C:\Fakepath\Balik Tanaw

1,354 views

Published on

Balik Tanaw - A Short History of Islam in the Philippines

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C:\Fakepath\Balik Tanaw

 1. 1. Balik - Tanaw<br />AngMaiklingKasaysayanng Islam saKapuluangPilipinas<br />
 2. 2. AngPinagmulanng Tao saPilipinas<br />Tabon Man – Panahonng<br />Tag –Lamig ( Ice Age)<br />21,000 -22,000 taon<br />
 3. 3. KuwebangTabonsa Palawan<br />
 4. 4. 50,000- 150 BCE AngNegrito ay angunangnaglakbaypatungosaKalupaanngPilipinas<br />
 5. 5. AngKonseptongpagkakahati-hatinglupainsa 3 anakni Noah<br />The Ancient Greek geographer Strabo holding a globe showing Europa and Asia<br />Medieval map showing the three continents as domains of the sons of Noah - Sem (Shem), Iafeth (Japheth) and Cham (Ham)<br />
 6. 6. AngPananawsaLumangDaigdig<br />AngKonseptongLumangKontinente<br />AngDaigdigsaLumangKontinente<br />
 7. 7. AngDaigdigsakonseptoni Homer<br />Homer, a semi-mythical poet at the dawn of Greek history, was seen by Strabo and the Stoics as the father of geography. His overarching geographic concept was of the world as a flat, round disk of land, completely encircled by Okeanos, the world sea. All this was enclosed by the fixed dome of the Heavens, filled with cloud and mist close to the Earth, but with clear aether closer to the sky’s dome. Sun, Moon and stars rose from the eastern waters of the Ocean, moved along the dome and sank again into the western waters. The whole thing is reminiscent of nothing so much as of one of those snowdomes that are the staple of any self-respecting tourist trap.<br />This vision is expounded in the Iliad,<br />
 8. 8. Pagkakahati-hatingLupa<br />
 9. 9. AngPaniniwalasahugisngDaigdig<br />NahatisaTatlongBahagi<br />ParisukatangDaigdig<br />
 10. 10. TeoryangPaghiwalayngmgaLupainsaDaigdig<br />
 11. 11. Paglalakbaymula Asia-America<br />
 12. 12. AngPagbabagonganyongLupainngDaigdig<br />
 13. 13. Migration Human<br />
 14. 14. Continental drift<br />
 15. 15. AngPagdatingngmgaMelayo<br />Balangay<br />Dyong<br />
 16. 16. AngPagdatingMulasaDagatPacifico at GitnangSilangan<br />
 17. 17. AngMgaNanuluyansaKapuluan<br />MulasaDagatPacifico<br />MulasaTsina<br />
 18. 18. MgaNanuluyansaKapuluan<br />Mulasa Norte ngKapuluan<br />Karatig Na Kapuluan<br />
 19. 19. ManangKaugalianmulasaatingUnangNinunomulasaMalayo<br />
 20. 20. Kaugalian at Kultura<br />
 21. 21. MgaKasuotan<br />
 22. 22. MgaKasuotan<br />
 23. 23. MgaKasuotan at Gamit-Bahay<br />
 24. 24. Tahanan<br />
 25. 25. Kasuotan at kaugalian<br />
 26. 26. MgaKasuotan<br />Kopia<br />Sarung<br />
 27. 27. Kasuotan<br />MajuMelayu<br />Batik<br />
 28. 28. MgaKaugalian<br />Kebaya<br />PengkakSilat<br />
 29. 29. MgaKasuotan<br />
 30. 30. Kaugalian at Kultura<br />
 31. 31. Kaugalian at Kultura<br />
 32. 32. Kaugalian at Kultura<br />
 33. 33. Kaugalian at Kultura<br />
 34. 34. Kaugalian at Kultura<br />
 35. 35. Kultura at Kaugalian<br />BangkangVintasaZamboanga<br />LibingansaBanga<br />
 36. 36. Kaugalian at Kultura<br />Bangasa Palawan-850BCE<br />Knayonng Moro<br />
 37. 37. 50,000,000 BCE ; Angmgalupain ay nahubogsapamamagitanngmgapagputokngBulkan<br />
 38. 38. Teoryananabuoangmgapulosakaragansapamamagitanngpagputokngmgabulkan<br />
 39. 39. PanahonngKalamigan (ice age)<br />
 40. 40. AngAetasAstronesian- Melanesian<br />
