Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ang Pasko !
    Pagdiriwang ng Kapanganakan ni Jesus -Anak ni Maria ?

“ Ang Pasko ay sumapit, tayong lahat ay magsiaw...
mga Asiryano at hindi niya kailan man sila nagapi. Napakahirap isipin kung bakit
kinuha ng sumulat ng Mateo ang talatang i...
nakatira, naghahanap-buhay at may ari-arian. Hindi kung saan ka isinilang at
      walang ari-arian. Kung may ari-ari...
20). Ngunit si Mateo ay iba ang pag-unawa, hula sa mga pinatay na walang
     malay na bata.( Mateo 2:16-18)
   8. A...
Dito ay ipinagpapalagay na si Jesus -Anak ni Maria ay maaaring
     nagpasimulang mangaral noong 33 AD 12At kung idada...
Birhen, ipinanganak noong ika 25 ng Disyembre. Ang Pasko        (Christmas) at
Pagkabuhay na Maguli ( Easter Sunday...
Ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa16, at
huwag kayong mangalupaypay sa mga tanda ng l...
Sa panahon natin ngayon, ang mga lumang kaugalian ng pagdiriwang ng
kaarawan ay namana rin sa ngayon. Narito ang pagsasaya...
At matakot sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa kaparusahan.” Kaya nga,
ang pakikisama sa mga hindi mananampala...
Tanong: Maaari bang gayahin na lang natin sila, para hindi na tayo dumalo ?

Sagot: Ipinagbabawal sa lahat ng Muslim ang g...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ang Pasko

36,139 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Ang Pasko

 1. 1. Ang Pasko ! Pagdiriwang ng Kapanganakan ni Jesus -Anak ni Maria ? “ Ang Pasko ay sumapit, tayong lahat ay magsiawit ng magagandang hinig …” Ano Pasko na naman ? Ano ang Pasko sa Karamihan, sa mga bata ito’y bagong damit, si Santa Claus, laruan, pagkain at pera. Sa mga magulang, ito’y paggugol ng salapi para sa kasiyahan ng pamilya at gayon din sa mga ninong at ninang. Sa mga dukha, ito’y kalungkutan at nagiging sanhi ng paninibugho dahil kapos sa mga pangangailangan sa araw ng pagdiriwang. Sa mga pulubi, ito’y maraming limos na matatanggap. Sa mga mangangalakal, malaking kita o pera. Bakit maraming nagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan, ang mga bansang hindi Cristiano katulad ng bansang Japon ay nagdiriwang din, Tsina at marami pang iba ? Negosyo ang dahilan, isang mabisang okasyon upang tangkilikin ang mga produkto. Maraming larawan ang tagpo sa araw ng Paskong ito na ipinagdiriwang. Sa mga relihiyosong tao, ang pasko ay pag-iibigan o pagmamahalan, dahil anya ang diwa ng Pasko ay ibinigay ng Dios ang kanyang natatanging anak na si Jesu-cristo. Ito anya ang pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Kailan siya ipinanganak ? Ang tanyag na kaalaman ay ika-25 ng Disyembre.1 Ang salaysay ng mga sumulat ng Evangelio ukol sa tagpo ng kapanganakan ay magkakaiba ang laman at detalye. Sinabi ni Rev. John Spong ang kapanganakang ito ni Jesus -Anak ni Maria ay : “ Only the Christmas cadr industry can blend these two accounts adequately, they do so by falsifying what they do understand and ignoring what they do not understand.”2 Narito ang paghahambing ng dalawang kuwento ukol kay Jesus. Lucas ( 2:1-52) Mateo (2:1-23) Mga angel at pastol ng tupa Walang binanggit (hindi alam ) Walang binanggit ( hindi alam) Bituin at mga mago ( Pantas) Si Jesus ay isinilang sa sabsaban Si Jesus ay isinilang sa bahay Si Jose ay bumisita sa Bethlehem Silay may tahanan o taga- Bethlehem Si Jose at Maria ay nakatira sa Nazareth sa Si Jose at Maria ay nanirahan sa Nazareth Galilea at naglakbay sa Bethlehem pagkatapos nilang umalis sa Egipto Sa ikawalong araw ng kapanganakan ni Sila’y tumakas papuntang Egipto, Jesus, siya ay dinala sa templo upang tuliin, pagkatapos na dumalaw ang mga Mago sa pagkatapos ng ika-40 ayon sa patakaran ng tankang papatayin ang batang si Jesus ni batas ni Moises at paghandog sa Templo, Herodes. Sila’y bumalik sa Nazareth sila’y bumalik sa Jerusalem.. pagkatapos ng kamatayan ni Herodes. Ang Di-Kapanipaniwalang Kuwento ni Lucas at Mateo Ang manunulat ng Aklat na Mateo ay binagtas ang kapanganakan ni Jesus - Anak ni Maria, na sinasabing siya ay ipinanganak sa Bethlehem ayon sa pagkakahula ni Micah ( 5:2). Ito ang binasa kay Herodes ng mga guro ng Kautusan ( Mateo 2:6). Si Micah, ay nanghula noong taong 721-701 BC sa Judea ukol sa pagsilang ng isang Mandirigma na gagapi sa Asiryano sa pamamagitan ng tabak. Alam ng karamihan at maaaring si Mateo ay gayon din na si Jesus -Anak ni Maria ay hindi nakipagdigma sa 1 Ito’y kaarawan ng paganong dios na sina Mithra at Bacchus, tignan ang Babylon Mystery Religion, 1981, Ralph Woodrow at The Two Babalon, 1916 ni Rev. Alexander Hislop. 2 Rescuing the Bible from Fundamentalism.
