Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trinidad

3,128 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trinidad

 1. 1. (Monotheist) at salungat sa ibang umiiral na relihiyon. Maraming lumitaw na pananampalataya noong una pa man Ang Tunay na Dios at magpahanggang ngayon ang naniniwla sa pag-iral ng Dios. Noong unang panahon, popular ang sistemang Paring- at ang Aral ng Trinidad Hari ( Priest- King) ang itinataas sa kadiosan katulad ng Parao sa Egipto, itinuturing siya bilang nagkatawang taong- balangkas ni Isa Abdullah Biago dios na si Orisis, Amon- Ra; Gayon din ang emperador ng Roma, sila ay itinataas bilang isang dios, at nag-aangkin na “ O kayong mga Cristiano na binigyan ng Kasulatan! Huwag sila’y mga inapo ng mga anak-dios katulad ni Hercules ( o kayong magdagdag ng aral sa inyong relihiyon o magsalita ng Jupiter) anoman ukol sa Allah maliban kung ito’y ( may batayan at) pawang Noong unang siglo, ang pinakasimula ng pagiging katotohanan. Ang Messias na si Jesus, siya’y anak ni Maria na sugo dios ng Messias na si Jesus -Anak ni Maria. Si Constantino ng Allah at Kanyang ( nilikha sa pamamagitan ng) salita na ang kinikilalang pinaka-susi sa paglaganap ng Cristianismo2 ibinalita kay Maria, at siya’y isang espiritu na mula sa Kanya. Kaya at ibinadya niya ito bilang opisyal na relihiyon ng emperyo nga, sumampalataya sa Allah at sa at sa Kanynag Sugo. Huwag ng Roma. kayong mangaral ng Trinidad ! Itigil na ninyo ito, higit itong Ang unang henerasyon ng mga mananampalataya mabuti. Ang Kaputihan ay para sa Kanya lamang. Higit Siyang pagkatapos ni Jesus -Anak ni Maria ay nagkaroon ng pag- aalitan ukol sa pananampalataya3, katulad ng tinatawag na Mataas sa lahat ( at hindi bagay) na magkaroon ng anak. Siya ang Arian-Athanasian controversy noong ika apat na siglo. Si nagmamay-ari ng lahat sa sankalangitan at sankalupaan. At ang Athanasius ay nagtuturo na si Jesus -Anak ni Maria ay Allah ay Sapat sa lahat ng bagay bilang Tagapag-alaga. Ang Messias kapantay o may bahagi sa pagka-Dios ng Ama, salungat kay ay hindi maaaring sumuway na paglingkuran ang Allah at pati na Arius na si Jesus -Anak ni Maria ay nilikha ng Poong ang mga angel na malapit sa Kanya. At ang sinomang sumuway sa Maykapal4. Ang samahan ni Arius ay nagtuturo na kung ang Kanya at mapagpalalo, katotohanan sila’y haharap sa Kanya upang magsulit.” ( Qur’an 4:171-172) that there is no true deity worthy of being worship except Allah entered Al-Jannah ( Paradise ) [ Sahih Muslim # 39 2 Ang Islam ay isang relihiyon at ang mga kaanib nito Edict of Milan noong 313 AD, ito ay naglalayon lamang para sa kanyang ay mahigpit na nananampalataya sa Kaisahan ng Dios1 pangpolitikang kadahilanan. At ipinagkaloob pa nga niya ang Palasyo ng Lateran para sa obispo ng Roma. 3 Ang mga simbahan o iglesia ay may kanya-kanyang opinyon at kuro-kuro o pananampalataya, at iba’t-ibang pamamaraan ng pamamahala. 1 4 Walang ibang dapat paglingkuran at sasambahin maliban ang Allah, tinatawag Sa Antioch ay may isang magiting na tao, si Lucian na pinaninindigan ang ito na Ash-Shahadatan. Sinabi ng Propeta Muhammad : “ He who died knowing Kaisahan ng Poong Maykapal at ang payak na kalagayan ni Jesus bilang tao. Si 14 1
 2. 2. Ama ay may anak, siya na anak ay may pasimula, kung Kredo bagaman laban ang kanilang kalooban, maliban sa magkagayon ang anak ay may panahon na siya ay wala pa, dalawa.7 dahil dito ang anak ay hindi kapantay ng Ama. 5 Ang paniniwala na ang anak ay Dios at kapantay ng Ama ay Sino si Constantino ? labag sa Kaisahan ng Poong Maykapal. Ang aral na ito’y Siya ay walang alam8 sa pananampalatayang muling panunumbalik sa paganismo o Balik-Paganismo.6 ( theology ) Cristiano, sa kanya ang pagtataas kay Jesus - Kaya nga kung sasabihin natin na si Jesu ay Dios, ito’y Anak ni Maria bilang dios ay hindi na pangkaraniwan, dahil pagsamba na rin sa mga dios-diosan. pati na nga ang kanyang ama na si Constantius ay ginawa Dahil dito ay nag-alala ng labis si Constantino na na ring dios, bakit pa kaya hindi si Jesus -Anak ni Maria na maaaring masira ang kanyang emperyo dahil sa kaguluhang dapat bigyan ng pinakamataas na kalagayan bilang Dios. ito ng pagkakahiwalay-hiwalay ng mga Cristiano. Wala pang Siya ang may akda ng Kunseho sa Nicea noong 325 AD9 at pinakamataas na Konseho, walang pang Papa kundi mga kailan man ay hindi siya Cristiano manapay isang masugid Obispo lamang. Upang maayos ang kaguluhan, siya ay nag- na deboto sa dios ng pagano. Ang popular na kanyang anyaya sa lahat ng pinuno ng mga Cristiano sa unang pangitain “ In Hoc Signo Vinces”(In This sign you will pandaigdigang kunseho noong 325 AD. Ano ang naging conquer), ay isang pangitain na ikinakapit sa dios-araw na si bunga ? Ang Roma ay naging sentro ng mga simbahan, at “Sol Invictus”. Ngunit ang simbahan ay binago at tumaliwas, ang sinomang sumalungat dito ay ituturing na erehe sapagkat kanilang binago ang kahulugan nito sa halip ay ( heretic ). Dito, si Jesus -Anak ni Maria ay pinagtibay bilang ginawang pangitain tungkol sa Krus ni Cristo. Ang kanyang Dios sa pamamagitan ng butohan o eleksyon. Ang Kunseho tagumpay sa digmaan sa Tulay ng Milvian ay ng Nicea ay ginanap noong ika-20 ng Mayo , 325 AD. Si ipinagmamapuri niya sa pamamagitan ng ngalan ni Sol Constantino mismo ang naging patnugot at nanguna sa Invictus, ang Paganong Dios-Araw. Si Constantino ay isang pagpupulong, at siya rin ang