ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx

I
Irini PanagiotakiΕκπαιδευτικός at Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Σ.Ε.ΠΕ80
Δ.Δ.Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τι είναι η διαχείριση της Σχολικής Τάξης;
Η διαχείριση της σχολικής τάξης, δεν περιορίζεται στη χρήση
πειθαρχικών πρακτικών, αλλά περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις με
τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον
μάθησης για όλους τους μαθητές/τριες του.
Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής τάξης :
 δίνει σε κάθε μαθητή/τρια την ευκαιρία να αναπτύξει τις ικανότητές του/της, και να
αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αυτορρυθμίζει τη μάθηση και τη
συμπεριφορά του/της,
 προσφέρει στον/στην εκπαιδευτικό ευκαιρίες για επαγγελματική ολοκλήρωση και
εργασιακή ικανοποίηση.
Η ανεπιτυχής διαχείριση της τάξης έχει ως επακόλουθο
την ανεπιθύμητη συμπεριφορά των Μαθητών/-τριών
Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση της σχολικής
τάξης;
 Είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας για μια
πετυχημένη μαθησιακή διαδικασία .
5o χρόνια έρευνας
28 παράγοντες (Wang, Haertel &
Walberg, 1993)
Αποτελεί την πιο ισχυρή πηγή στρες στην
επαγγελματική ζωή του/της εκπαιδευτικού.
Είμαστε εκπαιδευμένοι;
Όχι, και το
πρόβλημα είναι
καθολικό…
Και διαχρονικό…
André H. Dargelas, Ο γύρος του κόσμου.
André H. Dargelas, Μικροί κατεργάρηδες
Που βέβαια εξελίσσεται …
Και νέες προκλήσεις
προστίθενται …
Αλλά… δεν υπάρχουν μαγικά κόλπα και έτοιμες συνταγές.
Χρειάζεται χρόνο και μεθοδικότητα.
Η εκπαίδευση στη διαχείριση της σχολικής τάξης είναι αναγκαία…
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΞΗΣ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΗ-
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Α.ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Είναι αναγκαίο ένα κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα το οποίο θα είναι θετικό
για τους μαθητές και υποστηρικτικό για τη μάθηση.
Αναγκαία πτυχή ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος είναι οι αλληλεπιδράσεις
εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών να βασίζονται:
▪ Στο σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση
▪ Την υποστήριξη και καθοδήγηση
▪ Την Ενθάρρυνση
▪ Τη Συνεργασία
▪ Την Επικοινωνία
Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας των κανόνων:
Διαμορφώνονται στην αρχή του σχολικού έτους, με συμμετοχή
και συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων.
Είναι απλοί και σαφείς.
Βασίζονται σε συγκεκριμένη συλλογιστική.
Διατυπώνονται θετικά.
Είναι λίγοι.
Η θεσμοθέτηση κανόνων λειτουργίας της τάξης είναι αναγκαία
προϋπόθεση για τη δημιουργία θετικού ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ…
Δεν ξεχνάμε ότι οι κανόνες δεσμεύουν και τον/την
εκπαιδευτικό και πρέπει να τηρούνται και από αυτόν/αυτήν…
Τα παιδιά ποτέ δεν
κατάφεραν καλά
να ακούνε τους
μεγάλους, αλλά
ποτέ δεν απέτυχαν
να τους
μιμούνται..
Τζέημς Μπόνγουιν
Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Δείχνει ενδιαφέρον, φροντίδα, ενσυναίσθηση.
Είναι συνεπής και αμερόληπτος.
Εξηγεί ακριβώς τι θέλει και επιβεβαιώνει ότι οι
μαθητές κατανοήσαν.
Καλλιεργεί σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών.
Έχει ρεαλιστικές και θετικές προσδοκίες για
τους μαθητές/τριες.
Επικοινωνεί με τους γονείς /κηδεμόνες.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Γνωρίζει τους μαθητές του (ονόματα, μαθησιακή
ετοιμότητα, κοινωνική- οικονομική κατάσταση,
ενδιαφέροντα κ.λπ.).
Έχει αυτοπεποίθηση ( δεν μιλάει και δε πράττει
βεβιασμένα, διατηρεί άνετα οπτική επαφή,
χαμογελάει, αποφεύγει την υπερβολική αντίδραση
απέναντι στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών).
Είναι ενήμερος για ό,τι συμβαίνει στη τάξη
(Withitness).
Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
▪ Οργάνωση της διδασκαλίας / χρήση χρόνου:
▪ Προετοιμασία των μέσων και των υλικών.
▪ Εκκίνηση χωρίς «νεκρό χρόνο».
▪ Γρήγορες και ομαλές μεταβάσεις από δραστηριότητα σε δραστηριότητα.
▪ Ακρίβεια στο τέλος του μαθήματος .
▪ Συμμετοχή των μαθητών/τριών:
▪ Ελκυστικότητα μαθήματος.
▪ Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
▪ Διαφοροποιημένη διδασκαλία.
▪ Σύνδεση μαθήματος με θέματα-προβλήματα από τη σύγχρονη ζωή.
▪ Αξιολόγηση που προσφέρει βιώματα επιτυχίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση
η καλή γνώση της
διδακτέας ύλης και η
συστηματική ενημέρωση
του εκπαιδευτικού
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
▪ Πώς ξεκινάει η σχολική μέρα.
▪ Πώς και πότε καταγράφονται οι απουσίες.
▪ Πώς γίνεται η μετάβαση από μια δραστηριότητα στην άλλη.
▪ Πώς παραδίδουν τις εργασίες όταν τελειώσουν.
▪ Πώς αποχωρούμε από την τάξη.
ΚΑΛΕΣ
ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
Οι
διαδικασίες
/ρουτίνες
διδάσκονται
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
• Αργεί στο μάθημα.
• Δε προσέχει στο μάθημα.
• Δε φέρνει μαζί του τα «εργαλεία» της
διδασκαλίας.
• Χρησιμοποιεί κινητό.
• Απασχολεί τους διπλανούς του.
• Παίρνει το λόγο χωρίς να του δοθεί.
Χαμηλής
επικινδυνότητας
ανεπιθύμητες
συμπεριφορές
• Κακοποιεί φραστικά άλλους/άλλες
μαθητές /τριες.
• Προβαίνει σε επιθετικές/
προκλητικές χειρονομίες.
• Αρνείται να συνεργαστεί.
• Φεύγει από τη τάξη χωρίς άδεια.
• Προβαίνει σε καταστροφές..
Σοβαρές
ανεπιθύμητες
συμπεριφορές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Γνωρίζω τη συμβαίνει κάθε στιγμή
στη τάξη μου.
Αλληλοεπικάλυψη.
Συνέπεια και σταθερότητα.
Συνέχεια , συνοπτικότητα και
ευκρίνεια.
Προστασία της αξιοπρέπειας του
μαθητή.
ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι μαθητές /τριες
Παθολογικοί παράγοντες
Στρατηγικές επιζήτησης της
προσοχής
Σχολική αποτυχία/αυτοαντίληψη
Προσωπικά/συναισθηματικά
προβλήματα
Το σχολείο και ο/η
εκπαιδευτικός
Οργάνωση του σχολείου
Ωρολόγιο πρόγραμμα -Εξετάσεις
Διδακτικές πρακτικές
ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης
Η αρχή της προοδευτικής παρέμβασης
Μη
λεκτικές/
έμμεσες
παρεμβάσεις
1.Προγραμματισμένη
αγνόηση
2. Παραγλωσσική
επιτίμηση
3.Έλεγχος δια της
εγγύτητας
4.Έλεγχος δια του
αγγίγματος Λεκτικές/
άμεσες
παρεμβάσεις
1.Έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου
2.Αναφορά του ονόματος του μαθητή
3.Υποβολή ερώτησης στον μαθητή
4.Χιούμορ
5.Ανάδειξη των επιπτώσεων της μη αποδοτικής
συμπεριφοράς
6.Προβολή των θετικών επιπτώσεων μιας
αποδεκτής συμπεριφοράς
7.Ευγενής απαίτηση για τερματισμό της
παρεκτροπής
8.Υπενθύμιση των κανόνων
9.Επίπληξη και διαταγή
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ &
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Δίνεται έμφαση στις συμπεριφορές.
Οι θετικές συμπεριφορές αμείβονται, οι αρνητικές τιμωρούνται.
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Δίνεται έμφαση στη σκέψη και την κατανόηση.
Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν τους κανόνες και τους λόγους
ύπαρξής τους και να αποδέχονται τη προσωπική τους ευθύνη .
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Δίνεται έμφαση στο πλέγμα σχέσεων του ατόμου μέσα στη τάξη.
Η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός μέλους του συστήματος,
οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς και των άλλων.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η τεχνική αυτή για την ενθάρρυνση της επιθυμητής συμπεριφοράς
χρησιμοποιεί τις αμοιβές, τους επαίνους και τις επιδοκιμασίες και για
την αποθάρρυνση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς χρησιμοποιεί τις
τιμωρίες και τη στέρηση προνομίων.
Η τεχνική τροποποίησης της συμπεριφοράς διέρχεται από τέσσερα
στάδια:
Παρατήρηση
συμπεριφοράς
Μελέτη του
πλαισίου
Καθορισμός
επιδιωκόμενου
στόχου
Επιλογή τρόπου
παρέμβασης
(Θετική/
αρνητική
ενίσχυση)
ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Οι λογικές συνέπειες αναφέρονται στα λογικά αποτελέσματα που ακολουθούν μια
συμπεριφορά, είτε είναι επιθυμητή είτε όχι
Πλεονεκτήματα:
Οι λογικές συνέπειες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ η τιμωρία
εκφράζει την δύναμη της εξουσίας που την εφαρμόζει.
Οι λογικές συνέπειες έχουν άμεση σχέση με την συμπεριφορά, ενώ η τιμωρία είναι
αυθαίρετη.
Οι λογικές συνέπειες δεν φέρουν κανένα στοιχείο κριτικής, ενώ η τιμωρία είναι
προσωπική και περιέχει κριτική.
Οι λογικές συνέπειες επιτρέπουν την επιλογή, ενώ η τιμωρία επιβάλουν την υπακοή.
ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΕΓΩ», Gordon
Με τα μηνύματα του «Εγώ», ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει αυτό
που του συμβαίνει συναισθηματικά λόγω μιας συγκεκριμένης
συμπεριφοράς μαθητή ή μαθητών και αναλαμβάνει την
ευθύνη να το επικοινωνήσει ειλικρινά και ανοικτά.
Για να είναι αποτελεσματικό ένα μήνυμα Εγώ πρέπει να
περιλαμβάνει τρία στοιχεία:
 Την αιτία του προβλήματος χωρίς αρνητική κριτική.
 Την αρνητική επίδραση που έχει στη δουλεία του/της
εκπαιδευτικού.
 Τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού .
Όταν με διακόπτουν ενώ μιλάω
(περιγραφή της αιτίας του
προβλήματος χωρίς κριτική)
μου δημιουργείται πρόβλημα
γιατί πρέπει να σταματήσω
αυτό που λέω, χάνω τον ειρμό
μου
(συγκεκριμένη αρνητική
επίδραση) και αυτό με
εκνευρίζει ( συναισθήματα
εκπαιδευτικού σε σχέση με την
επίδραση του προβλήματος)
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ
Η τεχνική αυτή αναφέρεται στη διαμόρφωση μιας θετικής
εναλλακτικής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς.
Βασικά της στοιχεία:
Συνειδητοποίηση της τωρινής ερμηνείας της προβληματικής
συμπεριφοράς.
Διαμόρφωση θετικών εναλλακτικών ερμηνειών της συμπεριφοράς