 2. 2. mga Asiryano at hindi niya kailan man sila nagapi. Napakahirap isipin kung bakit kinuha ng sumulat ng Mateo ang talatang ito. Ang iba naman ay nagsasabi na ang hulang ito ay sa muling pagbabalik ni Jesus -Anak ni Maria, ngunit napakahirap pa ring isipin, na ang mga Israelita ngayon ay hindi kinikilala si Jesus -Anak ni Maria, ang pagbabalik niya ayon sa paniniwala ng karamihan ay sa huling araw, sino pa ang gagapiin ni Jesus sa Hula ni Micah. Tanyag sa kaalaman na si Jesus ay isinilang sa Bethlehem ngunit sa aklat naman ni Juan ay binanggit na si Jesus -Anak ni Maria ay isinilang sa Nazareth, “ Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan, at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga-Nazareth3 ang anak ni Jose. At sinabi sa kniya ni Nathaniel, Mangyayari bagang lumitaw ang anomang magaling na bagay sa Nazareth.4 … datapwat sinasabi ng ilan, ano, sa Galilea baga manggagaling ang Cristo ?…”5 Si Mateo, dahil sa maaaring alam niya na si Jesus -Anak ni Maria ay tinatawag na Nazareno, na isang kataga ayon sa pagkakaunawa ay lugar na kaniyang sinilangan, ay bumatay sa hulang hindi niya alam kung sino ang may-sabi upang mapagtagpi niya ang kinatha niyang kuwento : “ At siya’y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth; upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta, na siya’y tatawaging Nazareno.”6 Ang buong Lumang Tipan ay walang ganitong binabanggit na hula. Nakita na ninyo ang malaking kasinungalingan ? Si N.A. Wilson, isang British journalist at biographer sa kanyang aklat na Jesus: A life7 ay nagpanukala na ang sumulat ng Evangelio ay hinalungkat ang mga tradisyonal na hula ukol sa paglitaw ng Messias at mula dito ay gumuhit siya ng makulay na kuwento ukol kay Jesus -Anak ni Maria, Bingo ! Christmass story na ! at ikinapit niya ang mga hula sa kuwentong kanyang obra maestra. Ano ang mga katibayan na ito ay dagdag sa kasaysayan o kaya’y kathang kuwento na iniugnay sa tradisyonal na hula? 1. Si Flavius Josephus at ang kanyang mga ka-panahong mananalaysay ay nagsasabing si Jesus -Anak ni Maria nga ay nanirahan sa Nazareth, na ang pagpapatala nila sa Bethlehem na ipinag-utos ni Augustos ( 7-6BC)8 ay hindi tugma sa tunay na nangyari. Ang kautusang ito, ay hindi kinakailangang pumunta ka pa sa lugar ng iyong mga ninuno mahigit libo-libong taon na ang nakaraan upang magpatala. Walang ganitong kautusan sa lahat ng nasasakupan ng Roma. Kaya nga, hindi nila kailangang maglakbay sa Betlehem. 2. Ang pagpapatala na inutos ni Augustos ay sa emperyo lamang ng Roma, (KJV at RSV ay whole world or all the world ), upang masuri ang pagbabayad ng buwis, ngunit ang Romano lamang ang inatasan nito hindi mga Judio na taga- Nazareth. Kaya nga mali ang paglalahad na si Maria at Jose ay kailangang maglakbay pa. Si Mateo ay walang ganitong istorya. Si Lucas ay nagsabi na si Maria at Jose ay nakatira sa Nazareth, ipagpalagay na ang pagpapatala ay sakop ang Galilea, at silay magbabayad ng buwis. Ang makabagong paraan ng pagbabayad ng buwis ay batay sa Romanong sistema. Ang pamamaraang ito’y kinopya rin sa Pilipinas, magbabayad ka ng iyong buwis kung saan ka 3 Kaugalian ng mga Hebreo o Judio na ikapit sa pangalan ang lugar ng kung saan ipinanganak upang paghiwalayin ang bawat isa na magkakapangalan. ( ihambing Josue ( Jesus KJV Gawa 7:45; Hebreo 4:11; Col. 4:11; 4 Juan 1:45-46 5 Juan 7:41 6 Mateo 2:23 7 O Little Town of Nazareth, Guiller de Guszman, Dec. 25,1993; Jan. 1, 1994 Phil. Free Press 8 Lucas2:1-5
 3. 3. nakatira, naghahanap-buhay at may ari-arian. Hindi kung saan ka isinilang at walang ari-arian. Kung may ari-arian sila sa Bethlehem, bakit pa sila nakitulog sa sabsaban ng ibang bahay. 3. Si Haring Herodes na nabanggit ni Mateo ay namuno sa loob ng 30 taon ( 37-4 BC ) sa Palestina. Si Lucas naman ay sinabing si Quirinius ay governador ng Syria nang si Jesus -Anak ni Maria ay ipinanganak. Malaking pagkakamali- si Herodes at Quirinius ay hindi magkapanahon. Si Herodes ay matagal nang patay nang ang pagpapatala ay iniatas ni Quirinius. 