 41. 41. Austronesian group<br />
 42. 42. AngLupa ay nahiwalay at nagingmalalakingpulo<br />
 43. 43. AngngLupaingTimogSilangan Asia<br />
 44. 44. AngmgaIntsik at Arabo ay nangalakalsaKapuluang Asia-DulongSilangan<br />
 45. 45. MgaPangalannaikinapitsaKapuluanngPilipinas<br />IkinapitngmgaIntsik 10thSiglo<br />IkinapitngmgaHapones<br />Ma-i – lupainngmgaBarbaro<br />Chin-san – bundokngmgaginto<br />Lui-sung- lupainnamalapitsaKabihasnan<br />San-tao -tatlongkapuluan<br />Luzones o kaya’yLucones<br />ItinawagngKastilaatbpa..<br />Archipelago de San Lazaro-Magellan<br />VallSeuParigne( Valley without Peril)<br />Islas del Poniente<br />Islas del Oriente<br />Felipinas ( Leyte/Samar)<br />
 46. 46. AngMgaNangangalakalnaIntsik at siLimahong<br />
 47. 47. Ang Sri-Visraya Empire<br />
 48. 48. AngAlpabeto at Wika<br />Malayo-Polynesian<br />South-East Asia<br />
 49. 49. Ang Laguna Copperplate<br />
 50. 50. Kultura at Paniniwala<br />
 51. 51. Kultura at Paniniwala<br />
 52. 52. AngUgatngPaniniwalangMgaKatutubongKayumangi<br />Hinduismo<br />VajrayanaBuddhismo<br />
 53. 53. AngPinagmulanng Islam<br />
 54. 54. Tipan Kay Isaac at IsmaelGenesis 17:19-20<br />“ At tungkolkayIsmael, ay dininig din kita. Narito’takingpinagpalasiya, at siya’yakingpapag-anakinngmarami, at siya’yakingpararamihinngdikawasa; labingdalawangprinsipeangkaniyangmagiginganak, at siya’ygagawinkongmalakingbansa.” <br />“ At sinabing Dios, Hindi kundiangiyongasawangsi Sara ay manganganaksaiyo; at tatawagin mo angkaniyangpangalang Isaac; at akingpagtitibayinangakingtipansakaniyangpinakatipangwalanghanggan,sakaniyanglahipagkamatayniya.” <br />
 55. 55. AngKinatuparanngTipan<br />Jesu-Cristo sa Israel<br />Muhammad sa Arabia<br />
 56. 56. TipansaLahini Isaac at Ismael<br />
 57. 57. AngDalawangTipan<br />Sapagkatnasusulat , nasi Abraham ay nagkaroonngdalawanganak, angisa’ysaalipingbabae, angangisa’ysababaingmalaya. Gayon man anganaksaalipin ay ipinanganakayonsalaman; ngunitanganaksababaingmalaya ay sapamamagitanngpangako. Angmgabagaynaito ay may lamangtalinghaga: sapagkatangmgababaingito’ydalawangtipan; angisa’ymulasabundokng Sinai, nananganganaksamgaanaksapagkaalipinnaito’ysi Agar. Ang Agar ngangito ay bundokng Sinai ng Arabia at ito’ykatuladng Jerusalem ngayon:sapagkat , ito’ynasapagkaalipinkasamangkaniyangmgaanak. Ngunitang Jerusalem nanasaitaas ay malaya, nasiyanginanatin… At tayo , mgakapatid, tuladni Isaac, ay mgaanaksapangako. ( Galacia 4:22-26,28 )<br />
 58. 58. AngItinakuwil ay nagingpangulongbato<br />Sinasakanilani Jesus, Kailan man baga’yhindininyonabasasakasulatan, angbatongitinakwilngnangagtatayonggusali, Angsiya ring ginawangpangulosapanulok; Ito’ymulasaPanginoon, At ito’ykagilagilalassaharapngatingmgamata? Kayangasinasabikosainyo, Aalisinsainyoangkaharianng Dios, at ibibigaysaisangbansangmagkakabunga. At angmahulogsaibabawngbatongito ay madudurog: datapwatsinomangkaniyangmalagpakan, ay pangangalatinggayangalabok. ( Mateo 21:42-44 )<br />
 59. 59. Paglaganapng Islam saKapuluan<br />
 60. 60. Makkahanggangsamga Isla<br />
 61. 61. Islam saTimog-Silangan Asia<br />
 62. 62. AngMgaPulongDagat<br />“ Kayo’ymagsipakinigsa akin, Oh mgapulo; at inyongpakinggan, ninyongmgabayan, samalayo…” ( Isaias 49:1)<br />“ Angmgaito ay maglalakasngkanilangtinig, sila’ymagsisihiyaw; dahilsakamahalanngPanginoon ay magsisihiyawsilangmalakasmulasadagat. Kaya’tluwalhatiinninyoangPanginoonsasilanganan, samakatuwidbaga’yangpangalanngPanginoonng Israel , samgapulongdagat.” ( Isaias 24: 14-15)<br />