αυτής.
Επιλογή μιας εύλογης θετικής ερμηνείας της συμπεριφοράς.
Δράση που αντανακλά αυτή την ερμηνεία.
▪
 Ο Γιάννης έρχεται κάθε πρωί και στέκεται δίπλα στο θρανίο του Πέτρου. Μιλούν και γελούν για 10 περίπου
λεπτά, ενώ κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν στο θρανίο τους και να συγκεντρωθούν στο μάθημα.
(Προβληματική συμπεριφορά)
 .Είναι ανεύθυνος. Προσπαθεί να με εκνευρίσει. Είναι πεισματάρης. Είναι αγενής. Δε θέλει να συμμορφωθεί
με τους κανόνες (Ερμηνεία συμπεριφοράς)
 Η εκπαιδευτικός ζητά από το Γιάννη να καθίσει. Συνήθως του το ζητώ τρεις φορές.Τότε αυτός πηγαίνει στη
θέση του, από όπου συνεχίζει να μιλά και να στέλνει μηνύματα στον Πέτρο. (Αντίδραση)
 Αγαπάει πολύ το φίλο του. Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να επιβεβαιώνει κάθε πρωί το φιλικό του δεσμό. Είναι
ένα πολύ δραστήριο αγόρι, που έχει βρει έναν τρόπο να προσαρμόζεται ομαλά στη σχολική ρουτίνα, με την
ελάχιστη δυνατή διάσπαση. (Θετική εναλλακτική ερμηνεία)
 «Γιάννη, βλέπω ότι η φιλία σου με τον Πέτρο έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα και ότι θέλεις λίγα λεπτά
κάθε πρωί να τα λες μαζί του. Μερικές φορές η φιλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο.».
(Αλλαγή συμπεριφοράς)
Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της αναπλαισίωσης
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑΣ
 Συχνά στις προβληματικές καταστάσεις το πρόβλημα μοιάζει με μια
κλειδαμπαρωμένη πόρτα, που στέκεται ανάμεσα σε μας και σε μια πιο
εποικοδομητική σχέση.
 Ανεύρεση των μη – προβληματικών στοιχείων του οικοσυστήματος.
 Εντοπισμός μερικών πιθανών θετικών στοιχείων ή συμπεριφορών του
“προβληματικού” ατόμου.
 Επιλογής μιας θετικής πλευράς ή συμπεριφοράς του ατόμου.
 Έκφραση ενός θετικού σχολίου.Τα θετικά σχόλια ακόμα κι αν δεν
αφορούν την προβληματική συμπεριφορά φαίνεται να την επηρεάζουν.
Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της κερκόπορτας
Ο Αντώνης μαθητής στη Β’ Γυμνασίου. Ενώ έδινε την εντύπωση ότι διαβάζει, στην
πραγματικότητα δεν έκανε τη δουλειά που του αναθέτει ο καθηγητής. Η συμπεριφορά
αυτή ανησύχησε πολύ τον καθηγητή και τους γονείς του, οι οποίοι αποφάσισαν να
εφαρμόσουν ένα αυστηρό σύστημα επιτήρησης. Η τακτική αυτή δεν είχε καμία
επιτυχία...
Μια μέρα που ο Αντώνης δεν έφερε τις εργασίες, ο καθηγητής αντί να τον επιπλήξει
του είπε :
«Όποτε κάνεις τις εργασίες σου, μου αρέσει το πόσο τακτικά είναι γραμμένες. Και
συνέχισε, Έχεις προσέξει ότι πάντα σου δίνω το λόγο όταν σηκώνεις το χέρι σου; Αυτό το
κάνω διότι ξέρω ότι θα δώσεις μια προσεκτική απάντηση...»
 Για την υπόλοιπη μέρα ο Αντώνης εργάστηκε με επιμέλεια και την Δευτέρα παρέδωσε
με περηφάνια τις περισσότερες από τις καθυστερημένες εργασίες του.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
Πηγές:
▪ Fontana, D. (1996).O Εκπαιδευτικός στην τάξη. 1η έκδοση. Αθήνα: Σαββάλας
▪ Molnar, A. & Lindquist, Β. (1998). Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Οικοσυστημική Προσέγγιση. Επιμ.Α. Καλαντζή-Αζίζι, 7η έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
▪ Βαλιαντή Σταυρούλα,Διαχείριση τάξης –Ένα κομμάτι του παζλ της αποτελεσματικής
διδασκαλίας και μάθησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, διαθέσιμο διαδικτυακά:
▪
Ζάχος, Δ. (2020). Η «Πειθαρχία στο Σχολείο και η «Διαχείριση» της ΣχολικήςΤάξης. 1 έκδοση. Θεσσαλονίκη: Κ.&.ΜΣταμούλη.
▪ Κουμέντος Ι. (2021). Διαχείριση σχολικής τάξης :Ένα καθημερινό πρόβλημα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), 177–187. https://doi.org/10.12681/edusc.3434
▪ Παναγάκος Ι. (2016). Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη ΣχολικήΤάξη:Τεχνικές Πρόληψης καιΤεχνικές Παρέμβασης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης,
2014(2), 350–365. https://doi.org/10.12681/edusc.15
▪ Παρασκευά ,Φ. & Παπαγιάννη, Α. (2008). Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ι.Ε.Π
▪ Χρονοπούλου. Γ,(2015). Διαχείριση ΣχολικήςΤάξης. διαθέσιμη διαδικτυακά :
https://www.google.com/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B
A%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjirJf_gqeBAxUjgf0HHccvB4MQ2-
cCegQIABAA&oq=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgYIABAIEB4yBwgAEB
gQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQ6BwgjEOoCECc6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToICA
AQgAQQsQNQ6wZY_TJgvEJoAXAAeAOAAeMIiAHFQZIBDDAuMzMuNS0xLjIuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=RF8BZeL6CaOC9u8Px9-
cmAg&bih=711&biw=1502&client=firefox-b-d#imgrc=kyrmNHQA9dD1zM
▪ Διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφερειακής διεύθυνσης Π/θμίας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής διαθέσιμη διαδικτυακά: https://www.youtube.com/watch?v=Mo4VPe4nZQk
▪ και…. η εμπειρία της τάξης
1 of 32