nagbigay kung ano ang dapat paganong deboto, at siya mismo ang pinaka-punong na talakayin: “ Si Jesus -Anak ni Maria at ang ama ay isang sangkap sa pagka-Dios .” Ang mga obispo ay lumagda sa 7 Encyclopedia Britanica, 1968 8 A History of Christianity Vol. 1, 1997, Kenneth Scott Latourette 9 Pagkatapos na si Jesus ay inihalal bilang kapantay sa Poong Maykapal ay Arius ang kanyang masigasig na mag-aaral. Dahil dito, pinalaganap ni Arius ang nagkaroon uli ng panibagong pagtaliwas sa pananampalataya, itinaas din ang ang Kaisahan ng Poong Maykapal na naging resulta ng panunupil ni Alexander kalagayan ng ina ni Jesus na si Maria noong 431 AD sa Kunseho ng Ephesus. Dito ang Obispo ng Alexandria. Sa Kunseho ng Nicea si Arius ay itiniwalag at lahat ng si Maria ang ina ni Jesus ay binigyan ng titulong “ Ina ng Dios”, datapwat ang kanyang mga kasamahan katuald nina Eusebius ng Caesarea at Eusebius ng titulong ito ay nagkaroon ng mahigpit na pagsalungat hanggang sa noong 1856. Nicomedia. Ang Papa ng Roma na si Pius IX ay itinanyag na kailangan tanggapin si Maria na 5 Henry Bettenson, Documents of the Christians Church, 2nd Edit.1963 “ immaculately conceived” o Siya ay hindi nagkakasala. Makalipas ang isa pang 6 B.K. Kuiper, The Church in History 1964 siglo ay itinanyag pa rin bilang “ Reyna ng Kalangitan ( Queen of Heaven.” 14 2
 3. 3. saserdote (pari) nito.10 Kaya nga , maraming mga bagay sa sangkap ng Poong Maykapal. ). Siya ay nag-utos ng pananampalatayang Cristiano ang matatagpuan din natin sa kamatayan sa sinomang sasalungat dito at ipinasunog ang relihiyon ni Constantino bilang pagano.11 Bagaman kanyang lahat ng aklat na sumasalungat dito.15 Ang aral ng Kredong pinapangunahan ang Cristianismo, ang pakiwari ng iba’y ito ay itinanim sa isip ng mga tao, na ito ang tunay na siya’y naging Cristiano, ngunit manapa’y hindi. Siya’y katotohanan16 Kaya nga, ang simbahan ay anak ng nagpatayo ng “Arkong Palatandaan ng Tagumpay” Paganismong Babilonia na may tatak ng Cristianismo. (Triumphal Arch ) na inihandog niya sa kanyang dios-araw at ganoon din ang kanyang ginawa sa Constantinople na Paganismo ang Pumukaw at naging kasama ang kanyang larawan. At matapos ang mga bagay na Huwaran ng Trinidad sa Simbahan ito’y itinanyag siya bilang dios matapos ang kanyang kamatayan sa buong Emperyo ng Roma.12 Bagaman, Ang sandigan ng pananampalataya ng Simbahan ay maraming bagay ang naitulong niya sa mga Cristiano, ito’y sinasabing ang Dios ay kapantay, kawalang-hanggan, ka- dahilan sa kanyang pang-politikang motibo. Higit siyang isang sangkap na Trinidad, at si Jesus -Anak ni Maria ay interesado na pag-isahin ang mga Cristiano sa pamamagitan Tunay na Dios. Ang doktrinang ito ay ibinibilang na pinaka- ng dahas kaysa sa ituwid ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga haligi ng Simbahan, datapwat saan nanggaling ang Cristiano ukol sa pananampalataya. Ipinapatay niya ang doktrinang ito ? Ang balangkas ng kasaysayan ay sinomang kumakalaban sa kanya, kabilang na nga rito ang napakaraming patotoo, na ang simbahan noong unang kanyang sariling asawa at anak.13 siglo hanggang ikatlong siglo ay hindi kilala ang kapantay, Sa Kunseho ng Nicea, upang maisakatuparan ang kawalang-hanggan, ka-isang sangkap sa misteryong maka-paganong doktrina na si Jesus -Anak ni Maria bilang Trinidad, at si Jesus -Anak ni Maria ay Tunay na Dios. Ang anak ng Dios ay “ Dios Anak 14”, “ homoousios” ( Ang anak unang mananampalataya ay sumasamba lamang sa iisang ay kapantay sa kalagayan , kawalang-hanggan, at ka- isang Dios at pinaniniwalaan na si Jesus -Anak ni Maria ay mababa kaysa sa Tunay na Dios at mas dakila ang Ama 10 Paul John son, A History of Christianity 1976 kaysa sa anak. Ang mga Israelita sa panahon ni Jesus -Anak 11 The Messianic Legacy nina Michiel Baigent, Richard Leigh and Harry :incoln, ni Maria at bago pa siya dumating ay may 1986 pp. 39-43 pananampalatayang salungat sa mga paganong relihiyon. 12 Paul Johnson, History of Christianity1976 Tuwirang nilang sinasalungat ang pananampalataya ng 13 Ralph Woodrow , Babylon Mystery Religion 1981; Anthony F. Buzzard, kalapit na bansa at pinaninindigan ang Kredong “ Shema17” Chrales F. Hunting, The Doctrine of the Trinity Christianity’s Self-Inflicted Wound 1994 14 15 Mahigit na 50 ulit na binaggit sa Biblia ang salitang “ anak ng Dios” ngunit ibid. Kenneth Scott Latourette 16 wala ang salitang “Dios Anak”. Ito’y nasa tinatawag na genitive case, na Henry Bettenson, Documents of the Chritian Church 2nd Edit. 1963 17 nagpapakitang si Jesus ay nagmula at pag-aari ng Poong Maykapal. Hear o Israel: The LORD our GOD is One LORD ( Deuteronomy 6:4 ) 14 3
