Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Relihiyon Ng Allah

2,215 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

Relihiyon Ng Allah

  1. 1. Sa Ngalan ng Allah, Ang Lubos na Mahabagin, Ang Lubos na Maawain Ang Iglesiang Itinayo ni Jesu Cristo Ang Relihiyon ng Allah Kalikasan ang katibayan ng relihiyon ng Dios “ Sila ba ay naghahanap pa ng ibang relihiyon maliban sa Allah? Dapatwat masasaksihan na ang lahat ng nilikha sa mga langit at ibabaw ng Lupa ay kusang loob na nagpapatirapa sa Kanyang kalooban ( sa Islam) At sa Kanya sila’y muling magsisibalik.” ( Qur’an 3:83) PAANO NATIN MAKIKILALA ANG DIOS, KAHIT WALANG TAONG TAGAPAGTURO ? Sagot: Mga katibayan ng Kanyang nilikha ( Qur’an 2:164; Roma 1:19,20) “Verily, in the creation of the heavens and the earth, and in the alteration of night and day, and the ships which sail through the sea with that which Allah sends down from the sky and makes the earth alive therewith after its death, and the moving (living) creatures of all kinds that He has scattered therein, and in the veering of winds and clouds which are held between the sky and the earth, are indeed Ayat ( proofs, evidences, signs ) for the people of understanding.” Sa panahon ni Jesucristo ay winika niya na siya ay magtatayo ng iglesia ( Mateo 16:18 Gawa 20:28) “ ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; …” ILANG RELIHIYON ANG IPINANGARAL NG MGA PROPETA? Sagot : Iisang relihiyon lamang ang ipinangaral ng mga naunang Propeta ( 42:13; Santiago 1:27; 4:7) “He has ordained for you the same religion which He ordained for Noah, and that which We have revealed to you ( Oh Muhammad) and that which We ordained for Abraham, Moses and Jesus saying you should establish religion and make no divisions in it….” ( Qur’an 42:13) “ Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan…Pasakop nga kayo sa Dios.”( Santiago1:27;4:7) • Ang relihiyon ngayon ay pawang hinango sa katawagan ng mga pangalan ng tao, halimbawa ay Cristianismo mula kay Cristo, Buhhdismo, mula kay Gautama Buhddah; Confucianismo, mula kay Confucius, Judaismo mula sa amkan ni Juda sa timog Palestina at marami pang iba. • Sinabi ng Qur’an ang ganmito: “Ang relihiyon sa harapan ng Allah ay Islam. A “ ( 3:19 ) 1
  2. 2. ANO BA ANG IGLESIA NA ITINAYO NI JESUCRISTO, ITO BA AY RELIHIYON DIN? Kahulugan: mula sa salitang Griego na ekklesia , ek na ang ibig sabihin ay mula, o labas; at kaleo na ang ibig sabihin ay tinawag. Sa literal na kahulugan ang ibig sabihin ay tinawag na palabas upang magkatipon-tipon. Sa ibang salita ito’y kapulungan o pagtitipon. Ang Salitang Iglesia ay hindi tumutukoy sa pang-relihiyon lamang, lalo na sa panahon ni Jesucristo? 1. Sa Hebreo ay katumbas nito ang “ Qahal” ( Awit 22:22; Hebreo 2:12) 2. Mga halimbawa sa Lumang Tipan ( I Samuel 17:47 ) isinalin na Kapisanan at (Ezekiel 16:40) Pulutong 3. Ginamit ang Iglesia sa mga kaanib ni Demetrio, isang pinuno ng mga mamamayan sa Palestina ( Gawa 19:38-41), hindi sila mananampalataya. 4. May Kapulungan sa ilang ( desierto ) Gawa 7:38 Iglesia ng Gentil ( Roma 16:3) • Tungkol sa Iglesia ng Gentil o Gentil ay ganito ang sinabi ni Christian Weiss sa aklat na “ Are the Heathen Lost? pahina 12 : “ Bear in mind that the Gentils in the N.T. meant at that time exactly what the word heathen meants to us today. The Gnetiles, in addition to not being a Jews were people who did not have God’s revelation, who did not know the true God and worshipped images, idols and so forth.” 