Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ตัวอย่างการเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา

91 views

Published on

ตัวอย่างการเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ตัวอย่างการเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา

  1. 1. โครงการการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ตัวอย่าง การเตรียมสาเนาบัตรของผู้เข้ารับการประเมินฯ ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 สาเนาบัตรประชาชน พร้อมสาเนาบัตรนักศึกษา กรณี ไม่มีสาเนาบัตรประชาชน สามารถใช้สาเนาใบขับขี่ ด้านหน้าและหลัง พร้อมสาเนาบัตรนักศึกษา ตัวอย่าง ตัวอย่าง สาเนาถูกต้อง ลงชื่อ ........................................................... เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………… สาเนาถูกต้อง ลงชื่อ ........................................................... เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………… หน้าบัตรนักศึกษา หน้าบัตรประจาตัวชาชน หน้าบัตรนักศึกษา ด้านหลังบัตรใบขับขี่ด้านหน้าบัตรใบขับขี่

×