 4. 4. na matatagpuan sa Deuteronomio 6:4-9, 11:13-21, at Mga Ballbek ( now Lebanon) to their trinity of Jupiter, Mercury and Bilang 15:37-41. Binibigkas ito ng mga Hebreo o Israelita Venus. In Babylon the planet Venus was revered as special dalawang beses sa isang araw18 para ipahayag ang and was worshipped as a trinity consisting of Venus, the pananampalataya at pagkundena sa mga dios-diosan ng moon, and the sun. This triad became the Babylonian holy mga kalapit na bansa. Ito rin ang punong pangaral ni Jesus trinity in the fourteenth century before Christ…Although other -Anak ni Maria sa Bagong Tipan. ( Mateo 22:36-38) at winika religions for thousands of years before Christ was born niya na ito ang Pangulo at dakilang kautusan. Kung ang worshipped a triune god, the trinity was not a part of Trinidad ay tunay, dapat ang Shema19 na binabanggit sa Christian dogma and formal documents of the first three Biblia ay : “ The Lord our God is one in three persons o centuries after Christ … So how then did a trinitarian doctrine kaya’y God is three in One. ” Ang konsepto ng Trinidad ay come about? It gradually evolved and gained momentum in nagmula sa Babilonia, at lumaganap sa malaking bahagi ng late first, second and third centuries as pagans, who had mundo. Ang paganong Trinidad ay nahalo sa Griegong converted to Christianity, brought to Christianity some of their religion at ang pilosopiya nito ay unti-unting tinanggap pagan beliefs and practices.”20 Paano ito nangyari ? Sa patungo sa simbahan 300 taon pagkaraan ni Jesus -Anak ni pagbabalik aral, pagkaraan ng tatlong siglo matapos ang Maria. Ang panukalang “ Dios Anak “ ng paganong Babilonia panahon ni Jesus -Anak ni Maria, ang tiwaling Emperador at mitolohiya ay itinapal o itinagpi ng mga may katungkulan na si Constantino ay ipinilit ang trinidad sa Kunseho ng sa Simbahan. Sa Pahayag ni Victor Paul Wierwille, ukol sa Nicea. Sa Kunsehong ito ay sinasabing si Jesu-Cristo-Anak ni Trinidad ng pagano, sinabi n’ya : “ Long before the founding Maria ay Dios. Pagdakay sa Kunseho ng Constantinople of Christianity the idea of a triune god or god-in-three-persons 381 ay sinabi rin na ang Espiritu Santo ay Dios, sa Kunseho was a common belief in ancient religions. Although many of ng Chalcedon noong 451 ay binalangkas na si Jesus -Anak these religions had many minor deities, they distinctly ni Maria ay taong totoo at Dios na totoo. Ito’y simpleng acknowledged that there was one supreme God who consisted katotohanan lamang na ang doktrina ng trinidad at pagka- of three persons or essences. The Babylonians used an Dios ni Jesus Cristo ay hindi umiral kailanman at lumitaw uquiteral triangle to represent this three-in-one god, now the lamang at ipinilit tanggapin dahil anya ay totoo. Kung ito’y symbol of the modern three-in-one believers… the Hindu trinity katotohanan, ito’y totoo na sa pasimula pa lamang was made up of the gods Brahma, Vishnu and Shiva. The hanggang sa wakas. Hindi ito maaaring maging totoo kung Greek triad was composed of Zeus, Athena and Apollo. These binalangkas at pinagtibay lamang noong ika-4 at ika-5 siglo. three were said by the pagans to agree in one. One of the Ngunit kung ito’y totoo sa pasimula pa lamang , paanong largest pagan temples built by the Romans was constructed at nangyari na ang simbahan ay matagal na panahon nilang binalangkas ito. Kailangan pa bang balangkasin ang 18 pagkagising sa umaga at sa pagtulog sa gabi 19 20 Sa Hebreo, “ Shema’ Yisrael Adonai Elohenu, Adonoi Ehod.” Jesus Christ is not God, 1975 14 4
 5. 5. katotohanan ? Ang Biblia ay hindi naglalaman ng balangkas theolohiya ay may kulay ng Platonist. Ang bunga ng at paliwanag ng trinidad at pagka-Dios ni Jesu-Cristo-Anak pagpasok ng ganitong kaisipan ay dumaloy sa simbahan ni Maria- katulad ng salitang Trinidad, tatlong persona, isang nang hindi ito namamalayan ng mga mananampalataya. sangkap sa tatlong persona, at iba pang mga katagang Sinabi nga ni Thomas Jefferson26 : “ … the Trinity is an katulad nito. Ang mga salitang ito ay dumaloy mula sa unintelligible proposition of Platonic mysticisms that three are paganismo patungong simbahan at naging kabahagi ng mga one and one is Three.”27 kahulugan sa pagbalangkas ng Trinidad ng Cristiano.21 Ang Ang Trinidad ng Simbahan ay pagbabagong ayos ng salitang Dios anak ay hindi natin matatagpuan sa Griego, mga konsepto mula sa mga lumang katuruan ng mga Hebreo, o Aramaic na Kasulatan. Ang Dios anak ay paganong tao na sumama sa Cristianismo. Ang konsepto ni matatagpuan natin sa Babylonia. Sa kasaysayan ng Plato ( noong ika-4 na siglo) ukol sa divinong trinidad ay Babylonia, si Nimrod ay ginawang dios22, at nang siya ay matatagpuan sa lahat ng lumang paganong relihiyon28 at mamatay na, ay itinaas ang anak niyang si Tammuz bilang naging susi sa pagbalangkas ng nabuong kredo ng Dios anak o El-Bar.23 Si Karl Barth ( isang kilalang Simbahan. theologian ), ay nagsabi: “ The Bible lacks the express Ang aral ng Trinidad ay tiwaling aral at kailanman ay declaration that the Father , The Son, and The Holy Spirit are hindi misteryo sa Kaisahan ng Dios kundi misteryo ng equal essence.”24 Sa karagdagan pa, inaangkin ng iba na Paganong Babylonia. Sa loob ng libo-libong taon, bakit ang Trinidad na aral ay nagmula sa Kasulatan o Biblia. Sa walang isa man sa mga Propeta ang nagturo at bumanggit katotohanan, may mga bahagi sa balangkas ng Trinidad, ay nito? Dahil ba sa misteryo, kahit na misteryo dapat ay hinango mula sa pinagdugtong-dugtong o tahi-tahing ipinaliwanag at binanggit nila ito. Lalabas na mas may kataga ng Biblia at dagdag na konsepto ng Neo-Platonism. patnubay pa ang mga namumuno sa simbahan dahil Sa ibang salita- ito’y pinag-halong pilosopiya ng Griego at binalangkas nila ito at ipinapaliwag kaysa sa mga Propeta. Misteryong relihiyon ng Babilonia at dinagdagan ng mga Sa Bagong Tipan, kahit si Jesus -Anak ni Maria at ang mga sariling pakahulugan mula sa Biblia25. Bingo ! Trinidad na ! apostol niya ay walang sinabi ukol dito o direktang Ang pinaghalo-halong Hebreo-Griegong kaisipan ay nag- ipinahayag ni Jesus -Anak ni Maria na siya ay Dios- ugnay sa lumaganap na Kilusang Hellenista at ito’y sa kapantay, kawalang hanggan at kasangkap ng Trinidad. pamamagitan ng mga pinuno ng simbahan, na ang Wala! Sa 72 o kaya’y 77 aklat ng Biblia walang isa sa mga ito ang bumanggit. Dapat kayang paniwalaan na ang haligi 21 John L. McKenzie Dictionary of the Bible, 1995 22 26 Texe Marrs, Ravaged By the New Age , 1996 1743-1826, 3rd U.S. President 23 27 Alexander Hislop, The Two Babylona, 1916 ibid. Anthony F. Buzzard, Charles F. Hundting 24 28 The New International Dictionary of the New Testament Theology , 1976 Nouveau Dictionnairre Universel 1870;Microsoft Encarta Funk & Wagnalls 25 tignan din ang paksang ito sa mga pahina 43-44, 76-82 1994 14 5
