Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Double Kruz

5,634 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Double Kruz

 1. 1. DOUBLE KRUS ! (Si Jesus ba ay Buhay o Nabuhay ?) ( balangkas at tinipon ni cris ‘isa’ biago ) Si Jesus -Anak ni Maria ba ay namatay at muling nabuhay ? Ito ba ang batayan upang ibilang siya na kapantay ng Poong Maykapal ? Halos lahat ng mga pinuno ng Simbahan at iba’t-ibang sekta na naniniwla sa pagka-Dios ni Jesus -Anak ni Maria ay ginagamit ang bagay na ito upang patunayan na si Jesus -Anak ni Maria ang Tunay na Dios. ANG TANDA NG KRUS Ayon sa paniniwala, si Jesus ay inako ang ating mga nagawang kasalanan, binayaran niya ito sa halip na tayo ang parusahan. Ang kanyang kamatayan sa krus ang naging paraan upang tayo ay matubos . Kaya nga, ang Krus ay naging tanda ng DOUBLE KRUS ! pagkaligtas ng buong sanlibutan at naging simbolo ng pananampalataya ng Simbahan. Ito ba ay katotohanan ? Saan talaga galing ang ganitong uri ng paniniwala ? Maniwala kayo o hindi ang bagay na ito ay naihalo sa Simbahan mula sa kulto ng Paganismo. Sa katotohanan, ang krus ay ginagamit na maraming siglo bago pa si Jesus-anak ni Maria umiral. Ito ay inamin ni Rev. Alexander Hislop, sinabi niya : “ The same sign of the cross that Rome now worship was used in the Babylonians Mysteries was applied by Si Jesus ba ay Nabuhay o Buhay? Paganism … that which is now called the christian cross was originally no balangkas at tinipon ni isa "cris" biago Christian at all, was the mystic Tau of the Chaldean and Egypt- the true original form of the letter T- the initial of the name of Tammuz. And traces of it may be seen in the fancy ornaments of Rebo, showing that it was already in used as early as the fifteenth century before the christain era.”1 1 Two Babylon, pahina 197, 199 1
 2. 2. Ang krus bilang simbolo ng kamatayan at muling pagkabuhay ni maliban ( silay gumawa ng ) haka-haka lamang. Wala talagang Jesus, daan-daang taon na ang nakaraan bago pa pinagtangkaang patayin si nakakaalam kung napatay siya. Sa katotohanan, kinuha siya ng Allah sa Jesus-anak ni Maria ay ginagamit na at pinagpipitagan ng mga Pagano. Kanya. Ang Allah ay higit na Makapangyarihan, at Higit na Marunong !”3 Sa loob ng Biblia ay matatagpuan natin ang mga pira-pirasong SINO ANG NAIPAKO SA KRUS ? talata na ang sinasabi ng Qur’an ay katotohanan. Halimbawa, si Pedro ay Sa mga naunang siglo, may mga sekta ng Cristiano na iba-iba ang nagpahayag ng kakaibang anyo ng kamatayan anya ni Jesus. Sa Mga Gawa pananaw ukol sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus -Anak ni Maria. 5:30 ay sinabi : “ Ibinangon ng Dios ng ating mga magulang si Jesus, na Katulad halimbawa ng Basilidians naniniwala na ang naipako sa krus ay siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy.” Ang Classical hindi si Jesus -Anak ni Maria kundi may naipalit sa kanya, ang Docetae2 na Griego ay ginamit ang salitang “ stauros ” (σταυρόν). Ang salitang ito ay naniniwala na si Jesus -Anak ni Maria ay walang pisikal o natural na ay isinasalin ng Cross o krus sa Bagong Tipan. Sa katotohanan, ang katawan kundi isang multo ( phantom ) lamang at ang kanyang pagkapako salitang Latin na crux ay nangangahulugan ng “ TULOS ” na kung saan sa krus ay guni-guni lamang. Ang Evangelio ng Marcionate ( noong ang salitang krus dito nagmula , kung gayon ang salitang krus ay hindi 138 A.D.) ay ipinag-kakaila na si Jesus -Anak ni Maria ay hindi isinilang, magka-ikis na kahoy. Ang stauros ay hindi kumakatawan sa magka-ikis na ngunit nagpapakita lamang siya sa anyong tao. Gayon din ang Evagelio ni kahoy kundi “ isang tuwid na tulos”, dito anya si Jesus ibinitin- sa punong Bernabe, ay inilahad na hindi si Jesus -Anak ni Maria ang naipako sa krus kahoy. Sinabi pa rin sa Deutronomio 21:22 “ Kung ang isang lalake ay kundi ibang tao na napagkamalang si Jesus -Anak ni Maria dahil kamukha magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan, at siya’y patayin, at niya. Sa mga balunbon ng Gnostico mula sa Nag Hammadi scrolls, ang iyong ibitin siya sa isang punong kahoy.” Ang bahaging ito sa Lumang Apocalipsis ni Pedro at Ikalawang Sulat ng Dakilang si Seth ay Tipan ay sinipi ni Pablo at ikinapit sa kamatayan ni kay Jesu-Cristo4 . sinasabi na hindi si Jesus -Anak ni Maria ang kanilang naipako kundi iba. Kung gayon ang Cross o krus ay walang kinalaman sa kamatayang Ngunit sa panahon natin ngayon, ang tinatanggap at pinaniniwalaan ng ipinataw nila kay Jesus. Isang malaking pagkakamali na ang magka-ikis na Simbahan ay ang mga bagay na sinabi ni Pablo at Canonikong apat na anyo mula sa simbolo ng mga pagano ang ikakapit natin sa ipinataw na evangelio at ito na rin ang naging batayan na si Jesus -Anak ni Maria ay kamatayan kay Jesus. Ang krus ay simbolo ng mga dios-diosang pagano. Tunay na Dios. Hindi ito simbolo ng kamatayan o pagkabuhay na maguli ni Jesu- Ang Qur’an ay tinalakay ang bagay na ito na lubos na Cristo.Sinabi nI Woodrow ang ganito : “ Maraming panahon ang lumipas pinagtatalunan ng mga naunang Cristiano. Ganito ang sinabi sa pahayag : sa Italya, bago pa ang tao nakatuklas ng sining ng sibilisasyon, sila’y “ at gayon din sa kanilang ipinagmamalaki at sinasabi : ‘ Napatay namin naniniwala na sa krus bilang simbolo ng relihiyon. Ito ay itinuturing na ang Sugo ng Allah- ang Cristo-Jesus anak ni Maria ! ( Datapwat , sa pananggalang at inilalagay nila sa mga libingan ( katulad ng ginagawa katotohanan ), hindi nila napatay o naipako man sa krus, bagaman natin sa sementeryo 5). Noong 46 BC, ang barya (kuwalta) ng Roma ay inaakala nila na nagawa nila ito. Ang mga hindi umaayon ukol sa may nakalarawan ni Jupiter na may hawak na mahabang tungkod na sa nangyaring ito ay nag-aalinlangan; wala silang kaalam—alam ukol dito 3 Qur’an 4:157-158 4 Galacia 3:13 “sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy.” 2 5 isang sekta ng Gnostico Dagdag ng may akda 2
 3. 3. dulo nito ay may krus. Ang mga birheng Vistal ng paganismo sa Roma ay mystery teaching, born of a virgin, died with wound in his side and, after may nakasout na krus sa kanilang kuwentas, katulad din ng mga Madre sa three days rose from his tomb, leaving it vacant with the rock at the Romano Catholiko ngayon. Ang mga Griego ay may mga larawan ng krus entrance rolled aside... certain aspects of Tammuz story were grafted on to na nakatali sa kanilang nuo ukol sa kanilang dios na katulad din ni Jesus’ biolography, Bethlehem was also the ancient center of Tammuz Tammuz ng Babylonia. Si Porcelli ay binanggit na si Isis ay ipinakitang cult, Mithraism is akin too the most christian tradition. Mithra was said to may krus sa kaniyang nuo. Ang mga pari nila ay dinadala ito sa kanilang have been born in a cave or a grotto, where shepherds visited him and mga prosisyon tungo sa kanilang mga pagsamba sa kaniya. Ang Templo ni offered him with gifts “. Sa karagdagan hindi lamang si Jesus-anak ni Serapis sa Alexandria ay napapaligiran ng krus. Ang Templo ng Sphnix Maria ang naipako sa krus (?), mayroong pang 15 Cristo ang naipako. nang ito ay mahalungkat ay natagpuang hugis krus. Ang Tanda ng hugis Tignan natin ang mga sumusunod: krus ay daladala ng mga Persiano sa panahon ng kanilang pakikipagdigma kay Alexander the Great ( BC 335). Ang krus ay ginamit [Jesus- Nazareth na bilang simbolo ng mga naunang nanirahan sa Timog America noong Khrisna- India unang panahon. Ang mga bagong panganak na bata ay nilalagyan ng Sakia-India pananggaling na ito laban sa masamang espiritu. …”6 Kung gayon ang Iva- Nepal krus bago pa si Jesus ay laganap na at ito banal , simbolo ng paganismo Indra-Tibet hindi ng Cristianismo. Mithra-Persia Tammuz-Babylonia MARAMING CRISTO ANG NAGBAYAD Criti-Chaldea NG ATING KASALANAN ? Attis-Phrygia Baili-Orissa Si Jesus -Anak ni Maria lang ba ang namatay (ipagpalagay lang Thules- Egypt natin ) at muling nabuhay ? Sinabi nina Baigent, Leigh at Lincoln 7ang Orantes-Egypt ganito : “Paul is a rival and adversary to Judaism. He was fused with Witoba of the- Telingonese Greco-Roman thought, with pagan traditions, with elements from a Odin-Scandinavia number of mystery schools. He established a sect to compete with the Hesus-the Druids religions of Syria, Phoenicia, Asia Minor, Greece,, Egypt, the whole of the Quetzalcoalt-Mexico]*8 Miditteranean world and the Roman empire. Paul must raised Jesus into Sino ngayon ang tunay na Tagapagligtas sa ating mga the degree of godhood parallel to the several deities in that region-such as Tammuz, the god of the Sumerian and Phoenician, popular in nagawang kasalanan, lalabas napakarami nila. Sino nga ba ? Mamili ka sa kanila !!! Wala dahil sinabi mismo ni Jesus: “ Datapwat kung 6 pahina 51, Bablonian Mystery Religion. 7 8 Messianic Legacy ibid Deception and Myths of the Bible, Llyod Gramaham, 3
