Brand Vision Brand Positioning Brand Attributes Brand Promise “จุดยืน” ของเราเป็นอย่างไร เรามี “ลักษณะ” อย่างไร เรามี “ความใฝ่ ฝัน” อย่างไร “คุณค่า” ที่จะได้รับทุกครั้งที่สัมผัสเรา
 16. 16. Brand Attribute คือ กรอบที่เราจะใช้กาหนด การสร้างชีวิตให้กับแบรนด์
 17. 17. • Functional Attribute • Emotional Attribute • Identity Attribute Brand Attribute
 18. 18. รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
 19. 19. Branding… High Budget?
 20. 20. Brand Cultivation
 21. 21. Internal Branding External Branding
 22. 22. Internal Branding
 23. 23. Brand Culture
 24. 24. Customer Human Resources Management Marketing & Sales Production BrandFinancial & Accounting Etc.
 25. 25. สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน ต้องสร้างด้วยบุคลากร
 26. 26. ข้อสาคัญ จะต้องมี การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communications) เพื่อให้“ทุกคนในองค์กร”เข้าใจในความสาคัญ เนื้อหา และวิธีใช้อย่างถูกต้อง และร่วมมือร่วมใจกันสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งต่อไป
 27. 27. บุคลากรทุกคนต้องเป็นฑูตของแบรนด์
 28. 28. พนักงาน เป็น Brand Ambassador ที่ดีและสาคัญที่สุดขององค์กร
 29. 29. External Branding
 30. 30. Brand Awareness Brand Equity Brand Equity Brand Perceived Quality Brand Association Brand Loyalty Brand Preference
 31. 31. BRAND ELEMENTS องค์ประกอบของแบรนด์
 32. 32. BRAND ELEMENTS B r a n d ชื่อแบรนด์ Typeface Product Design ความหมายของชื่อ โลโก้ สีสัน บรรจุภัณฑ์ ภาษาที่ใช้ วัสดุที่ใช้ เครื่องดื่ม พนักงาน เครื่องแบบพนักงาน บริเวณต้อนรับ คาพูดทักทาย การจัดวางสินค้า วัสดุตกแต่ง อาคารสานักงาน นามบัตร พนักงานรับโทรศัพท์ หัวจดหมาย ซอง ป้ ายอาคาร ภาษาในจดหมาย ประธาน ผู้บริหาร เจ้าของ โฆษณากิจกรรมสังคม สโลแกน เสียงโฆษก presenter พาดหัว เพลง ข่าวนสพ. website Company Trip Staff training โชว์รูม ป้ ายบอกราคา บัตรสมาชิก
 33. 33. PR CSR CEM Create and keep interesting and credit of brand for good image Create consumer experience and act as the magnificent channel of communication PR CEM CSR Event Marketing Event Marketing Direct Marketing Direct Marketing Share updated product information, promotional message and activities Create impression experience to consumer in every contact points for brand loyalty Create social responsibility image to the brand
 34. 34. Customer Experience Management
 35. 35. โชค บูลกุลฟาร์มโชคชัย
 36. 36. Event Marketing
 37. 37. Direct Marketing
 38. 38. CustomizationCustomization
 39. 39. Public Relations
 40. 40. CEO Branding
 41. 41. Corporate Social Responsibility
 42. 42. Global Warming
 43. 43. Viral Marketing
 44. 44. Digital Media
 45. 45. สร้าง = ทาให้เกิด + มีชีวิตต่อ
 46. 46. Product / Service • Advertising • Public Relations • Sales Promotion • Direct Marketing • Personal Selling Customer & Consumer Communication Strategies ???
 47. 47. Product / Service • Advertising • P.R. • S.P. • D.M. • P.S. Customer & Consumer Communication Strategies Brand Idea
 48. 48. CREATIVE IDEA is the most important
 49. 49. ปริญญา ชุมรุม อาจารย์ประจาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย E-mail : ch_parinya@hotmail.com
 50. 50. Kalan Warapitayut Brand Strategies + Brand Identities
 51. 51. Why Brand? • Features of products are close to each other • Prices are about the same, and decreasing • Delivery channels are the same • There are no virgin customer around Intro
 52. 52. People in marketing *Brand* and advertising business need to find new strategies to *differentiate their Brand.
 53. 53. Find new strategies to differentiate their Brand.
 54. 54. Brand Differentiate
 55. 55. mighty mugg
 56. 56. Brand Strategies = ART IDEAS Find new strategies to differentiate their Brand…
 57. 57. “Arts” can always add value to a brand. As the *world is now full with technology, machine and competition.
 58. 58. Samsung
 59. 59. Package “สวยแต่รูป…”
 60. 60. Package บรรจุภัณฑ์ (Package) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดย ปัจจุบันการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น เพราะลาพังตัวสินค้าเองไม่มี นวัตกรรม (Innvoation) หรือ การพัฒนาอะไรใหม่ ที่สามารถสร้าง ความแตกต่างได้แล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่ “บรรจุภัณฑ์” (Package)
 61. 61. ***Packaging design makes a brand outstanding and reflects the brand image when compared with their competitors. The good packaging design has to take the function of the product into account.
