Cloud computing-trouble

1,659 views

Published on

ปัญหาและอุปสรรคการใช้ Cloud Computing

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
363
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cloud computing-trouble

 1. 1. Agenda• Cloud Systems• Case Study• ผลกระทบของ CLOUD Computing ต่อธุรกิจและผู้บริ โภค• ข้ อเสียเปรี ยบของการใช้ Cloud• ข้ อจากัดในการใช้ Cloud Computing• จุดอ่อนของ cloud computing• ความปลอดภัยของข้ อมูล• Cloud Computing @Now• ผลสารวจการใช้ Cloud• สิงที่ต้องกังวลเกี่ยวกับ Cloud ่• มุมมองในด้ านต่ างๆเกี่ยวกับ Cloud computing
 2. 2. Cloud systems• Email/Chat• Google Application – Google Earth, Google Maps และ Google Docs• Social Network• Application บน internet – Search engine – Youtube – Blogger
 3. 3. Case Study
 4. 4. ผลต่อเนื่อง
 5. 5. การล่มของ AmaZon & ผลกระทบ• 26 เมษายน ขณะที่ Amazon อัพเกรดระบบบางอย่าง ส่งผลให้ ท ราฟฟิ คของข้ อมูลวิ่งผิดพลาด ใน Data Center ของ Amazon ในทางตอนเหนือของเวอร์ จิเนีย ส่งผลให้ ระบบล่ม ไม่สามารถใช้ งานได้• ปริมาณการใช้ re-mirroring ของ Elastic Block Storage (EBS) ที่มากเกินไป ทาให้ EBS ทาการ backup ตัวเองแบบ countless จึงทาให้ เกิด downtime กับข้ อมูลในระบบ• Foursquare, Quora, Hootsuite, SCVNGR, Heroku, Reddit และ Wildfire และเว็บเล็กเว็บใหญ่นบร้ อย ั ได้ รับผลกระทบ
 6. 6. Google Case• 12 พ.ค. Blogger ไม่สามารถเข้ าใช้ งานได้ ทาง Blogger ตัดสินใจ roll back เอาข้ อมูลเก่าของช่วงวันที่ 11 พ.ค. มาแสดง ทาให้ บทความและคอมเม้ นต์ใหม่ๆ ในช่วงนันหายไป โดยจะเข้ าไปอ่าน ้ ได้ อย่างเดียว• 13 พ.ค. สามารถเข้ าใช้ งานได้ ตามปกติ ก็ทาให้ คนยิ่งตังคาถามกันถึง ้ บริการ Cloud โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ Google เอง ไม่วาจะเป็ น ่ Gmail หรื อ Google Docs รวมถึง Chrome ของ Google ที่รันทุกอย่างผ่าน Cloud
 7. 7. SONY Case• บัญชีผ้ ใช้ งาน PlayStation Network มากกว่า 77 ล้ านบัญชี ู ใน 60 ประเทศทัวโลก ถูกแฮ็กข้ อมูล ชื่อ ที่อยู่ รหัสผ่าน รวมไปถึง ่ ข้ อมูลบัตรเครดิต• บริการของ Sony Online อย่าง Qriocity ที่ให้ บริการ เพลง หนัง และ รายการทีวี ออนไลน์
 8. 8. ผลกระทบของ CLOUD Computing ต่อธุรกิจและผูบริ โภค ้1. แนวโน้ มการใช้ งาน web 2.02. ความต้ องการประสิทธิภาพทางด้ านการประหยัดพลังงาน3. แนวโน้ มความต้ องการสร้ างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ในภาคธุรกิจ4. ซื ้อบริการแทนการซื ้อ software มาใช้ โดยตรง5. การจัดการ web site ในเรื่ องปริมาณข้ อมูลจานวนมหาศาลที่เพิ่มขึ ้นตลอดเวลา จากข้ อมูลจานวนมหาศาลที่มีอยูใน website ่ต่างๆ การจัดการข้ อมูลในเว็บ
 9. 9. ข้อเสี ยเปรี ยบของการใช้ Cloud1. ช้ ากว่าการ Host บน local ยิ่งถ้ า link ที่เชื่อมกับ internetช้ า การติดต่อกับ cloud ก็จะช้ าไปด้ วย2. รับประกันความปลอดภัย และความเชื่อมันไม่ได้ 100% ตามที่ ่ลูกค้ าอยากได้3. ระบบที่ไม่ใช่ 1aaS ทาให้ ลกค้ ามีตวเลือกในการพัฒนาหรื อติดตัง้ ู ัระบบในขอบเขตที่จากัดมาก ตัวอย่าง 1aaS เช่น Amazon EC2,GoGrid เป็ นต้ น ระบบพวกนี ้ทาให้ ลกค้ าเลือก OS รวมถึง ูsoftware จานวนซีพียู ขนาดดิสก์ที่ต้องการได้
 10. 10. ข้อจากัดในการใช้ Cloud Computing• หน่วยงาน หรือองค์กร ผู้ใช้ บริการต้ องเชื่อมต่อ internet ได้ ตลอดเวลา• Application หรื อ ซอฟต์แวร์ ต้ องรองรับงานผ่านระบบ internet• ความเร็วของ Bandwidth Internet• ความเสถียรของ ระบบ internet• รูปแบบการเขียน Web Base Application