Recommended

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ by
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙChristos Gotzaridis
18.7K views14 slides
Η Ανακαλυτπική Θεωρία Μάθησης του J. Bruner by
Η Ανακαλυτπική Θεωρία Μάθησης του J. BrunerΗ Ανακαλυτπική Θεωρία Μάθησης του J. Bruner
Η Ανακαλυτπική Θεωρία Μάθησης του J. BrunerSmaragda Papadopoulou
33.3K views26 slides
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ by
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥAlexandra Tsigkou
21.4K views22 slides
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας by
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
40.2K views4 slides
Διδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. Bloom by
Διδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. BloomΔιδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. Bloom
Διδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. BloomVasilis Drimtzias
21.6K views22 slides
Christopoulou m(13)2 by
Christopoulou m(13)2Christopoulou m(13)2
Christopoulou m(13)2marinavolos
10.5K views14 slides

More Related Content

What's hot

συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος by
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδοςσυγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδοςΔιαμαντόπουλος Κωνσταντίνος
14.1K views27 slides
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation by
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/DifferentiationΔιαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/DifferentiationMaria Lazaridou
2.3K views27 slides
Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ- Συμπεριφορισμός by
Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ- ΣυμπεριφορισμόςΘεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ- Συμπεριφορισμός
Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ- ΣυμπεριφορισμόςStergios
7.5K views46 slides
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης by
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςΣύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςNikos Papastamatiou
32.6K views85 slides
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια by
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριασχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριαVasilis Sotiroudas
16.2K views25 slides
διαπολιτισμική εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο» by
διαπολιτισμική εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο»διαπολιτισμική εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο»
διαπολιτισμική εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο»aggelikikyriakou
836 views16 slides

What's hot(20)

Διαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation by Maria Lazaridou
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/DifferentiationΔιαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Maria Lazaridou2.3K views
Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ- Συμπεριφορισμός by Stergios
Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ- ΣυμπεριφορισμόςΘεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ- Συμπεριφορισμός
Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ- Συμπεριφορισμός
Stergios7.5K views
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης by Nikos Papastamatiou
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςΣύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Nikos Papastamatiou32.6K views
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια by Vasilis Sotiroudas
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριασχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
Vasilis Sotiroudas16.2K views
διαπολιτισμική εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο» by aggelikikyriakou
διαπολιτισμική εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο»διαπολιτισμική εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο»
διαπολιτισμική εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο»
aggelikikyriakou836 views
Εναλλακτική Αξιολόγηση by gkantidou
 Εναλλακτική Αξιολόγηση Εναλλακτική Αξιολόγηση
Εναλλακτική Αξιολόγηση
gkantidou4.6K views
Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης. Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθη... by Dimitra Kauka
Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης. Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθη...Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης. Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθη...
Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης. Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθη...
Dimitra Kauka1.3K views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ by gvlachos
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
gvlachos3.5K views
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής by Nikos Papastamatiou
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της ΔιδακτικήςΣύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Nikos Papastamatiou19.2K views
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων by Spiros Kioulanis
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκωνΒασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
Spiros Kioulanis22.1K views
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ... by Archontia Mantzaridou
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...
Θεωρίες Μάθησης by Stergios
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
Stergios18.8K views
Τα έξι καπέλα σκέψης του de Bono by George Papavasileiou
Τα έξι καπέλα σκέψης του de BonoΤα έξι καπέλα σκέψης του de Bono
Τα έξι καπέλα σκέψης του de Bono
μοντέλο άμεσηςδιδασκαλίας by Tassos Karampinis
μοντέλο άμεσηςδιδασκαλίαςμοντέλο άμεσηςδιδασκαλίας
μοντέλο άμεσηςδιδασκαλίας
Tassos Karampinis1.9K views
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ by gvlachos
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
gvlachos1.7K views
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario) by Stergios
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
Stergios2.6K views
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις by Ilias Androgiannis
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Ilias Androgiannis6.3K views
μελέτη περίπτωσης by Eleni Kazara
μελέτη περίπτωσηςμελέτη περίπτωσης
μελέτη περίπτωσης
Eleni Kazara10.1K views

Similar to ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx

ο άτακτος και ζωηρός μαθητής by
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςΥπουργείο Παιδείας
18.6K views16 slides
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης by
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξηςTροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξηςEleni Kazara
7.2K views20 slides
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxsarrafimaria
20 views38 slides
Paid Didak Elliniadou 6 by
Paid Didak Elliniadou 6Paid Didak Elliniadou 6
Paid Didak Elliniadou 6Elena Elliniadou
1.2K views22 slides
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας by
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςΑντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςartemioup
508 views31 slides
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011) by
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)Παναγιώτης Μίτσης
605 views27 slides

Similar to ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx(20)

Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης by Eleni Kazara
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξηςTροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Eleni Kazara7.2K views
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria20 views
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας by artemioup
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςΑντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
artemioup508 views
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011) by Παναγιώτης Μίτσης
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx by ssusera26eca
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxΔιαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
ssusera26eca451 views
Η βία στην προσχολική ηλικία by Dimitris Agorastos
Η βία στην προσχολική ηλικίαΗ βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικία
Dimitris Agorastos1.3K views
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό by 2dhmgal
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο ΔημοτικόΜεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
2dhmgal3.6K views
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013 by Mary Pap
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mary Pap1.7K views
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα by Eleni Georgiopoulou
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Eleni Georgiopoulou5.7K views
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο by hbaliou
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείοδιαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
hbaliou3.7K views
1 σχολική βία by D K
1 σχολική βία1 σχολική βία
1 σχολική βία
D K612 views
Παρουσίαση Μη Λεκτικής Επικοινωνίας by kpoulinaki
Παρουσίαση Μη Λεκτικής ΕπικοινωνίαςΠαρουσίαση Μη Λεκτικής Επικοινωνίας
Παρουσίαση Μη Λεκτικής Επικοινωνίας
kpoulinaki3.4K views

More from Irini Panagiotaki

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx by
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxIrini Panagiotaki
5 views35 slides
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx by
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptxΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptxIrini Panagiotaki
144 views59 slides
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... by
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...Irini Panagiotaki
166 views25 slides
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx by
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptxΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptxIrini Panagiotaki
8 views7 slides
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις by
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις
1821 Επιτυχίες & ΑντιθέσειςIrini Panagiotaki
79 views73 slides
17ΝΟΕΜΒΡΗ by
17ΝΟΕΜΒΡΗ17ΝΟΕΜΒΡΗ
17ΝΟΕΜΒΡΗIrini Panagiotaki
207 views74 slides

More from Irini Panagiotaki(7)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx by Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx by Irini Panagiotaki
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptxΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx
Irini Panagiotaki144 views
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... by Irini Panagiotaki
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
Irini Panagiotaki166 views
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx by Irini Panagiotaki
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptxΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις by Irini Panagiotaki
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις
Εισαγωγή στις κοινωνικες επιστημες by Irini Panagiotaki
Εισαγωγή στις κοινωνικες επιστημεςΕισαγωγή στις κοινωνικες επιστημες
Εισαγωγή στις κοινωνικες επιστημες

Recently uploaded

Politexneio_2023.pptx by
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
41 views6 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 slides
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf by
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
61 views6 slides
Τεστ στην Πληροφορική by
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
403 views2 slides
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
19 views22 slides
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf by
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
37 views9 slides