5. Pitong Iglesia ( Apocalipsis 2:1-3:22) 6. Pangkaraniwang pagtitipon ( social gathering ) Gawa 19:32,41 Kung gayon hindi natatangi ang salitang iglesi sa relihiyon lamang, lalo na sa Cristiansimo, sapagkat ito ay ginagamit din at tanyag sa mga Griegong Pagano, bago pa dumating si Jesus. Ngunit sila’y hindi mga Cristiano. Ang katumbas ng salitang Iglesia ay nasa Qur’an 62:9-11 “ O kayo na mga sumasampalataya Sa tuwing maririnig ang tawag Para sa panalangin sa araw ng Biyernes ( Ito ang araw ng pagtitipon ) Magmadali kayo na pumaroon upang alalahanin ang Allah At iwanan ninyo ang inyong mga kalakal, Kung lubos ninyo itong nauunawaan. “ Ang Iglesia o Kapulungan sa wikang Arabic Jumu’ah ( Pagtitipon-tipon ng Kapulungan). SI JESUS BA AY NAGTAYO NG IGLESIA ? Sagot : « At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. » Mateo 16 :18 2
  3. 3. ANO ANG PAGKAKAIBA NG KAHARIAN NG LANGIT O KAHARIAN NG DIOS ( Mateo 13:11; Marcos 9:11) AT IGLESIA NA BINANGGIT NI JESUCRISTO ? Sagot: Sa Smith Bible Dictionary pahina 117 ay ganito ang sinabi : “ In the gospel of St. Matthew the Church is spoken of no less than thirty six times as the kingdom ( Matthew 16:19,19) … From the gospel then we learn that Christ was about to establish his heavenly kingdom on earth, which was to substituted for the Jewish church and the kingdom now doomed to destruction.” ANO ANG NANGYARI SA KAHARIAN ? Sagot: Ibinigay sa isang bansa na magkakabunga : “Kaya nga sinasabi ko sa inyo Aalisin sa inyo ang kaharian ng Dios, at ibibigay sa isang bansang magkakabunga. At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog: datapwa’t sinomang kaniyang malagpakan ay pangangalating gaya ng alabok.” ( Mateo 21:43,44) ANO ANG DAHILAN BAKIT IBIBIGAY NI JESUS ANG KAHARIAN O IGLESIA SA ISANG BANSANG MAGKAKABUNGA? • Papasukin ng ganid na lubo at lilitaw ang masama sa loob ( Gawa 20:29,30 / Isaias 56:8-11) • Iniutos ni Jesus ang pagpasok ngunit, hindi maglalaon ay lalabas din upang makasumpong ng pastulan ( Juan 10:9) • Ang pastulan ay ang bayan ng Dios ( Awit 95:7; 100:3) • Ang Pastulan ay ang ilang ( Desert) Awit 65:12-13 • Upang pag-isahin sa kanila ang ibang tupa ( Juan 10:16) ALIN ITONG IBANG KAWAN NA PIPISANIN DIN NAMAN NI JESUS? • Ito ang Cedar at Nabaioth , ang angkan ng Arabo mula sa lahi ni Ismael ( Isaaias 60 : 7) • Si Ismael ay isang bansa na magkakabunga o malaking bansa ( Genesis 17:20 RSV) “ As for Ismael, I have heard you; behold, I will bless him and make him fruitful and multifly him exceedingly; he shall be the father of twelve princess, and I will make him a great nation.” SINO ITONG BATO NA PAGLILITAWAN NG MGA ANAK NI ABRAHAM? “ Kayo nag’y mangagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi: At huwag kayong mangagisip na sinasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama; sapagkat siansabi ko sa inyo, na mangyayaring makapagpalitaw ang Dios ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito.” SINO ITONG BATO NA TINUTUKOY NI JESUS NA PAGLILITAWAN NG MGA ANAK NI ABRAHAM? Sagot: • Ang bato na tinutukoy sa wikang Griego ay “ Petra” ( feminine gender), hindi si Pedro na sa wikang Griego ay “ Petros” ( masculine gender). • Ang salitang bato sa Arabic ay Hajar ( stone), walang iba kundi ang mga angkan ni Ismael, ang mga Arabo “ Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; ngunit ang anak sa babaeng Malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito’y may 3
  4. 4. lamang talinghaga : sapagkat ang mga babaeng ito’y dalawang tipan ; ang isa’y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkakaalipin , na ito’y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito’y katulad ng Jerusalem ngayon…” ( Galacia 4:23-26) • Ayon sa talababa ni Francis Weymouth sa kanyang New Testamnet pahina 443 ay ganito ang paliwanag: “ For the name … for Sinai is a mountain in Arabia; omitting Hajar. To this day the Arabs call Sinai Hajar.” MARAMING NAGSASABI NA ANG BATONG PINAGTAYUAN NG IGLESIA AY SI JESUS O KAYA’Y SI PEDRO. SINO SA