 6. 6. ng pananampalataya ay hindi man lamang nabanggit kahit used by the prophets in a symbolic sense. The Two ‘Babylon’ isa sa Biblia ? are to be distinguished in the Revelation: ecclesiastical Ang matandang Babilonia ang pinangalingan ng Babylon, which is apostate Christendom, headed up under diwa ng Trinidad na kumalat sa iba’t-ibang bansa29. the Papacy; and political Babylon, which is the Beast’s Hanggang sa dumating at umalis si Jesu-Cristo, ang confederated empire, the last form of Gentile world –dominion. paniniwalang ito ng mga pagano ay laganap pa rin. Ang Ecclesiastical Babylon is ‘the great whore’ ( Rev. 17:1), … The konsepto nito ay pumasok sa Kilusan ng mga Hellenista notion of a literal Babylon to be rebuilt on the site of ancient hanggang sa mga pinuno ng simbahan at bumalangkas ng Babylon is in conflict with Isa. 13:19-22. But the language of mga Doktrina Iglesia. Dahil dito ang Trinidad ng Simbahan Rev. 17 ( e.g. vs. 10, 16, 18) seems beyond questions to ay anak ng Misteryong Babylonia. identify ‘ Babylon,’ the ‘ city ’ of luxury and traffic, with Saan natin matatagpuan ang aral ng Misteryong ‘ Babylon’ the ecclesiastical centre , viz. Rome.” Babilonia ? Sa pangitain ni Juan sa Apocalipsis 17: 1,4-5;18: 2,4 ay sinabi ang ganito : “ … Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo Sa Karagdagan pa, ang talababa o paliwanag ng The ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming Oxford Annotated Bible ( RSV) ay ganito rin ang sinabi : “ tubig … at sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang The fall of Babylon, which is Rome, the city on seven pangalan HIWAGA, DAKILANG BABILONIA, INA NG MGA hills (17:9,18) and the arch-persecutor of the saints (17:6) .. PATUTOT AT NG MGA KASUKLAM-SUKLAM SA LUPA…at Scarlet beast, the Roman empire (see 13:1). Blasphemous siya’y sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, Naguho, names, divine titles given to Roman emperors. …” naguho ang dakilang Babilonia, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawa’t espiritung karumal-dumal at Ang Simbahan ay nagsisikap na maipaliwanag ang kasuklam-suklam na mga ibon… at narinig ko ang ibang tinig Trinidad, ngunit ang mga pamamaraan at mga patotoo ay na mula sa langit, na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa taliwas sa tunay na anyo nito. Tulad halimbawa ng paggamit kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa ng salitang Elohim. kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot .” Sinasabi nila na ang Elohim ( God or Gods ) ay Pangmaramihang anyo, ngunit ginagamit sa iisang Dios, Sino kaya ang ang Misteryong Babilonia na ito at ito’y nangangahulugan ng Trinidad. nasaan? Sa The First Scofield Reference Bible (KJV) ay ganito ang talababa : “ Babylon, ‘confusion,’ is repeatedly Sagot: Elohim ( Eloah singular form) 29 Ang detalyadong reperensiya ukol dito ay ang aklat nina Rev. Alexander • Ang pangmaramihang anyo sa salitang Hebreo na Hislop, The Two Bablon; Ralph Woodrow Bablon Mystery Religion 1981 Elohim ay hindi kailanman kumakatawan sa aral ng 14 6
 7. 7. Trinidad, sapagkat ito’y ginamit din upang itukoy sa Pamilang. Sa Semetikong pamilang ( Numbers) ay mayroon huwad na Dios tulad ni Dagon30, angel 31 at marami silang Pang-isahan (Singular), Pang-Dalawahan (Dual) at pang iba. Ngunit hindi sila nasa kalagayang Trinidad. Pangmaramihan (Plural). Sa pangmaramihan ( Plural) ay • Si Jose ay tinawag ding “ panginoon” ( adho’neh maaaring ito’y higit pa sa tatlo, at ginagamit pa rin bilang [plural]), ngunit hindi nangangahulugan na siya ay “Kadakilaan, Kamaharlikaan, at bilang Pangpitagan kapag nasa anyong “ tatlo” o trinidad o maraming persona. ginagamit sa mga Pangalan, Panaguri, Pangalang pambalana, at pang-uri. Tulad nito ay si Abram33, at naging Ang titulong Elohim ay ginagamit din ng ilan upang Abraham34 (plural). Datapwat si Abraham ay hindi Tatlong patunayan ang aral na trinidad, sapagkat anya ito ay persona. Sa Smith Bible Dictionary ito ang paliwanag: pangmaramihan sa wikang Hebreo. Ang “ Ahad ” ( Arabic) o “ Elohim is the plural of Eloah ( in Arabic Allah [Ι]);… The plural “Achad 32” ( Hebrew) ay tumutukoy sa Kaisahan ng Poong form of Elohim has given rise to much discussion. The fanciful idea Maykapal (Ω). Ang Tangi at Nag-iisang Poong Maykapal (Ω) that it referred to the trinity of persons in the Godhead hardly finds ay hindi maaaring hatiin, paghiwalayin o kaya’y magkaroon now a supporter among scholars. It is either what grammarian call ng iba’t-ibang personalidad. Ang tunay na konsepto ukol sa the plural of majesty, or denotes the fullness of divine strenght, the kalagayan ng Poong Maykapal ay hindi dapat sumalungat sum of powers displayed by God.” 35Si T.C. Hammond ay sa pagiging – Walang Hanggan, Kawalang-Katapusan, Hindi nagsabi rin: “ Elohim ( plural) occur over 2,000 times. It Sakop ng Panahon, Walang-Pagkasira, Walang-Kamatayan, implies the God of Creation and providence, the supreme Lubos ang Kaalaman, Pinakamakapangyarihan sa lahat at Deity. Though a plural of form, it most probably a plural of marami pang iba. Bukod dito, Ang Allah o Poong Maykapal majesty.”36 ay may 99 na katangian na ang lahat ng ito ay hindi dapat na ikapit sa mga nilikhang tao. Ang pananampalatayang Sinabi ng Cristiano37 The Old Testament gives implications Trinidad ay naligaw sa pag-unawa ukol sa Semitikong that though God is one. He is not a solitary Being. (?) 