 62. 62. *Packaging design plays an important role in building external image of a brand; it results in emotion and feeling of consumers. ***Emotion and feeling of consumers
 63. 63. ร้านพรทิพย์ ภูเก็ต
 64. 64. Paul Smith
 65. 65. Package How To? Packages have a huge responsibility to cultivate intimate and long-lasting bonds with consumers. They are the only brand touch-points that you have 100% control.
 66. 66. Package How To? Know Your Consumer : By the time you get to your package design you’ve already decided on • Defined the consumer group your brand is targeting. • Your brand personality
 67. 67. Tween 12 15 22 28 35 45 *Age Line Segmentation Young Adult 1St Jobber Professional Teen Professional
 68. 68. Generation 1. Baby Boomers = During 1950 - 1964 2. Generation X = 1965 - 1980 3. Generation Y = 1980 - 1990 4. Generation M = 1990 - ปัจจุบัน Extraordinary Generation Why Generation Millennium Generation การแบ่งกลุ่มเป้ าหมาย ตาม Generation จะทาให้เราสามารถหาพฤติกรรม ความชอบ ความสนใจ ได้อย่างถูกต้อง เพราะความเชื่อที่ว่า “เกิดยุคใด” ก็มักจะเป็นคนที่มีความคิด และพฤติกรรมเป็นแบบนั้น*
 69. 69. KORRES The most environmentally friendly and skin. Natural products is a Greek company in 1996.Korres make scientifically developed products that aim to natural well being and beauty.
 70. 70. ODEL Now there's a healthy thought ODEL now takes another step in offering its customers total lifestyle choices with the introduction of the ODEL ORGANIC range of products. The new products offer customers a safer and healthier alternative in food
 71. 71. Package How To? Shop ability : • Compare those competitions • Find key words!!! • Identify hierarchy of information • Make sure to get information consumer needs • Your variable elements are obvious to the consumer make it easy * การเรียงลาดับ และให้ความสาคัญกับข้อมูล
 72. 72. *The baby of Sydney product design firm Container, it espouses a simple philosophy of building formulas with very individual aromatherapeutic characters. Look at this new line of skincare products isn’t it beautiful? LEIF Hierarchy of information การเรียงลาดับและให้ความสาคัญกับข้อมูล
 73. 73. Identify hierarchy of information * การเรียงลาดับ และให้ความสาคัญกับข้อมูล ปัญหาอย่างแรกที่พบในการออกแบบ “บรรจุภัณฑ์” คือ การจัดลาดับความสาคัญของข้อมูล มีข้อมูลจานวนมาก ที่เจ้าของสินค้าอยากให้ผู้บริโภคเป้ าหมาย “รับรู้” แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราไม่สามารถใส่ข้อมูลทุกอย่าง ลงไปได้ ฉะนั้นวิธีทาคือ การเลือก และเน้นข้อมูลที่สาคัญ เท่านั้น และให้คิดว่าข้อมูลใดที่สามารถ “ตัดทอน” ออกได้
 74. 74. Biteis a completely new product from Russian company Bio FoodLab. It’s a 100% natural and healthy snack bar and it contains entirely of various fruits and nuts. There are 5 tastes for now, classified according to the main ingredient and its health benefit Key word = Natural
 75. 75. Bite
 76. 76. Laco Choco The idea of the packaging is to show that the dessert is made from real fruits. To achieve the goal, the actual product shot is integrated with the fruit shot in an interesting way. In addition, friendly mascots are carefully designed to represent each flavors of the dessert.
 77. 77. Key word = Real Fruit + Friendly
 78. 78. Donec its name comes from Latin and means "Fun" the more remarkable feature of this family members and represents quality of which character, Felix means happy ; Amparo, deserving of love ; Alba, white skin ; Martín, warrior and Paula, little. Key word = Fun + Family members
 79. 79. Package How To? Balance form, design and function : • The type of product you are selling plays a big role in the design of your package • Consumers need to understand what your product looks • Consumers have been inspire by color
 80. 80. I Hate perfume!!! CB *One of the most innovative perfumers of the 21st Century. People in all civilized parts of the globe enjoy the unique scents.Create to surprise how people think of perfume : what it is & how it’s used. Understand what your product looks
 81. 81. Understand what your product looks
 82. 82. GOOD!SUPER HAIR GOOD!SUPER HAIR
 83. 83. Consumers have been inspire by color
 84. 84. Consumers have been inspire by color
 85. 85. Consumers have been inspire by color
 86. 86. Package How To? Make for collectors : • Different type of product with size color Shape and form • Re-use package for collection.