 63. 63. PaglalakbaymulasaPulo<br />“ Sapagkatkilalakoangkanilangmgagawa at angkanilangmgapag-iisip: angpanahon ay aydumaratingnaakingpipisaninanglahatnabansa at angmga may iba’t-ibangwika; at sila’ymagsisiparoon, at mangakikitaangakingkalualhatian. At ako’ymaglalagayngtandasagitnanila, at akingsusuguinangmganakatanansakanilasamgabansa, saTarsia, Pul, at Lud, nanagsisihawakngbusog, sa Tubal at Javan, samgapulongmalayonahindinangakarinigngakingkabantugan, o nakakita man ngakingkaluwalhatian; at sila’ymangagpapahayagngakingkaluwalhatiansagitnangmgabansa. At dadalhinanglahatninyongmgakapatidmulasalahatnabansanapinakahandogsaPanginoon, nanasasakaysamgakabayo, at mgakaro, at samgaduyan, at samgamula, at samgamaliksinghayop, saaking banal nabundokna Jerusalem, sabingPanginoon, gayangpagdadalangmgaanakni Israel sakanilanghandogsamalinisnasisidlansabahayngPanginoon… At mangyayari, namulasabagongbuwanhanggangsapanibago, at mulasa Sabbath hanggangsapanibago, ay paroroonanglahatnataoupangsumambasaharapko, sabingPanginoon. “ ( Isaias 66:18-20,23)<br />
 64. 64. AngmgaPulo ay maghihintay<br />Angkatuwiranko ay malapit, angakingpagliligtas ay lumabas, at hahatolangakingmgabisigsamgabayan; angmgapulo ay magsisipaghintaysa akin, at saakingbisig ay magsisitiwalasila.” ( Isaias 51:5)<br />Siya’yhindimanglulupaypay o maduduwag man, hanggangsamaitatagniyaangkahatulansalupa: at angmgapulo ay maghihintaysakaniyangkautusan… Magsiawit kayo saPanginoonngbagongawit, at ngkapurihanniyanamulasawakasnglupa; kayongnagsisibabasadagat, at ngbuongnariyan, angmgapulo, at mganananahandoon.” ( Isaias 42:4,10)<br />
 65. 65. AngPagdatingng Islam saKapuluangPilipinasbago pa sumapitangtaong 1210 CE<br />Sulo -Malay Pininsula<br />Malay Pininsula<br />
 66. 66. MgaMangangalakalbago pa angmgaKastila<br />
 67. 67. AngMgaMisyonerong Muslim at Mangangalakal<br />
 68. 68. AngMgaKatutubosa Mindanao, Visaya at Luzon ay Naakitsa Islam<br />
 69. 69. AngJolo at Sulu ay Yumakapsa Islam<br />
 70. 70. Naitatagang Sultanate saMaguindanao – 1203/ 1205<br />
 71. 71. Mga Sultan sa Mindanao<br />Sultan Kudarat<br />Maguindanao Sultan<br />
 72. 72. Mga Sultan ng Mindanao<br />
 73. 73. Mga Sultan ng Mindanao<br />
 74. 74. Watawatng Sultan sa Taw-Tawi<br />
 75. 75. Mga Sultan ng Mindanao<br />Watawatng Sultan saSulo<br />Mga Sultan at Datung Mindanao<br />
 76. 76. Sulu<br />
 77. 77. Sultanate saJolo ay naitatag<br />
 78. 78. Sultanate ngSulo ay naitatag<br />
 79. 79. Angmgataga-Melayo ay naglakbay at nanirahansaKapuluanngPilipinas<br />10 Datu<br />DatuKalantiaw<br />
 80. 80. AngPaglalakbayng 10 Datu<br />DatuPuti at Marikudo<br />Malay Peninsula<br />
 81. 81. AngGintongSalakot<br />
 82. 82. Mga Uri ngSasakyangDagat<br />
 83. 83. SasakyangDagat<br />
 84. 84. SasakyangDagat<br />
 85. 85. Angmga Muslim ay dumatingsaKapuluannoong 1150-1475 BCE<br />
 86. 86. Galleon ngmgaMananakop<br />
 87. 87. Kasunduanng Portugal At Espanya- Treaty of Torsidellasnoong June 7,1494<br />HinatiangDaigdigupangSakupinngEspanya at Portugal<br />Kinilalang Papa sa Roma ang Treaty of Tordesillas<br />