 4. 4. nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at Elias; at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kaniya, at siya’y muling hindi hain.”9 nabuhay.”11 Si Eliseo, ay nagpanumbalik sa buhay ng bata na sa panahon natin ngayon ay ang pangunahing panlunas ( First Aid ) : “ At nang si NAPAKARAMING RESURRECTION ? Eliseo ay dumating sa bahay, narito, ang bata’y patay, at nakahiga sa kaniyang higaan. Siya’y pumasok nga at sinarhan ang pintuan sa kanilang Sinabi sa isang lathalain : “ … without the resurrection ( of Jesus), dalawa, at dumalangin sa Panginoon. At siya’y sumampa, at dumapa sa the christian faith is nothing but a pile of rubble.”10 Totoo bang si Jesus - ibabaw ng bata, at idinikit ang kaniyang bibig sa bibig niya, at ang Anak ni Maria ay nagbangon sa libingan ? Maraming bagay ang dapat kaniyang mga mata sa mga mata niya, at ang kaniyang mga kamay sa mga muna nating maunawaan ukol sa tinatawag na pagkabuhay na muli kamay niya: at siya’y dumapa sa kaniya; at ang laman ng bata ay uminit. (Resurrection ) ni Jesus -Anak ni Maria. Marami sa mga dalubhasa sa Nang magkagayo’y bumalik siya, at lumakad sa bahay na paroot parito na panahon natin ngayon ang hindi tumatanggap na ang karanasan ni Jesus - minsan; at sumampa, at dumapa sa ibabaw niya: at ang bata’y nagbahing Anak ni Maria ay hindi resurrection kundi resuscitation. Ang pahayag na makapito, at idinilat ng bata ang kaniyang mga mata.”12 Ano ang ito ay batay sa makabagong antas ng kaalaman at kagamitan kung ano maitatawag natin sa tagpong ito ? Resurrection ? Ang Jerusalem Bible talaga ang nangyari sa tagpong yaon. Ayon sa Philippine Daily Inquirer, ay inilalagay ang tagpong ito sa resurrection. Kung resurrection nasaan na (PDI) April 1991 pahina 3, iniulat ng retiradong Manggagamot na si ngayon sila ? Alalahanin natin kung ito’y resurrection hindi na sila muling Trevor Llyod Davies at ang kanyang asawang Theologo na si Margaret makakaranas ng kamatayan, at gayon din hindi si Jesus ang unang bunga Davies na ang karanasan ni Jesus -Anak ni Maria ay resuscitation. Sinabi nito may nauna sa kanya. Sa Biblia, anomang bagay na katulad sa tagpong nila : “ was shock and hypotensive and lost conciousness because of ito ay tinatawag nilang resurrection. Ang Resurrection ay may maraming dimisnished blood supply to the brain … His ashen skin and immobality pinapatungkulan katulad ng Resuscitation, Out-of-Body Experience were mistaken for death and thre is no doubt that bystanders believed he ( OBE ), Near Death Experience (NED) at Pagkabuhay na Maguli sa a was dead…Christ weakened by flogging, collapse early on the cross. His Panahon ng Paghuhukom o Huling Araw, magkakapareho lamang ang heart-beat and breathing would have fallen to undetectable levels,… salitang ginagamit - Resurrection. Ang naganap sa panahon ni Elias at Oxygen supply to the brain remained minimal but above a critical level Lazarus13 ay OBE sapagkat ibinalik ang kaluluwa; sa Tagpo naman ni until the circulation was restored when he was taken down from the cross Eliseo ay Resuscitation sapagkat ito’y ginamitan ng pangunahing lunas and land on the ground. ” Sa karagdagan pa, dapat nating maunawaan na ( First Aid ). Sa panahon natin ngayon, ang mga bagay na ito ay noong unang panahon ang salitang pagbangon sa mga patay ay mga pinagbubuklod- buklod na, kung anong uri ang pagkabuhay na maguli.- ekspresyong na ginagamit din sa mga nawalan ng buhay ngunit muli itong OBE, Resuscitation, Resurrection ( sa Araw ng Paghuhukom ) at pati bumalik o tinatawag na resuscitation. Ang tagpong ito ay makikita natin sa na ang mga tinatawag na clinically dead o Near Death Experience Lumang Tipan katulad ni Elias : “ At dininig ng Panginoon ang tinig ni (NDE ). Ang iba naman ay ginagamit lamang ang dalawang salita - 11 I Hari 17:22 9 12 Mateo 12:7, hain ( sacrifice ) 2 Hari 4:32-35 10 13 Moody Magazine, April 1984 p. 8 Juan 11:1-44, marami pang tagpo sa Biblia ang ganitong uri ng pagkaganap. 4
 5. 5. Resuscitation at Resurrection. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito ? certainty of the after life …”16 Ang mga Dalubhasa sa di pangkaraniwang Sinabi ni R.B. Thieme Jr. : “ … a resurrection and resuscitation are two bagay na ito ay ipinapaliwanag nila na ang taong nakaranas nito ay hindi entirely different things in resuscitation a dead person is restored to life talagang namatay (clinically dead) kundi nakaranas ng resuscitated. but will subsequently die again; in resurrection , a person recieves a (new) body, which is never subject to death.”14 Ano ngayon ang maitatawag ANG QUR’AN , OBE, NDE AT RESUSCITATION natin sa mga bagay na nakatala sa Biblia katulad kay Lazarus, bata na binuhay ni Eliseo at Elias, mga namatay na binuhay ng mga apostol. Ang Kaluluwa o Espiritu ng tao ay naalis na sa katawan ngunit Hanggang sa panahon natin ngayon ay marami pa ang nakakaranas ng mga muling naibalik. Ang Qur’an ay nagsabi ng ganito : “ It is Allah who takes bagay na ito katulad ni “ Susan Montiveros, 28, isang elementary teacher, the soul ( of men) at death and those that die not ( He takes) during their “ declare clinically dead by his attending physicians. But surprise of the sleep, those on whom he has passed the decree of death, He keeps back ( surprises, she rose back to life five hours later…” ito ang ulat ng People’s from returning) to life: but the rest, He sends ( to their bodies) for a term Tnight pahina 16, ika-lima ng Octobre 1999. Sa Karagdan pa, noong appointed; Verily in this are signs for those who reflects”17 Sa paliwanag 1903: “ New York: Dr. Robert C. Kemp, a physician of refute in this city, ni Yosuf Ali bilang 4308 ay sinabi niya : “ Ang Pagtulog ay kakambal ng declares as a result of a series of remarkable expirements that the kamatayan, ang ating mga kaluluwa ay panandaling naaalis sa resuscitation of persons after death, under certain conditions, can be pagkakakulong sa ating mga laman. Ang Poong Maykapal ay kinukuha ito accomplished. He described his method thus : “ The method is to make a na panandali. At katulad ng iba, tayo’y mamamatay na mapayapa sa small incision between two ribs and thrust in two fingers until they both pagkakatulog, ang ating kaluluwa ay hindi babalik sa ating katawang touch the heart. The heart is then pressed againts the ribs, giving it the laman, at pagkatapos nito ay maaagnas at mamamatay. Kung tayo ay motion of a natural heart. At the same time respiration is included by may natitira pang panahon upang mabuhay upang ganapin ang mga means of a pump.”15 Sa Pang-Agham na pag-aaral ( Scientifically ) at bagay na itinadhana ng Poong Maykapal, ang ating kaluluwa ay muling Malayang Pag-aaral sa Pangkaisipan ( Parapsychology ) , sa kanilang bumabalik sa ating katawan at muling manunumbalik ang ating mga mahabang panahon ng karanasan , pag-susuri at natipong mga ulat sa mga gawain sa buhay na ito.” naganap na katulad nito, libo-libong OBE at NDE ang naitala nila. Ang di Sa mga bagay na ito, tayo ngayon ay makapagtatanong, Anong pangkaraniwang bagay na ito ay napakahirap ipaliwanag ng Agham. uri ng pagkabuhay na maguli ang naranasan ni Jesus -Anak ni Maria ? Si Sinabi ni Rusty Wright: “ This out-of-body experience have become Rusty Wright sa kanyang mga tinipong katibayan ukol sa pagkabuhay na increasingly popular topic for books and articles. A quick glance at the maguli ay naniniwala na ito ay tinatawag ding OBE, sinabi niya : “ Jesus media reports shown near death experience is mounting … OBE’s are are Christ succesfully predicted his out-of-body experience.”18 Datapwa’t not really new. Infact ,there are a number of them or stories about them in ayaw niyang ilagay ito sa tinatawag na resuscitation kundi resurrection. history… often people who had, out-of-body experience report a new 16 The Other Side Of Life, mga pahina 2, 3, 70 14 17 Levitical Offering p. 48 Qur’an al Zumar 39:42 15 18 International Heral Tribune, New York, Tuesday, May 13, 2003 p. 6 ibid. p. 89 5
 6. 6. Sinabi niya : “ It was a dramatic resurrection.”19 Kung ang naganap kay tingnan; sapagkat ang isang espiritu’y walang laman at mga buto, na Jesus -Anak ni Maria ay resurrection, anong uri ng katawan mayroon ang gaya ng inyong nakikita na nasa akin.”24 Kung gayon hindi resurrected nakaranas ng resurrection? body si Jesus, sapagkat hindi pa siya Espiritu na katulad ng mga angel. Sinabi mismo ni Pablo na maraming uri ng katawan, at ang resurrected ANONG URI NG KATAWAN body ay may bagong katawan o katawang ukol sa espiritu 25 na iba kaysa ANG RESURRECTED BODY ? sa katawang panlupa. May bago bang katawan si Jesus -Anak ni Maria ? Sa muli, ang pagsisiyasat ni T.C. Hammond ay nagpahayag siya ng ganito Sa bahaging ito ay tatalakayin natin na ang tinutukoy nating : His body was not only real, but was the same body which had been resurrection ay ang paglalarawan ng Biblia ukol sa katawan na tinalakay entombed .. He fortook of food, though whether of necessary is not ni Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga Corinto ( 15:35-58) dahil ito clear.”26 Kung gayon hindi nagbago ang katawan ni Jesus, iyon pa rin ang ang uri ng resurrection na pinaniniwalaan ng simbahan ukol kay Jesus: dati niyang katawan- hindi pa resurrected body. Kung si Jesus -Anak ni “… tayong lahat ay babaguhin…walang kasiraan, at tayo’y … Maria ay nagpakita sa mga babae at kanyang mga disipulo na ang katawan babaguhin… walang kamatayan.” 