Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

інтегровані уроки з використанням комп. технологій

587 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

інтегровані уроки з використанням комп. технологій

 1. 1. Червоноградський навчально- виховний комплекс № 13 Львівська область, м.Соснівка, вул. Театральна,14А
 2. 2. Творча група вчителів початкових класів ЧНВК № 13 «Використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі початкової школи» «Використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі початкової школи» Êîìï"þòåðíà ï³äòðèìêà
 3. 3. Ціль Підвищення результативності і ефективності навчально-виховного процесу, впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.  Завдання Вивчення шляхів впровадження інформаційних технологій у НВП, організаційних, психологічних, і педагогічних умов для ефективного використання нових інформаційних технологій у навчанні, викладанні предметів у початковій школі.
 4. 4. Склад творчої групи: Базарницька І.Й. – керівник творчої групи, вчитель початкових класі Члени групи:  Михалевич Г.Г – вчитель початкових класів  Гордійчук Г.Г. – вчитель початкових класів  Найдюк Н.В. – вчитель початкових класів  Демчук Н.В. – вчитель початкових класів
 5. 5. Базарницька Ірина Йосифівна, вчитель початкових класів «Сходинки до інформатики» у 3 класі  Тема. Текст. Будова тексту. Текстовий редактор WordPad  Цілі.  Ознайомити учнів з поняттям абзацний відступ; форматування абзацу; способи встановлення параметрів абзацу .  Повторити про будову тексту, його складові частини, тему і мету.  Вчити працювати у текстовому редакторі WordPad.  Правильно вводити і будувати текст у текстовому редакторі WordPad.  Розвивати пам’ять, увагу і мислення.  Виховувати цікавість до інформатики і навчальних комп’ютерних програм. Òåêñò.Áóäîâà òåêñòó.Ðåäàêòîðè ïðîãðàì Òåêñò.Òåêñòîâèé ðåäàêòîð WordPad/
 6. 6. Робота в групах. Визначення речень у правильній послідовності. Виконання тестових завдань
 7. 7. Робота в графічному редакторі Paint. Створення малюнка до тексту “Зима”. •Робота в текстовому редакторі WordPad. Введення тексту. Визначення абзаців. Добір і введення заголовка до тексту.
 8. 8. Михалевич Галина Григорівна, вчитель початкових класів  Літературне читання Наталя Забіла – дітям  Тема. «Наталя Забіла»(про неї). Наталя Забіла «Хто сильніший?».  Цілі.  Збагачувати і розширювати знання учнів про життя і творчість Наталі Забіли.  Продовжувати формувати читацькі навички учнів.  Навчати визначати настрій твору, передавати своє ставлення до змісту виразним читанням.  Допомогти відчути художній стиль поетеси. êîíñïåêò óðîêó ë³ò. ÷èòàííÿ Ïðåçåíòàö³ÿ. Íàòàëÿ Çàá³ëà
 9. 9. •Робота в групах “Мозковий штурм” Комп’ютерна навчальна гра “Розташування за абеткою міст України”
 10. 10. • Робота в групах за стратегіями критичного мислення “Складання сенканів” Робота за компютерами Малюнковий диктант “Знайди героя казки”
 11. 11. Гордійчук Галина Григорівна, вчитель початкових класів  Українська мова, 3 клас  Тема. Закріплення й узагальнення знань про прикметник.  Цілі.  удосконалювати вміння визначати число і рід прикметників;  розвивати інтерес до вивчення частин мови;  відчувати взаємозв’язок людини з природою;  виховувати уміння співпрацювати в групі. Êîíñïåêò óðîêó Ïðåçåíòàö³ÿ äî òåìè óðîêó
 12. 12. Робота в групах Захист презентацій: 1 група – частини мови 2 група – іменник 3 група - прикметник Повторення правил роботи за комп’ютером
 13. 13. •Індивідуальна робота учнів за комп’ютерами. Комп ’ютерна навчальна гра ”Аліса вивчиє українську мову” Визначення прикметників у віршах. Інтерактивна вправа “Мозаїка”
 14. 14. Найдюк Надія Вікторівна, вчитель початкових класів  Природознавство. 3 клас  Тема. Тварини в природі. Закріплення теми.  Цілі:  розширити та узагальнити уявлення дітей про всі групи тварин;  удосконалити навички роботи в парах, групах;  розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між живою(тваринний світ) та неживою природою; пам'ять, зв’язне мовлення, вміння аналізувати, порівнювати; пізнавальний інтерес, фантазію, кмітливість;  формувати в учнів товариські відносини, почуття взаємодопомоги, уміння доводити логічну думку до завершення;  продовжувати виховувати дбайливе ставлення до тварин. Êîíñïåêò óðîêó
 15. 15. Робота в групах. Гра «Опиши групу тварин» Робота в парах на комп`ютері. Малюнковий диктант
 16. 16.  Робота в групах. Складання логічно - опорних схем Робота в групах. Новинки-цікавинки Пізнай світ
 17. 17. Демчук Наталя Володимирівна, вчитель початкових класів  Українська мова. Сходинки до інформатики. 3 клас  Тема. Зв'язок прикметників з іменниками. Текстовий редактор WordPad.  Цілі.  Має уявлення про прикметник як частину мови  Впізнає прикметники в реченні і тексті  Пояснює роль прикметників у мові  Будує сполучення прикметників з іменниками  Встановлює граматичний зв'язок між прикметником та іменником за допомогою питань  Удосконалює речення, тексти шляхом додавання прикметників до іменників Ïðåçåíòàö³ÿ äî á³íàðíîãî óðîêóÊîíñïåêò óðîêó
 18. 18. •Індивідуальна робота за комп’ютером. Словниковий диктант. Робота в текстовому редакторі WordPad. •Творча робота в групах “Добери ознаку предмета”
 19. 19. Самостійна робота Визначення прикметників у віршах Гра у групах “Прикраси ялинку”
 20. 20. Прогнозування:  Кількісні показники: Збільшення кількості школярів, які обиратимуть доступ до нетрадиційних джерел інформації в процесі навчальної діяльності, аналізуватимуть і зможуть брати відповідальність за прийняті рішення на себе.
 21. 21. Очікувана результативність Для учнів:  Підвищення зацікавленості у якісному багажі знань.  Ініціативність.  Розвиток творчих можливостей.  Формування професійних навичок. Íàçâè êîìï"þòåðíèõ íàâ÷àëüíèõ ³ãîð
 22. 22. Очікувана результативність: Для вчителів:  Співпраця вчителя і учня на уроці.  Можливість реалізувати нові форми і методи навчання.  Підвищення ефективності уроку.  Упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним.

×