4. Ang talaan ng ninuno ni Jesus -Anak ni Maria na nakatala sa Mateo ( Kapitulo 1 ) at Lucas (3) ay hindi magkatugma. Sila’y magkasalungat sa maraming detalye. Si Lucas ay sinasabing may 50+ na ninuno mula kay Jose hanggang Abraham, si Mateo ay 42 ninuno mula kay Jose hanggang kay Abraham. Ano ang dahilan kung bakit may ganitong pagkakasalungatan ? Popular sa mga Judio ang usap-usapan na ang Mesesias ay ipanganganak sa Bethlehem, ang bayan ni David. Ito ang kilalang bayan na pagsisilangan ng Messias. Si Lucas ay inamin niya na ang kanyang pagsulat ay batay sa kanyang pagsusuri para sa isang Gentil na may mataas na Katungkulan, si Teofilo. Ang layunin ni Lucas ay upang ipakita kay Teofilo na ang mga Cristiano, mahigit nang 40 taon ang nakalilipas sa panahon ni Jesus -Anak ni Maria, ay hindi malaking banta para sa mga Romano. Kaya nga pinasimulan niya ito sa pamamagitan na si Jose at Maria ay masunuring mamamayan sa pamamahala ng Romano. Alam ng sumulat ng evangelio na sina Maria at Jose ay mga mamamayan ng Nazareth, datapwat ang mga Judio ay naniniwala na ng Mesias ay magmumula sa bayan ni David. Bakit kailangan pang dalhin ni Jose si Maria na manganganak na, dahilan lamang sa pagbubuwis ? Sa katotohanan, sa balangkas natin sa unahan ay hindi ito kailan man nangyari sapagkat may-pagsisinungaling at salungatan. 5. Ang Dakilang si Herodes , ay matagal nang patay nang si Jesus -Anak ni Maria ay ipanganak, walang naganap na pagpatay sa mga batang walang malay at kung gayon hindi sila nagtungo sa Ehipto. 6. Si Josephus ay nagsabi na si Herodes ay ipinapatay ang 45 Judio sa Jerusalem, ngunit walang binanggit sa tala ng kasaysayan ang pagpatay sa mga bata sa Bethlehem, sapagkat si Josephus na taga-tala ng kasaysayan ay kapanahon ni Herodes. 7. Ang isa pa sa pagkakamali ng sumulat ng Mateo ay ang pagsipi sa Jeremiah 31:15 “ Isang tinig ay narinig sa Rama, panaghoy, at kalagimlagim na iyak, iniiyakan ni Rachel ang kaniyang mga anak; siya’y tumatangging maaliw dahil sa kaniyang mga anak, sapagkat sila’y wala na.” Ang talatang ito ay ikinapit ni Mateo sa mga batang pinatay ni Herodes, ngunit marami tayong bagay na mapapansin kung ano ang nasa paligid ng talatang ito na hindi tugma sa pang-unawa ni Mateo. Una, Si Rachel ay ikalawang asawa ni Jacob, namatay siya sa panganganak kay Benjamin.9 Siya ay inilibing malapit Bethlehem. Sa panahon ni Jeremias, ginamit niya si Rachel bilang simbolo ng bayang Israel na dinalang bihag ng mga kaaway sa Babilonia. Siya’y umiiyak dahil sa kalagimlagim na nangyayari sa bayang Israel, ngunit ang Panginoon ay inaliw si Rachel (Israel) at pinangakuan na muling ibabalik sa sariling bayan. Ang pag-iyak na tinutukoy sa paksa ay iyak ng mga Israelita dahil pinarusahan sila ng Panginoon at dahil sa kanilang pagsisisi. ( Jeremias 31:15- 9 Genesis 35:16-20
 4. 4. 20). Ngunit si Mateo ay iba ang pag-unawa, hula sa mga pinatay na walang malay na bata.( Mateo 2:16-18) 8. Ang Paglikas sa Ehipto ? Dahil , patay na si Herodes nang ipinanganak si Jesus -Anak ni Maria, wala ding pagpatay sa mga walang malay na bata at walang paglikas sa Ehipto, maaaring si Jesus -Anak ni Maria ay dinala sa templo upang ganapin ang ayon sa Kautusan ni Moises ayon sa balangkas ni Lucas. Ang iba ay nagsasabi na si Lucas at Mateo ay gumagamit ng simbolo at paralismo ( Symbols & Parallels) upang ipahayag ang kapanganakan ni Jesus -Anak ni Maria. Sa bagay na ito, wala tayong ibang panukala sa kasalukuyan, ngunit para sabihing hula at kakatha ng kuwento para ikapit ito ay isang malaking kasinungalingan. 9. Mayroon bang bituin at mga Pantas ( Mago) ? Sinasabi na ang mga Pantas na ito ay maaaring sugo ( envoys) mula sa Parthia10 na nagtungo sa Jerusalem upang makipagdiwang sa itinayong Templo ni Haring Herodes. Ang mga Astronomiyo ay nagtala na noong 12 BC ( Halle’y Comet) ay nakakita ng napakaliwanag na Cometa ( Tala) at ito ay nakita sa Roma. Ito ay noong Taglagas ( autumn ), sa panahon na ang Dakilang Romanong Kumandante na si Marcus Agrippa ay namatay. Sa Tsina, ang Astronomiyo ay may naitala na noong unang siglo ay may pangyayaring ganito at umaayon din sa Halle’y Comet. Datapwat, si Mateo ay nagsabi sa atin na ang bituin ay naaalis sa kanyang kinalalagyan. Ang bituin ay hindi kumikilos o natitinag man sa kanyang kinalalagyan at ang Cometa ay hindi bituin. Ang pagkakasunod- sunod ay malayo. 