Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Найданова В.А. Хабар ерээ

2,203 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Найданова В.А. Хабар ерээ

 1. 1. Дγγргэгшэ: Найданова ВикторияАюшеевна, Ивалгын аймагай Cүүжындунда һургуулиин буряад хэлэнэй бауран зохёолой багша.
 2. 2. Зорилгонууд:1). Хабар тухай хөөрэжэ шадаха болгохо, аман хэлэлгын дадал хугжөөхэ;2). Υгэнγγγдые хэлэлгын хубяар илгаруулжа шадаха шадабари хγгжөөхэ;3). Тγрэл байгаалидаа дуратай болгон хγмγγжγγлхэ.Хэрэгсэлнγγд:Интерактивна самбар, ном, дэбтэр.
 3. 3. Эмхидхэлэй уе:Мэндэшэлгэ. Айлшадые мэндэшэлгэ. Хэшээлэй темэ «Хабар ерээЭнэ хэшээл дээрэ хабартаа байгаали ямар болодог тухай хөөрэжэ шадаха болохобди, γзэhэн γгэн γγдээ дабтахабди болон шэнэ γгэнγγ дтэй танилсахабди.
 4. 4. Фонетическэ зарядка:жа-ажа-аажам-ажал-ажалаа-ажалдаа-ажалдаабаха-хаха-ахаа-ааха-хааха-хахаа-хахахада-хадахабдиhа-аhа-hан-аhан-наhан-арhан-халааhанай-манай-танай-шарай
 5. 5. Хэлэлгын зарядка: Мγнөө газаа ямар жэлэй саг бэ? Газаа дулаан гγ? Агаар ямар бэ? Уларил ямар бэ? Хабартаа ямар сэсэгγγд hалбардаг бэ?Гэрэй даабари шалгаябди: Шγлэг хэн хөөрэхэб? Бэрхэнγγдта даа!
 6. 6. Шэнэ γгэнγγдтэй танилсаябди:(Дабтагты, уншагты) Эшээн – Байгаали - Һэргэнэ – Хубилна – Һалбарна –
 7. 7. Упражнени 1.Эдэ γгэнγγдтэ тэмдэгэй нэрэнγγдые hанагты.Жэшээ: Хγхэ тэнгэри … байгаали … баабгай … уулэн … агаар … наран … хабар … уларил … үдэрнүүд
 8. 8. Упражнени 2.Эдэ γгэнγγдтэ глагол тааруулагты.Жэшээ: hалхин γлеэнэ Саhан … Сэсэгγγд … Шубууд … Ногоон … Горход … Байгаали … Модод … Хабар …
 9. 9. Упражнени 3. Асуудалнуудта харюусагты. 1. Хабартаа юун хубилнаб ? 2. Шубууд хаанаhаа ниидэжэ ерэнэб? 3. Баабгай юунhээ гаранаб? 4. Хабартаа юун hэргэнэб? 5. Хабартаа байгаали яанаб?
 10. 10. Физминутка: Нэгэн, хоёр бодоёл даа, Нэнгэн, найган тогтоёл даа, Альгаа ташан наадаял даа, Арбагашан ниидэел даа!
 11. 11. 5 шата: Шэнэ γгэнγγдые бэшэебди. Номоо нээгты. н. 62 текст уншая.
 12. 12. 6 шата:Самбар дээрэ зурагууд бии болохо. Хэн эгээл гое, эгээл hайн «Хабар ерээ!» гэжэ рассказ бэлдэхэб?Зураг: наран, γγлэн, ногоон, модон, баабгай, шубуун, сэсэгγγд(байгаали, эшээн, hэргэнэ, хубилна, hалбарна)Рассказ шагнаябди «Хабар ерээ!»Хэнэй рассказ эгээл гое, hайн байгааб?
 13. 13. Хабар ерээ!
 14. 14. 7 шатаМγнөө, уншаhан текст сооhоо з-дахи мэдγγлэл дэбтэр соогоо бэшэе.Наратай дулаахан γдэрнγγд болоно.Хабар ерээ!Бэрхэнγγдта даа! Сэгнэлтэнγγд ….Гэрэй даабари: упр. 110 уншаха, асуудалнуудта харюусаха.Хэшээл дγγрээ, баяртай γхибγγд!

×