 88. 88. MgaSasakyangDagatmulasaIbat-ibangpooknananuluyansaKapuluanBago pa angMgaKastila<br />
 89. 89. SasakyangPandagatngmgaNandayuhansaKapuluan<br />
 90. 90. AngPaglalakbayngunangNinunongmga Pilipino<br />
 91. 91. SasakyangDagatngMgaNanuluyansaKapuluan<br />
 92. 92. MgaUnangTahananngNinuno<br />
 93. 93. MapangMaynila ( Amanilla )<br />Mapang Manila<br />Pagsakopsa Manila<br />
 94. 94. Mapang Manila Noon at Ngayon<br />
 95. 95. Septembre 20, 1519 Si Magellan ay naglayagkasamaang 5 Barkona may 264 natripolante<br />
 96. 96. IbangDaanPatungosaSilangan<br />
 97. 97. Marso 16, 1521 , Si Ferdinand Magellan ay NakaratingsaKapuluanngPilipinas<br />
 98. 98. AngPaglalayagni Magellan<br />
 99. 99. Si Magellan ay UnangNakalapagsaislangHomonhon na nasahilagang Samar-Leyte<br />
 100. 100. Binigyanni Magellan ang Samar Leyte ng Islas de San Lazaro at inangkinparasaHaringEspanya<br />
 101. 101. AngUnangMisa ay Ginanap<br />
 102. 102. AngPaglalayagsa Cebu o ZugbunoongAbril 7, 1521<br />
 103. 103. Si Lapu-Lapu at Magellan<br />
 104. 104. AngDigmaanngKastila at KawanniLapu-Lapu<br />
 105. 105. Lapu-Lapu at MgaKastila<br />
 106. 106.
 107. 107. MgaImahenniLapu-Lapu<br />
 108. 108. MgaImahenniLapu-Lapu<br />
 109. 109. MgaImahenniLapu-Lapu<br />
 110. 110. MgaImahenniLapu-Lapu<br />
 111. 111. MgaBakasngPapurikay Magellan<br />
 112. 112. BantayogngKamatyanni Magellan<br />
 113. 113.
 114. 114. Bantayogni Magellan<br />
 115. 115. Paglalayagni Magellan<br />
 116. 116. AngPaglalakbayPabalikngEspanya<br />
 117. 117. AngPutolnaPaglalakbayni Magellan<br />
 118. 118. AngEspanya ay nagpadala pa ngEkspedisyonnamgaNabigo<br />Juan Garcia Jofre de Loaysanoong 1525<br />Juan Cabot noong 1526<br />Alvaro de Saadvedranoong 1527- Mindanao mulasa Mexico; NamataysaPaglalakbay at bumalikngEspanya<br />
 119. 119. NaratingRuy Lopez de Villalobos at inangkinangKapuluansapanglanng Haring Felipe II ngEspanya ( King Philip II )<br />
 120. 120. Febrero 13, 1565 Miguel Lopez Legaspi at angmgaKawal ay nakaratingsaKapuluan<br />KawalniLegaspi<br />Miguel Lopez de Legaspi<br />
 121. 121. King Philip II itinalagasi Miguel Lopez de LegaspibilangGobernador-General ngPilipinasbilangsakopng Mexico ( angBagongEspanya )<br />
 122. 122. Nasakopang Cebu noong Mayo 8, 1565<br />
 123. 123. Ekspeditionsa Manila<br />
 124. 124. Manila noon at Ngayon<br />
 125. 125. Manila Ngayon<br />
 126. 126. DigmaanngMananakopat niRjahSoliman<br />
 127. 127. Angpagsakopng Manila<br />
 128. 128. AngPagsakopsaKatalugan<br />
 129. 129. AngPagsakopsaBuongLuzon at Visaya<br />
 130. 130.
 131. 131. Arnis de Mano o Kali<br />
 132. 132. Krusni Magellan atDigmaansaMactan<br />
 133. 133. DigmaansaMactan<br />
 134. 134.
 135. 135.
 136. 136.
 137. 137.
 138. 138.
 139. 139.
 140. 140.
 141. 141.
 142. 142.
 143. 143.
 144. 144.
 145. 145. Lapu-lapu<br />
 146. 146.
 147. 147.
 148. 148.
 149. 149.
 150. 150.
 151. 151.
 152. 152. Rajah SolimanHaringMacabebe at Manila<br />
 153. 153. Suleiman saMalate Park<br />
 154. 154. AngRebolusyon<br />
 155. 155.
 156. 156.
 157. 157.
 158. 158.
 159. 159.
 160. 160.
 161. 161.
 162. 162.
 163. 163.
 164. 164.
 165. 165.
 166. 166.
 167. 167.
 168. 168.
 169. 169.
 170. 170.
 171. 171.
 172. 172.
 173. 173.
 174. 174.
 175. 175.
 176. 176.
 177. 177.
 178. 178.
 179. 179.
 180. 180.
 181. 181. PananakopngmgaAmerikano<br />

×