Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ecuatii exponentiale

exemple de ecuatii

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ecuatii exponentiale

  1. 1. Motto:”Matematica poate fi definită ca materia în care nu ştim niciodată despre ce vorbim, nici dacă ceea ce spunem este adevărat.”
  2. 2. • Prin ecua ie exponen ială se in elege o ecua ie in care necunoscuta xț ț ț ț figureaza la exponenti. • A rezolva o ecua ie exponen ialăț ț înseamnă a-i determina toate solu iileț . • Rezolvarea ecua iilor exponen i se bazează pe proprietatea două puteri deț ț aceea i bază (pozitivă si diferită de unu) egale,au exponen i egali.ș ț •Două ecua ii exponen iale se numesc echivalente dacă mul imile de solu iiț ț ț ț coincid.
  3. 3. 32x+1 = 3-x R. ecua ia este echivalentă cu ecua ia 2x+1=-x i areț ț ș solu ia dublă x=-1ț Probleme rezolvate: Rezolvare grafică
  4. 4. Exerci iul 1.ț
  5. 5. Exerci iul 2.ț 10x2 – 4x+3 =1

×