 87. 87. Different Shape and form
 88. 88. Re-use package for collection
 89. 89. Re-use package for collection
 90. 90. Package ETC!!! Package ที่ดีต้องสามารถ “สื่อสาร” มีเรื่องราว บอกลักษณะของสิ่งที่อยู่ข้างใน
 91. 91. Limited Edition “คุณ คือ … คนพิเศษ”
 92. 92. “Limited Edition” เมื่อราคาแพง และความยากลาบากในการรอคอยเป็นเรื่อง “สนุก”
 93. 93. “Limited Edition”
 94. 94. “Limited Edition”
 95. 95. “Limited Edition” designed product can be used to build a group of customers with royalty to a brand. **It is a new way to make a product enter into a group of design and creative thinking faster.
 96. 96. “Limited Edition”
 97. 97. “Limited Edition” American Girl is an American line of 18-inch dolls released in 1986 by Pleasant Company. The dolls portray ten-year-old and nine year old girls of a variety of ethnicities living in various times throughout American history.
 98. 98. American Girl
 99. 99. “Limited Edition” เหมือนเป็นการสร้างแบรนด์ที่เล่นตลก กับ “เทคโนโลยี” ในขณะที่ คนส่วนใหญ่ชอบความเร็ว แต่สินค้ากลุ่ม Limited กลับเลือกที่จะทา ให้กลุ่มเป้ าหมายรู้จักการ “รอคอย”
 100. 100. Communication “ศิลปะของการสื่อสารแบบ เพื่อน”
 101. 101. Coke Commercial
 102. 102. In conclusion : *Brand with beautiful design and effective creative thinking will not only add value to product and service, but also build good image to the brand.
 103. 103. Moreover, good brand have to make **consumer proud when using their products and services.
 104. 104. ถึงเวลาแต่งตัวให้ Brand Brand Identity
 105. 105. BRAND IDENTITY How strategists want the brand to be perceived
 106. 106. BRAND IMAGE How the brand is now perceived BRAND IDENTITY How strategists want the brand to be perceived
 107. 107. BRAND IDENTITY Visible elements of a brand such as colors design logotype name symbol that together identify and distinguish the brand in the consumers' mind.
 108. 108. DIFFERENTI ATE Your Business
 109. 109. BRAND IDENTITY
 110. 110. BRAND IDENTITY
 111. 111. BRAND IDENTITY
 112. 112. Brand Identity!!! • Competitors • Durable + / - • Target Audience + Consumer Insight • Trend
 113. 113. BRAND IDENTITY • Logo + Mascot ? “ที่คุ้นตา”
 114. 114. LOGO + Mascot
 115. 115. Mascot Fujiya's mascot is Peko-chan, a girl in pigtails with her tongue hanging out of the side of her mouth. Peko-chan is a well-known marketing icon in Japan, where life-sized dolls of the mascot are commonly seen nationwide standing outside the chain's stores.[
 116. 116. LOGO + Mascot How to create Logo 1. Name of the service/product 2. Any slogans to use? 3. Any specific color in mind? 4. What are the logo trying to say? 5. Use in Black & White!!!
 117. 117. BRAND IDENTITY • Package ?
 118. 118. Packaging สี ภาพ ลายสัญลักษณ์ รูปทรง เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ ผู้บริโภคจดจา Packaging Design ได้ ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ข้างบน ได้รับการสารวจแล้วว่าผู้บริโภคสามารถจดจาได้เป็นอย่างดี สามารถจดจา Brand ได้ แม้ไม่เห็นตรายี่ห้อ
 119. 119. Packaging
 120. 120. BRAND IDENTITY • Brand Colour ?
 121. 121. IDENTITY COLOUR
 122. 122. BRAND IDENTITY • Brand Slogan ?
 123. 123. SLOGAN Think difference : Keep walking : Just do it : สานึกดีสังคมดี (รีเจนซี่) การบินไทยรักคุณเท่าฟ้ า : Diamond are Forever : เบียร์สิงห์เบียร์ไทย หลักการตั้ง Slogan : จดจาง่าย ชัดเจน สะท้อนตัวตนและกลุ่มเป้ าหมาย
 124. 124. BRAND IDENTITY
 125. 125. BRA ND IDENTITY STEEL BEER • High-alcohol beers • No Positioning • Brand is not strong • People can not recognize • Lake of Brand Identity!!!
 126. 126. DESIGN +
 127. 127. BRA ND IDENTITY DESIGN +
 128. 128. Brand Value Brand Identity? • Design • Differentiate
 129. 129. คาถาม ?
 130. 130. End T H A N K Y O U
 131. 131. มานา คุณธาราภรณ์ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Mana_jay@hotmail.com Facebook: Mana Jay 086 887 8817
 132. 132. หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ความหมายและความสาคัญของแบรนด์  วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด  เริ่มต้นสร้างแบรนด์  สร้างแบรนด์ให้มีชีวิต แต่งตัวให้แบรนด์
 133. 133. หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ความหมายและความสาคัญของแบรนด์  วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด  เริ่มต้นสร้างแบรนด์  สร้างแบรนด์ให้มีชีวิต แต่งตัวให้แบรนด์
 134. 134. ในโลกธุรกิจทุกวันนี้... ใครๆต่างก็พากันพูดถึงแต่ “แบรนด์”
 135. 135. ราคา?