30 Hukom 16:23 Sagot: Ang salitang “solitary” ay nangangahulugan din ng 31 Awit 8:5 “ single, sole, alone” o kaya’y “without companion.” Ang 32 Ahad at Achad ay salitang semitiko (Arabic at Hebreo) na ang ibig sabihin ay “ Tanging Nag-iisalamang” (The One and Only or Alone). Ang salitang ito ay 33 naglalarawan ng buong-buo, hindi nahahati, at tuloy-tuloy na walang pagbabago Genesis 17:5 34 sa katangian o kalikasan. Ito ang salitang ginamit ni Jesus at kanyang sinipi upang Sa wikang Semetiko ay Ibrahim ( Arabic) 35 ipakilala niya ang Kalikasan ng Tunay na Dios (“ Pakinggan mo , OhIsrael; ang William Smith, Zondervan Pub. House p. 220 36 Panginoong nating Dios, ang Panginoon ay iisa….Sinabi sa kaniya ng eskriba, Sa Understanding Be Men, A Handbook of Christian Doctrine. p.50 37 katotohanan, Guro,ay mabuti ang pagkasabi mo na siya’y iisa; at wala nang iba liban sa Cristiano, salitang aking gagamitin sa mga pangungusap na ibinigay sa kaniya.” ( Marcos 12:29,32 ihambingDeutronomio 6:4) Tignan din ang pahina 49-51 pumpletong : “ Do Christians Believe in Three Gods?” 14 7
 8. 8. salitang “ isang Panginoon” sa Duetronomio 6:4 ay 1:26; 3:22. The Old Testament writers often use language “ achad “ sa wikang Hebreo at ito ay nangangahulugan ng that makes us think of a plurality within this unity. For “ tanging isa lamang” o kaya’y “alone” at “ one and only ” example, the word translated God some 2, 570 times in O.T. ( nag-iisa ). Ang Jerusalem Bible ay nagbigay ng pagtatapat is Elohim39- a plural term.” sa kanilang talababa na ang iba pang pagsasalin ng talata ay : “ Yahweh (God) alone, a declaration of Monotheistic Bakit ginamit ng Poong Maykapal (Ω) sa Biblia ang faith of the Jews Shema; … Si James Moffatt ay isinalin ito pangmaramihang panghalip kapag siya ay nagsasalita na : “ The Eternal alone , is our God.38 ” Kung gayon ang patungkol sa kanyang sarili. Halimbawa ay “ Lalangin natin Poong Maykapal (Ω) ay hindi maaaring magkaroon ng iba’t- ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis.” ( Genesis ibang persona o mahahati man ang kanyang kalagayan. 1:26). Kaya nga ipinahayag ng Allah[Ι] sa Qur’an ang ganito: (Pilipino ang buong Kapitulo ay ganito ang pagkakahulugan): Sagot: Naipaliwanag na natin ang salitang Elohim kung bakit ito ay nasa pangmaramihang anyo sa pamilang. “Ipangaral mo Muhammad !Siya Ang Allah [Ι] Tungkol naman sa plural pronoun kapag ginagamit ng Ang Tangi at Tunay na Maykapal ay Iisa, Poong Maykapal para sa kaniyang sarili ay hindi Ang Allah [Ι] ay walang pasimula at walang katapusan nanganaghulugan na ang Poong Maykapal ay may tatlong Hindi magkukulang sapagkat Siya’y Ganap At sa Kanya l persona o Trinidad. Ang Qur’an at ang Matandang Tipan ng amang umaasa ang lahat.Hindi Siya tulad ng isang tao na Biblia ay isinulat sa Semitikong Wika at paulit-ulit na nagkakaroon ng anak at gayon din ginamit ang panghalip na “ We” ( Kami), “ Us” (Tayo), at Hindi Siya maaaring ipanganak, sapagkat wala Siyang “Our” (Natin), ngunit walang sinomang dalubhasang pinanggalingan o magulang. Muslim at Judio ay mag-iisip na ang Poong Maykapal (Ω) ay At Siya’y walang kahalintulad kahit isa man may maraming persona. Ang Allah [Ι] ay Nag-iisa sa lamang sa lahat ng mga nilikha.” Kalagayan bagamat ginamit Niya ang Pangmaramihang [Surah Al-Ikhlas ( Ang Dalisay na Pananampalataya, Panghalip. Ang mga Muslim at di-Muslim na nag-aaral ng (Kabanata 112)] gramarya ay tinatawag nila itong “ plural of respect” ( pangmaramihang anyo ng paggalang), “authority, ”(kapangyarihan), “Sovereighty” (Kamaharlikaan) at marami Sinabi ng Cristiano: God sometimes used a plural pronoun pang iba. Ayon sa Merriam-Webster Collegiate Dictionary: “ when speaking of Himself e.g., “ Us”, “ Our ”, in Genesis We is used for singular I, by Kings, and others writers to keep 3838 tignan din ang Duetronomio 4:35; 5:39; 32:39; I Hari 8:60; 2 Hari 19:15; I 39 Samuel 44:8; 45:5, 21, 22 Singular of Elohim is Eloah ( in Arabic Allah ) 14 8
 9. 9. an impersonal character40. Sa karagdagan pa, Sa Britanica (revelation) mula sa Poong Maykapal (Ω). Kung tunay na may World Language Dictionary 41ay ganito ang sinabi: “ We… A misteryo ukol sa trinidad, dapat kahit isa man sa mga sugo single person denoting himself, as a sovereign, editor, writer, ay binanggit ito at ipinaliwanag. Sa katotohanan walang, or speaker, when wishing to give his words an impersonal sinomang Propeta o si Jesus -Anak ni Maria(υ) at ang character.” kanyang mga apostol ang bumanggit sa Tatlong Persona sa Sa karagdagan pa, ang pangmaramihang anyo ay Nag-iisang Dios o kaya’y Trinidad. Wala !!! Wala silang katulad din ng paggamit ng pagpapakilala sa Elohim, upang binanggit ukol sa misteryong trinidad. Ito ay lumitaw lamang ipakilala ang katangi-tanging kapangyarihan at karapan. Ito nang pinagtalunan sa Konseho noong 325 C.E, na ay kaugalian na sa loob ng Biblia na ang sinomang nasa pinangunahan ni Constantino, hindi siya Cristiano manapa’y Kapangyarihan at Katungkulan ay nagsasalita na katulad isang pagano at naniniwala sa Trinidad ng Paganismo. Ang baga na siya ay marami. Katulad ni Absalom na sinabi niya aral na ito ay pinagbutohan, hindi kailangan pang gawin ang kay Ahithophel, “ Give your counsel; what shall we do?” ( butohan tungkol sa aral na ito kung may patnugot mula sa 2 Samuel 16:20 ). Sa diwa ng paksa, si Absolom ay Poong Maykapal (Ω), na nauwi lamang sa matinding patayan. humihingi ng payo para sa kanyang sarili, datapwat ginamit Kung ito ay aral mula sa Poong Maykapal (Ω) hindi maaaring niya ang salitang “ tayo” ( we). Tignan din ang Ezra 4:16-19 hindi ito babanggitin ng mga sugo at Propeta ng Poong Maykapal (Ω). Ayon pa nga kay Noel Espinosa, Pastor ng Cristiano: Naniniwala kami sa Biblia at ito ay nagtuturo na Puritan Baptist Church, sa Laguna: “ Trinity is indeed a ang “ isa” ay maaring mas higit sa isa. Ngunit bagaman difficult subject, the Bible doesn’t use the expression.”42 Sa hindi natin makakayang maunawaang mabuti ito, ngunit karagdagan pa, sinabi ng isa pang Theologian na si J.I. hindi rin naman dapat tanggihan ito. Datapwat, pagsikapan Packer:43 “ all the great Biblical doctrine- the trinity, din natin na maunawaan sa ating buong makakaya . incarnation … are partly mysterious, and raise problem for our Dahilan sa ito’y isang misteryo. minds that are at present insoluble … we should not hesitate to commit ourselves to faith in the trinity, although we do not Sagot: Sa katotohanan, ang trinidad ay walang patnugot o know how one God can be three persons, nor to faith in the hindi galing sa Poong Maykapal (Ω), kung sasabihin natin na incarnation, although we do not know the divine and human ito ay misteryo. Ano ang misteryo ? Ito ay ang mga bagay na natures combined in the person of Christ.” hindi lubos na maunawaan ng tao sa pamamagitan ng Ang Poong Maykapal (Ω) ay hindi Dios ng kalituhan o kanyang pang-unawa, o kaya’y itinuturo ng relihiyon na kaguluhan : “ Sapagkat ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, maaari lamang malaman sa pamamagitan ng Kapahayagan kundi ng kapayapaan.” Ito ang sinabi ni Pablo sa I Corinto 40 42 p. 968 Trinity Take a second Look , page 2 41 43 Vol. II, 1964, sa pahina 1425 Fundamentalism and the Word of God. 14 9
 10. 10. 14:33. May kapayapaan ka ba sa aral na “ raise problem nito sa Bagong Tipan dahilan sa matinding paglaganap ng for our minds that are present insoluble,” wika ni Packer. misteryong relihiyon ( Mystery Religion 45) Kung ito ay “mysterious ?” kaya hindi kayang ipaliwanag Sa karagdagan pa, sa isang aklat na “ The Lost ninuman kahit na Propeta pa siya o sugo ng Poong Maykapal Teaching of Jesus”, sinulat ni Prophet ay sinabi ang ganito sa (Ω), dapat binanggit kahit na minsan lamang ang aral na ito. pahina ii : “ We know that the Gospel have been edited, Wika ni Pastor Noel Espinosa “ the Bible doesn’t use the interpolated, subjected to scribes errors, garnished by addition expression.” Ang mga dalubhasa ng simbahan at ng ibang and plagued by substractions. As Professor James H. sekta ng Cristiano ay nalilito at naguguluhan, sino pa kaya Charlesworth tell us ‘ All the gospel manuscripts contain tayo na hindi maging biktima ng aral na ito ? Batay sa errors, some mistakes were caused by a scribes’s faulty prinsipyong inihayag ni Pablo, ang Tunay na Dios [Ω ]ay hearing or eyesight; other occurred because of poor spelling or hindi Dios ng kaguluhan manapa’y kapayapaan, dahil ang inattentiveness; others were deleberate alterations due to Trinidad ay magulong aral ito’y hindi galing sa Poong cahnges in doctrinal or theological beliefs … This can be seen Maykapal (Ω). in the thousands of New testamemnt manuscript we posses and thousands of the Bible qoutes preserved in ancient Cristiano: Ang Trinidad ay may batayan mula sa Biblia. Ang writing-which differ from each other in over 250,000 ways. katotohanang ito ay may maliwanag na patotoo sa Bagong The texts have been extensively worsked and re-worked … It Tipan . Ito ay sa I Juan 5:7-8 shows unequivocaly that the New Testament we hold in our hands today was edited and embelished for doctrinal Sagot: Kapag ang isang tao ay walang lubos na kaalamann reasons.” ukol sa kalagayan at tunay na Kalikasan ng Poong Maykapal (Ω), ang mga tao ay maaaring lumabis sa katotohanan at makagawa ng pamumusong. Ang mga bagay na ito ay 45 Mithraic cults, a cult of Mithras, ancient Persian sun-god florished in the late naganap na, si Jesus -Anak ni Maria(υ) at ang Banal na Roman empire, the perfect prototype of Jesus(υ) and the founder of an Espiritu ay inihanay na kapantay sa Poong Maykapal (Ω). international assembly in which Christmas and Easter were the two most Ayon kay Fritz Ridenour 44, na ang kalabisang ito ayon sa important festivals. He is a divine saviour came into the world as an infant, and ibang mga dalubhasang Cristiano, na ang kadiosan ni his first worshippers were shepeherds and the day of his nativity was December 25th. They kept the 1st day holy ( Sunday). Mithra is a mediator, they had seventh Jesucristo ( Trinidad), ang pagkabuhay na maguli ni Jesus - sacraments indentical with the seven sacraments of Roman Catholicism. Sir Anak ni Maria(υ) at marami pang iba ay isang uri ng Richard Gregoty in his : Religion in Science and Civilization p. 111 says: “ Each pagtatagpi sa Theolohiya na idinagdag ng mga sumulat of the major festivals of the Christian calendar carries on the tradition on the earlier pagan beliefs which the early Church, with a wisdom which still persists in Roman Catholic missionary efforts in its relations with primitive peoples, had 44 Who says God Created.G/L Regal Book 1967 pp. 38, 47 adopted and transformed in the service of the Christian faith.” 14 10
 11. 11. Ating natunghayan na may pagmamalabis na Cristiano: Ang Poong Maykapal (Ω) sa Bagong Tipan, ay nangyari sa Biblia at ito ay hindi kayang pasinungalingan iniugnay niya ang kanyang sariling Pangalan sa tatlong batay sa mga dalubhasa at umiiral na katibayan. Ang isa sa katungkulan bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. mga halimbawa nito ay ang pagdadagdag, na ating nabanggit sa paksang Trinidad. Sa talababa (footnote) ng Jerusalem Sagot: Winika ni Jesus -Anak ni Maria (υ) ang ganito: “ … na Bible sa pahina 419 ay inamin ng mga dalubhasa na ang I sila’y inyong Juan 5:7-8 ay isang huwad na isinama sa teksto ng Biblia. bautismuhan “ Binubuksan siya ng bantay-pinto; at dinirinig ng mga tupa Gayon din sa Appendix ng Bagong Tipan na Modern Speech sa pangalan ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga ng namayapang si Richard Francis Weymouth sa pahina 696 ng Ama at ng tupa sa pangalan, at sila’y inihahatid sa labas. ( Juan 10:3) ay nagsabi : “ verse 7 as given in AV ( authorized version) is Anak at ng found only in two Greek Manuscriptof the fourteenth and Espiritu sixteenth century. It perhaps a quotation- a comment of Santo, …” ( Mateo 28:19). Ang talatang ito ay isa sa mga Cyprians which got into the Vulgate ( Latin Bible)”. Gayon pa batayan ng Trinidad, dahil anya ay iniugnay ang ama, anak rin, si Goodspeed sa kanyang American Translation of the at espiritu. Ayon sa kanila, ang salitang “ pangalan” ay New Testament ay nagbigay din ng paala-ala : “ It ( I John nag-uugnay sa kanila bilang Trinidad dahil hindi sinabing “ 5:7) is universally discredited by Greek Scholars and editors mga pangalan,” kundi “ sa pangalan.” of the Greek text of the New testament.” Una, may mga nangangatuwiran na ginagamit ang Isang Tunay na Dios [Θ ]na may tatlong persona ay pamamaraan ng Matematika na ang Ama, Anak at Espitu ay taliwas sa mga aral ng Biblia. Kaya nga, dahil dito ay may “ isa” sa pamamagitan ng multiplika ( 1x1x1=1). Datapwa’t mga ilan na nagnais na maisingit ito sa manuskrito. Ganito ang pamamaraan ay mali batay sa gramarya ng Teksto. rin ang natunghayan natin sa nangyari sa Juan 1:1-18 na Kung multiplika ang pamamaraan dapat ang ginamit ay “by pawang idinagdag at ang diwa ng mga nagsalin ay may the Father, by the Son, and by the Holy Spirit.” Sa dalawang Dios, hindi isa lamang. Si Rev. Charles F. Potter ay katotohanan, sapagkat ang ginamit ay ‘ of the Father, and nagpahayag na ang Trinidad ay “ … a forgery a deliberate of the Son and of the Holy Spirit” na ang katumbas nito interpolation and evidently have crept in from a marginal sa Aritmetika ay “ 1+1+1= 3,” higit na makatuwiran ito, note ”. Sina Moffatt, Goodspeed, mga editors ng Oxford hindi ba ? Annotated Bible (Revised Standard Version), First Ikalawa, Ang salitang “ pangalan” (singular) ay hindi Scofield References Bible at marami pang iba ay inamin na matibay na batayan na sila nga ay iisang Dios na may ang I Juan 5:7 ( nagtataglay ng aral na Trinidad) ay huwad, tatlong persona. Pansinin, kapag ginagamit ang salitang kung gayo’y ‘ hindi mabisang batayan at ito ay isiningit pangalan ngunit ikinapit sa maramihan ay hindi lamang sa mga matandang manuskrito ng Biblia.” nanganaghulugan na ang maraming binabanggit ay isa lamang sa kalagayan. Ang pinakamabuting halimbawa nito 14 11
 12. 12. ay nabanggit din ni Jesus -Anak ni Maria(υ) sa Juan 10:3. libo at apat na daang taon ( 1400) bago pa ipinanganak si Jesucristo Pansinin ninyo ang pagkagamit “ mga tupa” at “pangalan”. ay nakasulat ang ganito “ O you three Lords! Ejaculated attencion , Hindi nangangahulugan na ang mga tupa ay isa lamang, know that I recognize only one God. Inform me, therefore, which of bagama’t ginamit ang pangmaramihang anyo na “ mga” . you is the true divinity that I may address to him alone my vows and Samakatuwid, ang paggamit ng salitang “pangalan” bagaman adorations. The three Gods, Brahma, Vishnu, and Siva, becoming maraming iniuugnay o tinutukoy ay pagkakaisa ang tunay manifest to him, replied, ‘ Learn, O devotee, that there is no real na diwa. distinction between us. What to you appears such is only by semblance. The single being appears under three forms by the acts Ang Mga Cristiano ba ay of creation, preservation and destruction , but he is one.” naniniwala sa Tatlong Dios ? Alam ba ninyo na ang aral ng trinidad ay matatagpuan din natin ang aral na ito sa sinaunang Brahmin, Persian, Chaldean, Sa isang maliit na babasahin na ipinalimbag ng Radio Bible Chinese, Mexican at Grecian- at mas nauna pa kaysa sa Class (RBC) sa pamamahala ni Herb Vander Lugt at may pamagat Cristianismo. Ang paham na si Plato ang unang nagpanukala sa na “ Do Chritians Believe in Three Gods?” ay nagpahayag ng doktrinang trinidad at isinulat niya ito at ipinaliwanag apat na daang kasagutan ukol sa katanungang ito : sinabi nila : “ Muslims, Jews, Jehovah’s Witnesses, and Mormons say yes. They insist that the taon (400) bago ipinanganak si Jesus -Anak ni Maria(υ). At ang orthrodox Christian doctrine of the Trinity is unbiblical and is a kanyang mga paliwanag ay kaayon sa doktrina ng Cristiano. Sa hangover from the polytheism of the Greek and Roman mythologies. wikang Griego ay iniulat ni Plato ang trinidad na 1. Si Agathon, Is this true? Or is believing in a three-in-one God foundational to ang Pinakamataas na Dios o Ama, 2. Ang Logos (o Salita / biblical faith? Verbo) at 3.Psyche na ang kahulugan nito sa Griegong Dahil sa kapahayagan at katanungang ito, ay nais nating talatinigan ay espiritu o kaluluwa. Ang panuntunan ng ipakita na katotohanan ngang sila’y nananampalataya sa tatlong dios pananampalataya ni Plato at mga pakahulugan niya sa trinidad ay nang hindi nila ito namamalayan, bagamat sinasabi nilang iisa ang siya ngayong kinakatigan ng Cristiano. Matibay kayang panulok ng pananampalataya ang mga hiram na aral sa Paganong si Plato. Poong Maykapal (Ω), at hindi tatlo ang kanilang Dios Ang manunulat na si Chataubron ay sinipi ni Kersey Si Kersey Graves, sa kanyang The World’s Sixteen Graves, na sinasabing sa naunang Griegong inskripsiyon sa Crucified Saviors, Chapter 24: Trinity Very Anciently a napakalaking Obelisk46 sa Roma ay mababasa natin ang “ The Current Heathen Doctrine ay nag-ulat ukol sa tatlong kalagayan ng anyo at tatlong bahagi ng pagkadios, at ito’y inamin din ni St. 46 Jerome : “ All the ancient nations believed in the Trinity.” Ayon sa Isang mataas na haligi at may apat na sulok sa gilid nito at sa itaas ay hugis ng kanyang pagsusuri, sa Banal na Aklat ng Hindu ( Puranas) isang Piramido (Pyramid). Ito’y monumentong pagkakakilanlan ng mga paganong pananampalataya, mga diyos at diyosa. 14 12
 13. 13. Mighty God, The Begotten of God, and Apollo the Spirit.” ( Ang kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.” (Exodu Makapangyarihang Dios, Ang Bugtong ng Dios, at si Apollo ang 20:2) Espiritu ). Ito ang inukit na kataga upang ihayag ang • Ang aral na Trinidad ay ginagawa natin na ang Poong pananampalatayang trinidad ng paganong Roma. Sa karagdagan pa Maykapal (Ω) ay may tatlong isip47 (split personality), mula kay Mr. Cudworth, kaagapay ng ulat na ito ay sinabi : “ The tatlong damdamin 48 (puso) at tatlong pagkilos o kalagayan49. Greeks had a first God, and second God, and third God, and the • Ang aral na Trinidad ay isang haka-haka, sapagkat ito ay second was begotten by the first. And yet for all that they considered sumasalungat sa Katangian na ang Poong Maykapal Ω na all these one.” makapangyarihan sa lahat, ay nakakaranas ng walang kaayusan sa isip ( mental disorder50 ) kaya nagaganap ang Sa Platonic at Grecianong trinidad, ang unang persona ay paghihiwalay ng isip ( split personality )- Dios at pag-iisip ibinibilang na taga-panukala sa paglikha, ang ikalawang persona ay ng tao. kasamang manlilikha at gayon din ang ika-tatlong persona na • Sapagkat ang Tao-Dios na katangian ay hindi maaaring kaluluwa o espiritu ay sumasa ibabaw ng tubig at nagbigay buhay sa magsama sa isang kalagayan. Ang kalikasan nito ay kalaliman at sa lahat ng nilikha na kung inyong mapapansin ay mag- magkasalungat, halimbawa, Ang Poong Maykapal (Ω) ay katulad sa doktrinang Cristiano. walang kamatayan, walang pagbabago, walang hangganan , samantalang si Jesus -Anak ni Maria(υ) ay may kamatayan, Ang pinakamatandang aral at ang tunay na pinag-mulan ng nagbabago ng kalagayan , may hangganan at marami pang trinidad ay matatagpuan sa Brahmin , ito ay : “ Brahma, the Father iba. Ang dalawang katangiang ito ay kinakailangang or Supreme God , 2nd Vishnu, the incarnate Word and Creator, magkahiwalay at hindi magkasama, malibang may dalawang and 3rd Siva, the Spirit of God i.e. the Holy Spirit -” na ang mga Dios ang isa ay Poong Maykapal (Ω) at iba naman ay tao. katagang ito ay katapat din sa doktrinang Cristiano ng Trinindad, Datapwat salungat ito sa konsepto na ang Tunay na Dios ay datapwat dalawang libong taon ang kahigitan. iisang kalagayan lamang ( Monoteismo ). Bakit Nating Kailangang Manampalataya sa Kaisahan ng Poong Maykapal (Ω)? 47 Isip ng isang Makapangyarihan sa lahat, isip ng masunuring anak at pangkaraniwang nilalang at isip na tagapagsubaybay at naglilingkod sa nilalang. 48 • Sapagkat ang doktrina ng Trinidad ay salungat at taliwas sa Damdamin ng Manlilikha, damdamin bilang nilalang at nangangailangan ng tulong at tagapaglingkod. unang kautusan sa aklat ni Moises na sinasabing: “ Huwag 49 Kalagayan bilang Walang hanggan o Walang pasimula at walang katapusan, kalagayan bilang nilalang at namamatay, at tagapaglingkod. 50 Pabago-bago ng isip 14 13
 14. 14. Huwag tayong magmalabis sa ating pananampalataya, huwag tayong gagawa para sa atin ng mga aral na walang patnugot sa Poong Maykapal. Ang Trinidad kailanman ay hindi katanggap-tanggap, ang Kaisahan ng Allah ang malinis at dalisay na pananampalataya. Huwag natin dungisan ang ipinagkatiwalang aral sa atin ng mga Propeta. Ang Poong Maykapal- ang Allah ay iisa lamang, wala nang iba pa.Isang pananampalataya, isang aral at isang relihiyon ( daan ng buhay). Humingi tayo ng pagkalinga sa tanging Nag-iisang Poong Maykapal- Ang Allah. Siya ang Higit na Maawain, Ang Higit na Mahabagin. 14 14

×