Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานสารสนเทศ”                       ...
ประโยชน์ ทคาดว่าจะได้ รับ     ี่  ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รับความรู ้ดานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud Computing และสามารถบ...
สถานทีติดต่ อ   ่    สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2104โทร. 0 269...
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 9.00 น. – 10.45 น.     ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Cloud Computing              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Utcc cloud computing-seminar55

785 views

Published on

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานสารสนเทศ”

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utcc cloud computing-seminar55

 1. 1. โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานสารสนเทศ” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่ วมกับ ฝ่ ายบริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักการและเหตุผล ด้วยปัจจุบน เทคโนโลยี Cloud Computing เป็ นพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เริ่ มแพร่ หลาย ัมากขึ้นในประเทศไทย และคาดว่าเริ่ มจะ มีบทบาทต่อการจัดการและการบริ การสารสนเทศ ้ ่ ผูที่อยูในวงวิชาชีพด้านสารสนเทศจึงจาเป็ นต้องติดตามความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ เพื่อให้รู้เท่าทัน และสามารถบูรณาการเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร ดังนั้นสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทยและฝ่ ายบริ การความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ร่วมมือกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบติการเรื่ อง “เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานสารสนเทศ” ัวัตถุประสงค์ ของโครงการ 1. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud Computing ให้แก่ผทางานวิชาชีพสารสนเทศ ู้ 2. เพื่อให้เกิดแนวคิดและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานด้านสารสนเทศ 3. เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานด้าน สารสนเทศ
 2. 2. ประโยชน์ ทคาดว่าจะได้ รับ ี่ ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รับความรู ้ดานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud Computing และสามารถบูรณาการเทคโนโลยี ้ Cloud Computing กับการทางานได้ผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนาจานวน 100 คน ได้แก่ 1. ผูบริ หาร บรรณารักษ์ บุคลากรที่ปฏิบติงานด้านสารสนเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ้ ั 2. คณาจารย์ในสถาบันที่จดการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ั 3. ผูสนใจทัวไป ้ ่เนือหาการสั มมนา (Outline) ้การบรรยาย เกี่ยวกับ Cloud Computing ในวิชาชีพสารสนเทศ ผ่านประสบการณ์ของผูให้บริ การและผูที่มี ้ ้ประสบการณ์การใช้งาน Cloud Computing ฝึ กปฏิบติการใช้ Cloud Computing ในห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ ั ักาหนดการสั มมนาและรายละเอียดการลงทะเบียน 1. กาหนดการจัดงานประชุมเชิงปฏิบติการ คือั - วันพฤหัสบดีที่ 3 - วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 2. ค่าลงทะเบียน - ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (ลงทะเบียนล่วงหน้าและชาระเงินภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555) - ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (ลงทะเบียนและชาระเงินหลังวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555) 3. สถานที่จดงานประชุม ั - อาคาร10 ห้อง 10303 และห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถนนวิภาวดี ั รังสิ ต ดินแดง ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10400 4. การลงทะเบียน 4.1 ลงทะเบียนออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ http://humanities.utcc.ac.th/iscon2012/ หรื อ กรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ 4.2 ชาระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชื่อ บัญชี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 030-0-26909-9 4.3 ส่ งเอกสารหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารมาที่ หมายเลข 0 2276 2127
 3. 3. สถานทีติดต่ อ ่ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2104โทร. 0 2697 6423กาหนดการวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 9.00 น.- 9.15 น. เปิ ดงาน 9.15 น. – 10.45 น. “Cloud Computing : สาระและสาคัญ” โดย ดร. อัจฉริ ยา อักษรอินทร์ ผูอานวยการสถาบันวิทยาการ ้ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 10.45 น. – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 11.00 น. – 12.00 น. องค์กรกับการก้าวสู่ ยค Cloud Computing ุ โดย คุณสาวิตร สุ ทธิพนธุ์ ั Cloud Partner Business Development Manager, Microsoft (Thailand) 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. – 14.45 น. การประยุกต์ใช้ Cloud Computing ในองค์กร โดย ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14.45 น. – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.00 น. - 16.30 น. โอกาสและความเป็ นไปได้ในการใช้ Cloud Computing ในวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย โดย ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธิ์ ้ ผูอานวยการศูนย์วทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ้ ิ
 4. 4. วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 9.00 น. – 10.45 น. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Cloud Computing โดย คุณพงศ์ศกดิ์ อริ ยจิตไพศาล ั ผูจดการฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด Enterprise Software ้ั สานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 10.45 น. – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 11.00 น. – 12.00 น. การใช้ Cloud Computing ในการเรี ยนการสอน โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุ ณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริ การสื่ อสาระดิจิทล ั ฝ่ ายบริ การความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) อาจารย์อรภัค สุ วรรณภักดี ผูก่อตั้ง MIT OCW Club Thailand ้ ดาเนินรายการโดย ดร.จอมขวัญ ผลภาษี12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน13.00 น. – 14.45 น. Workshop แนะนาวิธีการใช้ Cloud Computing ในชีวตประจาวัน ิ และในการทางาน โดย วิทยากรจาก CRM Charity (CRM and Cloud Consulting) ซึ่งเป็ นตัวแทนของ Google Apps Supporting Program for Education in Thailand14.45 น. – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง15.00 น. - 16.30 น. Workshop แนะนาวิธีการใช้ Cloud Computing ในชีวตประจาวัน ิ และในการทางาน (ต่อ) โดย วิทยากรจาก CRM Charity (CRM and Cloud Consulting) ซึ่งเป็ นตัวแทนของ Google Apps Supporting Program for Education in Thailand * หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม ่ 

×