10. Kailan ipinanganak si Jesus -Anak ni Maria ? Kay Lucas, sinabi na si Jesus - Anak ni Maria ay ipinanganak sa panahon na nagkaroon ng pagpapatala ng mga Romano sa Judea, sa tala ng kasaysayan ito’y naganap noong ika-6 AD. Paanong nangyari ito, si Jesus -Anak ni Maria ay ipinanganak na may anim na taon na. Ang B.C. ( Before Christ ) at A.D. (Anno Domini / In the Year of the Lord ) ay pamamaraan na inibento ng isang Monghe na si Dionysus noong ika-6 na siglo, ito’y unang ginamit noong 533 AD upang bigyan ng tanda ang kapanganakan ni Jesus -Anak ni Maria at kapanahunan ng Cristiano. Dahil dito, ay maraming bagay ang pagkakamali. Dahil sa pagtaas ng karunungan, ang Dakilang Herodes ay natuklasang noong ika 4 BC namatay. Hindi talaga alam, kung kailan ipinanganak si Jesus -Anak ni Maria batay sa mga dalubhasa, at may iba na ipinapalagay na ito ay noong 6 o 5 BC upang maikapit sa tala ni Mateo. 11. May isa pang paraan upang mabagtas natin kung kailan maaring ipinanganak si Jesus -Anak ni Maria. Sinabi sa Lucas na ang salita ng Dios ay dumating kay Juan Bautista noong ika 15th taon ng Panunungkulan ni Tiberius11. Siya ay Emperor ng Roma noong 14 -37 AD; na ang kanyang ika 15 panunungkulan ay noong 29 AD. Alam natin na si Juan Bautista at Jesus- Anak ni Maria ay magpinsan at halos magkasing-gulang. Sinabi ni Lucas, na tinuligsa ni Juan si Herodes Antipas dahil pinakasalan nito ang balong asawa ng kanyang kapatid na si Filipe ( 4BC-34 AD). Dahil dito si Juan Bautista ay ipinakulong at ipinapatay noong 34 AD. Sa taong ding ito nagpasimulang mangaral si Jesus-anak ni Maria. Sinabi rin na si Jesus -Anak ni Maria ay may 30 taon gulang na nang nagpasimulang mangaral at si Juan ay nakakulong. 10 Pangalan ng isang matandang bansa SW Asia sa NE ng makabagong Iran ( Persia ) 11 Lucas 3:1, Anatomy of the New Testament, R.A. Spivey, M. Smith ( Time –Chart of the New Testament )
 5. 5. Dito ay ipinagpapalagay na si Jesus -Anak ni Maria ay maaaring nagpasimulang mangaral noong 33 AD 12At kung idadagdag pa natin ang tagal na kanyang pangangaral ay umaabot ng Tatlong (3) Paskua13 (Passover) na ang pinahuli nito ay noong March 29 AD, 36 AD, siya ay hinatulan ng kamatayan. Ang maraming dalubhasa ay inilalagay ang kanyang gulang sa 33 taon. Ngunit kung susundin natin sinabi ni Lucas na si Jesus - Anak ni Maria ay mag-30 taon at ang 3 taon na kanyang pangangaral ay lalabas na si Jesus-anak ni Maria ay 33 taon. At kung ibabalik natin kung kailan siya ipinanganak ay noong 3 AD. Hindi pa rin tama, sapagkat tatlong taon na siya nang ipinanganak . Kung tatanggapin natin ang panukala ng Simbahan na si Jesus -Anak ni Maria ay hinatulan ng kamatayan noong 33 AD, upang tumugma sa 1 AD ang kanyang kapanganakan, ngunit magiging salungat ito kay Lucas na ipinanganak si Jesus -Anak ni Maria sa panahon ng pagpapatala noong 6 AD sa panahon ni Quirinius at si Mateo naman ay sa panahon Haring Herodes ( o Herod the Great ) noong 37-4 BC. 12. Nakita na n’yo ang dahilan kung bakit walang tiyak na panganakan at may iba’t-ibang panuka. Dahil may pagdaragdag at maling bagay na inihalo sa mga istorya ng Biblia. Walang Pagpapatala para sa mga Judio, walang batang isinilang sa sabsaban, walang tatlong hari ( daw), walang pagtungo sa Ehipto, at ang larawang ng Christmass ay walang katiyakan. Ipinagdiriwang mo ba ang Pasko na walang katiyakan at salungat sa Kasaysayn. Huwag nawa ! Sino ang Ipinanganak at Ipinagdiriwang na Cristo sa Buwan ng Disyembre 25 Maraming Cristo ang lumitaw, hindi lamang si Jesus-anak ni Maria. Ang Lumang Tipan at Pananampalatayang Paganismo ay maraming Cristo ang binanggit. Kapag binabanggit ang salitang Cristo ay unang nasa isip kaagad ng mga tao ay si Jesus. Siya ay inilalarawan sa tuwing darating ang Disyembre 25 na isang sanggol na nakahiga sa sabsaban kasama ang kanyang ina na si Maria at ama-amahan na si Jose, na sa kapaligiran nito ay may angel, mga pastol, tatlong Pantas (Mago) sa kamelyo at nag-aalay ng mga kaloob, bituin at marami pa. Ang mga bagay na ito ay may kaagapay din na mga awitin : “ Silent Night, Holy Night,: “ Hark the Herald Angels Sings,” “ We Three Kings of Orient Are” at marami pang iba na katulad nito. Sa paglipas ng panahon, maraming sekta ng Cristiano ang hindi umaayon sa pagdiriwang na ito, na minana ng mga Pilipino sa Romanong Simbahan at iba pang grupo ng Protestante. Ang mga Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo at maraming pinuno ng Simbahang Romano at Protestante ang hindi sang-ayon sa pagdiriwang na ito. Maraming dahilan kung bakit ? Sapagkat anya ang diwa at ugat ng pag-diriwang na ito ay mula pa sa sinaunang pagano, bago pa isinilang si Jesus-Anak ni Maria ay mayroon nang Pasko. Ang pinaka-halimbawa nito ay ang relihiyon sa Greece, si Bacchus o Dionysius- isang bugtong na anak ni Jupiter, ipinanganak ng isang Birhen na si Demeter noong ika-25 ng Disyembre. Siya ay kinikilalang bilang Manunubos at Tagapagligtas ng Buong Sanlibutan. Tinatawag siyang Alpha at Omega. Ang mga deboto ni Bacchus ay nagdiriwang ng Pagsilang ( Pasko), Kamatayan, at Pagkabuhay na maguli. Si Mithra na isang dios-araw sa Persia ay ipinanganak din ng isang 12 sa panahong ding ito ay kasalukuyan si Juan Bautista ay nakakulong. 13 Ang pagkakalibre ng mga panganay na Israelita sa kamatayan sa Ehipto ( Exod. 12:23-27 ), ito’y ipinagdiriwang ng mga Judio tuwing 14th ng Nisan ( Lumang Kalendaryo ng Hebreo) at pagdiriwang ng mga Hebreo ukol sa paglikas nila sa Ehipto at pagkakawala sa pagkaalipin.
 6. 6. Birhen, ipinanganak noong ika 25 ng Disyembre. Ang Pasko (Christmas) at Pagkabuhay na Maguli ( Easter Sunday ) ang pinaka-tanyag na pagdiriwang ng Kapistahang ito. Sila ay may Pitong Sacramento rin na katulad ng sa Romanong Simbahan. Ilan sa mga ito ay ang Pagbibinyag, Konfirmation at Banal na Hapunan (Eucharistic Supper ), at ang mga deboto ay nakikibahagi sa Banal na Hapunang ito sa pamamagitan ng tinapay at alak, bilang simbolo ng kanyang dugo at Katawan. Ang pagkakapareho ng mga bagay na ito sa mga ipinagdiriwang ng simbahan at pananampalataya ay malinaw na hindi ito nagkataon lamang kundi, hiniram na pananampalataya, aral at kaugalian na ang nabago lamang ay ang pangalang Jesus.14 Ang usaping ito ukol sa kapanganakan ni Jesus ay hindi nangangahulugan na laban tayo sa kanya. Ang atin lamang layunin ay ilagay ang mga bagay sa wastong kinalalagyan at layuan ang mga lalang ni Satanas at ang dalisay na aral ay manatili at huwag magdaragdag at magbabawas. Kung ang sinoman ang makapagbibigay ng patotoo na Disyembre 25 nga ang kapanganakan ni Jesus- anak ni Maria, hindi pa rin sapat na magdiwang tayo nito. Bakit ? Walang itinuro si Jesus na ipagdiwang ang kanyang kaarawan, kahit na nga ang mga apostol at ang mga naunang mananampalataya noong una hanggang ikatlong siglo ay wala tayong makikitang ginanap nila ito. Si Jesus at ang mga aral niya at lahat ng mga Propeta ang ating huwaran. Sinabi ni Jesus ang Ganito : “ Sapagka’t kayo’y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo.”15 Kahit na sa buong aklat ng Mga Gawa ay wala tayong makikita sa ulat na ang mga unang mananampalataya ay ipinagdiwang ang Pasko o kanyang kapanganakan. Ang mga Ama ng Simbahan noong ika-1hanggang ika- 3 siglo ay hindi binanggit ang mga bagay na ito, na sa kasalukuyan ay isa sa mga tanyag na Kapistahan ng Cristianismo. Hindi ipinagkakait na alalahanin natin ang kapanganakan, ngunit nagiging masama kung ang paraan ng pag-aalang ito ay labag naman sa tunay na diwa ng pananampalataya. Bakit naging labag sa diwa ng pananampalataya ang Pasko ? Una, walang ipinag-utos ang Poong Maykapal at mga propeta na ganapin ang pagdiriwang, ito’y idinagdag lamang ng taong walang karapatan mula sa Dios. Ikalawa, Wala tayong katiyakan sa tunay kung kailan ipinanganak si Jesus ito ay inamin ng isang doboto at dalubhasa Cristiano na si Dean Farrar. Sa katotohanan, ito’y ipinanukala noong 530 AD ni Dionysius Exigus, isang Schythian at Monghe, Pinuno sa Monasteryo ( Abbot) at Astronomer, ngunit wala siyang paliwanag kung ano ang kanyang batayan sa panukalang ito. Ikatlo, ang pagdiriwang na ito ay paganong pagdiriwang. Sinabi ni Richard Gregory, na ang Pasko sa Disyembre 25 ay paganong pagdiriwang na kinuha ng Simbahan upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus noong kalagitnaan ng ika-apat na siglo upang akitin ang mga pagano; at tuwiran na nang dinala ng mga pagano sa Cristianismo ang kaugalian nila sa Paganismo. Ikatlo, ang Disyembre 25 ay kaarawan ng kapanganakan ng dios - araw sa Kalendaryong Julian. Ang dios-araw ng sinaunang panahon ay isinilang sa buwang ito. Sa sinaunang Britanya at Europa, ang pagsamba sa dios-araw ay mahalaga, at ito’y may kaagapay na pagpapalamuti ng puno (Christmas tree) Sa loob ng Biblia, ang kaugaliang ito ay ginagawa ng mga pagano. Sinabi sa Jermeias : “ 14 Jesus, na ang kahulugan ay Tagapagligtas. Ang mga Paganong Cristo katulad ni Bacchus at Mithra ay Tagapagligtas ( alalaon bagay Jesus ) ng buong sanlibutan sa kanilang mga kasalanan. Dahil dito, maaring ang Jesu-Cristo na tinutukoy ng mga Griego-Judio ay hindi si Jesu-Cristo na anak ni Maria. Kaya nga, ang Qur’an ay ipinakikilala siyang Jesus- Cristo Anak ni Maria upang matukoy natin kung sinong Jesus. 15 Juan 13:15
 7. 7. Ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa16, at huwag kayong mangalupaypay sa mga tanda ng langit; sapagkat ang mga bansa ay nangalulupaypay sa mga yaon. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan: sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng mangagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.17” Ganito rin ang kaugalian ng mga Canaanita at Asirya sa kaniyang dios-diosan na si Asherah, na isang puno kahoy ang pinakasimbolo niya na sinasamba ng mga pagano at tinatawag nila itong ama.18 Sa talababa ng Biblia ay ganito ang sinabi : “ The Heb. Asherah19, trans. ‘grove’ means also the idol enshrined there ( Duet. 16:21). This idol seems often to have been a sacred tree, the figure of which is constantly found on Assyrian monuments. In apostate Israel, however, such groves were associated with every form of idolatry ( e.g. 2 Kings 17:16,17).” Ang ugat ng kaugaliang ito, pagpapalamuti ng puno ay mula sa sinaunang kaugalian ng pagano at bahagi ng kanilang pagsamba. Bagaman sa panahon natin ngayon ang punong ito ay sinasabi nilang hindi sinasamba, ngunit hindi dapat natin gayahin ang kaugaliang ito na wala namang kinalaman sa pagsilang ni Jesus. Ano nga ba ang kinalaman ng punong kahoy sa pagsilang ni Jesus ? Wala, maliban ito’y tanda ng pagsamba sa maka-paganong pananampalataya. Sinabi sa Biblia ang ganito : “ Huwag kang magtatanim sa iyo ng Asera20 ng anomang kahoy sa siping ng dambana ng Panginoon mong Dios, na gagawin mo para sa iyo. “21 Hindi dapat nating gayahin ang kaugalian ng mga pagano, ang Poong Maykapal lamang ang may karapatan na magbigay sa atin ng tamang kaugalian, at huwag manghihiram sa hidwang pananampalataya. Ang iba naman ay nagsasabi na ang pagdiriwang ng kaarawan lalong higit sa kaarawan ni Jesus ay hindi masama, sapagkat dapat tayong magalak o magsaya sa buhay na ibinigay ng Poong Maykapal. Ganito ang payo ng isang mangangaral sa loob ng Biblia : “ Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay ang kaniyang puso. Kapanglawan ay maigi kay sa pagtawa: sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Ang puso ng ng pantas ay nasa bahay ng tangisan; ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan22 Sa Lumang Tipan, ang pagdiriwang ng kaarawan ay kaugalian na ng mga pagano, dito’y kaagapay sa pagdiriwang ang malaking piging, at kasiyahan at pagbibigay ng anomang kaloob. Ang bagay na ito ay ginawa na ni Faraon sa kanyang nasasakupan.23 Sa Bagong Tipan naman ay may ganito ring naganap, kaagapay dito ang paglalasing at pagbibigay ng kaloob at isa sa bahagi ng kaloob ay ang ulo ni Juan Bautista.24 16 Sa KJV ang pagkakasalin ay “heathen” ( pagano ) 17 Jeremias 10:2-4 18 Hukom 2:13; 3:7;6:25 Exodu 34:13; Duet. 16:21;Jeremias 2:27;3:9 19 The First Scofield Reference Bible p. 290 20 Sa RSV ang salin ay : “ You shall not plant any tree as an Asherah beside the altar of the LORD your God which you shall make.” Ganito pa rin ang tala ng Scofield : “ The groves (Heb. Asherim) so often mentioned in the O.T. were devoted to the worship of Ashereth, the Babylonian goddess Ishtar, the Aphrodite of the Greek, the Roman Venus. 21 Dueteronomio 16:21 22 Ecclesiates 7:1-4 23 Genesis 40:20-21 24 Mateo 14:6; Marcos 6:21