Recently uploaded(20)

Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist41 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist34 views
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ by ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist110 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Ευρωπαϊκή Ένωση by ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b6 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu108 views

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx

 • 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Σ.Ε.ΠΕ80 Δ.Δ.Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 • 2. Τι είναι η διαχείριση της Σχολικής Τάξης; Η διαχείριση της σχολικής τάξης, δεν περιορίζεται στη χρήση πειθαρχικών πρακτικών, αλλά περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις με τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης για όλους τους μαθητές/τριες του. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής τάξης :  δίνει σε κάθε μαθητή/τρια την ευκαιρία να αναπτύξει τις ικανότητές του/της, και να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αυτορρυθμίζει τη μάθηση και τη συμπεριφορά του/της,  προσφέρει στον/στην εκπαιδευτικό ευκαιρίες για επαγγελματική ολοκλήρωση και εργασιακή ικανοποίηση.
 • 3. Η ανεπιτυχής διαχείριση της τάξης έχει ως επακόλουθο την ανεπιθύμητη συμπεριφορά των Μαθητών/-τριών
 • 4. Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση της σχολικής τάξης;  Είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας για μια πετυχημένη μαθησιακή διαδικασία . 5o χρόνια έρευνας 28 παράγοντες (Wang, Haertel & Walberg, 1993) Αποτελεί την πιο ισχυρή πηγή στρες στην επαγγελματική ζωή του/της εκπαιδευτικού.
 • 5. Είμαστε εκπαιδευμένοι; Όχι, και το πρόβλημα είναι καθολικό…
 • 6. Και διαχρονικό… André H. Dargelas, Ο γύρος του κόσμου. André H. Dargelas, Μικροί κατεργάρηδες
 • 7. Που βέβαια εξελίσσεται … Και νέες προκλήσεις προστίθενται …
 • 8. Αλλά… δεν υπάρχουν μαγικά κόλπα και έτοιμες συνταγές. Χρειάζεται χρόνο και μεθοδικότητα. Η εκπαίδευση στη διαχείριση της σχολικής τάξης είναι αναγκαία…
 • 9. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΗ- ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
 • 10. Α.ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Είναι αναγκαίο ένα κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα το οποίο θα είναι θετικό για τους μαθητές και υποστηρικτικό για τη μάθηση. Αναγκαία πτυχή ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος είναι οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών να βασίζονται: ▪ Στο σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση ▪ Την υποστήριξη και καθοδήγηση ▪ Την Ενθάρρυνση ▪ Τη Συνεργασία ▪ Την Επικοινωνία
 • 11. Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας των κανόνων: Διαμορφώνονται στην αρχή του σχολικού έτους, με συμμετοχή και συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων. Είναι απλοί και σαφείς. Βασίζονται σε συγκεκριμένη συλλογιστική. Διατυπώνονται θετικά. Είναι λίγοι. Η θεσμοθέτηση κανόνων λειτουργίας της τάξης είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία θετικού ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ…
 • 12. Δεν ξεχνάμε ότι οι κανόνες δεσμεύουν και τον/την εκπαιδευτικό και πρέπει να τηρούνται και από αυτόν/αυτήν… Τα παιδιά ποτέ δεν κατάφεραν καλά να ακούνε τους μεγάλους, αλλά ποτέ δεν απέτυχαν να τους μιμούνται.. Τζέημς Μπόνγουιν
 • 13. Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δείχνει ενδιαφέρον, φροντίδα, ενσυναίσθηση. Είναι συνεπής και αμερόληπτος. Εξηγεί ακριβώς τι θέλει και επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές κατανοήσαν. Καλλιεργεί σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών. Έχει ρεαλιστικές και θετικές προσδοκίες για τους μαθητές/τριες. Επικοινωνεί με τους γονείς /κηδεμόνες.
 • 14. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Γνωρίζει τους μαθητές του (ονόματα, μαθησιακή ετοιμότητα, κοινωνική- οικονομική κατάσταση, ενδιαφέροντα κ.λπ.). Έχει αυτοπεποίθηση ( δεν μιλάει και δε πράττει βεβιασμένα, διατηρεί άνετα οπτική επαφή, χαμογελάει, αποφεύγει την υπερβολική αντίδραση απέναντι στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών). Είναι ενήμερος για ό,τι συμβαίνει στη τάξη (Withitness).
 • 15. Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ▪ Οργάνωση της διδασκαλίας / χρήση χρόνου: ▪ Προετοιμασία των μέσων και των υλικών. ▪ Εκκίνηση χωρίς «νεκρό χρόνο». ▪ Γρήγορες και ομαλές μεταβάσεις από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. ▪ Ακρίβεια στο τέλος του μαθήματος . ▪ Συμμετοχή των μαθητών/τριών: ▪ Ελκυστικότητα μαθήματος. ▪ Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. ▪ Διαφοροποιημένη διδασκαλία. ▪ Σύνδεση μαθήματος με θέματα-προβλήματα από τη σύγχρονη ζωή. ▪ Αξιολόγηση που προσφέρει βιώματα επιτυχίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της διδακτέας ύλης και η συστηματική ενημέρωση του εκπαιδευτικού