 136. 136. สมองคนเรากว้างเพียง 6 นิ้ว ความสามารถในการจดจามีเพียง 7 ลาดับในแต่ละเรื่อง
 137. 137. ข้อมูลข่าวสารมากมายเกินไป 2.คู่แข่งมีมากขึ้น
 138. 138. สินค้า-บริการใกล้เคียงกัน 4.ตัดราคาแข่งกัน
 139. 139. ตัดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษากาไร 6.ขาดความจงรักภักดี
 140. 140. การสร้างแบรนด์ = คาตอบ
 141. 141. 1. ข้อมูลข่าวสารมากเกินไป แบรนด์ทาให้ชัดเจน 2. คู่แข่งมีมากขึ้น แบรนด์ทาให้โดดเด่น 3. สินค้า-บริการใกล้เคียงกัน แบรนด์ทาให้รู้สึกแตกต่าง 4. ตัดราคาแข่งกัน แบรนด์ทาให้ผู้คนยอมจ่ายแพง 5. ตัดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษากาไร แบรนด์ทาให้มีผลกาไรเหลือเฟือ 6. ขาดความจงรักภักดี แบรนด์ทาให้เกิดความจงรักภักดี การสร้างแบรนด์ = คาตอบ
 142. 142. การสร้างแบรนด์ ช่วยให้ผลกาไรมากขึ้น
 143. 143. ช่วยให้พนักงานมีความภาคภูมิใจ
 144. 144. เหตุผลหลักที่ล้มเหลวเป็นเพราะ ผู้คนในองค์กรไม่เข้าใจเรื่องแบรนด์
 145. 145. แล้วแบรนด์คืออะไรกันแน่?
 146. 146. แบรนด์คืออะไร? ชื่อยี่ห้อเก๋? โลโก้สวย?
 147. 147. แบรนด์คืออะไร? สินค้าคุณภาพ? บริการดี?
 148. 148. แบรนด์คืออะไร? แบรนด์สามารถทาให้คนจดจาได้สี่ระดับ: สัมผัสภายนอก คุณประโยชน์ คุณค่า บุคลิกภาพ
 149. 149. สิ่งที่ผู้คนสัมผัสได้ด้วยรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส โลโก้ ชื่อ สีสัน รูปร่าง พื้นผิว กลิ่น โฆษณา คาขวัญ พรีเซ็นเตอร์ เจ้าของ เพลงบรรจุภัณฑ์ รสชาติ เสียง สัมผัสภายนอก
 150. 150. ตัวอย่าง สัมผัสภายนอก
 151. 151. ตัวอย่าง สัมผัสภายนอก
 152. 152. ตัวอย่าง สัมผัสภายนอก
 153. 153. คุณประโยชน์ที่จับต้องได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นในความรู้สึกของผู้บริโภค คุณประโยชน์
 154. 154. คุณประโยชน์
 155. 155. คุณประโยชน์
 156. 156. คุณประโยชน์ เครื่องดื่มจมูกข้าวเพาะงอก ผสมคอลลาเจน ชงพร้อมดื่ม
 157. 157. คือ ความรู้สึกดีๆที่อาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคมีความรู้สึก และมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อแบรนด์ได้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กเล็ก คุณค่า ความอบอุ่นแม่ลูก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความมั่นคง
 158. 158. คุณค่า ข้าวโรงเรียน คือ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดย บริษัท พัฒนาการศึกษา และชนบท จากัด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิจากบุรีรัมย์ มี SCG ช่วยเหลือด้านการออกแบบถุง และ เซนทรัล ช่วยเรื่องช่องทางการจาหน่าย กาไรแบ่งเป็น 3 ส่วน 1.กาไรสารอง 2. นาไปขยายธุรกิจ (50%) 3. นากาไรกลับคืนสู่สังคม (30-40%) เช่น ค่าอาหารกลางวันเด็ก ข้าวโรงเรียน
 159. 159. คุณค่า
 160. 160. LG ONE EMAIL ONE TREE
 161. 161. แบรนด์ของเราเปรียบเหมือน “ใคร” บุคลิกภาพ
 162. 162. บุคลิกภาพ
 163. 163. http://www.b2hotel.com/
 164. 164. แบรนด์ = สิ่งที่จับต้องได้ + สิ่งที่จับต้องไม่ได้
 165. 165. แบรนด์คืออะไร? แบรนด์สามารถทาให้คนจดจาได้สี่ระดับ: สัมผัสภายนอก คุณประโยชน์ คุณค่า บุคลิกภาพ
 166. 166. แบรนด์ = สินค้า + ภาพลักษณ์
 167. 167. แบรนด์เกิดจากใคร? ลูกค้าสร้างแบรนด์เหมือนกับนกสร้างรัง จากเศษหญ้าเศษฟางเล็กๆ ที่เราหยิบยื่นให้พวกเขา เจเรมี่ บูลมอล์
 168. 168. ทุกอย่างรอบตัวแบรนด์ ย่อมทาให้ผู้คน “รู้สึก” เกี่ยวกับแบรนด์นั้นได้ สัมผัสภายนอก คุณประโยชน์ คุณค่า บุคลิกภาพ
 169. 169. แบรนด์ = พันธะสัญญาใจ พันธะสัญญาใจ = ความเสมอต้นเสมอปลาย ความจริงใจ เจอกี่ครั้ง/ซื้อกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม
 170. 170. สรุป แบรนด์ คือ ประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกรวมอยู่ในใจของ ผู้บริโภค
 171. 171. การสร้างแบรนด์ คือ การสร้างประสบการณ์รวมอัน “น่าประทับใจ”
 172. 172. สร้างแบรนด์ = สร้างคน = สร้างความเข้าใจ
 173. 173. พนักงานทุกคนต้องเป็น “พรีเซ็นเตอร์” ของแบรนด์
 174. 174. หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ความหมายและความสาคัญของแบรนด์  วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด  เริ่มต้นสร้างแบรนด์  สร้างแบรนด์ให้มีชีวิต แต่งตัวให้แบรนด์
 175. 175. Overview
 176. 176. Types of Restaurant Type of outlet Type of food  Stand alone  Branches  Franchises  Kiosk  Food Center  Restaurant  Pub & Restaurant  Coffee shop  Bakery  Ice-cream  Fast food
 177. 177. Types of Restaurant (cont’) Style of food Outlet style  Thai  International  Italian  Japanese  Korean  Mexican  Indian  Fusion  Etc.  Original  Fashion & Lifestyle  Healthy + Organic
 178. 178. Current Situation
 179. 179. Current Situation
 180. 180. Current Situation
 181. 181. Current Situation
 182. 182. Current Situation Stand alone Bakery look Swiss Fashion
 183. 183. Future Passion Branches Restaurant Inter’/ Fusion Fashion + Organic
 184. 184. What’s “Gourmet House” Positioning? Branche s Restaura nt Inter’/ Fusion Fashion + Organic • Brand Attributes : Food & Service, Outlet Style • Brand Personality : Elegant, Healthy , Warmth • Brand Identity : Logo, Brand Positioning ? Target Group ?
 185. 185. Grey Hound Cafe
 186. 186. Grey Hound Cafe 'half breed Thai/Italian gourmet'
 187. 187. Grey Hound Cafe 5 Greyhound Cafés in prime locations which match with our target lifestyle.We are located in leading shopping complexes, department stores and lifestyle malls.
 188. 188. Grey Hound Cafe Brand Identity
 189. 189. Grey Hound Cafe Restaurant
 190. 190. Grey Hound Cafe Bakery
 191. 191. Strategic Branding Plan for “Gourmet House”  Brand Hierarchy (FamilyTree)  Bangkok Air Catering  Gourmet House Catering  Gourmet House ○ EightThonglor ○ CentralWorld ○ Waterfront ○ Arabic and Indian ○ Other future restaurant  Brand Model  Brand Passion  Brand Positioning  Brand Attributes  Brand Personality
 192. 192. Strategic Branding Plan for “Gourmet House”  Brand Identity  Refine Logo  Refine Slogan  Refine Color Usage  KeyVisual & Message (for all media and packaging)  Brand Communication Strategy  Advertising  Public Relations  Events  Online Media  Sales Promotion  In-store media
 193. 193. PR and Marketing Implementation Plan “Gourmet House”  Advertising  Hi-end lifestyle Magazine  BKK Free Copy Magazine  International Newspaper  Airline Magazine  TV tie-in  Public Relations  Press Invitation for the Grand Opening  Press Release  Photo Release  Executive Interview  Advertorial:Airline Magazine, Other Magazines
 194. 194. PR and Marketing Implementation Plan “Gourmet House”  Events  Grand Opening  Online Media  Website  Facebook  Sales Promotion  Premium  Credit Card Deal  In-store Media
 195. 195. วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด ต้นกาเนิดของแบรนด์ และแรงบันดาลใจ วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) คู่แข่งขัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 196. 196. ก่อให้เกิด “เรื่องเล่า...”
