Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Санжаева Д.-Х.Д. "Заветы Чингис-хана"

1,983 views

Published on

Санжаева Дыжитханда Дондоковна, учитель бурятского языка МОУ Кижингинская СОШ Республики Бурятия

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Санжаева Д.-Х.Д. "Заветы Чингис-хана"

 1. 1. Хэшээлэй темэ:«Мянган жэлэй эгээл эрхим хїн. Чингис хаанай ћургаалнууд» Санжаева Дыжитханда Дондоковна, Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын дунда hургуулиин буряад хэлэ ба уран зохеолой багша
 2. 2. • «Чингис хаан» -кинофильмhээ хэhэг
 3. 3. Зорилгонууд : Ћургалгын :Оролто хэшээлдээ «Чингис хаанайhургаалнууд» гэћэн темээр ћурагшадаймэдэсэ їргэдхэлгэ; ћургаал, зарлиг гэћэнїгэнїїд тухай ойлгосо їгэлгэ. Хїгжєєлгын :Їгын баялиг элбэгжїїлхэ; ухаанбодолыень гїйлгїїлгэ;коммуникативна шэнжэ шангадхалга; Хїмїїжїїлгын :Эхэ ороноо сэгнэхэ мэдэрэлээбатадхалга; монгол- буряад арадайтїлєєлэгшэ байћаараа омогорхол,нэгэдэл, найрамдал гэћэн мэдэрэлхїмїїжїїлгэ; зохеохы шадабари хїгжєєлгэ.
 4. 4. « Хэрбээ дэлхэйн зоной нэгэбїлэ мэтэ амгалан болон эбтэйажаћуугаа ћаань , би баярлахаб .Би эдэниие номгодхожо , дэлхэйнзондо эбтэй болон амгалан байдалтогтоохо гэжэ шиидээб . Хэрбээдэлхэй дээрэ тїрэћэн ганса хїнбїхы зондо эбтэй болон амгаланбайдал тогтоогоо ћаань , дэлхэйнарадуудта тэрээнћээ ћайн юунбайхаб ”. (Чингис хаан ).
 5. 5. Чингис хаан (1155-1227) Онон голой эрьедэ тїрэhэн ба їндыhэн байдаг
 6. 6. Уйгур монголой бэшэг
 7. 7. hулдэ тэмдэг гу,али символика Буряад гурэнэй герб, туг
 8. 8. Їгэнїїдэй удха дээрэажаллалгаЧингис хаанай “ Их зарлиг”Засаг- властьХуули- закон
 9. 9. Чингис хаанай агууехэ засаг Монголой нюуса тобшо
 10. 10. Чингис хаанай hургаалнууд «Их засаг»• Худалаар хэлэхэгїй.• Хулгайлхагїй.• Гомдол ушаруулхагїй, тэрэниие огто мартаха.• Єєртєєл адляар дїтынгєє хїндэ дурлаха.• Бурханда зорюулћан дасан дугангуудые, тэндэ ћуудаг албатадые хїндэлхэ.• Урбагшадые їхэлєєр хэћээхэ.• Аха хїнїїдые, їгытэй ядуу зониие хїндэлхэ.• Архи дарћа ћарадаа 3 дахинћаа їлїїгээр уухагїй.• Ућа руу гї, али їнэћэ шандаруу дээрэ шээћэн хїн алуулха зэргэтэй.• Бата бэхи, хатуу нарин байлгаћаа гїрэн тїрэ эбтэй, хїсэн тїгэс байдаг.
 11. 11. Проектно ажал 1-дэхи б ї лэг«Эдеэнэйнгээ ћайниие їгэћэн , эћэ тооћыетнай арилгаћан , энэ хїл дээрэтнай табижа , хїнэй зэргэдэ гаргаћан эмгэн ћайхан эхэеэ бї мартагты ”.
 12. 12. 2-дохи б ї лэг• «Ядарћан хїнэй хажуугаар тућалангїй гараћан хїнэй унажа ябаћан мори абажа хэћээ, їтэлћэн їгырћэн, їншэрћэн хїндэ тућалха, тућалангїй гараћан хїниие хэћээхэ».
 13. 13. 3-дахи б ї лэг• “Хэрбээ хїн нїхэд болоо хадаа бэе бэедээ найдаха зэргэтэй ”.
 14. 14. Проектно ажалай шатанууд :• « Их зарлиг » сооhоо 3hургаалнууд хубаагдажа ї гтэнэ .Даабари :Тус ћургаалнуудай гол удхыетайлбарилжа їгэхэ , зураг зураха ,найруулга бэшэхэ , эдэ їгэїїдтэ таарахаонь hон їгэнїїдые олохо .• Проектоео хамгаалга.• Бэе бэеынгээ ажал сэгнэлтэ
 15. 15. IV шата : Бэхижїїлгэ . Дїнгаргалга . Мїнєє танда ерэхэдээ, нюуса бэшэгасарhан байнаб. Хараябди, эндэмнай юун гээшэб? Энэ бэшэг соо карта, тиигээд элдэб даабаринууд..Тус карта дээрэ Чингис хаанай ябаћан тїїхын харгы замтэмдэглэхэ даабари. (Карта компьютераар харуулха) Энэ бэшэгээ хэшээл бїхэндєє хэрэглэхэдээ, картаархїдэлжэ, асуудалнуудтань харюусахат. Єєрынгєєшадабарияа дээшэлїїлхэ аргатай байхат. Бэшэгнай хэдэнбїлэгћєє бїридэнэ. Мїнєє хамтын даабари дїїргэе. (саарћан дээрэхубааха) 1.Зон гэжэ їгын синоним - .рад 2.Їргэн ехэ тала дайда- .лас 3.Миллион- .ая 4. Олзо, бариша- .шаг 5.Хоридойн ехэ хїбїїнэй нэрэ- .алзууд (Ш алгаха)
 16. 16. Хэшээлэй тобшолол•Тобшолол їхибїїд гаргаха : * Мїнєєхэшээлэй эпиграфай гол асуудалдахарюу їгэхєєр болообди гэжэ ћананаб .* Юуе зарлиг гэжэ нэрлэнэб ?( самбартабэшээтэй )* Чингис хаанай холбоотой їйлэ хэрэгїїдтухай хэлэгдэћэн замай карта зурагдээрэ ажаллалга Чингис хаанай эзэмдэhэн
 17. 17. Тобшолол «Хэрбээ дэлхэйн зоной нэгэ бїлэмэт э амгалан болон эбт эйаж аћуугаа ћаань, би баярлахаб. Биэдэниие номгодхож о, дэлхэйн зондоэбт эй болон амгалан байдалт огт оохо гэж э шиидээб. Хэрбээдэлхэй дээрэ т їрэћэн ганса хїн бїхызондо эбт эй болон амгалан байдалт огт оогоо ћаань,дэлхэйн арадуудт ат эрээнћээ ћайн юун байхаб”. (Чингисхаан. )
 18. 18. V шата : Гэрэй даабари тухаймэдээсэл .Энэ картаяа абагты, удаадахихэшээлдээ асархат . Чингисхаанай , монголшуудай урданайажаћуудал , тїїхын зам энэ картадээрээ тэмдэглэхэт . ЭзэнЧингисэй баатаршалга тандажэшээ боложо їгэхэ гэжэћанагдана .
 19. 19. Чингис хаан

×