 • 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ▪ Πώς ξεκινάει η σχολική μέρα. ▪ Πώς και πότε καταγράφονται οι απουσίες. ▪ Πώς γίνεται η μετάβαση από μια δραστηριότητα στην άλλη. ▪ Πώς παραδίδουν τις εργασίες όταν τελειώσουν. ▪ Πώς αποχωρούμε από την τάξη. ΚΑΛΕΣ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ Οι διαδικασίες /ρουτίνες διδάσκονται ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 • 18. • Αργεί στο μάθημα. • Δε προσέχει στο μάθημα. • Δε φέρνει μαζί του τα «εργαλεία» της διδασκαλίας. • Χρησιμοποιεί κινητό. • Απασχολεί τους διπλανούς του. • Παίρνει το λόγο χωρίς να του δοθεί. Χαμηλής επικινδυνότητας ανεπιθύμητες συμπεριφορές • Κακοποιεί φραστικά άλλους/άλλες μαθητές /τριες. • Προβαίνει σε επιθετικές/ προκλητικές χειρονομίες. • Αρνείται να συνεργαστεί. • Φεύγει από τη τάξη χωρίς άδεια. • Προβαίνει σε καταστροφές.. Σοβαρές ανεπιθύμητες συμπεριφορές
 • 19. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Γνωρίζω τη συμβαίνει κάθε στιγμή στη τάξη μου. Αλληλοεπικάλυψη. Συνέπεια και σταθερότητα. Συνέχεια , συνοπτικότητα και ευκρίνεια. Προστασία της αξιοπρέπειας του μαθητή.
 • 20. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι μαθητές /τριες Παθολογικοί παράγοντες Στρατηγικές επιζήτησης της προσοχής Σχολική αποτυχία/αυτοαντίληψη Προσωπικά/συναισθηματικά προβλήματα Το σχολείο και ο/η εκπαιδευτικός Οργάνωση του σχολείου Ωρολόγιο πρόγραμμα -Εξετάσεις Διδακτικές πρακτικές
 • 21. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης Η αρχή της προοδευτικής παρέμβασης Μη λεκτικές/ έμμεσες παρεμβάσεις 1.Προγραμματισμένη αγνόηση 2. Παραγλωσσική επιτίμηση 3.Έλεγχος δια της εγγύτητας 4.Έλεγχος δια του αγγίγματος Λεκτικές/ άμεσες παρεμβάσεις 1.Έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου 2.Αναφορά του ονόματος του μαθητή 3.Υποβολή ερώτησης στον μαθητή 4.Χιούμορ 5.Ανάδειξη των επιπτώσεων της μη αποδοτικής συμπεριφοράς 6.Προβολή των θετικών επιπτώσεων μιας αποδεκτής συμπεριφοράς 7.Ευγενής απαίτηση για τερματισμό της παρεκτροπής 8.Υπενθύμιση των κανόνων 9.Επίπληξη και διαταγή
 • 22. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Δίνεται έμφαση στις συμπεριφορές. Οι θετικές συμπεριφορές αμείβονται, οι αρνητικές τιμωρούνται. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δίνεται έμφαση στη σκέψη και την κατανόηση. Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν τους κανόνες και τους λόγους ύπαρξής τους και να αποδέχονται τη προσωπική τους ευθύνη . ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Δίνεται έμφαση στο πλέγμα σχέσεων του ατόμου μέσα στη τάξη. Η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός μέλους του συστήματος, οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς και των άλλων.
 • 23. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η τεχνική αυτή για την ενθάρρυνση της επιθυμητής συμπεριφοράς χρησιμοποιεί τις αμοιβές, τους επαίνους και τις επιδοκιμασίες και για την αποθάρρυνση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς χρησιμοποιεί τις τιμωρίες και τη στέρηση προνομίων. Η τεχνική τροποποίησης της συμπεριφοράς διέρχεται από τέσσερα στάδια: Παρατήρηση συμπεριφοράς Μελέτη του πλαισίου Καθορισμός επιδιωκόμενου στόχου Επιλογή τρόπου παρέμβασης (Θετική/ αρνητική ενίσχυση)
 • 24. ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Οι λογικές συνέπειες αναφέρονται στα λογικά αποτελέσματα που ακολουθούν μια συμπεριφορά, είτε είναι επιθυμητή είτε όχι Πλεονεκτήματα: Οι λογικές συνέπειες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ η τιμωρία εκφράζει την δύναμη της εξουσίας που την εφαρμόζει. Οι λογικές συνέπειες έχουν άμεση σχέση με την συμπεριφορά, ενώ η τιμωρία είναι αυθαίρετη. Οι λογικές συνέπειες δεν φέρουν κανένα στοιχείο κριτικής, ενώ η τιμωρία είναι προσωπική και περιέχει κριτική. Οι λογικές συνέπειες επιτρέπουν την επιλογή, ενώ η τιμωρία επιβάλουν την υπακοή.
 • 25. ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΕΓΩ», Gordon Με τα μηνύματα του «Εγώ», ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει αυτό που του συμβαίνει συναισθηματικά λόγω μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς μαθητή ή μαθητών και αναλαμβάνει την ευθύνη να το επικοινωνήσει ειλικρινά και ανοικτά. Για να είναι αποτελεσματικό ένα μήνυμα Εγώ πρέπει να περιλαμβάνει τρία στοιχεία:  Την αιτία του προβλήματος χωρίς αρνητική κριτική.  Την αρνητική επίδραση που έχει στη δουλεία του/της εκπαιδευτικού.  Τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού . Όταν με διακόπτουν ενώ μιλάω (περιγραφή της αιτίας του προβλήματος χωρίς κριτική) μου δημιουργείται πρόβλημα γιατί πρέπει να σταματήσω αυτό που λέω, χάνω τον ειρμό μου (συγκεκριμένη αρνητική επίδραση) και αυτό με εκνευρίζει ( συναισθήματα εκπαιδευτικού σε σχέση με την επίδραση του προβλήματος)