 197. 197. ตัวอย่างเรื่องเล่าของแบรนด์ “ครึ่งชีวิตของผมเกิดและโตมากับชาเขียว วันนี้การเดินทางครั้งสาคัญที่สุดในชีวิตผมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว อิชิตัน ออร์กานิค กรีนที ทุกขวด ชงจากใบชาออร์กานิค ที่ดีที่สุด ใช้เฉพาะยอดอ่อน 3 ใบบนเท่านั้น การเก็บใบชาต้องดึงทีละใบห้ามรูด เก็บตอนที่มีแสงแดดอ่อนๆ ที่สาคัญที่สุดคือ ใบชา อิชิตัน ออร์กานิค กรีนที ทุกใบ ต้องปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิดตามแบบวิถีออร์แกนิค ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดทุกขั้นตอน ผมทาเอง ทาสุดหัวใจ ไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อ ... นั่นก็เพื่อ ชาเขียวที่ดีที่สุดที่ทุกคน รอคอย”
 198. 198. เงินทุนค่าจัดจาหน่าย ค่าขนส่ง ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
 199. 199. การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ผลกระทบด้าน บวก โอกาส (Opportunity) จุดแข็ง (Strength) ผลกระทบด้าน ลบ อุปสรรค (Threat) จุดอ่อน (Weakness)
 200. 200. ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยทางการตลาด ก.ผลิตภัณฑ์ ข.ราคา ค.การจัดจาหน่าย ง. การสื่อสาร ปัจจัยอื่นๆ ก.การผลิต ข.การเงิน ค.ทรัพยากรบุคคล จ.ความสามารถในการ วิจัยและพัฒนา ฉ.ภาพพจน์ ปัจจัยภายใน สาหรับวิเคราะห์จุดแข็ง (ดีกว่าคู่แข่ง) และจุดอ่อน (ด้อยกว่าคู่แข่ง)
 201. 201. ปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยด้านมหภาค ก.ประชากรศาสตร์ ข.เศรษฐกิจ ค.การแข่งขัน ง. สังคมและ วัฒนธรรม จ. การเมืองและ ปัจจัยด้านจุลภาค ก.ผู้ขายปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบ ข.คนกลางทางการตลาด ค.ตลาด ปัจจัยภายนอก สาหรับวิเคราะห์โอกาส (ส่งผลบวก) และอุปสรรค (ส่งผลลบ)
 202. 202. ตัวอย่าง ปัจจัยภายนอก รัฐบาลประกาศ นโยบายการรับ จานาข้าว 15,000 – 20,000 บาท/ตัน มีประเทศที่เน้นการ ส่งออกข้าวมากขึ้น เช่น กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ความต้องการซื้อ ข้าวในตลาดโลก เพิ่มขึ้น เช่น อินโดนีเซีย บังกลาเทศ อิรัก จีน น้าท่วม ทาให้ผล ผลิตน้อยลง ไร่นา ได้รับความเสียหาย พม่าประกาศลด ภาษีส่งออกจาก 10% เหลือ 7% ราคาข้าวเวียดนาม ที่ขยับขึ้นไปสูง ใกล้เคียง ข้าวไทย
 203. 203. ตัวอย่าง ปัจจัยภายใน การใช้วิธีเกษตร อินทรีย์ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง จานวนเงินทุน จานวนแรงงาน จานวนไร่นา และ ผลผลิต
 204. 204. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน คู่แข่งทางตรง: ผลิตสินค้าได้เหมือนกัน ราคา ใกล้เคียงกัน ขายลูกค้ากลุ่มเดียวกัน คู่แข่งทางอ้อม: สินค้าใกล้เคียงกัน ลูกค้ากลุ่ม เดียวกัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ไม่น้อยก็มาก
 205. 205. ตัวอย่างคู่แข่ง
 206. 206. ตัวอย่างคู่แข่ง
 207. 207. กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย  คือใคร: เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัว รายได้ ทัศนคติ ความเชื่อ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ  ต้องการอะไร: ความต้องการที่เกี่ยวกับสินค้า  ใครเป็นผู้ซื้อ: พ่อ แม่ ลูก  พฤติกรรมการซื้อ: การตัดสินใจซื้อ ซื้อที่ไหน ซื้อบ่อยเพียงใด ซื้อปริมาณมากแค่ไหน  พฤติกรรมการใช้: ใช้ปริมาณเท่าไหร่ บ่อยแค่ไหน ใช้อย่างไร
 208. 208. กระบวนการต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นก่อน การซื้อ พฤติกรรมการซื้อ กิจกรรมที่มักจะเกิด ตามหลังการซื้อ การพิสูจน์ความ ต้องการ เปิดรับสื่อต่าง ๆ ตรวจสอบสินค้าเพื่อ เลือก เสาะแสวงหา ข่าวสาร จับจ่ายของ พูดคุยกับผู้อื่น การซื้อจริง จานวนสินค้าที่ซื้อ แต่ละครั้ง จังหวะเวลาในการ ซื้อ สถานที่ที่มีการซื้อ เกิดขึ้น จ่ายราคาสินค้า วิธีการซื้อ การใช้สินค้า การเก็บรักษาและ บารุงรักษาสินค้า กาหนดสถานที่ที่มีการใช้ สินค้า การประเมินค่าการ ปฏิบัติงานของสินค้า เงินสด/ซื้อเชื่อ ประเมินสินค้า ร้านค้า ก่อนซื้อ – ตอนซื้อ - หลังซื้อ
