Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ตารางกิจกรรม

69 views

Published on

ตารางกิจกรรม

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ตารางกิจกรรม

  1. 1. กำหนดกำร กำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมสมรรถนะควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยประกำศนียบัตรระดับสำกล (IC3 Digital Literacy Certification) 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 - 09.00 น. กล่าวเปิด และชี้แจงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถ ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 09.00 - 10.00 น. แนะนาเทคนิค และเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินสมรรถนะความสามารถ ด้านการใช้ดิจิทัล 10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน Certiport 10.30 - 11.30 น. เริ่มการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ระดับที่ 1 (โมดูล Computing Fundamentals) 11.30 - 12.00 น. พักเบรค 30 นาที 12.00 - 13.00 น. เริ่มการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ระดับที่ 2 (โมดูล Key Applications) และเสร็จสิ้นการประเมิน หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

×