 • 26. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ Η τεχνική αυτή αναφέρεται στη διαμόρφωση μιας θετικής εναλλακτικής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς. Βασικά της στοιχεία: Συνειδητοποίηση της τωρινής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς. Διαμόρφωση θετικών εναλλακτικών ερμηνειών της συμπεριφοράς αυτής. Επιλογή μιας εύλογης θετικής ερμηνείας της συμπεριφοράς. Δράση που αντανακλά αυτή την ερμηνεία. ▪
 • 27.  Ο Γιάννης έρχεται κάθε πρωί και στέκεται δίπλα στο θρανίο του Πέτρου. Μιλούν και γελούν για 10 περίπου λεπτά, ενώ κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν στο θρανίο τους και να συγκεντρωθούν στο μάθημα. (Προβληματική συμπεριφορά)  .Είναι ανεύθυνος. Προσπαθεί να με εκνευρίσει. Είναι πεισματάρης. Είναι αγενής. Δε θέλει να συμμορφωθεί με τους κανόνες (Ερμηνεία συμπεριφοράς)  Η εκπαιδευτικός ζητά από το Γιάννη να καθίσει. Συνήθως του το ζητώ τρεις φορές.Τότε αυτός πηγαίνει στη θέση του, από όπου συνεχίζει να μιλά και να στέλνει μηνύματα στον Πέτρο. (Αντίδραση)  Αγαπάει πολύ το φίλο του. Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να επιβεβαιώνει κάθε πρωί το φιλικό του δεσμό. Είναι ένα πολύ δραστήριο αγόρι, που έχει βρει έναν τρόπο να προσαρμόζεται ομαλά στη σχολική ρουτίνα, με την ελάχιστη δυνατή διάσπαση. (Θετική εναλλακτική ερμηνεία)  «Γιάννη, βλέπω ότι η φιλία σου με τον Πέτρο έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα και ότι θέλεις λίγα λεπτά κάθε πρωί να τα λες μαζί του. Μερικές φορές η φιλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο.». (Αλλαγή συμπεριφοράς) Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της αναπλαισίωσης
 • 28. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑΣ  Συχνά στις προβληματικές καταστάσεις το πρόβλημα μοιάζει με μια κλειδαμπαρωμένη πόρτα, που στέκεται ανάμεσα σε μας και σε μια πιο εποικοδομητική σχέση.  Ανεύρεση των μη – προβληματικών στοιχείων του οικοσυστήματος.  Εντοπισμός μερικών πιθανών θετικών στοιχείων ή συμπεριφορών του “προβληματικού” ατόμου.  Επιλογής μιας θετικής πλευράς ή συμπεριφοράς του ατόμου.  Έκφραση ενός θετικού σχολίου.Τα θετικά σχόλια ακόμα κι αν δεν αφορούν την προβληματική συμπεριφορά φαίνεται να την επηρεάζουν.
 • 29. Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της κερκόπορτας Ο Αντώνης μαθητής στη Β’ Γυμνασίου. Ενώ έδινε την εντύπωση ότι διαβάζει, στην πραγματικότητα δεν έκανε τη δουλειά που του αναθέτει ο καθηγητής. Η συμπεριφορά αυτή ανησύχησε πολύ τον καθηγητή και τους γονείς του, οι οποίοι αποφάσισαν να εφαρμόσουν ένα αυστηρό σύστημα επιτήρησης. Η τακτική αυτή δεν είχε καμία επιτυχία... Μια μέρα που ο Αντώνης δεν έφερε τις εργασίες, ο καθηγητής αντί να τον επιπλήξει του είπε : «Όποτε κάνεις τις εργασίες σου, μου αρέσει το πόσο τακτικά είναι γραμμένες. Και συνέχισε, Έχεις προσέξει ότι πάντα σου δίνω το λόγο όταν σηκώνεις το χέρι σου; Αυτό το κάνω διότι ξέρω ότι θα δώσεις μια προσεκτική απάντηση...»  Για την υπόλοιπη μέρα ο Αντώνης εργάστηκε με επιμέλεια και την Δευτέρα παρέδωσε με περηφάνια τις περισσότερες από τις καθυστερημένες εργασίες του.
 • 32. Πηγές: ▪ Fontana, D. (1996).O Εκπαιδευτικός στην τάξη. 1η έκδοση. Αθήνα: Σαββάλας ▪ Molnar, A. & Lindquist, Β. (1998). Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Οικοσυστημική Προσέγγιση. Επιμ.Α. Καλαντζή-Αζίζι, 7η έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ▪ Βαλιαντή Σταυρούλα,Διαχείριση τάξης –Ένα κομμάτι του παζλ της αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, διαθέσιμο διαδικτυακά: ▪ Ζάχος, Δ. (2020). Η «Πειθαρχία στο Σχολείο και η «Διαχείριση» της ΣχολικήςΤάξης. 1 έκδοση. Θεσσαλονίκη: Κ.&.ΜΣταμούλη. ▪ Κουμέντος Ι. (2021). Διαχείριση σχολικής τάξης :Ένα καθημερινό πρόβλημα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), 177–187. https://doi.org/10.12681/edusc.3434 ▪ Παναγάκος Ι. (2016). Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη ΣχολικήΤάξη:Τεχνικές Πρόληψης καιΤεχνικές Παρέμβασης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2014(2), 350–365. https://doi.org/10.12681/edusc.15 ▪ Παρασκευά ,Φ. & Παπαγιάννη, Α. (2008). Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ι.Ε.Π ▪ Χρονοπούλου. Γ,(2015). Διαχείριση ΣχολικήςΤάξης. διαθέσιμη διαδικτυακά : https://www.google.com/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B A%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjirJf_gqeBAxUjgf0HHccvB4MQ2- cCegQIABAA&oq=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgYIABAIEB4yBwgAEB gQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQ6BwgjEOoCECc6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToICA AQgAQQsQNQ6wZY_TJgvEJoAXAAeAOAAeMIiAHFQZIBDDAuMzMuNS0xLjIuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=RF8BZeL6CaOC9u8Px9- cmAg&bih=711&biw=1502&client=firefox-b-d#imgrc=kyrmNHQA9dD1zM ▪ Διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφερειακής διεύθυνσης Π/θμίας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής διαθέσιμη διαδικτυακά: https://www.youtube.com/watch?v=Mo4VPe4nZQk ▪ και…. η εμπειρία της τάξης