 209. 209. ขั้นตอน การตัดสินใจ 1. จะบริโภค หรือไม่ 2. การใช้จ่ายเพื่อ สินค้าชนิดต่าง ๆ 3. การเลือกตรา ยี่ห้อ 4. พฤติกรรมการ ซื้อ ก. จะบริโภคหรือประหยัดเงินไว้ ข. จานวนสินค้าและบริการที่บริโภค ค.จังหวะเวลาในการบริโภคซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ก. จัดสรรเงินทุนเพื่อสินค้าชนิดต่าง ๆ ข. ลาดับความสาคัญในการบริโภค เช่น จะซื้อ สินค้าใดก่อน และอันดับสองคืออะไร ก. เลือกตราอะไร ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ - ความชอบตรายี่ห้อ - แบบแผนของความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ ข. เกณฑ์ในการตัดสินใจหรือคุณประโยชน์ของ สินค้าที่เขาแสวงหา เช่น ราคา ฐานะ ชื่อเสียง ก. เลือกช่องทางการจัดจาหน่ายไหน ข. เปรียบเทียบร้านค้าไหน ค.จะหาข่าวสารในร้านค้า ง. ครอบครัวรวบรวม ประเมิน และใช้ข่าวสาร เพื่อตัดสินใจซื้อด้วยวิธีใด ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
 210. 210. ตัวอย่างกลุ่มเป้ าหมาย  ตลาดท้องถิ่น  ตลาดภายในประเทศ  ตลาดต่างประเทศ  ฟู้ ดเซอร์วิส เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม
 211. 211. หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ความหมายและความสาคัญของแบรนด์  วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด  เริ่มต้นสร้างแบรนด์  สร้างแบรนด์ให้มีชีวิต แต่งตัวให้แบรนด์
 212. 212. การเริ่มต้นสร้างแบรนด์  การตั้งชื่อแบรนด์ (Brand Name)  การวางตาแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)  แบรนด์ทัศน์หรือวิสัยทัศน์ของตราสินค้า (Brand Vision)  คุณสมบัติของตราสินค้า (Brand Attribute)  กาหนดสินค้าที่จะขายว่ามีอะไรบ้าง ขายราคา เท่าไหร่ และจะมีขายที่ไหนบ้าง
 213. 213. ตั้งจากชื่อผู้ก่อตั้ง เช่น ข้าวมาบุญครอง ตั้งจากจุดแข็ง เช่น ข้าว 1000 ดี ตั้งจากสถานที่ เช่น ข้าวปทุมธานี
 214. 214. การวางตาแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)  ท่านจะบอกกับคนอื่นว่าแบรนด์ของท่านคืออะไร  เหตุผลที่ลูกค้าต้องซื้อของเรามากกว่าคู่แข่ง Brand “ของเรา” Product + Service Brand B Brand C Brand D
 215. 215. 5 ปัจจัยในการวางตาแหน่งแบรนด์  คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค้า  สิ่งที่ลูกค้าต้องการ  คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของคู่แข่ง  ราคาของเราเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  ลูกค้ามองแบรนด์เราว่าระดับไหน 100 99 120 110
 216. 216. แบรนด์ “ของเรา” สินค้า + บริการ 5 Factors of Brand Positioning Brand attributes Consumer perceptionsPrice Competitor attributes สรุป Consumer expectations
 217. 217. ขั้นตอนในการวางตาแหน่งแบรนด์  เขียนรายชื่อคู่แข่งทั้งหมดและเขียนหนึ่งประโยคเพื่อบอก ความเป็นแบรนด์นั้นๆ  เขียนหนึ่งประโยคเพื่อบอกความเป็นแบรนด์ของเรา  หาคุณสมบัติหลักของสินค้าเราที่ทาให้เราแตกต่างจากตู่แข่ง
 218. 218. ตัวอย่างการวางตาแหน่งแบรนด์ ข้าวมหานคร แบรนด์ข้าวถุงที่เกิดจาก... โรงสีข้าว  ผู้ค้าข้าวในประเทศ  ผู้ส่งออก  วางตาแหน่งแบรนด์ “ข้าวมหานคร คือ ข้าวหลากหลายประเภท ที่เหมาะสมกับเมนูอาหารที่แตกต่างกันไป” เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งุลา ปลูกใน 5 จังหวัดภาคอีสาน เหมาะรับประทานกับกับข้าว ข้าวขาวนาน้าฝน เป็นข้าวนาปี เหมาะกับเมนูข้าวผัด ข้าวราดแกง
 219. 219. http://www.baningnam.com/ Positioning: First health resort and spa in Thailand spe In most weight management and medical health spa in