20 Sa karagdagan, sinabi ni T.C. ay hindi nagbago ( sapagkat makat pa rin ang kanyang sugat ) bago siya Hammond, isang Theologo : “ the resurrection body possesed certain ipinasok sa kuweba, Ano ngayon ang kalagayan nya ? Siya ay buhay characteristics which are not true to our bodies. For example, it was not ( Alive ) at walang resurrection kundi resuscitated. restricted and impeled by external matter to the same extend as our present bodies…”21 Sa muli ay nagpahayag si Jesus -Anak ni Maria ukol Dalawang Uri ng Pagkabuhay na maguli sa katawan ng isang resurrection body, sinabi niya : “at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin: 1. Pangkaraniwang Pagkabuhay na Maguli sa Panlupa. Sapagkat hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagkat kahalintulad na sila ng mga angel;22 Ano ang kalagayan ng Anghel ? Sila’y pawang Ang karanasan ni Jesus at ni Lazarus at ng iba pa na naitala sa mga Espiritu23 Kung gayon ang katawan ng isang resurrected ay walang Biblia ay hindi natin maiihiwalay sa tinatawag ngayong OBE at NDE. Ito pagnanasa sa pakikipagtalik, hindi nagugutom at anomang bagay na nasa rin ang ginamit ni Jesus na kataga nang si Lazarus ay patay- sinabi ni Jesus daigdig na ito, sapagkat sila’y tulad sa isang angel. Ang mga bagay bang natutulog si Lazaro ( John 11:11-14). Marami sa mga disipulo at apostol ni ito ay taglay ni Jesus -Anak ni Maria ? Sinabi ni Jesus -Anak ni Maria Jesus ay hindi nauunawaan ang kung ano ang sinabi ni Jesus na ang ganito matapos siyang ilibing at nagbangon : “ Tingnan ninyo ang magbabangon sa mga patay27, o kaya’y ang mga ganitong uri ng di aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at pangkaraniwang pangyayari ay ginagamitan nila ng iisang pananalita- nagbangon sa mga patay o kaya’y pagkabuhay na maguli. Kaya nga, sa 19 ibid. p. 89 20 24 mga talata 51-53 Lucas 24:39 21 25 Understanding Be Men p. 110 I Corinto 15:42-44 22 26 Lucas 20:35-36 ibid. p. 110 ihambing sa Juan 2):9-15 23 27 Hebreo 1:13,14 Marcos 9:9-10 6
 7. 7. mga ulat sa loob ng Biblia ay hindi pinagbubukod nila ang salitang kaniyang tiyahin, Maria na asawa ni Cleopas at Maria Magdalena ay pagkabuhay na maguli o pagbangon sa mga patay na katumbas umalis na bago pa man anya (daw) siya nalagutan ng hininga.34 At gayon ngayon ng OBE, NDE at Resuscitation.28 Ngayon na lamang ito din naman ang mga sumulat ng evangelio katulad ni Mateo35, Marcos36 , napapagbukod-bukod dahil sa pagtaas ng kaalaman at medisinang Lucas37 at Juan 38 ay mga hindi mga saksi sa kanyang kamatayan. Sa impormasyon. Ang bahagi ng pagkabuhay na maguli ni Jesus sa mga patay Halley’s Bible Handbook ay sinabi ang ganito ukol sa ulat ng ay isang anino29 lamang ng Makalangit na Pagkabuhay na maguli. Ang pagkabuhay ni Jesus -Anak ni Maria : “ It is not easy to harmonize into a karanasan niya ay walang pagkakaiba sa mga nabuhay na maguli na connected consecutive story the fragmentary records of the four gospels nakatala sa Biblia na ating natalakay na. about the resurrection of Jesus.39 Ibinatay nila ang kanilang mga ulat ayon sa mga sabi-sabi o tsismis 40 Ang maaaring pinakasaksi ay ang kawal 2. Maka -Langit na Pagkabuhay na Maguli sa huling araw. ( senturion) , ngunit iniwasang baliin ang kanyang buto dahil anya sa pagkakaalam na siya ay patay na.41 Sa ulat ng evangelio, ang mga babae Nang sinabi ni Jesus na ang kapatid ni Marta na si Lazarus ay ay pinaka-saksi kung ano talaga ang nangyari sa libingan, sila ang unang magbabangon uli ang pagkakaunawa at pinaniniwalaan ni Marta na si nagpunta sa libingan, ngunit sa Batas ng mga Judio ito’y mahinang Lazarus ay magbabangon na muli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw katibayan. Sinabi ni Josh Mc Dowell ang ganito : “ Woman saw him first , ito ang pagkabuhay na maguli sa araw ng Paghuhukom o makalangit na … according to Jewish principles of legal evidence, however women were pagkabuhay na maguli.30 Ang Makalangit na Pagkabuhay na maguli ay invalid witnesses. They did not have a right to give testimony in a court nahahati pa rin sa dalawa, Una ay pagkabuhay na maguli sa buhay,31na law.” 42 Sa I Corinto 15:5-8,27, ay iniulat ni Pablo ang mga nakakita kay sila’y katulad na ng mga angel at tinatawag din itong pagkabuhay na Jesus -Anak ni Maria, una si Cephas ikalawa ang 12, na sumasalungat sa maguli ng mga ganap (just). Ang ikalawa ay Pagkabuhay na maguli sa apat na evagelio na sinasabing ang babae ang unang nakakita. At sa Paghuhukom para sa masama.32 karagdagan pa nga, ang Marcos 16: 9-2143 ay natuksang wala sa pinakamainam na sipi ng balunbon at idinagdag lamang. Ito’y nagbibigay SINABI NG BIBLIA NA SIYA AY PATAY. I 34 Juan 19:25-27 35 Alalahanin natin na bago ipinako si Jesus -Anak ni Maria ang mga 27:50 36 15:37 disipulo niya ay iniwan siya 33, at gayon naman ang kaniyang ina at 37 23:46 38 19:30 28 39 2 Hari 4:32-35; I Hari 17:22; Juan 11:23-24 p. 443 29 40 Hebreo 8:5 ; 10:1 Lucas 1:1-2 30 41 Juan 11:23-24 Juan 19:32-33, ang kaugalian ng mga Romano ay binabali ang buto ng 31 Juan 5:28-29; Lucas 20:36; 14:14 sinomang hinatulan na maipako sa kahoy upang mabilis ang kamatayan. 32 42 Apocalipsis 20:5-15 The Resurrection Factor, Campus Crusade For Christ, 1981 33 43 Marcos 14:50 Isang bahagi sa Biblia, na isilaysay ang pagkabuhay ng muli ni Jesus. 7
 8. 8. lamang ng panibago pang suliranin ukol sa pagkabuhay ni Jesus -Anak ni ANAESTHETIC. Ang halamang ito ay matatagpuan natin sa Palestina at Maria. 44 Ang isa sa nakatagong katibayan na si Jesus -Anak ni Maria ay Mesopotamia. Si Dr. Richardson sa kanyang 10 Panayam (Lectures) Ukol Buhay, ay makikita natin sa ulat ng apat na evangelio, nang si Jose at sa Alcohol, 188148 ay sumasang-ayon sa epekto nito, lalo na kapag may Nicodemo ay hiningi ang katawan ni Jesus -Anak ni Maria, ay ginamit halong mirra at Apdo (gall)- isang uri ng halamang berry na ginagamit din niya ang salitang “ soma” (σωµα)- isang salita na ang tinutukoy ay buhay bilang ANAESTHETIC, upang hindi maramdaman ang paghihirap ng na katawan. Hindi ginamit ang salitang “ ptoma (πτωµα)” na ang ibig isang tao na ipinako sa Tulos. Kaya nga, napagkamalan siya na nalagutan sabihin ay bangkay.45 ng hininga matapos siyang painumin nito.( Mateo 27: 34, 48; Marcos 23:,36). Ang Tahimik na ginampanan ng Senturion bilang dagling naging ANG SENTURION-DAGLING alagad ay malaking bahagi ng pagkaligtas ni Jesus. NAGING ALAGAD NI JESUS Datapwat nang tinanong ni Pilato sa senturion kung malaon nang Ang senturion46 ay may malaking bahagi sa kaligtasan sa patay si Jesus ay mapupuna natin na ang senturion ay pinagtatakpan ang kamatayang hatol kay Jesus. Siya ang susi sa pagkakaakalang si Jesus ay tunay na kalagayan ni Jesus, dahil ginamit na ang salitang ptoma (πτωµα) tila baga patay na. Ang dahilan ng kaligtasan ni Jesus ay makikita natin sa at sumang-ayon siya na malaon nang patay si Jesus, na sa katotohanan ay tahimik na galaw ng Senturion nang siya ay sumampalataya kay Jesus. di pa matagal.49 Ang mga kawal, lalo na ang senturion ay bihasa sa Sinabi niya “ Katotohanan ang taong ito ay Anak ng Dios o taong pagpatay, alam nila ang tunay na kalagayan ng nalalagutan ng hininga at matuwid. (Marcos 15:39; Lucas 23:47). Ano ang mga bahagi kung bakit si hindi ganoon kadali ang kamatayan ng isang ibinibitin sa punong kahoy Jesus ay tila baga patay na. Una, bago sa pag-aakalang siya’y nalagutan na na ilang oras lamang na ayon sa mga dalubhasa ito’y inaabot apat ng hininga ay pina-inom si Jesus ng alak47 na may halong mirra at apdo. hanggang anim na araw. Ganito ang sinabi sa Smith Bible Dictionary : “ Ang kaugalian ng Romano ukol sa mga ipinapako sa tulos upang The crucified was watched according to their custom of four soldiers with makayanan ang matagal na pahirap dito bago mamatay ay binibigyan ng the Centurion, whose office was to prevent stealing of the body. This was alak. Ang alak na ito ay hindi mula sa katas ng ubas, datapwat mula sa necessary from the lingering character of death, which sometimes not halamang tinatawag na MANDRAKE. Ito ay ginagamit bilang supervene even for three days.”50 Sinabi pa rin sa Halley’s Bible NARKOTIKO ( Narcotis) na nagiging sanhi ng pagkatulog o bilang Handbook : “ the death, usually followed in to four to six days.” Bukod dito ay alam natin na siya ay madaling sumampalataya na si Jesus ay isang 44 Tignan din ang ulat ukol sa mga Obispo ng Englatera sa pahina taong matuwid o anak ng Dios, kaya iingatan niyang si Jesus ay 45 Mateo 27:58-59; Lucas 23:52; Marcos 15:43 ; Juan 19:38-40; ang Biblia, PBS maparusahan ng kamatayan na hindi nauukol para sa kaniya.51 Makikita pa ay isinalin ang “ soma” (σωµα) ng bangkay, na dapat ay katawan (may rin natin ang magandang bagay na nais ng Senturion na iligtas si Jesus, na buhay). hindi niya binali ang kaniyang buto upang mapadali at seguradong siya’y 46 Isang opisyal kumandante ng hukbong Roma noong unang panahon na sa 48 ngayon ay katumbas ng Kapitan. Smith Bible Dictionary ( Mandrake ) 47 49 Sa Juan 19:29 ay isinalin “suka” sapagkat ito’y maasim. Sa RSV at KJV ay Marcos 15:45 “ 50 wine ang pagkakasalin. ( Mesianic Legacy, Aid to Bible Understanding, Halley’s Bible Handbook,Smith Bible Dictionary p. 130 51 Watchtower; Halley’s Bible Handbook,Smith Bible Dictionary. Marcos 15:39; Lucas 23:47 8
 9. 9. patay. Sa karagdagan pa, ating mababasa sa Juan 19:34 na ang tagiliran ni symtoms of such transcient state as coma, cycope, and trance are closely Jesus ay inulos ng sibat ng kawal ang kaniyang tagiliran at lumabas ang similar to the signs of death.”54 Sa karagdagan pa, sinabi pa rin ni Rusty dugo at tubig ito’y naganap nang sinabing siya’y patay na. Ang tubig at Wright : “ There is still a great debate in medical circles over how to dugo ay nagpapakita na siya’y buhay pa. Ang isang tao sa sandaling wala determine the actual time of death. For a long time, doctors used the nang buhay ang dugo ay hindi dumadaloy sa katawan at ito’y namumuo ceasing of the heartbeat and respiration as the indicator. Then it was na. Sa kalagayan ni Jesus, siya ay buhay pa sapagkat ito’y dumadaloy pa. discovered that the brain can survived for a short while-usually aonly few Sa karagdagan pa, talagang sinadya nila ang ganito upang manatili siyang minutes-after the heart has stopped beating, so the brain became the focus buhay pa. Bakit ? Bilang isang kawal alam nila ang pinakamabisang of attention … In other cases, patients have had flat EEG’s ( brain wave paraan upang ang tao ay madaling mapatay, hindi sa tagiliran kundi sa pattern on the Oscillocope) and actually recovered. These curious puso na siyang sentro ng buhay ng tao. Kaya nga, bagaman ang katawan situations have prompted some doctors to argue that death must be an ay buhay pa, ginamit niya ang salitang bangkay upang madaling maibaba irreversible loos of all vital signs and function.”55 Kung sa panahon natin sa krus at mabigyan ng lunas. Bilang Senturion alam niya kung gaaano ngayon ay hindi pa matiyak ang kalagayan ng isang tao kung patay na o katagal mamatay ang isang tao-3-6 na araw samatalang si Jesus ay mahigit hindi pa , bagaman sagana sa mga makabagong kagamitan, ano pa kaya kumulang tatlong oras lamang. Bukod dito, may pag-asa pa bang mabuhay noong una. Papaano kaya nila inaalam ang tunay na kalagayan maliban ang tao pagkatapos niyang maibabasa Pahirapang Tulos ? Sinabi sa Smith hindi na humihinga at walang tibok ng puso, ngunit hindi ito sapat. Ilagay Bible Dictionary : “ … the person might have taken down and recovered, natin ang mga patotoo na si Jesus -Anak ni Maria ay nakaligtas sa as was actually done in the case of a friend of Josephus.”52 kamatayan. Narito ang mga sumusunod. ANG BAHAGI NI PILATO • Alam ba ninyo na si Pilato’y nais siyang pakawalan si Jesus -Anak SA KALIGTASAN NI JESUS ni Maria dahil alam niyang siya’y walang sala ( Juan 18:38-40; 19:4) ? Mapapansin pa rin natin na ang ipinapakita ng mga ulat sa • Alam ba ninyo na si Pilato’y nais niyang mabuhay si Jesus -Anak evangelio ukol kay Pontio Pilato ay kinikilala niya na si Jesus -Anak ni ni Maria ( Lucas 23:13-14)? Maria ay Hari ng mga Judio at malinis sa mga bintang laban sa kanya53 • Si Jose ng Arimatea, isang tao na mayaman at kaanib sa Alam ni Pilato kung ano ang hinihingi ni Jose at madali niya itong ibinigay Sanhedrin, na siyang itinalagang pinuno ng Romano para sa sa kanya. Nagtataka siya kung bakit ganoon kadali siyang namatay, ngunit mamamayan ng mga Judio sa Jerusalem- ay nagpapakitang alam din niya, na buhay pa si Jesus -Anak ni Maria, dahil hindi ganoon malakas ang kapangyarihan. Sa mga ulat na nabalangkas sa kadaling mamatay ang isang ibinibitin sa puno o Pahirapang Tulos. Ang itaasan ay magkakaroon tayo ng panukala na sina Pilato, Jose at makabagong Agham sa ngayon hindi katulad noong una, at natuklasan na : “ the precise time of somatic death is difficult to determine because the 52 54 ibid, William Smith p. 30 Funk and Wagnall New Encyclopedia p. 344 53 55 Lucas 23:14; Juan 19:20 ibid. pp. 14,15 9
 10. 10. ang senturion ay maaaring nag-kaisa at may tagong pag-uusap Marcos ay naglahad : “ upang siya’y pahiran.”59 Alam ba ninyo na ito ay upang mailigtas ang kanilang pinuno. isang tahimik na katibayan na ipinapakita sa atin na si Jesus ay BUHAY • Sa ganitong kalagayan, nakaligtas ba sa kamatayan si Jesus -Anak hindi Nabuhay na Maguli sa mga Patay. ni Maria o hindi ?56 • Ang hatol ng kamatayan ay tamang-tama sa Araw ng Biyernes- • Para sa higit pa at detalyadong kaalaman ukol sa paksang ito, Bakit? Sa araw ng Sabado, ang araw ng pamamahinga ng mga sanguniin ang aklat ni Ahmed Deedat, Crucifixion or Crucifiction ? Judio ay makakakuha ng pagkakataon na mabigyan ng lunas si Tignan pa rin natin ang ilang tagong katibayan na si Jesus ay hindi Jesus sa loob ng libingan bato. Bakit ? Maaari pa bang mabigyan namatay at may pagtatakip na ginawa ang mga tao sa paligid niya- lunas ang isang taong naipako sa krus o tulos ? Sa muling pagsipi Nicodemo, Pilato, Jose at ang senturion. sa Smith Bible Dictionary ay ganito ang paliwanag : “ the person might have taken down and recovered, as was actually done in the MGA PALABOK MULA SA HALAMAN AT PAMAHID case of a friend of Josephus.”60 Ganito rin ang tunay na nangyari ( SPICES AND OINTMENT ) kay Jesus. • Ang kaugalian ng Judio ukol sa patay ay nilalagyan nila ito ng Si Jose na taga-Arimathea at Nicodemus ang nag-alis ng katawan pabango bago ilibing ( Juan 19:40), ngunit bakit may dala silang ni Jesus sa Pahirapang Tulos, at nagdala ng daang Libra ng mga palabok mirra at mga aloe ? mula sa halaman. Sa paghahanda ng bangkay para sa paglibing ayon sa kultura ng mga Judio at seremonya, ang bangkay sa paglibing ay BAKIT SINA NICODEMUS AT JOSE AY IPINAGHANDA SIYA hinuhugasan o pinapaliguan, binabalot sa kayong lino (puting tela), SA PAGLILIBING KUNG SIYA AY BUHAY ? ngunit ang evangelio ay sinabi na “ inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato at iginulong sa pintuan ng libingan.”57 Si Lucas Si Nicodemu at Jose ay debotong tagasunod ni Jesus bagaman naman ay inilarawan ang mga babae na “ tinignan ang libingan, at kung patago. Dahil dito ay napaglalangan nila ang mga kaaway ni Jesus. Ano papaano ang pagkalagay ng kanyang bangkay.” Ang mga babaeng ito ay nga kaya ang gagawin mo kung napuna mong may buhay pa ang katawan naghanda ng mga Pabango (Palabok- Halaman ) at Unguento ( spices/ at ang mga Judio na nagpupumilit na siya ay patayin? Sa paksa na ointment )58. Anong dahilan na sila ay naghanda ng mga bagay na ito ? Si natalakay na natin, si Jesus ay totoong buhay. Ang maaaring dahilan kung bakit sila naghahanda ng paglilibing ay pagkukunwaring siya’y patay na. 56 Ngunit mapupuna natin na sila’y nagkukunwari sapagkat sila’y nagdala ng Ang Qur’an ay nagwika : “ That they said ( in boast) We killed Christ Jesus the pabango at unguento – mira at mga aloe. Para saan ang pabango at son of Mary, the apostle of Allah, but they killed him not, nor crucified him. But so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, ungeunto ? Upang pahiran ! Kailangan pa bang pahiran ang isang bangkay with no (certain ) knowledge, But only conjecture to follows. For surety they na tatlong araw nang nasa libingan, ito’y mabaho na.61 Maliban na sina killed him not: Nay, Allah raised him up unto himself; and Allah is exalted in 59 Power, Wise ( 4:157,158) Marcos 16:1 57 60 Marcos 15:46 Smith Bible Dictionary , Willaim Smith, Zondervan, p. 130 58 61 Lucas 23:55-56 Juan 11:39 10
 11. 11. Maria, Nicodemus at Jose ay alam na siya ay buhay pa. Bakit kailangan ng araw sa katawan. Ang mga bagay na ito ay nagpapakita na ang layunin pahiran ng pabango (oil) na may aloes at myyr ang katawan ni Jesus. Ang ay hindi hayag upang hindi makita ang pagbibigay ng pangunahing lunas salitang “ pahiran ” (άλείψωσιν / aleiphosin ) ay nangangahulugan ng sa biktima, si Jesus. pagpupunas ng langis sa pamamagitan ng paghaplas sa katawan, upang makatulong o bigyan proteksyon ang bahagi ng katawan na nabilad sa Ano ang nangyari sa katawan ni Jesus sa loob sikat ng araw. Ang myyrh at aloes ay nagtataglay ng bisang panggamot at ng libingan sa araw ng Sabbath ? nakakatulong upang maibsan ang sakit.62 May mga nagsasabi na ang pabango at unguento ay gamit para sa pang-embalsamo sa bangkay ni Ang kahulugan ng Sabbath ay pamamahinga o pagtigil sa Jesus. Ngunit batay sa kaugalian ng mga Judio, hindi ito kaugalian ng anomang gawain ( Genesis 2:2,3) Si Jesus sa araw ng Sabbath ay gumawa mga Judio o kaya’y mga Cristiano noong unang panahon.63 ng himala at sinabi niya na ang paggawa ng mabuti sa araw ng Sabbath ay Pangkalahatang kaugalian ng mga Judio at pati na ang mga Muslim na matuwid ( Mateo 12:12 ; 15:3,6; 23:2-4; Marcos 2:27). Ang pangunahing ang katawan ng namatay bago ilibing ay hinuhugasan ( Mga Gawa 9:37), lunas o paggamot sa kanino mang biktima lalong higit kay Jesus ay hindi ngunit hindi ginawa kay Jesus. Batay sa Seremonyang kautusan para sa labag, kaya sinoman sa mga tagasunod ni Jesus ay alam ito. Kaya nga, ang mga Judio ay maaaring ilibing ang bangkay kahit na sa araw ng Sabbath. mga gamot na ito ay para kay Jesus. Ang mga pamamaraan ng Judio ay kasama ang pagsusunog ng palabok Ang binata na kanilang nakita na nakaupo sa loob ng libingan ay para sa karangalan ng namatay ( 2 Cronica 16:11-14 ). Ang may karapatan hindi si Jesus at ang mga sumulat ng evangelio ay walang anomang na magsagawa nito ay ang mga malapit na kamag-anak ng namatay at ang binanggit kung sino siya. Ang iba ay ay nagpapanukala na ang binatang magdadala ng bangkay ay ang mga kamag-anak. Ang lahat ng alituntuning yaon ay maaaring siya ang tumulong kay Jesus upang mabigyan ng lunas ito ay hindi nangyari. Kung gayon ang lahat ng mga nakasama sa sa loob ng libingan ( Marcos 16:1-6). Sino siya ? ayon sa mga pagsasagawang ito ay may kaalaman na si Jesus ay Buhay hindi Nabuhay. kumentarista ng Biblia , siya rin ang binata na sumunod sa kanya nang si Jesus ay dinakip , na nababalutan ng kumot ang sapagkat hubot’hubad. Ano ang sangkap na ito at para saan gagamitin ? Siya ay kabilang sa mga kasamahan ni Jesus ( Marcos 14:50-51; 16 :5 ). Ang iba ay nagsasabi na ang binatang ito ay ang sumulat ng Evangelio ni Ang aloes at myrr ay mga palabok mula sa halaman ( spices ) na Marcos na ayaw magpakilala. Papaanong nalaman ng sumulat ng napakabango at langis na madaling matuyo na ginagamit bilang gamot. Ito Evangelio ni Marcos na siya ay BINATA maliban kilala niya ang taong ito ay ginagamit sa pagmamasahe sa katawan upang maging maganda ( Easter na ayaw magpakilala. Si Mateo ay sinabi na bago pa sila pumasok sa loob 2:12), para sa panggamot ( Isaias 1: 6 ; Marcos 6:13; Santiago 5:14; ng libingan ay nakita nila ang angel at iginulong ang bato. Ang mga babae Jeremiah 8:22; Juan 9:6 at Apocalipsis 3:18). Isa ito sa pinakamahal na o ang mga kawal ay walang nasaksihang si Jesus ay nagbangon o lumabas mga uri ng langis na ginagamit bilang gamot sa mga sugat, pasa at sunog sa libingan, si Jesus ay wala na roon. ( Mateo 28:1-6 ) Sinabi pa rin sa Mateo na “Nang kinabukasan nga, na siyang araw 62 Insight, Watchtower Vol. 1 p. 113 ; tignan ang Esther 2:12; Marcos 14:8; pagkatapos ng Paghahanda, ay nangagkatipon kay Pilato ang mga Lucas 23:56 pangulong saserdote at ang mga Fariseo … Ipagutos nga na ingatan ang 63 Aid to Bible Understanding, Watchtower p. 515 11
 12. 12. libingan hanggang sa ikatlong araw.” ( Mateo 27:62-65). “NANG nagbukas ng batong pinto at mga kawal ay hindi nakitang may pumasok KINABUKASAN NGA. ” Si Jesus ay inilibing bago lumubog ang araw doon ? Lumagay kayo sa takbo ng ng istorya, hindi ba may lihim na ( Sabbath ), sa buong magdamag ay walang sinoman mula sa mga lagusan ? At maaaring si Jesus ay dito dumaan nang malunasan siya at awtoridad ng Roma at mga Judio ang naroroon upang alamin kung ano ang nagtungo sa Galilea. nangyari sa loob ng libingan. Walang nakakaalam ! Maliban ang binata na Nang habang si Maria ay nakikipag-usap sa dalawang angel sa bago pa dumating ang mga babae, angel na gumulong sa batong pinto, at loob ng libingan ay napalingon siya at nakita niya si Jesus sa pagaakalang mga kawal ay naroon na. siya’y maghahalaman ( gardener / Juan 18:1-8). Mukha bang hardenero ang mga nabuhay na muli ( Resurrected body) ? Hindi ! Ang kayong lino SA LOOB NG LIBINGAN at panyo na isinuot kay Jesus ay magkabukod na nakalatag. Bakit napagkamalang Hardenero si Jesus ?Sino ang nagbigay kay Jesus ng Anong uri ng libingan ang pinaglibingan kay Jesus ? Ayon sa ulat Kasuotang pang-hardenero ( maghahalaman) ? Ang binata na nakita ni ni Juan ay ganito ang sinabi : “ Sa dako nga ng pinagpakuan sa kaniya ay Maria sa loob ng libingan ay maaaring siya ang nagbigay sa kanya ng may isang halamanan; at sa halamana’y may isang bagong libingan na damit- maghahalaman dahil ang kayong lino ay naroon sa loob ng kailan ma’y hindi pa napaglalagyan ng sinoman. Doon nga, dahil sa libingan.. Siya ang higit na nakakaalam. Ano ang sinabi ng binata sa mga Paghahanda ng mga Judio ( sapagkat malapit ang libingan ) ay kanilang babae ? “ Huwag kayong mangagitla: hinahanap ninyo si Jesus, ang inilagay si Jesus.” ( Juan 19: 41-42). Kanino ang libingang ito na hinukay Nazareno, na ipinako sa krus: siya’y nagbangon; wala siya rito: tingnan na bato ? “ Nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kniya ! Datapuwat magsiyaon kayo, Arimatea, na nangangalang Jose, na ito’y naging alagad din naman ni sabihin ninyo sa kaniyang mga alagad at kay Pedro, Siya’y nangunguna Jesus… at kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na sa inyo sa Galilea: doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. kayong lino. At inilagay sa kaniyang sariling bagong libingan, na ( Marcos 16:6-7). Tatlong bagay ang mapupuna natin mula sa binata. kaniyang hinukay sa bato: at iginulong niya ang isang malaking bato sa Una, sinabi niyang si Jesus, ang Nazareno ay NAGBANGON hindi niya pintuan ng libingan , at umalis.” ( Mateo 27:57-60 ). Isang malaking sinabing Nabuhay na muli sa mga patay. Nangangahulugan lamang na si pagkakataon na si Jesus ay nalunasan nga at nabigyan ng kaukulang Jesus ay hindi namatay kundi nabigyan ng LUNAS at NAGBANGON. panahon upang manumbalik ang kalakasan. Una, ang libingan ay pag-aari Ikalawa, alam niya ang kung nasaan si Jesus- sa Galilea, doon siya ng isang mayaman at mananampalataya. Ikalawa, Sila lamang ang may makikita. Nangangahulugan lamang bago pa dumating ang mga alagad, lubos na kaalaman ng mga bagay na napapaloob sa libingan at mga lihim mga babae at kawal ay nakipag-usap na si Jesus at ang binatang ito ukol sa nito. Ang libingan sa salitang Griego ay µνηµείον (mnimeion ) na ang ibig lugar na pupuntahan ni Jesus. Ikatlo Hindi tayo magtataka na si Jesus ay sabihin ay “ memorial tomb ” (Pang-alaalang Libingan) na kung ating napagkamalang Hardenero, sapagkat ang kanyang libingan ay nasa ihahambing sa panahon natin ang libingan ni Jesus ay maitutulad sa mga halaman at mukhang hardenero. Na ngangahulugan lamang na si Jesus ay Museliyo. Dahil dito, malaking posibilidad na ang libingan ay may iba nakipag-ugnayan sa taong katiwala dito, at maaaring ang binata na pang lagusan o daanan. Papaanong nakapasok ang binata sa loob ng naabutan ng babae sa loob ng libingan. libingan bago pa man dumating ang mga babae, ang mga angel na 12
 13. 13. Ang Batayan ng Kamatayan isinulat niya ang Evangelio noong 75-80 AD, si Lucas noong 80-85 AD at at Pagka buhay na Maguli ni Jesus si Juan ay noong 90-100 AD. Ang bahagi ng Marcos 16: 9-20 ay wala sa orihinal na sipi. Ito, ay pawang idinagdag na lamang at mula sa iba’t – Ang Patotoo ng binatang ito ang dapat na kanlungan kung ano ang ibang tradisyon. Dahil idinagdag ang bahaging ito sa Marcos, kinopya at nagyari sa loob ng libingan, nakakalungkot na ang bahagi ng Evangelio ni pinagbatayan nina Mateo, Lucas at maaaring si Juan ay nagkaroon ng Marcos ay nanatili na lamang hanggang talata walo (8). Ang talababa ng panibagong istorya- si Jesus ay Nabuhay na Maguli hindi NAGBANGON The Oxford Annotated Bible ay sinasabi ang ganito : “ On the basis of na siyang patotoo ng binata sa loob ng libingan. Ito ang lumaganap na important ancient manuscript and church fathers, modern scholars usap-usapan, kinilala, at tinaggap ng simbahan. generally agree that the original text of Mark ( as far as we have it) ends abruptly here.(v8)…If an original ending was in fact written and lost, the ANG APAT NA EVANGELIO damage took place very shortly after the time Mark was written. … the contents of vv. 9-20, set forth in a literary style that differs from the rest of Alalahanin natin nang si Jesus ay nangangaral pa, ang the gospel …”64 Maari kaya na sinadya at pinalitan ang bahaging ito ng Evangelio na ipinapangaral niya ay hindi ang tinagurian ngayong evangelio ni Marcos sapagkat kakaiba ang kanyang patotoo o ulat tungkol apat na evangelio sa loob ng BIblia. Wala siyang hawak-hawak na sa nangyari kay Jesus matapos siyang dinala sa libingang ito ? Hindi aklat habang nangangaral sa mga Israelita. Ang mga aral ni Jesus nakapagtataka na naputol ang kanyang ulat at napalitan ng ibang sulat ayon na rin sa kanya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi sa kamay . Ama na nagsugo sa Kanya67. Sinabi ni James Moffatt68ang ganito: “ Familiarity with the term gospel must be allowed to blind us to the fact that Marami pang mga bagay ang dapat nating malaman kung bakit sa both in name and in form they were a new departure in literature… Strickly ibang kasulatan ukol sa kasaysayan ni Jesus ay ipinapakitang siya ay speaking there was only one gospel the proclamation of God’s final revelation namatay at muling nabuhay. Una, kinikilala na ang unang sumulat ng in and by Jesus Christ. In fact, the four gospels are various reproduction of that Evangelio ay si Marcos noong ika – 60 AD siglo. Si Mateo at Lucas65 ay good news69; what we have is the gospel according to Matthew, or according to ginamit at kinopya ang aklat ni Marcos upang makagawa pa ng Mark, or according to Luke, or according to John … For there is no exact panibagong obra-maestra ukol sa kasaysayan ni Jesus.66 Si Mateo ay source, to which he added other materials ( Luke 1-2, 620-8, 3; 9, 51-18, 14 ). Therefore , 64 the gospel of Mathhew and Luke are better understood in the light of the data provided by p. 1238, The Oxford Annotated Bible, RSV Mark because of their direct dependence.” ( Introduction, The New American Bible, pp. 65 Lucas 1:1-4 ix, 29, 79) 66 “ It is certain that the author of Mathhew had access to the present Gospel of Mark 67 Juan 14:24 because of the Marcan verses he uses in Chapter 3, 8f, 12-17, 19-22, 26 ff. Matthew is 68 The Bible, Introduction pp. xxvii-xxix obviously an expanded version of Mark, considered the first Gospel form to be written … 69 Current and more common opinion dates the composition of the gopsel of Matthew 80-100, Ayon kay Teodoro Bacani ( Auxilliary Bishop ng Manila) ay hindi inutusan ni or roughly , 85 AD. There is also the compelling evidence for the dependence of Matthew Jesus ang mga disipulo na isulat ang evangelio. Ipinangaral nila ang evangelio sa on Mark: namely the 600 of Mark’s 661 verses found in Matthew, as well as the pamamagitan lamang ng tradisyon. Ito’y sa tradisyong ng pagsasalin-salin sabi ng relationship of language and order in two gospels… Most scholars agree that Luke made mga tao. ( Ave Maria Mgazine Vol. V Num. 4 p. 12; General Introduction to the use of Mark’s gospel as one of his source. Some even considered it to be Luke’s principal Bible H. Miller; George Vromant p. 93,94 13
 14. 14. prototype of the gospel in ancient literature. They are not mere biographies, not naging maingat upang maging tumpak, sunod-sunod at mabuti ang even biographies written for edification.” nilalaman.71 Sa bahagi naman ukol sa evangelio ni Juan, ang mga Sa panahon ng unang 20 taon pagkatapos ni Jesus, ang mabuting dalubhasa ngayon ay nahihirapan at hindi matanggap na ang evangeliong balita o Evangelio ay laganap at nanatili sa pamamagitan lamang ng salita ito ay isa lamang ang sumulat-si Juan. Ang Kapitulo 1 ay tila baga o bibig o pasalin-salin salita at tradisyon. ( 2 Tes. 2:15; 3:6). Sa Palestina idinagdag sa evangelio pagkatapos itong matapos ( 20:30); Ito ay sa panahong yaon ang pagsasanay ay pangkalahatan, hindi pansariling naglalaman ng ibang Griegong estilo ng pagsulat kung ihahambing natin pag-aaral lamang. Ang alituntunin ng Rabbis ay huwag magsusulat. Ang sa mga nauna dito. Ang Panimula ( 1:1-18) ay hiwalay bilang panimulang mga tao noon ay hindi interesado sa pagsusulat at pagbabasa lalong higit awit, datapwat di naglaon naging bahagi na ng evangelio. 72 Ukol sa sa mga taong pangkaraniwan sa Galilea ay hindi marunong magbas at eavngelio ni Mateo Marcos at Lucas , sinabi ni James Moffatt : “ … magsulat. Sa pamamagitan ng kaugalian at pagsasanay sila’y nangakikinig rearranged and often rewrote’s Mark gospel, omitting a little, altering lamang, at binibigyan ng maiging pansin at inaalala ang napag-aralan. Ang much and adding more, from the special Palestianian sources.”73 Sa tinig ng tagapagturo ay sapat na. Ang mga mangangaral ay ay tinig lamang Jerusalem Bible ay ganito rin ang sinabi : “ the fact that at times they ang ginagamit hindi sa panulat. Sila’y mga mangangaral hindi historyador. copy or correct each other.”74 Noong 125 AD, si St. Ireneous ay nagsabi Ang mga kawikaan, gawa, parabola at mga tanda ni Jesus ay tapat na na napakaraming evangelio ( sa kanyang kapanahunan), datapwat yaong inaalam, inu-ulit-ulit at pinagbabalik-balikan na nagiging sanhi na ito’y lamang natira sa kanila ay mga kasulatan na pinili ng mga pari sa kanilang kanila nang naisasaulo. Ang pasalin-salin na istorya ukol kay Jesus ay kagustuhan, ang maraming iba pa ay sinira.75 laganap sa ganitong paraan sa Palestina. Kaya nga, ayon kay Lucas ang istorya ay tinaggap niya sa pamamagitan ng ganitong paraan. PAANO ITO SINIRA ? Ang pagsira sa lahat ng ebidensiya na ang Cristianismo ay PAANO NAISULAT ANG EVANGELIO ? nagmula sa Gnostiko at paganismo ang unang naging hakbang. Sa pamamagitan ng kautusan ng Simbahan ang lahat ng aklat ng Gnosticong Ayon sa ibang dalubhasa ng Simbahan ang Evangelio ni Lucas ay Basillides ay ipinasunog. Ang Papang si Gregory VII ay ipinasunog ang hindi pa naisulat makalipas ang 200 taon. Sapagkat sinasabi ng iba na si tinatawag na Aklatang Apollo na punong –puno ng makalumang doktrina. Theophilus anya na sinulatan ni Lucas ay Obispo ng Antioch mula noong Si Emperor Theodosius ay mayroong 27,000 manuskrito ng mysteryosong 169 hanggang 177 AD. At gayon din na si Pope Clement I, … circa 97, ay aral ( Gnostic) ay sinunog sapagkat naglalaman ng mga doktrinang inihalo hindi kailan man sumipi sa evangelio o kaya’y binanggit ang apat na sa evangelio. Si Ptolemy Philadelphus, ay nagbigay ng malaking halaga sumulat ng evangelio. Walang pang naisulat na evangelio hanggang bago bilang gantimpala at siya ay nakatipon ng mahigit 20,000 mga dokumento. dumating ang ika 185 AD. Kaya nga, naiintindihan natin na kung bakit si Justin Martyr, circa AD 140, ay walang sinipi o narinig ukol sa 71 The Bible, Intro., James Moffatt p. xxxi evangeliong ito70. Gayon din si Lucas ay inamin na ang kanyang evangelio 72 Intro. Gospel of John , New American Bible ay hindi nagtataglay ng pagkasi- mula sa Dios. Nangako lamang siya na 73 ibid, Moffatt p. xxxi 74 Intro. Synoptic Gospel p. 5,6 70 75 Myths and Deception of the Bible, George Graham p. 284 ibid. Graham p. 5 14
 15. 15. Ang lahat ng ito ay sinunog rin dahil sa magkaparehong aral ng evangelio, Bernabe 73 AD, Pedro 67 o 68 AD, at Pablo 68 AD.77 At iba pa na hindi para sa kanilang kasiyahan ay isiningit at pinalitan nila ang mga talata na naunawaan ang ekspresyong “ risen from the dead.” hindi kabilang sa orihinal na teksto. Si Celsus ay isa sa saksi sa mga Mayroong maling pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng “ rise panghuhuwad na ito, ay kaniyang sinabi na tila baga sila ay mga lasing na from the dead o kaya’y he has risen.” Salungat sa pagkakaalam, ang risen nakakita ng pangitain at binago ang evangelio ayon sa unang pagkakasulat from the dead ay hindi magkatulad sa makalangit na pagkabuhay na muli nito, at pinalitan nila ito upang salungatin ang sinomang kakalaban dito. ( heavenly resurrection). Si Jesus ay gumagamit ng mga talinghaga o Alam-na –alam ng karamihan na ang mga Ama ng Simbahan ay talamak parabola para sa kanyang pagtuturo, at ginamit din niya ang ekspresyong na manghuhuwad, kahit na nga ang Catholic ay inamin ang bagay na ito, “ risen from the dead “ ngunit hindi katumbas ng Resurrection ( namatay sinabi sa Catholic Encyclopedia, na ang lahat ng sangay ng panghuhuwad at muling nabuhay) kundi “ lost and have found.” Sinabi sa Lucas 15:24, at pagdaragdag dahil sa kamangmangan ay nagdala sa malaking 32 : “ Sapagkat patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay; siya’y kaguluhan. Sa katotohanan pa nga ang Papang si Esteban II ay nagmalabis nawala, at nasumpungan.” Sa buod ng kuwento ni Jesus ang bata ay pa na sumulat ng kasulatan at inilagay ang pangalan ni San Pedro.76 umalis sa malayong lugar hanggang sa siya’y nanumbalik na muli sa kanyang ama’t nagwika “nawala at nasumpungan.” Sa karagdagn pa, ang Bakit ipinapangaral ng mga alagad sumulat ng Hebreo ay ginamit din ang gayon ekspresyon na ikinapit para ni Jesus na siya ay nagbangon sa mga patay ? kay Isaac. Sinabi ang ganito : “ For he reckoned that God is even able to raise a man up from the dead, and figuratively speaking, it was from the Hindi natin ipinagkakaila na nakita ng karamihang siya’y buhay, dead that he received Isaac back again. “ ( Hebreo 11:19 , Weymouth). Sa ngunit sino ang nakakita na siya ay Nabuhay ? Ang mga kawal sa libingan talababa ng Jerusalem Bible ay ipinaliwanag ito : “ The saving of Isaac ay hindi saksi, silay tulad sa mga patay ( Mateo 28:4). Walang sinoman na from death prefigures the resurrection of all humans and , and according nakakita na si Jesus ay nagbangon sa mga patay, ang libingan ay walang to traditional exegesis, the death and resurrection of Christ. “78 Ayon sa laman nang nagpunta sila doon. Sa isang bahagi sinabi ni Marcos ( 9:10) : kuwento, si Isaac ay hinilang ng Poong Maykapal na ialay ni Abraham “ … na nangagtatanungan sila-sila kung ano ang kahulugan ng para sa kanya, ngunit dahil sa pagtitiwala ni Abraham ay may ipinalit na pagbabangong maguli sa mga patay.” Sa Juan 20:9, sa salin ni Weymouth isang hayop upang maging kahalili ni Isaac79, dahil dito’y si Isaac ay ay ganito ang sinabi : “ For until now they had understood the Scripture, nailigtas sa kamatayan. Dito’y ginamit ang salitang “ raise from the dead “ that He must rise again from the dead.” [ cf. Mga Awit 16:10). Ang at ayon sa paliwanag ay ukol din sa magaganap kay Jesus. Dahil si Isaac evangelio ni Juan ay isinulat noong 90-100 AD. Sinabi ni Juan “ UNTIL ay hindi talagang namatay o nakaligtas sa kamatayan na isang anino ng NOW “ marami na sa mga alagad ni Jesus ang binawian na ng buhay pagkabuhay na maguli ni Jesus- Siya ba ay Buhay o Nabuhay ? Si Jesus ay katulad nina Santiago namatay noong 44 AD, Pilipe 54 AD, Judas 72 AD, buhay na katulad din ni Isaac. 77 Fox’s Book of Martyrs, edit. Ni William Byron Forbush, Uni. Book & Bible house, Phil. 1926 78 JB. Footnote p. 385 76 79 ibid mga pahina 444,445 Genesis 22 15
 16. 16. bondage our wounds; after a day or two he will bring us back to life, on 80 TANONG : Si Jesus ay magbabangon sa mga patay sa ikatlong araw the third day, he will raise us and we shall live in his presence.”83 Ang ito’y isang literal na pagkabuhay na maguli sa mga patay ? ekspresyong ito ay pangkaraniwang ginagamit ng mga Propeta sa Biblia. SAGOT: Ang tatlong araw na binanggit ni Jesus ay hindi mga panahon Si Hosea ay nananalangin sa Poong Maykapal ukol sa bayang Israel na sila na na pinalolooban ng 24 na oras. Ayon sa mga tanyag na kaalaman, si ay sagipin sa pagkakasira sa mga kaaway. Ang ekspresyong ito ay ginamit Jesus ay inilibing sa araw ng Biyernes at pinaniniwalaan na nagbangon sa din ni Jesus upang ipagbigay alam sa mga alagad niya niya na siya ay araw ng Linggo, dahil dito lalabas na mayroon lamang 1 (araw /daytime) maliligtas kamatayan na katulad din ng Bansang Israel. Si Rev. Prof. at dalawang gabi ( nights). Sa bahagi ng Biblia, ay pinaniniwalaan na si David Jenkins ng Iglesiang Anglikano ay hindi tinatanggap ang literal na Jonas ay anino o naglalarawan ( prefigure) kay Jesus. Sa kuwento ni pagkabuhay na maguli ni Jesus. Sinabi niya : “ no concrete events Mateo ay ganito ang sinabi ni Jesus : “ Sapagkat kung paaanong si Jonas underlines the doctrine, he said … at Easter he insisted that there is no ( ay napasa tiyan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong gabi; ay historical) proof for Christ’s resurrection. “84 gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at talong gabi ang anak ng tao. “81 Si John Shelby Spong ay nagbigay ng pahayag ukol sa Sinabi ng Biblia na ang libingan ay may nakabantay na mga kawal, masalimoot na pahayag na ito ni Jesus : “ We are so accustomed to the papaanong siya’y natulungan at nakaligtas sa kamatayan ?85 creedal phrase on the thrid day that we slide unthingkingly over this Ang mga Fariseo at ang mga Punong Saserdote ay nakipagkita strange text. Jesus, however, even according to Matthew , was not three kay Pilato upang pag-usapan kung ano ang maaaring mangyari ( Mateo days and three nights in the heart of the earth between good Friday and 27:63), at inatasan nila ang mga kawal na bantayan ang libingan at lagyan Easter. He was buried after his death, which accured about 3:00 PM ( 9th ng tanda. Sila’y naglagay ng tanod o bantay upang hadlangan ang hour Matthew 27:45, 46) on Friday. He has escaped the tomb before dawn sinomang magtatangkang magnakaw ng katawan. ( Mateo 27:64) Si on the first day of the week ( Matthew 28:1). This is no three days and Ahmed Deedat ay nagkaroon ng matibay na dahilan kung bakit si Jesus ay three nights or thirty-six hours , not seventy not seventy-two hours.”82 hindi napatay. Sinabi niya : “ What was the first error that the Jews made TANONG : Kung Gayon ano ang ibig sabihin ng ikatlong araw na si in wanting to eliminate Jesus ? The first was that they had permitted Jesus Jesus ay magbabangon sa mga patay ? not to brought down from the cross without breaking his legs, under the SAGOT: Ang salitang “ ikatlong araw”, “pagkatapos ng ikatlong araw”, false assumption that he is dead. The last would be to allow the secret “ sa ikatlong araw”, at “ tatlong araw” ay hindi natin mapagtatagpi-tagpi disciples of Jesus to render help to the wounded man, by not sealing off the sa panahon na si Jesus ay nasa loob ng libingan. Si Hosea ay ginamit din tomb. But in the meantime, they made another mistake by approaching ang ganoong ekspresyon, ngunit hindi nangangahulugan na namatay nga at Pilate the next day which was too late. “86 muling nabuhay. Ganito ang sinabi : “ Come, let us return to Yahweh, he has torn us to pieces, but he will heal us; he struck us down, but he will 83 Hosea 6:1-2 Jerusalem BIble 80 84 Mateo 16:21 NEWSWEEK 17, 1985 p. 49 81 85 Mateo 12:40 Mateo 27:62-28:7 82 86 Rescruing the Bible from Fundamentalism p. 155 Crucifixion or Crucifiction p. 43 ihambing Mateo 28:60-62 16
 17. 17. Sa mga katibayan ng mga balangkas sa itaas, ay masusuri natin na Sa mga tala ng aral ni Jesus sa apat na Evangelio ay walang sinabi ang pagkabuhay na maguli ni Jesus -Anak ni Maria ay hindi si Jesus ukol sa minanang kasalanan at ang kanyang kamatayan ay pangkaraniwang nangyari sa kaniya lamang. At gayon din, hindi kabayaran nito. Bagkus ay sinabi niya : “ pabayaan ninyo ang maliliit na resurrection na mangyayari sa huling araw ang nangyari kay Jesus -Anak bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa ni Maria, bagkus katulad ng mga di pangkaraniwang pangyayari na mga ganito ang kaharian ng langit. “87 Maliwanag na ang mga bata ay nagaganap magpahanggang-ngayon. Ito rin ay nagpapatibay na ang mamanahin ang kaharian ng langit hindi kasalanan, ito’y nagpapahiwatig pagkabuhay na maguli ni Jesus -Anak ni Maria sa mga patay ay hindi na ang mga bata ay malinis sa tinatawag na orihinal na sala ( Original sin). katibayan na siya ang Dios na Tunay. Kung ito ang katibayan, libo-libong Narito pa ang maraming bahagi ng Biblia na nagpapakita na ang kasalanan mga Dios na ngayon ang dapat sambahin, dahil ang mga ito’y naganap din ay hindi minamana mula kaninoman : sa kanila. “Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi BAKIT SI JESUS magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng AY PINAGTANGKAANG PATAYIN ? kasamaan ng anak; ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya.”88 Iba’t-Ibang Konsepto ukol sa Kamatayan ni Jesus “ Ngunit bawa’t isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling Si Ignatius ( ang Obispo sa Antioch ), Tertullian, Irenaus ay kasamaan …”89 mahigpit na kaaway ng mg Gnostico ukol sa doktrina ng kamatayan ni Ang tao ay nilikha ng Poong Maykapal na nasa mabuti at malinis Jesus. Naniniwala sila na si Jesus ay totoong inusig sa ilalim ng na kalagayan. Sila ay walang bahid ng kasalanan bago pa man pamamahala ni Pontio Pilato, ipinako sa krus at namatay. Ngunit ano ang ipinanganak. Ito ang tinatawag na Fitrah – sa araw ng kapanganakan ang diwa ng kanyang kamatayan? Sa iba ang halaga nito’y pagiging martir, bata ay walang malay at bahid sa kasalanan. Hindi siya maaaring ang pagiging matapang na harapin ang kamatayan at karangalan ang tumanggap ng kaparusahan na ginawa ng kanyang mga magulang. Ang mamatay dahilan sa pangalan ni Cristo.. Datapwat, hindi lahat sa kanila ay tao ay nilikha rin na may tanging kaalaman na makatanto upang masuri nagsasabi ng gayon uri ng paniniwala. Ang iba ay nagsasabi na ang niya ang tama , mali , masama at mabuti. Ang Mabuti ay kung ano ang pagiging martir ay kalokohan, pag-aksaya ng buhay at labag sa aral ng mga bagay na nakakahalina sa paningin ng Poong Maykapal dahil dito’y Dios. Sinasabi pa rin ng iba na ang Cristo ay namatay na may dahilan, may makakamit na gantimpala ang sinoman. Datapwat ang Masama ay siya’y namatay upang tayo’y hindi na parusahan sa ating mga personal na anomang bagay na magagalit ang Poong Maykapal, at kung magkagayon kasalanan at gayundin ang minanang kasalanan mula sa ating mga ay masama ang kahihinatnan. Ang tao ay nilikha na may mabuting naunang magulang- Eva at Adan. Ito’y ilan lamang sa iba’t-ibang panukala kalagayan. Siya rin ay nilikha na makapagpapasiya na piliin ang masama o kung bakit si Jesus anya ay pinatay, at ang bawa’t isa sa kanila ay 87 nagtutuligsaan bilang erehe o hidwa. Mateo 19:14 88 Ezekiel 18:20 89 Jeremias 31:30 17
 18. 18. mabuti. Ang tao ay malaya na makapili sa mga bagay na ito. Ang masama Ikalawa, kung sinasabi ng karamihan na ang kamatayan ni Jesus ay hain at mabuti ay nagmumula sa personal na nais ng tao, ito’y hindi nagmumula para sa ating kasalanan, hindi ito tatanggapin sapgkat, hindi nais ng Dios sa Poong Maykapal at hindi Siya mananagot ukol dito. Sinabi ng Propeta ang mga hain : “ Sapagkat ako’y nagnanasa ng kaawaan, at hindi hain; Muhammad (ρ.) : “ Ang bawa’t batang ipinanganak ay nasa malinis na at ng pagkakakilala sa Dios higit kaysa sa mga handog na kalagayan ( Fitrah ). Ang mga magulang lamang niya ang gumawa sa susunugin….Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan kaniya na maging Judio, Cristiano o Pagano.” nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain.”91 Ikatlo, Ano ang mangyayari sa Ang tanging pinagbabatayan ng aral ukol sa Orihinal na sala ay kasalanan ng mga taong pumatay kay Jesus ? “ Kaya’t ng makita ni makikita natin sa Mga Awit 51: 5 : “ Narito, ako’y inanyuan sa kasamaan; Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkos pa ngang lumalala ang At sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina.” Ang paglilihi ay hindi kaguluhan, siya’y kumuha ng tubig, at naghugas ng kanyang mga kamay nangangahulugan na iyon na nga ang iyong magiging kalagayan. sa harap ng karamihan, na sinabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong Sinomang babae na naglilihi ng prutas na mangga ay hindi matuwid na tao; kayo ang bahala niyan. At sumagot ang buong bayan at nangangahulugan na Mangga rin ang anak o may uri ng mangga. Ang nagsabi , mapasa amin ang kanyang dugo, at sa aming mga anak.”92 paglilihi ng kasalanan, ay isang ekspresyong sa wikang Hebreo ng Ikaapat, si Jesus ay buhay, hindi sinabing nabuhay,93 dahil si Jesus ay pagtatapat ukol sa paulit-ulit na nagawang kasalanan, ngunit hindi dito hindi namatay, walang katubusan ng kasalanan. Sinabi mismo ni Jesus na tinutukoy ang aral ng minanang kasalanan. Sa mga sulat ni Pablo, ay ang kapatawaran ng kasalanan ay ang tunay na pagsisisi, magpatawad sa binabanggit niya ang mga bagay ukol dito ngunit, saan ang pinagbatayan kapwa at manampalataya sa iisang Dios na Tunay, 94 at isuko ang sarili sa ni Pablo ukol sa aral na ito ? Makikita natin sa mga aklat na itinakwil ng kalooban ng Poong Maykapal95 Ito ang tunay na diwa ng kapatawaran Simbahan bilang walang kasi o huwad- 2 Esdras 3:7,21. Dito nagmula ang kaligtasan o buhay na walang hanggan. aral ng orihinal na sala sa huwad na kasulatan. Higit sa lahat, ang kamatayan (?) ni Jesus ay hindi pangbayad sa SI JESUS AY ISINUGO PARA SA kasalanan ng buong sanlibutan sapagkat si Jesus ay isinugo lamang sa BUONG SANLIBUTAN ? mga Israelita : “ Ang labingdalawang ito’y sinugo ni Jesus, at sila’y May dalawang talata sa Biblia na mahigpit na pinanghahawakan pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan upang patunayan na si Jesus ay isinugo para sa buong sanlibutan, ito ang ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga Juan 3:16 at Mateo 28:19 ,na sinasabi rito : “ Sapagkat gayon na lamang taga Samaria: Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang nangawaglit sa bahay ni Israel… Datapwat siya ay sumagot at sinabi , Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.”90 buong sanlinutan ay mga bansa lamang kung saan nagsipangalat ang mga Israelita. ( 91 Oseas 6:6 at Mateo 12:7 ihambing sa Mica 6:6-8 at 2 Hari 3:27 90 92 Mateo 10:5-6; 15:24 ihamabing ang Mateo 28:19 “ Ang lahat ng mga bansa” na Mateo 27:24-25 93 tinutukoy ni Jesus ay ang buong emperyo ng Roma. Katulad din nagpakakagamit Lucas 24:5; 94 sa Lucas na ang buong sanlibutan ay inatasan ni Augusto Ceasar na magpatala. Marcos 11:25,26; Lucas 13:3; 17:1-3 Juan 17:3 95 Hindi kasama dito ang Pilipinas America, Tsina at iba pa. Kaya nga, ang salitang Mateo 7:21; 19:16-19 18
 19. 19. bugtong na anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay ikaapat ay γής ( ges) na ang tinutukoy ay lupa o daigdig na tinatapakan. huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang Sa Roma 10:18 ay ganito ang sinabi : “ Ang tinig nila ay kumalat sa hanggan…Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga lagad buong lupa (γής 98) , at ang kanilang mga salita’y hanggang sa mga dulo ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng ng sanlibutan ( οίκουµένη) .” Pansinin ninyo ang “ buong lupa “ at “ dulo Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo .” Ayon sa mga paliwanag nila ang ng sanlibutan” na nagpapakita na ang buong lupa o bansa na tinutkoy ay buong sanlibutan na tinutukoy dito ay sumasakop sa buong panig o ang emperyo ng Roma ( οίκουµένη). Bakit sinabi ni Jesus na sa lahat ng lupalop ng daigdig na ito –mahigit 190 mga bansa. Ano talaga ang diwa mga bansa gawin ang mga alagad at pagbabautismo ? Sinabi rin ni Jesus at tamang pananaw na binanggit ng Biblia. May mga bagay muna tayong na ang evangelio ay ipangangaal lamang sa οίκουµένη ( emperyo ng dapat isa-alang-alang bago natin ito maunawaan. May apat na salitang Roma ) darating na ang wakas, kung ang evangelio ni Jesus ay ang Griego na isinasalin na sanlibutan , lupa at daigdig o lupa. Ang Una ay evangelio ngayon na tinanggap na ng buong Emperyo ng Roma bakit hindi οίκουµένη ( oikoumene) na ang tinutukoy ay ang Emperyo ng Roma96 : “ pa dumarating ang wakas ? Kung gayon ang evangeliong tinutukoy ni At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanlibutan Jesus ay hindi ang kasalukuyang sinasampalatayanan ng Simbahan. Sa (οίκουµένη) sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung karagdagan at nabanggit na natin sa itaas na si Jesus ay isinugo lamang sa magkagayo’y darating ang wakas ” ( Mateo 24:14). Sa kalagayan ngayon, mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel, sila’y nagsipangalat sa maraming ang buong Roma ay hindi pa napapangaralan ng Tunay na Evangelio, bansa, sa mga Griego ( Juan 7:35; Santiago 1:1 ) Ponto, Galacia, samatalang sila ngayon ay naniniwala na si Jesus ay Namatay at Muling Capadocia, Asia, Bitania, Parto Medo, Elamita, Mesopotamia, Nabuhay para sa kabayaran ng ating kasalanan. Kung gayon, hindi ito ang Capadodocia, Frigia, Pamfilia, Egypto, Libia , Roma, Cretense at Arabe evangelio ni Jesus na ipinangaral ni Pablo97 sapagkat hindi pa dumating (Gawa 2:5-11; I Pedro 1:1). Ito ang mga bansa kung saan nagsipangalat ang wakas. Ikalawa, κοσµος (kosmos) na ang tinutukoy ay kaayusan o ang mga Israelita. Ito ang mga bansang pinangalatan ng 12 angkan ni pagkakaayos ng sistema ng mga tao hindi kontinente o lupalop ( I Juan Israel na inutusan ang mga lagad na gagawin mga lagad at bautismuhan. 4:9; Juan 3:16). Kung gayon ang kaligtasan ng tao mula sa kapahamakan Ganito ang utos ni Jesus sa mga alagad: “ Ang labing dalawang ito’y na tinutukoy dito ay ang umiiral na sistema o pamamaraan i.e., politika, sinugo ni Jesus, at sila’y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong ekonomiya, social, edukasyon, mga batas at marami pang iba na hindi magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong ayon sa alituntunin ng Dios o evangelio ng Kaharian ( Mateo 4:23). Ito ang magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria; kundi bagkus pag-ibig ng Dios kung bakit Niya ipinadala ng kanyang Sugo iligtas ang magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At mga Judio sa maling sistema nila. Ikatlo ay, αίωνος ( aionos / ages) na samatalang kayo’y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo, na ang kahulugan ay panahon ( Galacia 1:4 “kasalukuyang sanlibutan ”; mangagsasabi, Ang Kaharian ng langit ay malapit na. “ ( Mateo 10:5-7 ) Efeso 1:21 “ sanlibutang ito”; Hebreo 6:5 “ panahong darating ” ). At ang Ang Tunay na Dahilan ng Kanyang Kamatayan 96 ihambing sa Lucas 2:1 “…lumabas ang uto mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanlibutan. (οίκουµένη)” Oxfotd Annotated Bible,RSV 98 p. 1242 γής- ang buong lupa na tinutukoy ay ang Emperyo ng Roma nang 97 I Corinto 15:1-4 ginamit ni Pablo ang salitang οίκουµένη. 19
 20. 20. Ngunit may bahagi pa rin sa tala ng kasaysayan ni Jesus na Si Ian Wilson ay sinipi ang Judiong dalubhasa na sina Hyam makikita natin na batid ng mga Judio ang maling paraan ng paglilitis kaya Maccoby at Joel Carmichael sa tunay na katauhan ni Jesus. Sinabi ang ibinigay nila ang nasasakdal kay Pilato102 Ang malaking posibilidad na ganito : “ Jesus alledged pacifism was invented by the gospel writers in akusa kay Jesus ay hindi laban sa kanyang pag-angkin bilang anak ng Dios order to him more acceptable to Gentiles. In reality he was ardent Jewish o Cristo, ang kamatayan (?) ni Jesus ay hindi nagmula sa kanyang nationalist, who had satged the uprisng againts the Roman … Jesus’ of the pamumusong, kundi ang kanyang pamamaraan laban sa mga Saduceo, sila kingdom of God was an appeal for nothing less than the overthrow of the ang gumawa ng paraan upang siya’y mapatay 103 Ang iba pang dahilan Romans and established of a new independent state.”99 Sinasabi pa rin ng kung bakit pinagsisikapang patayin si Jesus ay napuna ni Miranda104 at marami na ang dahilan kung bakit si Jesus ay papatayin o pinatay (?), sinabi niya “ … from the words of Jesus about his kindom Pilate could only dahil sa paratang na siya ay namumusong bilang anak ng Dios. Sa muli , infer that he was a king ( Messiah , son of God), and that accordingly his ang pag-angkin ni Jesus bilang anak ng Dios ay hindi labag sa kautusan. Si action concerned the political sphere … Jesus was executed for political Ian Wilson ay muling nagpahayag : “ In the words of Rabbi Morris sedition. This is a fact that no serious person, Catholic, Protestant , or Goldstein: ‘ Use of the phrase Son of the Blessed or Son of God was no Agnostic, can call into questions.” Si Jose P. Miranda ay ipinanukala na si capital crime … no, not in Misnah, non in pre-Mishnah law; it is an Jesus ay nakibahagi sa rebolusyong politikal, binigyan niya ng mga expression found often in apocalyptic literature the reference to sitting at patotoo mula sa Biblia ang politikal na gawain ni Jesus bilang isang the right ahnd of power ( Mark 14:62) is not greedly different from King Nazareno laban sa Emperyo ng Roma at sa tao-taohang Saserdote o David’s allusion to himself as sitting at the right hand of God ( Psalms Saduceo at Fariseo ng Roma . Datapwat bakit ang Apat na Evangelio ay 110:1); at all events, it is nowhere indicates as blasphemy.”100 Ang habla o hindi siya inilalarawan bilang gayon ? Sinabi ni Jose P. Miranda : “ the sakdal kay kay Jesus na nakatala sa Evangelio ayon kay Marcos ay evangelish pass over certain things in silence, of course … Their editorial ipinapakita na siya ang Messiah, ang anak ng Makapangyariahn. Ang plan is to present Jesus as a martyr, murdered gainst all reason and larawan ng paglilitis ay hindi matanggap ng mga dalubhasang Judio, justice.”105 Ayon pa rin sa kaniya, ang kamatayan ni Jesus sa krus ay isang sapagkat hindi ganoon ang paraan at patakaran ng paglilitis. At gayon din, uri ng kamatayan na iginagawad ng mga awtoridad ng Romano para sa hindi isang krimen sa isang Judio ang magpahayag bilang isang Messias mga rebelde at magnanakaw.106 Ang INRI na inilagay sa itaas ng ulo ni na katulad ng pag-angkin ng pinuno ng mga rebeldeng si Simon Barkuba101 102 Juan 18:31 103 Lucas 19:47-48 104 Communismo en la Biblia, Jose P. Miranda p.70, isinalin ni Robert R. Barr mula sa salitang Kastila 99 105 Jesus the Evidence, 1985 p. 96 ibid. Jose P. M iranda p. 71 100 106 ibid. Wilson p. 103 magnanakaw, isang kataga na ginagamit para sa mga rebelde. Hindi ito 101 o kaya’y Bar-Cochla (Koziba), naghimagsik sa panahon ng pag-uusig ng tumutukoy bilang magnanakaw ng ari-arian ng ibang tao kundi pag-agaw sa Emperador na si Domitian politikal na kapangyarihan. Kaya ang dalawang magnanakaw na kasamang ( 81-96 A.D.). Kinilala siya ng maraming Judio bilang Messias. naipako sa krus ay mga rebeldeng kasama ni Jesus. ( Mateo 27:38 ;Marcos 15:27) 20

×