KANILA ? Sagot : • Si Jesus ayon kay Pedro ay tinawag na bato, ngunit ginamit sa salitang Griego ang salitang “ litos” at ang pinagtayuan ng iglesia ay Petra hindi litos o Petros. ( I Pedro 2:4-8) ANG IGLESIA BANG ITO’Y MAY PANGALAN DAHIL SINABI NI JESUS AKING IGLESIA ? Sagot: • Si Jesus ay may bagong pangalan na hindi alam ninoman [ Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan nmg aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios., at ang aking sariling bagong pangalan.” Apocalipsis 3:12] • Ang Dios ang nagtatayo ng lahat ng bagay [ Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo; datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Dios. Hebreo 3:4] • Bagama’t sinabi ni Jesus na siya ay magtatayo ng iglesia, hindi ito pagtatayo na pansarili niya kundi katulong ng nag-utos sa kanya at pondasyon ng nagpatayo. [ Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok ; Efeso 2:20] Isang paghahalimbawa nito ay ang pagtatayo ng bahay, ang ehenyero ay maaaring magsasabi na siya ang nagtayo, gayon din ang mga karpentero, mason, kantero, steel man at marami pang iba. Hindi masasabi ng bawat isa na siya lang ang nagtayo, datapwat silang lahat ay kabilang sa nagtayo. Gayon din naman si Jesus ang nmagtatayo ng iglesia, kabilang dito ang mga apostol at ang tunay na may- ari ay ang Dios na nagpatayo. MAY PANGALAN BA ANG IGLESIA AT KANINO DAPAT TAYO KUMUHA NG PANGALAN ? Sagot: Sa Dios Ama tayo kukuha ng pangalan [ Na sa kaniya’y kumukuha ng pangalan ang bawa’t sangbahayan sa langit at sa lupa “ Efeso 3:15] KUNG SA DIOS KUMUKUHA NG PANGALAN, ANO ANG ITINANAWAG SA MGA MANANAMPALATAYA? 4
  5. 5. Sagot: • Sa kapayapaan tinawag tayo ng Dios [ … kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Dios.” I Corinto 7:15] • Sinabi sa Qur’an : “ This day have I perfected your religion for you completed My favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion.” (5:3) BAKIT KAPAYAPAAN ANG ITINAWAG SA IGLESIA O KATAWAN ( COLOSAS 3:15 EFESO 1:22,23) ? SAGOT: • Sapagkat Dios ang may gawa at sa kanya ito ( I Corinto 14:33) • Sapagkat ito ay kaharian ng Dios ( Roma 14:7) “ For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.” SINO ANG MAY GAWA NG KAPAYAPAAN NA ITINAWAG SA KANIYANG IGLESIA O KATAWAN? Sagot: • Ito ang kanyang walang hanggang tipan ( Ezekiel 37:26) • Ito ang ipinangaral ni Jesus ( Efeso 2:17) • Ito ang nilikha ng Dios sa mga labi ( Isaias 57 :19) ANO ANG ISLAM ? • Ito ay nangangahulugan ng pagpapasakop sa kalooban ng Poong maykapal. • Ito’y nagmula sa salitang Arabic na Salaam (Kapayapaan ), kaya kung batiin ni Jesus ang kanyang mga Alagad “ Ang Kapayapaan ay sumainyo “ ( As salaam u alaikom ). SA PANAHON NI ABRAHAM, ANO ANG ITINAWAG SA KANYANG BAYAN NA PINAGHAHARIAN NI MELQUESIDIC ? Sagot : • Si Melquesidic ay hari sa Salem ( Salaam), o hari ng Kapayapaan ( Hebreo 7 :1,2) • Ito rin ang Jerusalem (Tahanan ng Kapayaan) [Mateo 5: 35/ Awit 5 :2] • Ito rin ang kinalalagyan ng santuwaryo ( Awit 76 :2) ANO ANG NANGYARI SA SALEM O JERUSALEM NA SIYANG DATING BAYAN NG DIOS Sagot: Iniwang wasak “ Oh Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinusugo sa kaniya! Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, ay ayaw kayo! Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, Buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita, hanggang 5