 220. 220. คุณต้องการให้แบรนด์คุณก้าวไกลไปถึงไหน อะไรคือเป้ าหมายสาหรับแบรนด์ของคุณ
 221. 221. องค์ประกอบของสินค้า ที่จะนาไปสู่ “ตาแหน่งแบรนด์” ที่ได้วางเอาไว้
 222. 222. กาหนดสินค้าที่จะขายว่ามีอะไรบ้าง ขายราคาเท่าไหร่ ขายที่ไหนบ้าง
 223. 223. ขนาดบรรจุของหีบห่อ ระดับคุณภาพของสินค้า (เกรดอะไร)
 224. 224. ช่องทางการจัดจาหน่าย  โมเดิร์นเทรด เช่น ท็อป เซเว่น  ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น บิ๊กซี โลตัส แมคโคร  เทรดดิชั่นนัลเทรด เช่น ร้านขายของชา  หน่วยงาน เช่น สหกรณ์ต่างๆ ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน (ต้องใช้พนักงานขายวิ่งเข้าหา)  ไดเร็ค เช่น บริการส่งตรงถึงบ้าน  ออนไลน์ E-commerce
 225. 225. http://www.facebook.com/myyokshop.honganuruk
 226. 226. ข้าวแสนดี • เริ่มต้นช่องทางการขายผ่าน สหกรณ์กองทัพอากาศ • ขายให้ห้างแม็คโคร ท็อปส์ บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ เพื่อติดแบรนด์ ของตนเอง (เฮาส์แบรนด์) • เริ่มสร้างแบรนด์เองโดยปรับ แพคเกจจิ้ง เพิ่มรายละเอียดความ เป็นมาของข้าว และวิธีหุง ปรับโล โก้ • เพิ่มไลน์สินค้าใหม่ เช่น เส้นผัด ไทย ข้าวกล้อง ข้าวมันปู ข้าวนิล ข้าวเหนียวดา และขายผ่านโมเดิร์น เทรด
 227. 227. ข้าวตราไก่แจ้ • เริ่มจากการขายผ่าน เทรดดิชั่นนัลเทรด ในภาค ตะวันออก • ต่อมาขยายช่องทางมาสู่ภาค กลาง • ล่าสุดขยายไปยังภาคใต้และ อีสาน • และขายผ่านทางโมเดิร์นเทรด
 228. 228. Laikanok 20/08/2010
 229. 229. ChantiraBy laikanok By laikanok Chantira JantiraBy laikanok By laikanok Jantira
 230. 230. Brand Personality Peaceful Smart Prestige Cheerful
 231. 231. พลอย ไลลา บุญยศักดิ์
 232. 232. Brand Positioning เสน่ห์มนตราแห่งเครื่องประดับทองคา 96.5
 233. 233. Brand Idea Magic of Gold เสน่ห์มนตราแห่งเครื่องประดับทอง
 234. 234. Brand Strategy Product Price Place Promotion
 235. 235. Product Price Place Promotion - ควบคุมคุณภาพ - ทุกหลายละเอียดต ้องได ้คุณภาพ - ไม่มีของเสีย/คุณภาพเท่าเทียบกันทุกชิ้นงาน - มีดีไซน์ (design) Brand Strategy
 236. 236. Product Price Place Promotion - วางราคาในระดับพรีเมี่ยม (premium) Brand Strategy
 237. 237. Product Price Place Promotion Brand Strategy
 238. 238. Prima Gold
 239. 239. Goldlery
 240. 240. Product Price Place Promotion Brand Strategy
 241. 241. เปิดตัว / แฟชั่นโชว์
 242. 242. Event
 243. 243. รายการข่าว
 244. 244. รายการ TV.
 245. 245. นิตยสาร
 246. 246. internet
 247. 247. หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ความหมายและความสาคัญของแบรนด์  วิเคราะห์สถานการณ์และตลาด  เริ่มต้นสร้างแบรนด์  สร้างแบรนด์ให้มีชีวิต แต่งตัวให้แบรนด์
 248. 248. สร้างแบรนด์ให้มีชีวิต แต่งตัวให้แบรนด์  การกาหนดบุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality)  การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) โลโก้ สี คาขวัญ (Slogan) บรรจุภัณฑ์/ แพคเกจ (Packaging)
 249. 249. เมื่อลูกค้าคือเพื่อน... มีความเข้าอกเข้าใจ ใส่ใจกัน ให้ความเชื่อถือ รู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ด้วย
 250. 250. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับคน ในแบบที่เป็น “เพื่อน” ในรูปแบบบุคลิกของเราเอง
 251. 251. ตัวอย่างบุคลิกภาพตราสินค้า
 252. 252. สร้างความสัมพันธ์เหมือนเพื่อน... แบรนด์ (คน) ลูกค้า (คน) Relationship
 253. 253. อาจารย์มานา คุณธาราภรณ์ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Mana_jay@hotmail.com Facebook: Mana Jay 086-887-8817

×