Editor's Notes

 1. Συνιστά τον κυριότερο προβληματισμό των νέων εκπαιδευτικών και πηγή άγχους για όλους μας. Αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, καθώς όσο και τέλεια να είναι τα Σ.Δ που έχουμε ετοιμάσει χωρίς την ικανότητα αποτελεσματικής Δ.Σ.Τ δε θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Τα προβλήματα διαχείρισης αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους ένα ποσοστό εκπαιδευτικών εγκαταλείπουν το επάγγελμα τα πρώτα 3 χρόνια της καριέρας τους.
 2. Στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης, συμπεριφορές μαθητών όπως η διασπαστική ομιλία, η χρόνια μη επιτέλεση των εργασιών, η εχθρότητα, η αγένεια, συμπεριφορές διακωμωδησης , αλλά και περισσοτερο σοβαρες όπως η βια δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Μη αποδοτικές ονομάζουμε τις συμπεριφορές οι οποιες θέτουν σε κινδυνό τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 3. Συγκεκριμένα, η συνεχιζόμενη αναποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς οδηγεί: (α) στη δημιουργία έντονης απογοήτευσης στους εκπαιδευτικούς ως απόρροια της κατ’ επανάληψιν διακοπής της πορείας του μαθήματος για τη διαχείριση τέτοιων φαινομένων (DeVoe et al., 2003∙ Gottfredson & Gottfredson, 2001∙ Valenti, 2011), (β) στη μείωση του χρόνου διδασκαλίας, καθώς ο χειρισμός τέτοιων προβλημάτων προβαίνει εις βάρος του διδακτικού και μαθησιακού χρόνου (Cohen, McCabe, Michelli & Pickeral, 2009), (γ) στην αύξηση των πιθανοτήτων για δημιουργία προβλημάτων μάθησης (π.χ., Al Otaiba & Fuchs, 2002∙ Morgan, Farkas, Tufis, & Sperling, 2008), καθώς ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ των προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης (π.χ., Al Otaiba & Fuchs, 2002∙ Morgan, Farkas, Tufis, & Sperling, 2008) και τονίζουν πως τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς είναι πολύ πιθανόν να εκδηλώσουν προβλήματα μάθησης και το αντίθετο .
 4. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλαπλές κοινωνικές αλλαγές έρχονται να αμφισβητήσουν το σεβασμό για τα πρόσωπα κύρους, το σχολείο έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις ως θεσμός, και ο μαθητικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία
 5. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ
 6. Κλίμα τάξης είναι η όλη ατμόσφαιρα της τάξης, που διαμορφώνεται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού, μαθητών μεταξύ τους και επηρεάζει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Το κλίμα της τάξης είναι ένα διάχυτο συναίσθημα που κάποιος δεν μπορεί να το μετρήσει εύκολα, αλλά μπορεί να το νιώσει γρήγορα, όταν βρεθεί σε μία τάξη για μικρό χρονικό διάστημα. Κάθε τάξη δημιουργεί το δικό της κλίμα, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτό.
 7. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης (π.χ. Albert Bandura) υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από τις κοινωνικές διαπροσωπικές σχέσεις τους και πιο συγκεκριμένα μέσω της παρατήρησης, της μίμησης, του παραδειγματισμού και των αντιδράσεων των άλλων στη συμπεριφορά τους
 8. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών στο γυμνάσιο παίζουν μεγάλο ρόλο στην απόφαση των μαθητών για συνέχιση της φοίτησής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρατηρείται ότι η ενθάρρυνση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στα μελλοντικά εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα, γεγονόςπου θα πρέπει να το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, για να κινητοποιηθούν αντιστοίχως .
 9. Εύκολη τάξη δεν υπάρχει.
 10. Έχει φροντίζει ο εκπ. Να κυλάει ομαλά το μάθημα;
 11. Οι μικρές καθημερινές ρου τίνες π.χ. πως παραδίδουμε την εργασία μας είναι ρυθμίσεις που μπορεί να είναι δευτερεύουσες και διεκπεραιωτικές, παράγουν όμως εστίες για διατάραξης της τάξης και για προβληματα στη διαχείριση της τάξης. θα πρέπει να είναι καλορυθμισμένες και προβλέψιμες , δουλεμένες με συστηματική διδασκαλία., με ενημέρωση , να επανερχόμαστε π.χ περιμένουμε να ησυχάσουν και μετά ξεκινάμε μια δραστηριότητα, δίνουμε οδηγίες γραπτώς , επιτηρούμε τη δραστηριότητα καθώς εξελίσσεται ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ. ΚΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΚΆΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΤΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
 12. 1. Παρεμβαινει ένας εκπαιδευτικός τότε κσι τόσο όσο είναι απολύτος αναγκαίο για να πετύχει το σκοπό του. 2. οι στρατηγικεσ που επιλεγει ένας εκπαιδευτικός πρ΄΄επει να είναι ιεραρχημένες δηλαδη να ξεκινουν από μη λεκτικές έμμεσες παρεμβάσεις 5 1.1 Μη λεκτικές παρεμβάσεις Οι μη λεκτικές παρεμβάσεις είναι έμμεσης φύσης και στηρίζονται στις αρχές της ελάχιστης και της προοδευτικής παρέμβασης, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός αρχίζει με έμμεσες παρεμβάσεις, παιδοκεντρικές και λιγότερο περιοριστικές και προχωρεί σταδιακά, όταν οι πρώτες δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε πιο άμεσες υποδείξεις, δασκαλοκεντρικές και περισσότερο περιοριστικές 1.1.1 Προγραμματισμένη αγνόηση 1.1.2 Παραγλωσσική επιτίμηση 1.1.3 Έλεγχος δια της Εγγύτητος 1.1.4 Έλεγχος δια του Αγγίγματος--Στην κλίμακα της προοδευτικότητας των παρεμβάσεων του εκπαιδευτικού, οι λεκτικές παρεμβάσεις έρχονται ευθύς μετά τις μη-λεκτικές παρεμβάσεις και είναι άμεσης και όχι έμμεσης φύσης, όπως οι μη λεκτικές ο εκπαιδευτικός πρέπει να περιορίζεται στις επισημάνσεις και τις υποδείξεις του, χωρίς περιττές ερωτήσεις και αιτιολογήσεις για τα αυτονόητα, που συχνά δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές για «φτηνές» δικαιολογίες, διαμαρτυρίες και αντιπαραθέσεις, οι οποίες σε τελική ανάλυση διακόπτουν τη ροή του μαθήματος και χαλούν το γενικότερο κλίμα Έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου Αναφορά του ονόματος του άτακτου μαθητή Υποβολή ερώτησης στον άτακτο μαθητή Χιούμορ Ανάδειξη των επιπτώσεων της αταξίας Προβολή των θετικών επιπτώσεων μιας αποδεκτής συμπεριφοράς Ευγενής απαίτηση για τερματισμό της παρεκτροπής Επισήμανση της κακής χρήσης των υλικών Υπενθύμιση των κανόνων Επίπληξη και διαταγή για επαναφορά στην τάξη--
 13. ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΜΙΑΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΌΤΑΝ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΈΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΩΣ ΠΗΓΗ.
 14. Ο εκπαιδευτικός μπορει να κάνει τις επιλογές του αναλογα με τη φυση και την ενταση του προβλήματος, αναλογα με την ηλικία και αλλους παράγοντες. Οι προσεγγισεις έχουν τον ίδιο σκοπό την αναπτυξη της επιθυμητης συμπεριφοράς εξαληψη ανεπιθυμητων. Σκεψη και κατανοηση – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 15. ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - Ε
 16. Στηρίζεται στην εν συναίσθηση και το ενδιαφέρον για τον μαθητή.
 17. Είναι ένας τρόπος να επηρεάσουμε την προβληματική κατάσταση εστιάζοντας την προσοχή μας σε κάποιο μέρος του οικοσυστήματος που δεν σχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα