Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Daan Sa Kaligtasan

2,673 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Daan Sa Kaligtasan

 1. 1. Islam Ang Daan ng Kaligtasan Katotohanan, ang Islam ay isang relihiyon para sa lahat ng tao. Ang tao ang pinakadahilan ng paglikha at ang pinakamaganda sa lahat ng mga nililkha. Ang Allah ay nilikha ang tao sa pinakamainam na hugis at ginawa siyang walang bahid ng kasalanan at matuwid. Ang lahat ng nilikha sa ibabaw ng daigdig ay ipinagkaloob sa tao. Binanggit sa Qur’an ang ganito: “ At (ang Allah) ay ipinagkatiwala sa inyo ang lahat ng bagay na nasa mga kalangitan at ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa; ang lahat ng mga ito ay mula sa kabutihang- loob at kabutihan NIya…” (Qur’an 45:13). Kung gayon ang lahat ng bagay na nilikha sa buong sanlibutan ay para sa atin at upang mabuhay. Ano ba ang buhay at bakit tayo nilikha? Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung mayroon talagang buhay pagkatapos ng kamatayan? Saan tayo patutungo, sa Paraiso o impierno? Malalaman ba natin kung tayo ay may buhay na walang Hanggan? Ano ang dahilan bakit tayo nilikha at nabubuhay? Kung ating itatanong ang bagay na ito sa payak na salita at katanyagan bilang dahilan ng buhay., at ang minimitha ng para sa mga bata at hingin ang kanilang kasagutan, kanila lamang pagiging bata pa at kabinataan at bigla na lamang maglalaho. Sa isasagot ay maglaro, makipagpaligsahan, magpakasaya sa mga bawat araw, sa mga ginagawa ay pinagsusumikapan nila na maabot kalaro. At kapag ang mga batang ito ay dumating na sa pagbibinata ang mga minimithi para makatakas sa kahirapan at maging payapa ang kasagutan ay magkakaroon ng pagbabago ang pang-unawa. sa buhay na ito sa daigdig. Sa mga panahon na inubos at dumating Maaaring sabihin nila na maging masaya, makaranas ng bagong na ang bahagi na hindi na kayang gawin ang minimithi darating na kasiyahan, maging kilala at maraming kaibigan. At kung sila ay sila sa hanganan na kailangan na nila ang katiwasayan at husto na sa gulang, sila na ngayon ay maghahanap na para sa magpahinga na. Datapwat sa huli, kanilang mapag-iisipan na ang kabutihan ng kanilang sarili. Dito na magpapasimula ang magnais o mga nagdaang panahon ay nasayang lamang. At ang mga magkamit ng ari-arian, kayamanan o salapi, magandang katungkulan 1
 2. 2. pinagsumikapan ay pawang walang kabuluhan. Kaya nga, sa pananaw ng buhay na ito ay hindi tulad sa masaganang kabukiran kundi halamang natutuyuan. Ang Qur’an ay binanggit ang bagay na ito sa pinaka-payak na pananalita na sinasabi : “ Alamin ( ninyo) na ang buhay sa daigdig na ito ay ( tulad) sa isang laro, at walang saysay na usapan, at pagpapagandahan at pagyayabangan sa bawat isa sa inyo, at paligsahan ng kayamanan at mga anak; ito’y tulad sa halaman na masagana pagkatapos na bumuhos ang ulan, na dito’y ang pagsibol ay kaaya-aya sa mga magsasaka, datapwat pagkatapos ay natutuyo at naninilaw at pagkatapos ay nagiging tuyong dayami . Datapwat sa kabilang buhay ay may matinding kaparusahan (para sa makasalanan) at ( kung pagkakalooban) ay may kapatawaran sa Allah at Kanyang kabutihang biyaya, kaya nga, ang buhay sa daigdig na ito ay isang guni-guni lamang.” (Qur’an 57:20) Ang lahat na nakakaligaya sa buhay ng tao ay pawang nawawala, ang nakakaakit na mga bagay sa daigdig na ito ay napakarami, datapwat sa katotohanan ito’y nakikita nila na para bagang napakalaking bagay datapwat isang alikabok lamang ang kapantay dahil sa mali nating pananaw. Ang tao ay biktima ng mga maling kaisipan na ang maging tagumpay sa daigdig na ito ay kaligayahan; ngunit ang hindi nalalaman na ang magkamit ng kaligayahan na makukuha natin sa daigdig na ito ay magdadala lamang sa kalungkutan, pagkatakot at maaari pang mapahamak ang buhay. Sa kabila nito ang hinihintay natin sa kabilang buhay ay higit na kaligayahan na hindi pa nararanasan at mananatili magpakailan man. Kaligayahan ba ang dahilan sa pagkalikha sa atin? Nilikha ba tayo para sa lamang maging maligaya, makakuha ng mga bagay na magpapasaya sa atin ? Ang ilang mga Palaisip (thinkers) at Pilosopo 2
 3. 3. (Philosophers), ay pinipilit patunayan na ang kanilang mga sariling Ang larawan ay nagpapakita na ang tao at Dios ay magkasama at haka-haka ang tanging daan sa buhay, ito ang pagkakamit ng binigyan siya ng Dios ng natatanging kalagayan sa Kanyang nilikha. Ginawa kaligayahan sa daigdig na ito. Niya siyang tagapagmana at maging tagapangalaga at tanging sasamba lamang sa Kanya. Ang Naging Hadlang: Ang tao ay nahulog sa Kasalanan Tanong: Bakit ang tao ay hindi nakakaranas ng kapayapaan at kasaganaan sa buhay? Sagot: Sapagkat ang tao ay pinili ang likong daan, kalungkutan, kasamaan, sakit, kasakiman, kamangmangan, pagkamuhi, kawalang pag-asa at walang pananampalataya sa Poong Maykapal. Sinabi sa Qur’an: “Kung sila lamang ay nanatili sa kautusan (Torah), K Evangelio (Injil), at lahat ng mga ipinahayag na ibinigay sa kanila mula sa kanilang Panginoon, kanilang tatamuhin ang buong kaligayahan. Ngunit mayroon sa kanila na sumunod sa daan ng kasamaan.” (5:66) Ang Dahilan Bakit tayo nilikha Binanggit sa Qur’an ang ganito: “ Nilikha ko lamang ang jinn (espiritu) at tao maliban na ako’y kanilang sasambahin (lamang).” (51:56) … “Pagmasdan ninyo, Ang Panginoon ay sinabi sa mga angel: Ako’y lilikha ng hahaliling ( mangalaga) sa ibabaw ng lupa.” (2:30).. “ Siya ang lumikha sa inyo bilang hahalili sa bawat lahi tagapangalaga sa daigdig. Itinaas Niya kayo ang iba sa inyo ay inilagay sa mataas na pamumuno upang subukin kayo sa mga kaloob na ibinigay sa inyo.” (Qur’an 6 :165) 3
 4. 4. 3. Sumunod sa Hidwang Pananampalataya Iba pang dahilan kung bakit hindi masaya ang tao sa daigdig na ito. “ Na ang inyong sinasamba maliban sa Kanya ay mga Sinabi sa Qur’an ang mga sumusunod: pangalan lamang at ginawa ng inyong mga ninuno. Siya ay nag-utos lamang sa inyo na tanging Siya lamang 1. Ang Tao ay Talunan ang dapat sambahin, ito ang tunay na Relihiyon, ngunit karamihan sa sankatauhan ay hindi nakakaunawa.” “ Katotohanan ang tao (dahilan sa sariling pagsisikap) (12:40) ay isang talunan” ( 103:2) 4. Hindi Sumampalataya sa Katotohanan 2. Makasalanan “Hindi ba winasak Namin ang mga naunang tao? Datapwat ang sinoman ay hindi makakaranas ng ( Dahilan sa kanilang kasalanan) ? Narito, kasaganaan dahil sa kasalanan. (10:17) Kasumpa-sumpa ang araw na yaon sa mga hindi sumampalataya sa katotohanan.” (77 :16,19)… ” Sila’y may puso ( isip) ngunit hindi nakakaunawa, sila’y may mga mata ngunit hindi nakakakita, at sila’y may tainga ngunit hindi nakakarinig ( ng katotohanan). Sila’y tulad sa mga hayop, higit pa nga silay mga nangaligaw ; sila yaong mga matitigas ( ang kalooban).” ( 7 :179) 5. Mali ang daan na nilalakaran “Katotohanan nga, sila’y iyong inanyayahan tungo sa tuwid na daan ;… at Katotohanan sa mga hindi naniwala sa Buhay pagkatapos ng kamatayan ay tunay na naliligaw ng daan … hanggang Aming buksan sa kanila ang pintuan na patungo sa matinding kaparusahan : Kaya nga, narito ! sila’y mahuhulog sa kalungkutan.” ( 23 : 73,74,77) 4
 5. 5. Maykpal ngunit dahil sa kasalanan ang daan ay nawala patungo sa Dios. TAO DIOS Ang larawan ay nagpapakita na ang Dios at tao ay nagkahiwalay dahilan sa kanilang paglabag sa kautusan o kasalanan, hindi pagsampalataya, pagsunod sa maling pagsamba at pagkaligaw sa katotohanan. Bunga ng Pagsuway sa kautusan ng Poong Maykapal Sinabi sa Qur’an: Anomang bagay na masamang dumating Ang Pagsisikap ng tao na bumalik sa Dios sa inyo, ito’y dahilan din sa mga ginawa ng inyong mga kamay.” (42:30). Kaya nga, lahat ng kasamaan, kalungkutan, sakit at Ang kasaysayan ay sinasabi sa natin na ang tao ay patuloy na pagdurusa, ay hindi ayon sa tunay na kalikasan, mga bagay na naghahanap sa Dios, ngunit ang bunga ay nagkaroon lamang ng salungat sa dalisay at banal na kalikasan na nilikha ng Poong iba’t-ibang pananampalataya, grupo, iba’t-ibang paraan ng Maykapal. Sa katotohanan, ang tao sa masaklap na nangyayari sa pagsamba na makikita natin sa buong mundo. Ang isa sa kilalang kanya ay bunga lamang ng mga bagay na kanyang ginawa. Ang haka-haka ng relihiyon ay itinuturo na si Jesucristo-Anak ni Maria larawan ay nagpapakita na ang tao ay nais na manumbalik sa Poong ay inialay para sa katubusan ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ang 5
 6. 6. larawan sasumusunod na pahina ay ipinapakita ang maling haka- haka ngayon. Ezekiel 18:20 “ Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak; ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya.” Marcos 11:25/ Lucas 6:36,38 “ Sinabi ni Jesus: Lumakad kayo at alamin ninyo ang kahulugan nito , Habag ang nais ko hindi handog… mangagpatawad kayo, kung mayroon kayong anomang laban sa kanino man; upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan.” Galacia 6:7 “Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napapabiro; sapagkat ang lahat na inihasik ng tao, ay siya naming aanihin niya.” Ang Pag-aalay ng Dugo ni Cristo ay Kung gayon, ang Handog na kamatayan ni Jesucristo para sa Salungat sa Katuruan ng Biblia kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkapako ni Jesus ay labag sa aral ng “katarungan” at Biblia. Si Jeremias 31:30 Adan at Eva at lahat ng tao ay siyang mananagot sa sarili niyang “ Ngunit bawat isa ay mamamatay ng dahil sa kaniayang sariling kasalanan. kasamaan…” 6
 7. 7. Ang larawan sa itaas ay nagpapakita na ang tao ay patuloy na naghahanap ng daan patungo sa Dios sa pamamagitan ng kaniyang sariling pagsusumikap, magagandang katuwiran, pagiging relihiyoso, kayamanan at pati na ang pagtitiwala sa kamatayan ng isang tao na pambayad sa kasalanan. Ganito ang sinabi sa Qur’an: “ Sabihin ninyo: Sasabihin ba namin sa inyo ang tungkol doon sa mga taong gumawa ngunit walang saysay ang kanilang mga gawa? Na lubos na nagsisikap ngunit pawang saying lamang sa buhay na ito. Bagamat akala nila na sila ay makakatanggap ng kabutihan dahilan sa kanilang mga gawa? Sila yaong mga hindi naniwala sa mga tanda mula sa kanilang Panginoon at sa katotohanan pa nga silay pawang magsisiharap sa Kaniya ( sa kabilang buhay): Walang pakinabang ang kanilang mga ginawa, o kaya’y Kami, sa araw ng paghuhukom ay pagkakalooban sila ng gantimpala.” ( 18: 103-105) Ang Tunay na Daan sa Poong Maykapal Ang Pagsusumikap ng Tao na Makabalik sa Dios Ang iba ay nagsasabi na hindi natin kailangan ang relihiyon, kundi relasyon. Alam ba ninyo na ang Biblia ay binabanggit ang relihiyon na dalisay sa harapan ng ating Poong Maykapal (Santiago DIOS 2:27). Sa talatinigan ( dictionary) ay sinabi rin na ang relihiyon ay Kasalanan nagmula sa dalawang salita na religare, re ( muli ) at ligio (pagtatali o panunumbalik) na nangangahulugan ng panunumbalik na muli o pagtataling muli. Kailangan manumbalik o pagtaliing muli ang tao at Dios dahil naputol ang ating relasyon sa Kanya nang tayo ay magkasala at sumuway sa kanyang kautusan. PILOSOPIYA Kailangan ng tao ang relihiyon. SEKTA ng RELIHIYON Kayamanan Kung sinasabi ng iba na hindi natin kailangan ang relihiyon Taong Tagapagligtas kundi relasyon, ito’y salungat sa tunay na diwa ng salita. Para na rin ------------------------------ -------------- TAO 7
 8. 8. nilang sinabi na hindi natin kailangan na manumbalik sa Poong Ang Islam ay mula sa salitang Arabo na nangangahulugan ng Maykapal. Datapwat ang katotohanan ay maliwanag, kailangan pagsuko, pagsunod, pagtalima sa kalooban o kautusan ng Poong natin ang relihiyon upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Poong Maykapal. Ito ay mula sa salitang ugat na Salaam na ang kahulugan Maykapal. Ano Ngayon ang paraan ng panunumbalik sa Poong ay Kapayapaan. Kung gayon hindi magkakaroon ng tunay na Maykapal? Kapayapaan ang isang tao kung hindi siya susunod, isusuko o tatalima sa kalooban ng Poong Maykapal. Ang Salitang Islam o Islam ang Paraan ng Panunumbalik sa Poong Maykapal. Salaam ay isa sa pangalan ng Kalikasan ng Allah. As Salaam- Ang n Sinabi ng Qur’an ang ganito : ““Naghahanap pa ba sila ng “ Pinagmumulan ng Kapayapaan. Kaya nga, Allah ang May-ari ng ibang religion kaysa sa religion ng Allah? Samantalang relihiyong ito dahil sa Kaniya ipinangalan ito. Sinabi ng Qur’an (3 : napagmamasdan na ang lahat ng mga nilikha sa mga kalangitan at 19) : Ang relihiyon na tinatanggap ng Allah ay Islam ( Salaam).” Sa ang lahat ng mga nilikha sa ibabaw ng lupa ay sumusunod man o karagdagan, sinabi ni Jesus sa loob ng Biblia : “ Sinoman ang hindi ay nagpapasakop sa kanyang kalooban ito ang Islam , at gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ay ang aking silang lahat ay muling manunumbalik sa Kaniya. ( 3:83) kapatid na lalake, kapatid na babae at ina.” … “Hindi ang bawa’t H nagsasabi sa akin, Panginoon , Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan ? At kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila Kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala : magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.” ( Mateo 12 :50; 7:21-23) Ang relihiyon na Islam ay hindi mula sa pangalan, tribu o lahi ng tao. Halimabawa, ang Cristiano ay nagmula sa titulo ni Jesus – ito ay Cristo, sa Buddhismo mula sa pangalan ni Gautama Buddha, Confucianismo mula kay Confucius, Judaismo mula tribu ng Judah anak ni Israel o Jacob, at Hinduismo mula sa lahi ng mga Hindi sa India. 8
 9. 9. Ang larawan sa itaas ay nagpapakita na ang tao ay muling daan ang dami, at ang isang kasamaan na ginawa ay itatala ng makababalik sa Poong Maykapal sa pamamagitan ng Islam o ganoon lamang, maliban patawarin din ito ng Allah.” Pagpapasakop , Pagsunod sa Kalooban ng Dios. Ang Lahat ng Propeta ay mga Muslim Islam ang Tunay na Daan at ang religion ay Islam Sinabi ng Qur’an, ang Kahulugan sa wikang Pilipino : Ang Qur’an ay binanggit ang ganito : “ Gabayan mo kami sa tuwid na daan ” (1:6 ). Ito ang kataga na laging sinasambit ng “ Hindi magkakaiba ang religion na itinatag para sa inyo na mga Muslim sa tuwing mananalangin limang ulit sa loob ng isang Kanyang ipinagkaloob kay Noe na aming ipinahayag namin sa araw. Kaya nga, kung sinoman ay yumakap sa Islam, siya ay iyo, at ipinagkaloob din namin kay Abraham, kay Moises, at kay magkakaroon ng karapan na : Jesus, na kayo’y magkaisa ukol sa religion at huwag magkahiwa-hiwalay” (2:136). Ganito pa ang sinabi sa isang bahagi ng Qur’an, Kahulugan sa wikang Pilipino: Sumamba at maglingkod sa Dios, Katiwala ng Dios, at “ Sabihin ninyo ( O kayong mga Muslim) ! Naniniwala kami Tagapagmana sa Allah, at sa ipinahayag sa amin, at kay Abraham, at kay Ismael at Isaac , at kay Jacob ang mga iba pang mga angkan, " Ang religion ( paraan ng pamumuhay) para sa Allah ay ang ) at ang ipinagkaloob kay Moises at kay Jesus at ang Islam… At ang sinomang magnais ng iba pang religion maliban sa ipinagkaloob sa iba pang Propeta na mula sa kanilang Islam, kailanman ay hindi matatanggap iyon ng Allah, at siya, sa Panginoon; Kami ay hindi nagtatangi tungkol sa kanila at kami kabilang buhay ay kabilang sa mga natalo. " (3:19; 3:85) ay nagpapasakop sa Allah, ito ang Islam.” (12:136) Sinabi pa rin ng Propeta ang Ganito: Sinabi pa: “ Si Abraham ay hindi kailan man naging Judio o Kahulugan sa wikang Pilipino: kaya’y naging Cristiano, datapwat siya’y isang matapat na “ Kung ang sinoman ay yumakap sa Islam ng buong puso, ay Muslim.” (3:67) patatawarin ng Allah ang lahat ng kanyang mga nakaraang kasalanan, at pagkatapos nito ang gantimpala sa mga nagawa niyang kabutihan ay magiging katumbas ng sampu hanggang pitong 9
 10. 10. Tanong: Bakit sinabi ni Jesus na : “ Ako ang daan, ang pagpapasakop o pagsunod at tama ang ating pananampalataya. katotohanan, at ang buhay; walang sinoman ang makakaparoon sa Narito ang pananampalataya sa ikaliligtas natin: Ama, kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6) Sagot: Hindi sinabi ni Jesus na “ ako lamang ang daan”, kundi “ 1. Pananampalataya sa Nag-iisang Dios na Tunay- Ang Ako ang daan.” Ang mga Kasulatan at ang mga Propeta ay Allah kinasihan ng Dios upang ang tao ay gabayan sa tamang daan, ito ang Sinabi sa Qur’an ang ganito : “Hindi pinapatawad ng Allah daan ng Dios. Si Jesus at lahat ng mga Propeta ay tagapagbalita ng ang sinoman na naglalagay ng katambal sa Kaniyang Pagka-Dios; katotohanan sa Tunay na Daan, kaya sinabi niya na Siya ang Daan. Ngunit pinapatawad Niya ang sinoman na Kanyang naisin maliban Ito’y sa panahon ng siya’y isinugo dito sa lupa. Katulad din naman dito: ang maglagay ng katambal sa pagka-Dios sa Allah, sila ang ng isinugo si Moises, Noe, Abraham at marami pang ibay ay mga naligaw, nangaligaw mula sa tamang daan.” (4:116)…” pawang naging daan sa pamamagitan ng kanilang mga aral patungo sa Dios. Paano ang Tamang paraan ng Pagsuko sa Poong Maykapal ? May mga tao na nagsasabi na sila din ay sumusunod sa Kalooban ng Poong Maykapal. Hindi katanggap –tanggap sa Poong Maykapal kung sinasabi natin na tayo ay sumusunod sa kaniyang mga kalooban kung ang ating Paniniwala o Pananampalataya ay salungat sa Katotohananan. Kinakailangan tama ang ating 10
 11. 11. Sabihin ninyo : Siya ang Allah, ang Tangi at Nag-iisa, Ang Kayo’y binigyan ko ng mga halimbawa upang inyong gayahin kung Magpawalang Hanggan, Ganap Hindi Siya ipinanganak o Maaring ano ang ginawa ko sa inyo.” (Juan 13:15) magka-anak, at sa Kaniya’y walang maaaring ihalintulad.” (112:4) b. Ang Propeta ang nagtuturo ng Daan patungo sa Poong Maykapal. 2. Pananampalataya sa lahat ng mga Propeta “ …isang liwanag, Kami ay nagpapatnubay sa Aming mga lingkod, Sinabi sa Qur’an ang ganito: “ Kami ay nagpadala ng Sugo at ito’y Aming gaganapin; at katotohanan ikaw ay magbibigay ng sa bawat lahi, ito ang katiyakan.” (16:36). Ang Biblia ay binanggit patnubay sa sankatauhan para sa tuwid na landas.” (Qur’an 42:52) din ang ganito:“ Dinggin ninyo ako, Oh Juda, at ninyong mga taga Jerusalem; sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Dios, sa Habang ang tao ay patuloy na naghahanap sa Poong gayo’y matatatag kayo; sumapalataya kayo sa kaniyang mga Maykapal, ngunit hindi niya Siya matagpuan dahil sa kaniyang propeta, sa gayo’y giginhawa kayo.” ( 2 Cron. 20:20) sariling pamamaraan. Upang malutas ang pagkakahiwalay na ito ng tao at Dios, Siya’y nagpadala ng mga Sugo at Propeta upang maibalik ng Dios ang naliligaw na tao. Ang mga Propeta at Sugo ay Paano tayo sasampalataya sa Propeta? kinasangkapan ng Dios upang ihayag sa kanila ang tamang daan at ang Kanyang kautusan na kinalimutan na. a. Sila ay gawin nating huwaran “Kayo nga ay mayroon sugo mula sa Allah na may magandang ibinigay na halimbawa ( para sa kabutihan ).” (Qur’an 33:21) “ Sinabi rin ni Jesus: “ Ang aking tupa ay nakikinig sa mga salita ko; Aking silang nakikilala at sumusunod sa akin.” ( Juan 10:27)…” 11
 12. 12. pinagkalooban ng Kapahayagan o Kasulatan. Ito’y kanyang Ang larawan sa itaas ay nagpapakita na ang Dios ay ipinapahayag na nagmumula sa Allah para sa Kanyang mga Propeta. nagsusugo upang ibalik ang tao sa mabuting relasyon sa Dios, sa pamamagitan ng mga aral nito at pagsunod sa kanyang kalooban. 4. Pananampalataya sa mga Kasulatan. Ang Qur’an ay binanggit ang mga kasulatan na ipinahayag 3. Pananampalataya sa Mga Angel ng Dios sa mga natatanging Propeta o Sugo. Katulad ng mga sumusunod : Sinabi sa Qur’an : “ Ngunit katotohanan nga, na sa inyong (may itinalagang mga angel) upang kayo’y pag-ingatan, matulungin at kagalang-galang, at isinusulat ( ang inyong mga ginagawa) ( Torah Qur’an 82:10,11) Zabur Injil Qur'an Moses David Jesus Muhammad Ang mga kasulatang ito ay bilang patotoo sa lahat ng sankatauhan na ipinagkatiwala sa kanyang mga lingkod. Ito ay bilang katibayan na wala silang dapat na maidahilan sa araw ng paghuhukom. 5. Pananampalataya sa Araw ng Paghuhukom Sianbi ng Propetang si Muhammad ang ganito: “ Ang dalawang paa ng anak ni Adan ay hindi maikikilos mula sa Panginoon sa araw ng paghuhukom hanggang hindi siya natatanong Ang mga angel ay hindi natin nakikita, sila’y walang tungkol sa limang bagay ukol sa kaniyang buhay; paano niya ito katawan na katulad natin. Ngunit ang Poong Maykapal ay ginanap , ukol sa kanyang kabataan, paano niya ito inalagaan, ukol ipinapakita sila sa ibang Kanyang mga lingkod. Ang Propetang si sa kanyang kayamanan, paano niya ito nakamtan at ginugol, at ukol Muhammad , si Maria-ina ni Jesus ay nakita si Gabriel at nakipag- sa mga kaalaman na kanyang nalaman at paano usap sa kanila. Dapat din na paniwalaan na ang mga angel ay niya ito sinunod.” (Tirmidhi) pinagkalooban ng kanya-kanyang gawain. Isa dito ay si Gabriel na 12
 13. 13. Ang Anim na Haligi ng Pananampalataya 6 Haligi na Pananampalataya Kaisahan ng Allah ; Mga 6. Pananampalataya sa Tadhana ng Poong Maykapal. Propeta; Araw ng Qadar sa saliatnag Arabic, ito ay ukol sa mga itinadhana ng Paghuhukom; Mga angel; Poong Maykapal na Mangyayari sa ating buhay. Ang Allah ay Mga Kasulatan; Tadhana makapangyarihan sa lahat at nagbibigay ng pasiya at isagawa ito. Walang magaganp na anomang bagay na salungat sa kanyang Ang Pagsuko sa kalooban ng Dios o kaya’y tinatawag na Islam ay kalooban. Siya ang higit na marunong at maawain. Anoman ang may kaagapay na Tamang pananampalataya. kanyang naisin ay may kabuluhan. Kung ito’y mailalagay natin sa Ngunit ang pananampalataya ay hindi sinasabi lamang ng bibig, ating isip at puso, at tatanggapin natin ng buong pananampalataya dapat ito’y sinasamahan ng pagsisisi ng ating mga Kasalanan. Sinabi kahit hindi natin nauunawaan, atyo’y magkakaroon ng kapayapaan. ng Qur’an “ Sabihin ninyo sa mga hindi sumasampalataya, kung iiwanan nila ang (maling paniniwala), ang kanilang mga nakaraang (kasalanan) ay patatawarin. “( 8:38)… “ Sabihin ninyo O aking mga lingkod, na sinoman ang nagkasala laban sa kanilang mga kaluluwa! Huwag nilang tanggihan ang awa ng Poong Maykapal; sapagkat, katotohanan ang Allah 13
 14. 14. ay nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan; Katotohanan, Siya ay lubos na Mapagpatawad, Ang Lubos na Maawain.” ( 39:53) Hindi lamang pagsisisi ng kasalanan, kundi dapat na … “Kung ang sinoman ay gumagawa ng kabutihan maging lalake man sila o babae at may pananampalataya, sila’y makakapasok sa langit at sila’y magtatamo ng buong katarungan, sino pa kaya ang may mas mabuting religion kaysa sa mga nagpapasakop ng buong puso sa kalooban ng Allah ?, na gumagawa ng kabutihan, at sumusunod sa daan ( o halimbawa ni) Abraham ang may dalisay na pananampalataya.” (4:124,15) Pangako ng Allah “ Maliban doon sa Maari kang magkaroon ng mga nagsisi ng pag-asa na makatanggap ng kasalanan at sa kapayapaan at kaligtasan mula sumampalataya at ngayon sa pamamagitan ng gumawa ng panalangin at personal kabutihan; sa kanila pagpapahayag ng ay nakalaan ang pagpasok sa Paraiso at magkakamit ng pantay na pananampalataya. Ang mga katarungan. Ang Paraisong walang hanggan, para sa kanila mula sa sumusunod na pagpapahayag (Allah) na Higit na Maawain na ipinangako sa Kanyang mga ng pananampalataya ay aking lingkod, sa mga hindi nakikitang nilikha; sapagkat ang kaniyang inimumungkahi sa sinomang pangako ay kinakailangang matupad. At sila ay magkakaroon ng nais na yumakap sa Islam. sapat nilang pangangailangan, maging ito man ay sa umaga o sa gabi. Ito ay ang Paraiso na siyang ipagkakaloob doon sa aming mga lingkod na nagiingat laban sa kasamaan.” (19:60-63; 14
 15. 15. Sa Ngalan ng Allah, Ang Higit na Maawain, Ang Higit na Mahabagin Ako’y nagpapahayag na walang ibang Dios na dapat “ La ilaha illa Allah, Muhammad* Rasool Allah.” sambahin maliban ang Allah At gayon din ay aking ipinahahayag na si Jesus ay Propeta ng Allah at Kanyang Sugo, Ipinahahayag ko pa rin na si Muhammad ay Kanyang Sugo at Propeta. Ang kahulugan nito ay: Kung ito ang nais ng inyong puso, maaari ninyong gawin ito “ Walang ibang Dios na dapat sambahin maliban ang Allah, at si ngayon at pumunta kayo ng ilang Muslim bilang saksi sa gagawin Muhammad ay kanyang huling Sugo* ” ninyong ito. Kung sinoman ang magsasagawa nito ng buong puso , katotohanan na ang Allah ay magkakaloob sa inyo ng Kapayapaan at Buhay na walang hanggan. Patatawarin ang lahat ng inyong mga Ang dalawang payak na salitang ito ay tinatawag na kasalanan at mga pagkakamali.. Sa karagdagan ay ganito pa ang Shahada- ang pagpapahayag ng pananampalataya. sinabi ng huling Sugo ng Allah na si Muhammad: “ Kung ang Salin Titik- sa –Titik Kahulugan sa Pilipino sinoman ay magpahayag na walang ibang dapat na sasambahin maliban mula sa Arabiko sa Allah, at wala Siyang katambal sa Pagka-Dios at si Muhammad ay Ash-hadu Aking ipinapahayag Kaniyang Lingkod, at gayon din si Jesus ay Kanyang Lingkod at Sugo an na at Kanyang salita na ibinigay kay Maria at espiritung nagmula sa Kanya, la Wala o Hindi at ang Paraiso ay katotohanan at ang impierno ay katotohanan, ang ilaha Dios/ dapat sambahin Allah ay tatanggapin siya sa Paraiso na kasama ang (mabubuting) illa maliban Allah Allah ( Pangalan ng Tunay na Dios) ginawa niya kahit kakaunti lamang ito.” wa at Ash- hadu Aking ipinapahayag Ang Pagpapahayag na ito ng pananampalataya ay tinatawag na anna na Shahada. (Pagpapatotoo ng Pananampalataya) Muhammad* Muhammad* ( Huling sugo at Propeta) Ang isang tao ay magiging kaanib sa kapulungan ng Islam sa Rasool-Allah Sugo ng Allah pamamagitan ng payak na pagbigkas ng dalawang kataga ng pananampalataya. Ang dalawang katagang ito ay : 15
 16. 16. Kahulugan at Paliwanag ng Shahada Ang Katotohanan ng Shahada Ang Kahulugan ng Unang Bahagi – la ilaha illa Allah Ang Shahada ay hindi isang ritual na winiwika ng isang tao para makapasok lamang sa Islam. Kundi... • Huwag kilalanin at tanggapin ang lahat ng uri ng haka-haka • Ito ay kataga ng pananampalataya na nagmumula sa puso na dapat at konsepto na naglalagay o nagbibigay ng katulad sa nating aalalahanin sa buong bahagi ng ating buhay. pagkaDios ng Allah, Pagkapanginoon, Kapangyarihan, • Ito ay ating pangako ng pakikipagkasundo sa Poong Maykapal. Katangian at ang lahat ng uri ng pagsamba. • Pangako para sa ating lubos na pagsuko, pagsunod sa batas at • Tatanggapin lamang ang karapatan ng Allah at ang kanyang kalooban ng Poong Maykapal. mga alintuntunin. • At ang sinoman na magpapahayag ng pananampalatayang ito kung • Kusang loob na isasaayos ang buhay ayon sa tuntuning taos sa puso ay makararanas ng pagbabago ng buhay at inaasahan itinadhana ng Allah. na magbabago ng kanyang kaisipan at gawa kung ito ay labag sa pamamaraan ng Islam. Ang Kahulugan ng Ikalawang Bahagi- Muhammad* Rasool Allah - Kung ikaw ay may bukas na kaisipan, inaanyayahan ka namin • Pagtanggap sa lahat ng mga isinugo at Propeta ng Allah, ang na makipag-ugnayan sa mga pagtitipon na ang tinatalakay ay ukol sa kabutihan ng buhay at kaluluwa ayon sa itinuturo ng Islam. Huwag kahuli-hulihang sa kanila ay si Muhammad. * kaagad maniwala sa mga haka-haka at sabi-sabi ng mga taong naninira. • Pagtanggap sa tunay na patnubay sa daigdig na ito at ang Magtanong sa mga tagapagturo ng Islam huwag kanino man kung kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pagtupad at sila’y walang karapan ay may hindi magandang layunin. Tumawag at pananampalataya sa inihayag ng Poong Maykapal at mga makipag-ugnayan sa Fanar , Qatar Islamic Cultural Center ( Sentro ng paliwanag na winika ng huling Propeta.* Qatar sa Pang-Kulturang Islamiko), Malapit sa Souq Asiry, tapat ng • Kusang loob na pagsunod sa mga halimbawang ipinakita ng Qatar Central Bank , Telepono bilang 4250252 / 5359210 Propeta. * 16
 17. 17. 17

×