  6. 6. sa inyong sabihin, Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. “ ( Mateo 23:37-39) KANINO NGAYON IBINIGAY ANG BAYAN O KAHARIAN NG DIOS ? Sagot: Sa isang bansang magkakabunga ( Mateo 21:43) • Itong kapayapan ay nasa ilang ( Ezekiel 34:25/ 37:26) • Ang ilang ay ang Arabia ( Jeremias 3:2 ) • Ang ilang ay bayang pinili ( Isaias 42:9-13; 43:19,20 ) Narito ang ilan sa mga taong nakamalas ng katotohanan, sila’y mula sa iba’t- ibang bansa o bayan na magbibigay ng patotoo ukol sa kanilang karanasan, nasaksihan at sa pamamagitan ng masusing pagsaliksik ay naliwanagan at namangha. Cat Stevens (Yosuf Islam), taga Britanya, kilala sa buong mundo bilang “pop singer” at yumakap sa Islam noong 1973 “ Hindi tama na hatulan ang Islam ayon sa nagawang masama ng ilang mga Muslim na lagi nating nasasaksihan sa mga palabas. Katulad nito ang paghatol sa isang sasakyan na hindi maganda kung ang nagmamaneho ay isang lasing at ibinangga niya ito sa bakod. Ang Islam ay isang gabay na pang araw-araw sa buhay ng sankatauhan- sa lahat ng bahagi ng kanyang pang- espirituwal, kaisipan at pangangatawan. Ngunit kailangan nating malaman ang pinanggagalingan ng mga alituntunin nito: Ang Qur’an at ang mga halimbawang ipinakita ng Prophet. Dito’y, makikita natin ang tunay na huwaran sa Islam.” Cassius Clay (Mohammad Ali), Isang boksengerong Americano at tatlong ulit na naging World Heavyweight Champion, yumakap sa Islam noong 1965 “ Ako’y nagkaroon ng maraming magagandang karanasan sa buhay. Datapwat ang aking naramdaman habang nakatayo sa Bundok ng Arafat sa panahon ng Hajj, ay ibang-iba. Naramdaman ko na ako’y umangat dahilan sa hindi maipaliwanag na pang-espirituwal na kapaligiran sa lugar na iyon na mahigit na isang milyon at kalahating mga nagtungo roon upang magsumamo sa Dios na patawarin ang kanilang mga kasalaan at makamtan nila ang Kanyang ipagkakaloob na biyaya. Ito ang pinakamasayang karanasan, na makita ang mga tao na may iba’t-ibang kulay; lahi at bansa, mga hari, pinuno ng mga bansa at pangkaraniwang tao mula sa mahihirap na bansa na nakasuot lamang ng dalawang putting tela na nagdarasal sa Dios na walang bahid ng pagmamataas o mababang kalagayan. Ito’y isang praktikal na kapahayagan ng konsepto ng pagkakapantay-pantay sa Islam (Al Madina” Jeddah, 15 July 1989) Mahatma K. Gandhi (Young India, 1924) “ … Ako’y higit na nahikayat na hindi ang sandata ang naging sanhi ng tagumpay sa Islam sa mga araw na yaon sa iba’t-ibang pamamaraan ng buhay. Ito’y dahilan sa payak na kahigpitan, ang nakakapawing mga aral ng propeta, ang maingat na pagtupad ng kanyang mga pangako, ang kanyang masigasig na katapatan sa kanyang mga kaibigan at mga tagasunod, sa kanyang katapangan, walang takot, ang kanyang lubos na pagtitiwala sa Dios at sa kanyang tapat na layunin. Ang mga ito, hindi ang Sandata na laging dala-dala nila at siyang nangingibabaw sa bawat kaguluhan.” Si Muhammad (saws) ay binigyan pansin na ang isa sa pinakalayunin ng kanyang mensahe ay magbigay ng panuntunan sa tamang asal at matinong ugali. Siya ay lagi nang matapat, matatag at makatarungan sa pagpapairal ng mga Banal na kautusan. Hindi kailanman siya nagsalita ng kasinungalingan kaninoman, bagkus siya 6
  7. 7. ay pinakamatapat at makatarungan. Siya’y laging kabalikat ng mga naaapi. Siya’y nagpakita ng katarungan sa lahat nang walang pagtatangi sa kaibigan man o kalaban. Siya’y napakabait sa mga bata, na bawat makita niya sa kanynag paglalakad ay binabati at tinatapik nang may pagmamahal. Siya ay labis na magalang at may pusong maawain. Hindi kailanman siya nagsalita ng malaswa o bumigkas ng anumang salita na masakit sa tainga. Bagaman siya’y mabini at tahimik siya’y may taglay na katapangan. Nang siya’y nakipaglaban sa mga kaaway ng Islam, nagpakita siya ng pambihirang katatagan, pagpupunyagi at kagitingan. Ang ugali ng Propeta ay napakapino at marangal na nakabibighani sa tao. Edward Gibbon (History of the Saracen Empire, London 1870) “ Ang pinakadakilang tagumpay ni Muhammad sa kanyang buhay ay nangyari dahilan sa lakas ng kanyang kagandahang asal na walang ginamit na sandata.” A.S. Tritton (Islam, London 1951 p. 21) “ Ang