 11. 11. จุดอ่อนของ cloud computing• ระบบความปลอดภัย• ความเร็วอินเตอร์ เน็ตในบ้ านเรา• Service Level Agreement• Software Solution On Cloud• กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการบริการทาง Software
 12. 12. ความปลอดภัยของข้อมูล• ต้ องมาตัดสินใจดูก่อนว่า อะไรคือข้ อมูลสาคัญ (sensitive data) และสาคัญต่อธุรกิจมากแค่ไหน หรื อสาคัญจนกระทังขาดตกไปนิดแล้ ว ่ ทาให้ องค์กรต้ องล่ม หากเป็ นข้ อมูลสาคัญเช่นนี ้ เราคงไม่เลือกฝากไว้ กับ Cloud Provider• การคานึงถึงความคุ้มค่าว่าลงทุนกับ Cloud Provider หรื อลงทุน เอง• การปกปอง data center จาก hacker ( Firewall, ้ Cryptography, Digital Signature)• ลูกค้ าSME การลงทุนกับ security …….
 13. 13. Cloud Computing @Now• ปั จจุบนซอฟต์แวร์ ไทยเข้ าสูระบบ Cloud Computing ได้ แล้ วมี ั ่ ประมาณ 20 ราย แต่อปสรรคคือ ผู้ประกอบการจะต้ องมีความรู้ใน ุ เรื่ องการปรับแต่งซอฟต์แวร์ ของตนเองและกระบวน การทางธุรกิจ (Business Process) มาเป็ นลักษณะ Software as a Service ที่ต้องใช้ บคลากร และมีต้นทุนในการดาเนินการ ุ
 14. 14. Cloud Computing @Now• การปรับแต่งซอฟต์แวร์ ต้ องใช้ Internal Programmer• ขาดระบบทดลอง ใน Data Center• ปั จจุบนก็มีหน่วยงานที่ลงทุนด้ าน Cloud Computing ไม่มาก ั นัก และ องค์ความรู้ หรื อประสบการณ์ยงน้ อย ั• ความน่าเชื่อถือหรื อช่วยเหลือผู้ใช้ ได้ ทาให้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ บน Cloud computing ของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ เป็ นไปได้ ช้า
 15. 15. ผลสารวจการใช้ Cloud• *Cloud Computing มีเพียง 5 เปอร์ เซ็นต์เท่านันที่ใช้ เป็ นประจา และ 19 ้ เปอร์ เซ็นต์ใช้ มนน้ อย ในขณะที่เกือบครึ่งหนึง (47 เปอร์ เซ็นต์) ยอมรับว่า องค์กรของ ั ่ พวกเขาไม่เคยใช้ Cloud Computing เลย ที่เหลืออีก 29 เปอร์ เซ็นต์ไม่ร้ ูวา ่ องค์กรของพวกเขาใช้ Cloud Computing• แนวโน้ มการใช้ งาน Cloud Computing ในอนาคต 2 เปอร์ เซ็นต์ของกลุมคน ่ ที่ถกสารวจบอกว่าองค์กรของพวกเขาจะลงทุนใช้ งาน Cloud Computing ู อย่างแน่นอนภายใน 12 เดือน ข้ างหน้ า 30 เปอร์ เซ็นต์บอกว่าองค์กรของพวกเขา อาจจะลงทุนด้ านนี ้ 45 เปอร์ เซ็นต์ บอกว่า พวกเขาไม่ร้ ูวาองค์กรของพวกเขาจะทา ่ อะไรเกี่ยวกับ Cloud Computing หรื อไม่ และอีก 23 เปอร์ เซ็นต์ไม่มีแผน ใดๆ ทังสิ ้น ้ *บริษัท Version One ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ด้านการบริหารจัดการ เอกสารเคยทาการสารวจความคิด
 16. 16. สิ่ งที่ตองกังวลเกี่ยวกับ Cloud ้• ผู้ให้ บริการจะต้ องจัดเตรี ยมระบบที่สามารถขยายตัวได้ ตามความ ต้ องการที่ไม่จบไม่ สิ ้นของผู้ใช้ ทงหลาย ั้• ผู้ให้ บริการเหล่านันก็จะต้ องตอบสนองความต้ องการ ที่มกจะเป็ นความ ้ ั ต้ องการฉับพลันที่สามารถเกิดขึ ้น ในเวลาไหนก็ได้• ระบบรับประกันคุณภาพหรื อ Quality of Service (QoS) ที่ ศึกษากันหนักใน network ด้ วย เช่น จะรับประกัน network bandwidth รวมถึง CPU bandwidth
 17. 17. มุมมองในด้ านต่ างๆเกียวกับ Cloud computing ่• มุมมองด้ านเงิน (monetary) - เปรี ยบเทียบระหว่าง cost ของการ maintain system ด้ วยตัวเอง (เหมือนเหมาจ่าย) กับ pay per use ของ cloud computing• มุมมองด้ านความคล่ องตัว (flexibility) – Outsourcing – System Admin – การปรับเปลี่ยน, เพิ่ม, ลด ขนาดของ server
 18. 18. มุมมองในด้ านต่ างๆเกียวกับ Cloud computing ่• มุมมองด้ านความเสถียร (reliability) – ด้ าน Reliability – ด้ านความไว้ วางใจ จากผู้บริหาร/เจ้ าของ – IT Laws
 19. 19. จบการนาเสนอ

×