 8. 8. Sa panahon natin ngayon, ang mga lumang kaugalian ng pagdiriwang ng kaarawan ay namana rin sa ngayon. Narito ang pagsasayawan, kantahan, kainan, regalo at ang pinakatampok sa lahat at hindi nawawala ay ang paglalasing, na isang ugat o ina ng lahat ng uri ng kasalanan, krimen at imoralidad. Hindi lingid sa lahat na ang Pasko ay nagaganap ang mga bagay na ito. Ito ba ang tunay na diwa ng Pasko ? Hindi Disyembre ang Buwan ng Kapanganakan ni Jesus Ang mga palamuti sa araw ng Pasko at pati na ang Christmas Card ay makikita natin ang larawan at kapaligiran na nakaugnay sa Ueropa at Estados Unidos. Pati na ang Pilipinas ay naglalagay ng ganitong palamuti hango sa mga bansang Kanluranin. Tulad halimbawa ng “ Snow (niebe), ” “ Santa Claus at mga usa ,” “ Chritmas tree,” “ Chritmas light.” At marami pang iba na ang diwang ipinapakita ay buwan ng Disyembre. Ang Griegong Iglesia ( Greek Church ) ay ipinagdiriwang ang Pasko sa ika-7 ng Enero. Alin sa dalawa ang tama ? Kung atin susuriin ang tagpo na nakasulat sa Panahon ng kapanganakan ni Jesus, ito ay sa panahon ng tag-init sa Palestina at Gitnang Silangan na maaaring nagsisimula sa buwan ng Marso- Septyembre. Sa Palestina, na kung saan ang lugar na kinalalagyan ni Jesus sa buwan ng Disyembre ay napakalamig at kung minsan ay nagkakaroon ng katamtamang niebe. Sabagay na ito, mababasa natin sa Biblia na ang mga tupa at pastol ay nasa labas ng bahay, sa parang o damuhan. Ang tagpong ito ay nagpapakita na ang panahon ay hindi Disyembre sapagkat, mamamatay ang tupa sa lamig. Ikinukulong ng mga pastol ang tupa sa panahon ng tag-lamig.25 Ang Qur’an ay nagpahayag nang si Maria ay lumisan patungo sa malayong lupain at nakaramdam ng uhaw at gutom at ito’y sa panahon din ng kanyang panganganak. Iniutos ng isang tinig sa kanya na yugyugin ang puno ng palmera at ang hinog na bunga nito ay malalaglag, ito’y nagpapakita na ang panahon ng kapanganakan ni Jesus ay hindi Disyembre. Ang dates o bunga ng Palmera ay namumulaklak at nahihinog mula sa buwan ng Febrero hanggang Agosto. Sa mga panahong ito maaaring si Jesus ay ipinanganak. Kaya nga ang tagpong taglamig sa Kaarawan ni Jesus ay mali at walang matibay na batayan. Ikaw, magdiriwang ka ba ng iyong kaarawan na wala sa panahon kung kailan ka ipinanganak ? Mga Tanong na Dapat Sagutin Tanong :May mga Muslim na nakikisama sa gawaing ng mga Cristiano ukol sa pagdiriwang ng kanilang Mga Kapistahan katulad ng Pasko, ano ang maipapayo ninyo sa Kanila ? Sagot : Ang pakikisalo sa ganitong gawain ng isang Muslim sa mga Cristiano o mga hindi mananampalataya ay hindi ipinahihintulot. Sa katotohanan, ito’y kinakailangan iwanasan. Sapagkat, itinuro ng Propeta at nagbigay ng babala na ang makisalo o makigaya sa ganitong gawain ay ibinibilang siyang kasama ( sa relihiyon) ito.Nangangahulugan na nawala ang pagka-Muslim ng isang tao. Sa karagdagan pa, hindi ipinahihintulot sa mga mananampalataya na tumulong o magbigay ng anoman sa gawaing ito, sapagkat ito’y labag sa katuruan sa Islam. Ito’y sinabi ng Allah sa Qur’an : “ Kayo’y magtulungan para sa kabutihan, pangkatarungan at kabanalan; datapwat huwag magtulungan ang bawat isa sa kasalanan at paglabag sa (kautusan). 25 Lucas 2:1-8
 9. 9. At matakot sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa kaparusahan.” Kaya nga, ang pakikisama sa mga hindi mananampalataya ay pakikisama na rin sa kasalanan at paglabag sa kautusan.26 Tanong : Ano ang Katuruan ng Islam ukol sa mga Muslim na binabati ang Cristiano o hindi mananampalataya ukol sa kanilang mga Kapistahan, halimbawa nito’y ang Pasko ? Sagot: Ang pagbati sa mga hindi mananampalataya ukol sa Pasko o anomang mga kapsitahan nila ay ipinagbabawal ng mga dalubhasang Muslim. Ito ay ipinagbabawal na gawain, sapagkat katulad na rin ito na binabati natin sila kasalanan at pagsamba sa dios-diosan. Ayon sa mga dalubasa, ang gawain ng pagbati ay higit pang malaking kasalanan kaysa sa pag-inom ng alalk, pagkitil ng buhay ng tao, pangangalunya at anomang mga kasalanang katulad nito. Marami sa mga mananampalataya dahil sa walang respeto o galang sa relihiyon ay bumabagsak sa ganoong uri ng pakikisalamuha, at