larawan ng isang kawal na Muslim bilang mananakop na hawak ang Sandata sa isang kamay at Qur’an sa kabilang kamay ay hindi lubos na katotohanan.” De Lacy O’ Leary (Islam at Crossroads, London, 1923 p. 8) “ Ang kasaysayan ay maliwanag, kung magkagayon, ang kathang isip na kasaysayan ukol sa isang panatikong Muslim, na sumusugod sa mga bansa at ipinipilit ( na tanggapin) ang Islam sa pamamagitan ng dahas ng sandata sa sinomang mga lahi na masasakop ay isang hindi kapani- paniwalang tinanggap na kathang isip na inulit-ulit ng mga mananalaysay.” K.S. Ramakrishna Rao (Mohammad the Prophet of Islam, Riyadh 1989 p.4) “ Ang suliranin ko sa pag-sulat nitong munting aklat ay napakadali sapagkat hindi na tayo ngayon basta tatanggap sa mga bagay ( walang katotohanan) na uri ng kasaysayan at hindi kailangan ng maraming panahon ang magugugol upang mahayag ang hindi tamang paglalahad sa Islam. Ang haka-haka na ang Islam at sandata …Ang panuntunan ng Islam ay “ walang sapilitan sa relihiyon ay kilalang-kilala.” James A. Michener (Islam, the Misunderstood Religion, Readers Digest (American Edition) May 1955) “ Walang ibang relihiyon sa kasaysayan ang napakabilis lumaganap katulad ng Islam… Ang Kanluran ay laganap ang paniniwala na ang pag-ahon ng relihiyong ito ay maaaring nangyari sa pamamagitan ng sandata. Datapwat walang sinomang makabagong mananalaysay ang tatanggap ng ganoong haka-haka, at ang Qur’an ay hayag na kinakatigan ang kalayaan ng budhi.” Lawrence E. Browne (The Prospects of Islam, London, 1944) “ Sa hindi sinasadya, Sa katotohanan, ang haka-hakang palasak na kumakalat na laganap sa mga aklat ng Cristiano na ang Muslim, kahit saan sila pumaroon ay pinipilit ang mga tao na tanggapin ang Islam sa pamamagitan ng sandata.” Robin Padilla (Abdul Aziz Padilla) Isang paala-ala mula kay Robin Padilla isang kilalang artista sa Pilipinas, yumakap sa Islam noong Enero 26 1996 “ Nais kong liwanagin ito. Lahat tayo ay ginagamit ang Islam para sa kabanalan. Ginagamit ko a n g I s la m u p a n g h in d i n a a k o m u lin g b u m a lik s a k u l u n g a n . G in a g a m it k o a n g I s la m u p a n g 7
  8. 8. mahalin ko ng higit ang aking asawa. Ginagamit ko ang Islam upang mahalin ko ang aking ina. W a la a k o n g ib a n g d a h ila n m a lib a n g g a m it in k o a n g I s la m p a ra s a k a b u t ih a n … S a a k in g m g a k a b a b a y a n a t s a m g a k a p a t id n a M u s lim , P u rih in a n g A lla h . T a y o n g la h a t a y m a g k a k a p a t id a t h in d i m a g k a a w a y … a t d o o n s a m g a n a g t a t a n o n g n g a k in g k a t a p a t a n t u n g k o l s a I s la m , a k o ’y humihingi ng paumanhin kung hindi kayo maniwala sa akin. Hindi ako pumasok sa Islam para lamang sa sarili kong kapakanan, o kaya’y may tinatanggap ako na anomang bagay. Sa kabilang b u h a y , d o o n t a y o m a k a k a t a n g g a p n g g a n t im p a la . B a g o n in y o a k o h a t u la n , t ig n a n m u n a n a t in a n g ating sariling kamalian. Inaasahan ko na tayo ay magkakaunawaan… Huwag kayong mag-isip n g m a s a m a , s a p a g k a t t a n g in g a n g A lla h la m a n g , A n g H ig it n a M a t a a s a n g m a y k a ra p a t a n g h u m a t o l. Kung ikaw ay may bukas na kaisipan, inaanyayahan ka namin na makipag- ugnayan sa mga pagtitipon na ang tinatalakay ay ukol sa kabutihan ng buhay at kaluluwa ayon sa itinuturo ng Islam. Huwag kaagad maniwala sa mga haka-haka at sabi-sabi ng mga taong naninira. Magtanong sa mga tagapagturo ng Islam huwag kanino man kung sila’y walang karapan ay may hindi magandang layunin. Tumawag at makipag-ugnayan Qatar Center for the Presentation of Islam (QCPI) Tel. # 4607418 at 5359210 o magsadya sa aming tanggapan malapit sa Souq Asiery 8

×