hindi nauunawaan kung gaano kapangit ang gawaing ito. Sinoman ang bumati sa sinomang gumagawa ng kasalana ( ma’siyah), o pagtaliwas sa relihiyon (bid’ah), o hindi paniniwala sa bagay na ito ( kufr)- ang ganitong uri ng tao ay pasasailalim sa galit ng Allah. Ang gawain ng pagbati sa okasyon ng mga di- mananamapalataya ay katumbas na rin ng pag-ayon sa kanilang hidwang pananampalataya. Sinabi ng Allah : “ Kung ikaw tataliwas sa paniniwala, kung magkagayon katotohanan hindi ka kailangan ng Alla; Siya ay hindi nasisisyahan sa taliwas na paniniwala ng Kanyang mga lingkod…”27 At sinabi pa rin ng Allah :” Sa araw na ito, ay nilubos ko ang relihiyon para sa iyo, at ginawang ganap ang aking Kabutihang loob sa iyo, at pinili ko sa inyo ang Islam bilang iyong relihiyon.”28 Kaya nga, ang batiin sila sa okasyong ito ay Haraam ( ipinagbabawal) na ano pa ang relasyon mo sa kanila.. Tanong : Papaano tayo sasagot sa kanila kung tayo ay binati nila sa maka-Paskong pagbati ? Sagot: Kung babatiin nila tayo sa okasyong ito ng kanilang Kapistahan ( mga ipinagdiriwang na araw ), ay hindi natin kailangang sumagot na katulad ng kanilang ginagawa. Sapagkat kung gagawin natin ito, katumbas na rin na tayong sumasang- ayon sa ganitong gawain, na ang gawaing ito ay tiyak na kinasusuklaman ng Allah. Sa natalakay natin sa itaasan nito, ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi kailan man ginaganap ng mga naunang tagasunod ni Jesus-anak ni Maria at ito’y pa nga’y pagtaliwas sa kanilang pananampalataya, lalong higit pa nga tayo. Sinabi ng Allah : “ Ang sinomang magnais ng ibang relihiyon, maliban sa Islam ito ay hindi kailoan man Niya tatanggapin, at sa Kabilang buhay siya ay malulugi.” Tanong : Maaari bang dumalo sa mga pagdiriwang na kanilang ginaganap sa mga okasyong ito? Sagot: Ang sinomang Muslim na tumanggap ng kanilang paanyaya ay ipinagbabawal, ang sinomang makihalubilo sa gawaing ito ay higit pa ang kaysa sa batiin sila at sumagot sa kanilang pagbati. 26 Majmoo al-Fatawa ni Sh. Abdul –Aziz Ibn Baaz 2/925 27 al -Qur’an Zumar 39:7 28 Al-Qur’an Al-Maai’dah 5:3
 10. 10. Tanong: Maaari bang gayahin na lang natin sila, para hindi na tayo dumalo ? Sagot: Ipinagbabawal sa lahat ng Muslim ang gayahin sila sa kanilang ginaganap na okasyon katulad ng party, pagpapalitan ng regalo, pagbibigay ng mga pagkain, paghahanda ng pagkain at pagtigil sa trabaho dahil sa gawain o okasyong ito na kanilang ipinagdiriwang. Sinabi ng Propeta : “ Sinomang makitulad sa mga taong ( di mananampalataya sa kanilang kapistahan), kung magkagayon siya ay kabilang sa kanila ( na di mananampalataya).” Sinabi ni Sh. Al-Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang aklat “ Pagsunod sa Tuwid na Landas-Pagsalungat sa mga Taong Mapapahamak sa Apoy na Impierno” : ‘ Ang pakikigaya sa kanila ( di-mananampalataya) tungkol sa kanilang mga Kapistahan o ipinagdiriwang ay makapagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga puso tungkol sa mga hidwang kanilang ginaganap; at gayon din ito’y magkapagbibigay sa kanila ng pag-asa o lalo pa silang magkakaroon ng lakas ng loob na samantalahin ang ang pagkakataon at ibagsak ang mga mahihinang ( Muslim).” Tanong: Makasalanan ba ang isang tao kung gagawin nila ang mga ipinagbabawal na ito na nabanggit sa itaas nang hindi nila sinasadya, o kaya’y ginawa niya ito para sa pakikisama, o kaya’y nahihiya na tanggihan sapagkat ayaw nilang mapahiya ang nag- aanyaya o ano pa mang ibang dahilan na katulad nito ? Sagot: Sinoman na nakisalamuha at nakigaya sa mga pagdiriwang na ito ng di- mananampalataya ay ibinibilang na kasalanan, kahit na ano pa ang dahilan dahil sa pakikisama, pangkaibigan, ayaw na mapahiya o ano pa man. Ito ay itinuturing na al Mudaahanah fi Deeni-llah ( Pagkukunwaring Kabanalan ) at ito ang magiging dahilan upang palakasin ang espiritu ng mga di mananampalataya at lumakas ang kanilang kanilang pagmamalaki sa kanilang relihiyon. Nawa ay dumalangin tayo sa Allah, ang Poong Maykapal na bgyan Niya tayo ng lakas at tibay ng loob na paglabanan ang tukso na makakahila sa atin palayo sa ating relihiyon. Katotohanan ang Allah ay Higit na Makapangyarihan at Mapagkakanlungan.

×