SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
Організаційно-методичне забезпечення
інформатизації освіти в умовах районного
освітнього простору як один із шляхів
підвищення ІКТ-компетентності
педагогічних працівників
Методист районного методичного кабінету
Бодня І.В.
Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської РДА
Районний методичний кабінет
Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на 2012 – 2021 роки
Пріоритетом розвитку освіти є
впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що
забезпечують удосконалення навчально-
виховного процесу, доступність та
ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в
інформаційному суспільстві
З кваліфікаційних характеристик
професій (посад) педагогічних
та науково-педагогічних працівників
навчальних закладів», затверджених
наказом МОН України від 01.06.2013 №665
Професійна
компетентність
Інформаційна
компетентність
Комунікативна
компетентність
Правова
компетентність
Головні складові
компетентності
педагогічних
працівників
Інформаційна компетентність
• ефективний пошук, структурування інформації, її адаптацію до
особливостей педагогічного процесу і дидактичних вимог;
• формулювання навчальної проблеми різними інформаційно-
комунікативними способами;
• кваліфікована роботу з різними інформаційними ресурсами,
професійними інструментами, готовими програмно-
методичними комплексами;
• використання автоматизованих робочих місць педагогічного
працівника в освітньому процесі;
• регулярна самостійна пізнавальна діяльність;
• готовність до ведення дистанційної освітньої діяльності,
використання комп’ютерних і мультимедійних технологій,
цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі, ведення
документації навчального закладу на електронних носіях.
Комунікативна компетентність
• ефективний прямий та зворотній зв’язок з особою,
яка навчається,
• контакт з учнями (вихованцями, дітьми) різного віку,
студентами, батьками (особами, які їх заміняють),
колегами,
• здатність до розробки стратегії, тактики і техніки
взаємодії з людьми, організацію їхньої спільної
діяльності для досягнення певних суспільно значимих
цілей;
• володіння навичками публічної презентації результатів
роботи, вміннями обирати відповідні форми і методи
презентації.
ТЕМА ДОСВІДУ
Організаційно-методичне забезпечення
інформатизації освіти в умовах
районного освітнього простору як один
із шляхів підвищення ІКТ-компетентності
педагогічних працівників
ПРОВІДНА ПЕДАГОГІЧНА ІДЕЯ
створення умов для підвищення ІКТ-компетентності
педагогічних працівників, що забезпечує ефективне
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в
навчально-виховний процес та управлінську діяльність
освітніх закладів району
Актуальність досвіду обумовлена
модернізацією системи освіти та
ставить перед районними методичними
кабінетами наступні завдання:
• підвищення ІКТ компетентності педагогічних працівників
району;
• створення та функціонування інформаційного
освітнього середовища району як платформи для
здійснення навчального процесу та науково-методичної
діяльності;
• забезпечення методичного супроводу впровадження
ІКТ в навчально-виховний процес та управлінську
діяльність.
НОВИЗНА ДОСВІДУ
творче впровадження нових форм та методів
методичної роботи з педагогічними працівниками
в галузі ІКТ та її оптимальній організації з
урахуванням місцевих умов та специфіки роботи
Практичне значення:
підвищення ІКТ-компетентності педагогічних
працівників з найменшою витратою часу і
фізичних можливостей усіх учасників цього
процесу
Науково-теоретична база досвіду
• Закон України «Про національну стратегію розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 pp.»;
• Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
2012-2021 роки;
• провідні ідеї:
– формування ІКТ-компетентності педагогів (П.В.Беспалов,
М.І.Жалдак, Н.В.Морзе);
– безперервної освіти і підвищення кваліфікації вчителів
(В.П.Беспалько),;
• теоретичні і практичні дослідження, пов'язані з
упровадженням ІКТ в освітній процес (М.І.Жалдак,
Н.В.Морзе ).
І етап. Мотиваційно-
діагностичний період.
ІІ етап. Планування
методичної роботи з
педагогічними працівниками.
ІІІ етап. Період особистісного
зростання педагога.
ІV етап. Підсумковий період.
І етап. Мотиваційно-діагностичний період
• вивчення існуючого механізму стимулювання і
мотивації педагогічних працівників щодо
підвищення своєї ІКТ-компетентності та
використання ІКТ у професійній діяльності;
• виявлення рівня ІКТ-компетентності педагогів, їх
готовності до впровадження вказаних
технологій в навчально-виховний процес;
• вивчення стану комп’ютеризації, підключення до
мережі Інтернет та забезпечення електронними
засобам навчання.
Діагностика педагогічних працівників у
таких формах:
• анкетування
• виконання контрольних практичних робіт;
• співбесіди;
• відвідування уроків, позакласних заходів;
• опитування;
• аналіз;
• виявлення вчителів з високим рівнем
мотивації, спрямованої на інноваційні зміни в
умовах інформатизації суспільства.
Результати діагностики:
• основними чинником мотивації педагога до
використання ІКТ та підвищення їх компетенції є:
– підвищення кваліфікаційного рівня педагога (45%),
– можливість творчого і ділового зростання (38%),
– визнання та схвалення результату (30%),
– успіх (15%).
• За результатами виконання контрольних практичних робіт з ІКТ
86% педагогів району мали сформовані базові комп’ютерні
навички та готові до впровадження нової технології.
ІІ етап. Планування методичної роботи з
педагогічними працівниками.
Мета етапу: визначення цілей
методичної роботи; планування та
організація колективних,
індивідуальних форм методичної
роботи на основі отриманих
результатів
Напрямки
науково-
методичного
забезпечення
впровадження
ІКТ
Підвищення
рівня ІКТ-
компетентності
педагогічних
працівників
Створення та
функціонування
єдиного
освітнього
інформаційного
простору
району
Робота над
єдиною
науково-
методичною
проблемою
району
Підвищення
рівня ІКТ-
компетентності
керівних кадрів
району
Моніторинг
рівня володіння
та
використання
ІКТ
Етапи організації роботи над
єдиною науково-методичною
проблемною темою району
Діагностичний Організаційний
Контрольно-
діяльністний
Діагностичний етап (травень 2012 р.)
• 100% комп’ютеризація всіх освітніх закладів району;
• наявність інтерактивних дошок та мультимедійної техніки;
• оснащення комп’ютерною технікою 6 бібліотек закладів
району;
• 27 комп’ютерів використовуються в управлінській
діяльності;
• 80 % закладів мають підключення до Інтернету;
• забезпеченість лаборантами кабінетів інформатики;
• забезпеченість програм навчального призначення з різних
предметів;
• 98% педагогічних працівників району пройшли навчання
щодо володіння ІКТ;
• за результатами 90% педагогічних працівників району
володіють ІКТ.
Етапи роботи над науково-
методичною проблемою
1
• Підготовчий (діагностично-теоретичний)
• Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне і
матеріально-технічне забезпечення умов переходу на нову технологію,
мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та
прогнозування процесу опанування новою технологією.
2
• Практично-корекційний
• Основні завдання: реалізація технології в освітньому процесі,
корекція діяльності вчителів, що мають проблеми в опануванні нової
технології.
3
• Узагальнюючий
• Основні завдання: обробка даних, узагальнення досвіду роботи
вчителів, моральне та матеріальне стимулювання учасників інновації,
висвітлення результатів досвіду в засобах масової інформації.
Науково-методична проблема
району
«Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій як один із шляхів
забезпечення якісної освіти школярів»
Мета: забезпечення якісної освіти учнів
засобами вдосконалення механізму
впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій, підвищення інформаційної культури
учасників навчально-виховного процесу
Заходи, спрямовані на
забезпечення
інформатизації освіти
Формування
та
впровадження
інформаційног
о освітнього
середовища
Розроблення
індивідуальних
модульних
навчальних
програм
Забезпечення
навчальних
закладів НКК та
мультимедійним
обладнанням
Створення
інформаційної
системи
підтримки
освітнього
процесу
Інформаційно-
технологічне
забезпечення
проведення
моніторингу
освітиСтворення
системи
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
Забезпечення
НВП засобами
ІКТ
Створення
системи
дистанційного
навчання
Розвиток
мережі
електронних
бібліотек
Створення
електронних
підручників та
енциклопедій
Оновлення
парку
застарілої
комп'ютерної
техніки
Модель системи методичної роботи в
умовах інформатизації освіти
удосконалення організаційного
супроводу інформатизації
освіти
організація психолого-
педагогічного та методичного
супроводу впровадження ІКТ в
НВП та управлінську
діяльність
проведення моніторингу ІКТ-
компетентності вчителів
підвищення обізнаності
вчителів у питаннях роботи з
комп’ютерно-орієнтованими
системами
створення оптимальних умов
для розвитку професійних
інтересів і потреб педагогічних
працівників в галузі
інформаційних технологій;
удосконалення системи
методичної роботи з
підвищення професійної ІКТ-
компетентності педагогічних
працівників
Єдиний
освітній
простір
району
Сайти ДНЗ,
ЗНЗ, ПНЗ
Віртуальні
районні
методичні
об’єднання
Персональні
сайти та блоги
педагогів
Сайт
районного
методичного
кабінету
Сайт відділу
освіти, молоді
та спорту
Інтеграція до
порталу
ЗапоВікі
(zw.ciit.zp.ua)
Інтеграція ДНЗ
та ЗНЗ до
інформаційної
системи
управління
освітою
(zp.isuo.org)
Віртуальна
спільнота
методичної
служби
Платформи
для
створення
ЄОІП
закладів
освіти
Програма
“Курс-
школа”
Програма
“Курс-
Дошкілля”
Портал
“Мої
знання”
Портал
“EDUkIT”
Портал
“ЗапоВікі”
Портал
“Класна
оцінка”
Функції ЄОІП
• Управлінська
• Методична
• Інформаційна
• Комунікаційна
• Освітня
• Виховна
• Технічна
Сайт районного методичного
кабінету (http://rmkgp.klasna.com/)
Сайт відділу освіти, молоді та спорту
(http://guliaypole-mmk.edukit.zp.ua/)
Віртуальна спільнота методичної
служби на ЗапоВікі
Інтеграція ЗНЗ до інформаційної
системи управління освітою
(zp.isuo.org)
Інтеграція ДНЗ до інформаційної
системи управління освітою
(zp.isuo.org)
Віртуальні районні методичні
об’єднання педагогічних
працівників
Карта профільного навчання на сайті РМК
(нагороджено грамотою Департаменту в
номінації “Найкраща інтерактивність”)
РАЙОННА ОН-ЛАЙН ВИСТАВКА "МАРАФОН
ІДЕЙ" (2013 Р.)
РАЙОННА ОН-ЛАЙН ВИСТАВКА «ЗЕРНИНИ
ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ» (2014 Р.)
Віртуальна ІТ-консультація на сайті РМК
Районні проекти на ЗапоВікі
Майстер-клас для вчителів інформатики
«Використання мережевих технологій у
педагогічній діяльності вчителя» на ЗапоВікі
Он-лайн анкетування за допомогою форм
Google
Інформаційно-облікова система
«Шкільний методист»
• облік матеріально-технічної бази закладу;
• облік навчання педагогів на тренінгах з ІКТ;
• облік педагогічних програмних засобів навчання;
• підготовка звітної документації щодо інформатизації
та комп’ютеризації закладу освіти.
Науково-методична діяльність
Семінар для керівників РМО
“Функціонування віртуальних МО”
Семінар-практикум “Створення
та підтримка сайтів”
Майстер-клас для вчителів
інформатики
Семінар-практикум для завідуючих
ДНЗ “Електронна черга”
Науково-методична діяльність
у співпраці з ЗОІППО
Обласний тренінг “Медіа та
інформаційна грамотність в НВП”
(2014 р.)
Обласний семінар «Формування
мотивації вивчення української мови
молодшими школярами» (2014 р.)
Організаційно-координаційна
діяльність
• Конкурси:
– Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності
“Бобер” (щорічно)
– Обласний конкурс навчальних проектів за програмою «Інтел .
Навчання для майбутнього» (щорічно)
– Обласний конкурс розробок уроків з навчальних предметів з
використанням ІКТ (2014 р.)
– Районний конкурс на кращий сайт закладу (2014 р.)
• Фестивалі:
– Обласний фестиваль-огляд освітніх веб-ресурсів області (2015 р.)
– Обласний фестиваль презентацій (відеороликів) в технології скрайбінг
«Безпечний Інтернет» (2015 р.)
– Міжнародний медіафестиваль (щорічно)
• Обласні веб-квести для учителів та учнів;
• Навчання педагогічних працівників на дистанційних тренінгах
• День безпечного Інтернету (щорічно)
• Районні он-лайн виставки (щорічно)
• Розбудова та функціонування єдиного інформаційного
освітнього простору (постійно)
Консалтингова діяльність
• Індивідуальні консультації:
- з питань впровадження ІКТ;
- з питань участі у конкурсах з використанням ІКТ;
- з питань функціонування єдиного інформаційного простору
району тощо.
• Групові консультації:
- з питань функціонування єдиного інформаційного простору;
- формування державної статистичної звітності ;
- моніторингу інформатизації закладу освіти;
- моніторингу використання ІКТ педагогічними працівниками
тощо.
• Участь у роботі нарад керівників
ЗНЗ, колегії відділу освіти
• Дистанційні консультації (на сайт
РМК, Skype, електронна пошта)
• Створення банку інформаційно-
методичних матеріалів:
- з проблем впровадження ІКТ в навчально-виховний
процес та управлінську діяльність,
- з проблеми формування ІКТ-компетентності педагогів
тощо.
Видавнича діяльність
• Інформаційно-аналітичний огляд «Інформатизація освіти Гуляйпільського
району» (щороку)
• Інформаційно-аналітичний огляд «Освіта Гуляйпільщини» (щороку)
• Методичний посібник «Методичні рекомендації щодо оформлення сторінок
з інформатики у класних журналах На допомогу заступнику директора з
навчально-виховної роботи»
• Методичний посібник «Методичні рекомендації щодо виконання практичної
сторони навчальних програм. На допомогу заступнику директора з
навчально-виховної роботи»
Моніторингова діяльність
Категорія Мета діяльності Форма Форма узагальнення
Педагогічні
працівники району
Виявити рівень
базових
комп’ютерних
навичок
педагогічних
працівників
Контрольна робота Аналітична довідка,
заслухано на
науково-методичній
раді РМК
Педагогічні
працівники району
Виявити рівень
використання ІКТ у
педагогічній
діяльності
Он-лайн
анкетування
Аналітична довідка,
заслухано на
науково-методичній
раді РМК
Загальноосвітні
навчальні заклади
Виявити рівень
інформатизації
загальноосвітніх
навчальних закладів
Експертиза на
кваліметричній
основі
Аналітична довідка,
наказ
Інноваційно-експериментальна
діяльність
• Створення електронного
програмного засобу
“Передплата періодичної
преси”
• Створення електронного
програмного засобу “Шкільна
бібліотека”
• Створення електронного
програмного засобу “Шкільна
бібліотека: облік та звітність”
Контрольно-аналітична діяльність
• Про підсумки діяльності на першому етапі роботи над науково-
методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій як один із шляхів забезпечення якісної освіти школярів»
(науково-методична рада)
• Про стан виконання Державної цільової програми «Впровадження у
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" (колегія відділу
освіти)
• Про підсумки діяльності на другому етапі роботи над науково-
методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій як один із шляхів забезпечення якісної освіти школярів»
(науково-методична рада)
• Про стан виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки
Запорізької ОДА від 06.11.2013 щодо створення та забезпечення
функціонування єдиного освітнього Інтернет-простору району (колегія
відділу освіти, молоді та спорту)
• Про ефективність роботи віртуальних методичних об’єднань вчителів
та інших педагогічних працівників (науково-методична рада)
Результативність досвіду
• зросла активність впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховний процес та управлінську
діяльність;
• зросла активність та результативність участі педагогічних
працівників району в конкурсах з інформаційних технологій;
• підвищився рівень мотивації, самоосвітньої діяльність педагогів
в галузі інформаційних технологій та їх рівень ІКТ-
компетентності.
Запровадження даного досвіду роботи
можливе на базі інших методичних
кабінетів за таких умов:
• здійснення планування методичної роботи з
педагогічними працівниками з врахуванням специфіки
району, його оснащення комп’ютерною та
мультимедійною технікою, рівнем володіння ІКТ-
технологіями педагогічних працівників;
• змістове наповнення методичних заходів потребує
постійного оновлення у зв’язку з бурхливим розвитком
програмно-апаратних комп’ютерних засобів.
Рекомендована література
• Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021
роки [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.
• Беспалов П.В. Компьютерная компетентность в контексте
личностно-ориентированного обучения / Беспалов П. В. //
Педагогика. - 2003. -№ 4. - С. 41-45.
• Беспалов В.П. Акмеологический подход к формированию и
развитию информационно-технологической компетентности
государственных служащих // Информационные технологии в
образовании –2003: Материалы конференции. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-2414.html.
• Беспалько В.П. Образование и обучение с участием
компьютеров педагогика третьего тысячелетия / В. П.
Беспалько. – М.: Изд-во Моск. психолого-социального ин-та,
2002. – 352 с.
Рекомендована література
• Биков В. Ю. Освітні системи із забезпечення рівного доступу до якісної
освіти впродовж життя [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков,
І. М. Ромашко // Інформаційні технології і засоби навчання, 2008. –
№ 48. – Режим доступу: http://www.ime/edu-ua.net– Назва з екрана.
• Горбунова Л. М. Построение системы повышения квалификации
педагогов в области информационно-коммуникационных технологий
на основе принципа распределенности [Электронный ресурс] / Л. М.
Горбунова, А. М. Семибратов // Информационные технологии в
образовании – 2004: конференция. - Режим доступа:
http://ito.edu.ru/2004/Moscow/Late/Late-0-4937.html.
• Грабовський П. П. Дидактичні принципи розвитку інформаційної
компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти
[Електронний ресурс] / П. П. Грабовський// Інформаційні технології і
засоби навчання. – 2009. – №1(9). – Режим доступу: http://www.ime.edu-
ua.net/em.html.
• Гуржій А. М. Інформатизації і комп’ютеризації загальноосвітніх
навчальних закладів України – 20 років / А. М. Гуржій, В. Ю. Биков, В. В.
Гапон та ін. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – № 5. – С. 3–11.
Рекомендована література
• Жалдак М. І. Деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і
педагогічному університеті / М. І. Жалдак // Комп'ютерно-орієнтовані
системи навчання: науковий часопис. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова,
2005. - Вип. 9. – С. 3–14.
• Іванова Л.Ф. Інноваційні умови розвитку професійної компетентності
вчителя// Інновації в освіті. 2003.- №4.- С. 69-80.
• Клокар Н.І., Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої
системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної
освіти. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/6/statti/1klokar/klokar.
htm.
• Клокар Н.І., Організація та зміст науково-методичної роботи з
педагогічними кадрами регіону в умовах упровадження нових
стандартів освіти [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://narodnaosvita. kiev.ua/?page_id=1581.
• Морзе Н. В. Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали
бути дивом у навчанні? / Н. В. Морзе // Комп'ютер у школі та сім'ї. –
2010. – № 6. – С. 10–14.
Рекомендована література
• Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Злочевська М.В., Ігнатенко О.В.,
Давиденко О.П, Кузьмінська О.Г. Інформатична компетентність учнів
може бути вищою від тих, хто їх навчає? (за матеріалами
моніторингового дослідження з інформатичних компетентності
випускників в Україні) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://elibrary.kubg.edu.ua/903/1/N_Morze_V_Vember_O_Kuzminska_O_B
arna_M_Zlochevska_O_Ihnatenko_O_Davydenko_KSHKS_5.pdf.
• Насырова Н. В. Технология развития информационной компетентности
студентов гуманитарных факультетов [Електронний ресурс] / Н. В.
Насырова // Материалы телеконференции «Информационные
технологий в гуманитарных науках». - Режим доступу:
http://old.kpfu.ru/gum_konf/ot1.htm.
• Науменко Г. Г. Підготовка вчителя в умовах застосування ІКТ/
Науменко Г. Г., Науменко О. М. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. –
No8(72). – С. 6–10.
• Школова, Г. Ю. Оновлення діяльності районних методичних кабінетів /
Г. Школова // Завучу. Все для роботи. - 2011. - № 3/4.- С. 32-33.
•

More Related Content

What's hot

проект. розвиток науково методичної роботи школи.
проект. розвиток науково методичної роботи школи.проект. розвиток науково методичної роботи школи.
проект. розвиток науково методичної роботи школи.Светлана Бесчастная
 
методична робота в школі – це важлива складова
методична робота в школі – це важлива складоваметодична робота в школі – це важлива складова
методична робота в школі – це важлива складоваВіта Литвиненко
 
Роль методичної роботи в розвитку професійної компетентності вчителя. Суховер...
Роль методичної роботи в розвитку професійної компетентності вчителя. Суховер...Роль методичної роботи в розвитку професійної компетентності вчителя. Суховер...
Роль методичної роботи в розвитку професійної компетентності вчителя. Суховер...sukhoverkhova1
 
Презентація "Методична робота з педкадрами"
Презентація "Методична робота з педкадрами"Презентація "Методична робота з педкадрами"
Презентація "Методична робота з педкадрами"270479
 
презентация форми методичної роботи з педкадрами неминуща в.е.
презентация форми методичної роботи з педкадрами неминуща в.е.презентация форми методичної роботи з педкадрами неминуща в.е.
презентация форми методичної роботи з педкадрами неминуща в.е.Tamara Emec
 
організація методичної роботи
організація методичної роботиорганізація методичної роботи
організація методичної роботиOsvita-burluk
 
методичний бюлетень
методичний бюлетеньметодичний бюлетень
методичний бюлетеньnovoarhnvk1
 
Нетрадиційні форми методичної роботи
Нетрадиційні форми методичної роботиНетрадиційні форми методичної роботи
Нетрадиційні форми методичної роботиbti14
 
проект методичний
проект методичнийпроект методичний
проект методичнийLidija Rudakova
 
зднвр Матеріали для науково-практичного семінару заступників директорів з НВР
зднвр Матеріали для науково-практичного семінару заступників директорів з НВРзднвр Матеріали для науково-практичного семінару заступників директорів з НВР
зднвр Матеріали для науково-практичного семінару заступників директорів з НВРЛюдмила Рудь
 
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...270479
 
Портфоліо Василевської Т.М.
Портфоліо Василевської Т.М.Портфоліо Василевської Т.М.
Портфоліо Василевської Т.М.dmitry dimonsky
 
презентация нмр.Pptx
презентация нмр.Pptx презентация нмр.Pptx
презентация нмр.Pptx tomilindenis
 
портфоліо круглій методист 2011
портфоліо круглій методист 2011портфоліо круглій методист 2011
портфоліо круглій методист 2011Роман Яременко
 
Портфоліо Стасів І. М.
Портфоліо Стасів І. М.Портфоліо Стасів І. М.
Портфоліо Стасів І. М.vpu-19 Drogobych
 
Методичний тиждень як шлях професійного зростання педагогів-позашкільників
Методичний тиждень як шлях професійного зростання педагогів-позашкільниківМетодичний тиждень як шлях професійного зростання педагогів-позашкільників
Методичний тиждень як шлях професійного зростання педагогів-позашкільниківНаталья Качковская
 

What's hot (20)

проект. розвиток науково методичної роботи школи.
проект. розвиток науково методичної роботи школи.проект. розвиток науково методичної роботи школи.
проект. розвиток науково методичної роботи школи.
 
методична робота в школі – це важлива складова
методична робота в школі – це важлива складоваметодична робота в школі – це важлива складова
методична робота в школі – це важлива складова
 
Роль методичної роботи в розвитку професійної компетентності вчителя. Суховер...
Роль методичної роботи в розвитку професійної компетентності вчителя. Суховер...Роль методичної роботи в розвитку професійної компетентності вчителя. Суховер...
Роль методичної роботи в розвитку професійної компетентності вчителя. Суховер...
 
Презентація "Методична робота з педкадрами"
Презентація "Методична робота з педкадрами"Презентація "Методична робота з педкадрами"
Презентація "Методична робота з педкадрами"
 
презентация форми методичної роботи з педкадрами неминуща в.е.
презентация форми методичної роботи з педкадрами неминуща в.е.презентация форми методичної роботи з педкадрами неминуща в.е.
презентация форми методичної роботи з педкадрами неминуща в.е.
 
організація методичної роботи
організація методичної роботиорганізація методичної роботи
організація методичної роботи
 
методичний бюлетень
методичний бюлетеньметодичний бюлетень
методичний бюлетень
 
Нетрадиційні форми методичної роботи
Нетрадиційні форми методичної роботиНетрадиційні форми методичної роботи
Нетрадиційні форми методичної роботи
 
проект методичний
проект методичнийпроект методичний
проект методичний
 
зднвр Матеріали для науково-практичного семінару заступників директорів з НВР
зднвр Матеріали для науково-практичного семінару заступників директорів з НВРзднвр Матеріали для науково-практичного семінару заступників директорів з НВР
зднвр Матеріали для науково-практичного семінару заступників директорів з НВР
 
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
 
Портфоліо Василевської Т.М.
Портфоліо Василевської Т.М.Портфоліо Василевської Т.М.
Портфоліо Василевської Т.М.
 
методична робота 2013
методична робота 2013методична робота 2013
методична робота 2013
 
конкурс директор 2013 (1)
конкурс директор 2013 (1)конкурс директор 2013 (1)
конкурс директор 2013 (1)
 
презентация нмр.Pptx
презентация нмр.Pptx презентация нмр.Pptx
презентация нмр.Pptx
 
портфоліо круглій методист 2011
портфоліо круглій методист 2011портфоліо круглій методист 2011
портфоліо круглій методист 2011
 
Портфоліо Стасів І. М.
Портфоліо Стасів І. М.Портфоліо Стасів І. М.
Портфоліо Стасів І. М.
 
Методичний тиждень як шлях професійного зростання педагогів-позашкільників
Методичний тиждень як шлях професійного зростання педагогів-позашкільниківМетодичний тиждень як шлях професійного зростання педагогів-позашкільників
Методичний тиждень як шлях професійного зростання педагогів-позашкільників
 
визитка
визитка визитка
визитка
 
13.10.2015
13.10.201513.10.2015
13.10.2015
 

Similar to досвід роботи методиста

основні напрями роботи методичної служби днз з питань
основні напрями роботи методичної служби днз з питаньосновні напрями роботи методичної служби днз з питань
основні напрями роботи методичної служби днз з питаньolga_ruo
 
Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школи
Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школиСистема роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школи
Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школиA I
 
основні напрями роботи методичної служби днз з питань
основні напрями роботи методичної служби днз з питаньосновні напрями роботи методичної служби днз з питань
основні напрями роботи методичної служби днз з питаньolga_ruo
 
августовская конференция 2012 року
августовская конференция 2012 рокуавгустовская конференция 2012 року
августовская конференция 2012 рокуjulia2778
 
Використання ІКТ в навчально-виховному процесі
Використання ІКТ в навчально-виховному процесіВикористання ІКТ в навчально-виховному процесі
Використання ІКТ в навчально-виховному процесіvalya1969
 
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...Kalachova
 
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redPoradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redMiroslav Kussen
 
intel_artek_3
intel_artek_3intel_artek_3
intel_artek_3galina_pr
 
Звіт вчителів кафедр 2012
Звіт вчителів кафедр 2012Звіт вчителів кафедр 2012
Звіт вчителів кафедр 2012julia2778
 
плани розвитку гімназії №3
плани розвитку гімназії №3плани розвитку гімназії №3
плани розвитку гімназії №3Tatyana Vovk
 
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...Ковпитська ЗОШ
 
Управління інформаційними потоками в ЗНЗ
Управління інформаційними потоками в ЗНЗ Управління інформаційними потоками в ЗНЗ
Управління інформаційними потоками в ЗНЗ НМЦ
 
впровадження інноваційних технологій
впровадження інноваційних технологійвпровадження інноваційних технологій
впровадження інноваційних технологійnovoarhnvk1
 
контрольно аналітична діяльність школи
контрольно аналітична діяльність школиконтрольно аналітична діяльність школи
контрольно аналітична діяльність школиssuser58a979
 
педрада
педрадапедрада
педрадаCshkilniy
 
Олійник
ОлійникОлійник
Олійникlabmtdn
 

Similar to досвід роботи методиста (20)

ікт м.дружківка 2014
ікт м.дружківка 2014ікт м.дружківка 2014
ікт м.дружківка 2014
 
основні напрями роботи методичної служби днз з питань
основні напрями роботи методичної служби днз з питаньосновні напрями роботи методичної служби днз з питань
основні напрями роботи методичної служби днз з питань
 
Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школи
Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школиСистема роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школи
Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школи
 
основні напрями роботи методичної служби днз з питань
основні напрями роботи методичної служби днз з питаньосновні напрями роботи методичної служби днз з питань
основні напрями роботи методичної служби днз з питань
 
августовская конференция 2012 року
августовская конференция 2012 рокуавгустовская конференция 2012 року
августовская конференция 2012 року
 
Використання ІКТ в навчально-виховному процесі
Використання ІКТ в навчально-виховному процесіВикористання ІКТ в навчально-виховному процесі
Використання ІКТ в навчально-виховному процесі
 
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
 
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redPoradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
 
intel_artek_3
intel_artek_3intel_artek_3
intel_artek_3
 
Звіт вчителів кафедр 2012
Звіт вчителів кафедр 2012Звіт вчителів кафедр 2012
Звіт вчителів кафедр 2012
 
плани розвитку гімназії №3
плани розвитку гімназії №3плани розвитку гімназії №3
плани розвитку гімназії №3
 
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...
 
Управління інформаційними потоками в ЗНЗ
Управління інформаційними потоками в ЗНЗ Управління інформаційними потоками в ЗНЗ
Управління інформаційними потоками в ЗНЗ
 
презентація на виступ
презентація на виступпрезентація на виступ
презентація на виступ
 
впровадження інноваційних технологій
впровадження інноваційних технологійвпровадження інноваційних технологій
впровадження інноваційних технологій
 
контрольно аналітична діяльність школи
контрольно аналітична діяльність школиконтрольно аналітична діяльність школи
контрольно аналітична діяльність школи
 
педрада
педрадапедрада
педрада
 
Олійник
ОлійникОлійник
Олійник
 
метод нарада
метод нарадаметод нарада
метод нарада
 
Т.І.Свирська. Роль методиста в організації ефективної навчально-методичної ро...
Т.І.Свирська. Роль методиста в організації ефективної навчально-методичної ро...Т.І.Свирська. Роль методиста в організації ефективної навчально-методичної ро...
Т.І.Свирська. Роль методиста в організації ефективної навчально-методичної ро...
 

More from Irina Bodnya

про підсумки мониторингу використання
про підсумки мониторингу використанняпро підсумки мониторингу використання
про підсумки мониторингу використанняIrina Bodnya
 
виставка 2014
виставка 2014 виставка 2014
виставка 2014 Irina Bodnya
 
моніторинг рівня базових комп'ютерних навичок педагогічних працівників гуляйп...
моніторинг рівня базових комп'ютерних навичок педагогічних працівників гуляйп...моніторинг рівня базових комп'ютерних навичок педагогічних працівників гуляйп...
моніторинг рівня базових комп'ютерних навичок педагогічних працівників гуляйп...Irina Bodnya
 
спочатку був звук
спочатку був звукспочатку був звук
спочатку був звукIrina Bodnya
 
Children labour migrants
Children labour migrantsChildren labour migrants
Children labour migrantsIrina Bodnya
 
презентация2 по зно
презентация2 по знопрезентация2 по зно
презентация2 по зноIrina Bodnya
 
презентация психологічна служба
презентация психологічна службапрезентация психологічна служба
презентация психологічна службаIrina Bodnya
 
психологічна готовність учнів до тестування
психологічна готовність учнів до тестуванняпсихологічна готовність учнів до тестування
психологічна готовність учнів до тестуванняIrina Bodnya
 
числа правят миром
числа правят миромчисла правят миром
числа правят миромIrina Bodnya
 
презентация позакласна робота
презентация позакласна роботапрезентация позакласна робота
презентация позакласна роботаIrina Bodnya
 
презентація перша
презентація першапрезентація перша
презентація першаIrina Bodnya
 
спільна робота днз та школи
спільна робота днз та школиспільна робота днз та школи
спільна робота днз та школиIrina Bodnya
 
проблеми безпеки в інтернеті
проблеми безпеки в інтернетіпроблеми безпеки в інтернеті
проблеми безпеки в інтернетіIrina Bodnya
 
увага інтернет
увага інтернетувага інтернет
увага інтернетIrina Bodnya
 
безпека в интернет
безпека в интернетбезпека в интернет
безпека в интернетIrina Bodnya
 
Презентация_Бодня
Презентация_БодняПрезентация_Бодня
Презентация_БодняIrina Bodnya
 

More from Irina Bodnya (20)

про підсумки мониторингу використання
про підсумки мониторингу використанняпро підсумки мониторингу використання
про підсумки мониторингу використання
 
виставка 2014
виставка 2014 виставка 2014
виставка 2014
 
моніторинг рівня базових комп'ютерних навичок педагогічних працівників гуляйп...
моніторинг рівня базових комп'ютерних навичок педагогічних працівників гуляйп...моніторинг рівня базових комп'ютерних навичок педагогічних працівників гуляйп...
моніторинг рівня базових комп'ютерних навичок педагогічних працівників гуляйп...
 
Poteplinnya
PoteplinnyaPoteplinnya
Poteplinnya
 
спочатку був звук
спочатку був звукспочатку був звук
спочатку був звук
 
Fiziki i liriki
Fiziki i lirikiFiziki i liriki
Fiziki i liriki
 
Children labour migrants
Children labour migrantsChildren labour migrants
Children labour migrants
 
презентация2 по зно
презентация2 по знопрезентация2 по зно
презентация2 по зно
 
презентация психологічна служба
презентация психологічна службапрезентация психологічна служба
презентация психологічна служба
 
психологічна готовність учнів до тестування
психологічна готовність учнів до тестуванняпсихологічна готовність учнів до тестування
психологічна готовність учнів до тестування
 
числа правят миром
числа правят миромчисла правят миром
числа правят миром
 
презентация позакласна робота
презентация позакласна роботапрезентация позакласна робота
презентация позакласна робота
 
презентація перша
презентація першапрезентація перша
презентація перша
 
спільна робота днз та школи
спільна робота днз та школиспільна робота днз та школи
спільна робота днз та школи
 
9 maya
9 maya9 maya
9 maya
 
проблеми безпеки в інтернеті
проблеми безпеки в інтернетіпроблеми безпеки в інтернеті
проблеми безпеки в інтернеті
 
увага інтернет
увага інтернетувага інтернет
увага інтернет
 
безпека в интернет
безпека в интернетбезпека в интернет
безпека в интернет
 
Презентация_Бодня
Презентация_БодняПрезентация_Бодня
Презентация_Бодня
 
шаблон
шаблоншаблон
шаблон
 

Recently uploaded

Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptТаисия Папенчук
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...tetiana1958
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfssuserd1824d
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін НБУ для дітей
 

Recently uploaded (6)

Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
 

досвід роботи методиста

 • 1. Організаційно-методичне забезпечення інформатизації освіти в умовах районного освітнього простору як один із шляхів підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників Методист районного методичного кабінету Бодня І.В. Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської РДА Районний методичний кабінет
 • 2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно- комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально- виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві
 • 3. З кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів», затверджених наказом МОН України від 01.06.2013 №665 Професійна компетентність Інформаційна компетентність Комунікативна компетентність Правова компетентність Головні складові компетентності педагогічних працівників
 • 4. Інформаційна компетентність • ефективний пошук, структурування інформації, її адаптацію до особливостей педагогічного процесу і дидактичних вимог; • формулювання навчальної проблеми різними інформаційно- комунікативними способами; • кваліфікована роботу з різними інформаційними ресурсами, професійними інструментами, готовими програмно- методичними комплексами; • використання автоматизованих робочих місць педагогічного працівника в освітньому процесі; • регулярна самостійна пізнавальна діяльність; • готовність до ведення дистанційної освітньої діяльності, використання комп’ютерних і мультимедійних технологій, цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі, ведення документації навчального закладу на електронних носіях.
 • 5. Комунікативна компетентність • ефективний прямий та зворотній зв’язок з особою, яка навчається, • контакт з учнями (вихованцями, дітьми) різного віку, студентами, батьками (особами, які їх заміняють), колегами, • здатність до розробки стратегії, тактики і техніки взаємодії з людьми, організацію їхньої спільної діяльності для досягнення певних суспільно значимих цілей; • володіння навичками публічної презентації результатів роботи, вміннями обирати відповідні форми і методи презентації.
 • 6. ТЕМА ДОСВІДУ Організаційно-методичне забезпечення інформатизації освіти в умовах районного освітнього простору як один із шляхів підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників ПРОВІДНА ПЕДАГОГІЧНА ІДЕЯ створення умов для підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників, що забезпечує ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність освітніх закладів району
 • 7. Актуальність досвіду обумовлена модернізацією системи освіти та ставить перед районними методичними кабінетами наступні завдання: • підвищення ІКТ компетентності педагогічних працівників району; • створення та функціонування інформаційного освітнього середовища району як платформи для здійснення навчального процесу та науково-методичної діяльності; • забезпечення методичного супроводу впровадження ІКТ в навчально-виховний процес та управлінську діяльність.
 • 8. НОВИЗНА ДОСВІДУ творче впровадження нових форм та методів методичної роботи з педагогічними працівниками в галузі ІКТ та її оптимальній організації з урахуванням місцевих умов та специфіки роботи Практичне значення: підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників з найменшою витратою часу і фізичних можливостей усіх учасників цього процесу
 • 9. Науково-теоретична база досвіду • Закон України «Про національну стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 pp.»; • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки; • провідні ідеї: – формування ІКТ-компетентності педагогів (П.В.Беспалов, М.І.Жалдак, Н.В.Морзе); – безперервної освіти і підвищення кваліфікації вчителів (В.П.Беспалько),; • теоретичні і практичні дослідження, пов'язані з упровадженням ІКТ в освітній процес (М.І.Жалдак, Н.В.Морзе ).
 • 10. І етап. Мотиваційно- діагностичний період. ІІ етап. Планування методичної роботи з педагогічними працівниками. ІІІ етап. Період особистісного зростання педагога. ІV етап. Підсумковий період.
 • 11. І етап. Мотиваційно-діагностичний період • вивчення існуючого механізму стимулювання і мотивації педагогічних працівників щодо підвищення своєї ІКТ-компетентності та використання ІКТ у професійній діяльності; • виявлення рівня ІКТ-компетентності педагогів, їх готовності до впровадження вказаних технологій в навчально-виховний процес; • вивчення стану комп’ютеризації, підключення до мережі Інтернет та забезпечення електронними засобам навчання.
 • 12. Діагностика педагогічних працівників у таких формах: • анкетування • виконання контрольних практичних робіт; • співбесіди; • відвідування уроків, позакласних заходів; • опитування; • аналіз; • виявлення вчителів з високим рівнем мотивації, спрямованої на інноваційні зміни в умовах інформатизації суспільства.
 • 13. Результати діагностики: • основними чинником мотивації педагога до використання ІКТ та підвищення їх компетенції є: – підвищення кваліфікаційного рівня педагога (45%), – можливість творчого і ділового зростання (38%), – визнання та схвалення результату (30%), – успіх (15%). • За результатами виконання контрольних практичних робіт з ІКТ 86% педагогів району мали сформовані базові комп’ютерні навички та готові до впровадження нової технології.
 • 14. ІІ етап. Планування методичної роботи з педагогічними працівниками. Мета етапу: визначення цілей методичної роботи; планування та організація колективних, індивідуальних форм методичної роботи на основі отриманих результатів
 • 15. Напрямки науково- методичного забезпечення впровадження ІКТ Підвищення рівня ІКТ- компетентності педагогічних працівників Створення та функціонування єдиного освітнього інформаційного простору району Робота над єдиною науково- методичною проблемою району Підвищення рівня ІКТ- компетентності керівних кадрів району Моніторинг рівня володіння та використання ІКТ
 • 16. Етапи організації роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою району Діагностичний Організаційний Контрольно- діяльністний
 • 17. Діагностичний етап (травень 2012 р.) • 100% комп’ютеризація всіх освітніх закладів району; • наявність інтерактивних дошок та мультимедійної техніки; • оснащення комп’ютерною технікою 6 бібліотек закладів району; • 27 комп’ютерів використовуються в управлінській діяльності; • 80 % закладів мають підключення до Інтернету; • забезпеченість лаборантами кабінетів інформатики; • забезпеченість програм навчального призначення з різних предметів; • 98% педагогічних працівників району пройшли навчання щодо володіння ІКТ; • за результатами 90% педагогічних працівників району володіють ІКТ.
 • 18. Етапи роботи над науково- методичною проблемою 1 • Підготовчий (діагностично-теоретичний) • Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення умов переходу на нову технологію, мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу опанування новою технологією. 2 • Практично-корекційний • Основні завдання: реалізація технології в освітньому процесі, корекція діяльності вчителів, що мають проблеми в опануванні нової технології. 3 • Узагальнюючий • Основні завдання: обробка даних, узагальнення досвіду роботи вчителів, моральне та матеріальне стимулювання учасників інновації, висвітлення результатів досвіду в засобах масової інформації.
 • 19. Науково-методична проблема району «Впровадження інформаційно- комунікаційних технологій як один із шляхів забезпечення якісної освіти школярів» Мета: забезпечення якісної освіти учнів засобами вдосконалення механізму впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу
 • 20. Заходи, спрямовані на забезпечення інформатизації освіти Формування та впровадження інформаційног о освітнього середовища Розроблення індивідуальних модульних навчальних програм Забезпечення навчальних закладів НКК та мультимедійним обладнанням Створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу Інформаційно- технологічне забезпечення проведення моніторингу освітиСтворення системи інформаційно- аналітичного забезпечення Забезпечення НВП засобами ІКТ Створення системи дистанційного навчання Розвиток мережі електронних бібліотек Створення електронних підручників та енциклопедій Оновлення парку застарілої комп'ютерної техніки
 • 21. Модель системи методичної роботи в умовах інформатизації освіти удосконалення організаційного супроводу інформатизації освіти організація психолого- педагогічного та методичного супроводу впровадження ІКТ в НВП та управлінську діяльність проведення моніторингу ІКТ- компетентності вчителів підвищення обізнаності вчителів у питаннях роботи з комп’ютерно-орієнтованими системами створення оптимальних умов для розвитку професійних інтересів і потреб педагогічних працівників в галузі інформаційних технологій; удосконалення системи методичної роботи з підвищення професійної ІКТ- компетентності педагогічних працівників
 • 22. Єдиний освітній простір району Сайти ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ Віртуальні районні методичні об’єднання Персональні сайти та блоги педагогів Сайт районного методичного кабінету Сайт відділу освіти, молоді та спорту Інтеграція до порталу ЗапоВікі (zw.ciit.zp.ua) Інтеграція ДНЗ та ЗНЗ до інформаційної системи управління освітою (zp.isuo.org) Віртуальна спільнота методичної служби
 • 24. Функції ЄОІП • Управлінська • Методична • Інформаційна • Комунікаційна • Освітня • Виховна • Технічна
 • 26. Сайт відділу освіти, молоді та спорту (http://guliaypole-mmk.edukit.zp.ua/)
 • 28. Інтеграція ЗНЗ до інформаційної системи управління освітою (zp.isuo.org)
 • 29. Інтеграція ДНЗ до інформаційної системи управління освітою (zp.isuo.org)
 • 30. Віртуальні районні методичні об’єднання педагогічних працівників
 • 31. Карта профільного навчання на сайті РМК (нагороджено грамотою Департаменту в номінації “Найкраща інтерактивність”)
 • 32. РАЙОННА ОН-ЛАЙН ВИСТАВКА "МАРАФОН ІДЕЙ" (2013 Р.)
 • 33. РАЙОННА ОН-ЛАЙН ВИСТАВКА «ЗЕРНИНИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ» (2014 Р.)
 • 36. Майстер-клас для вчителів інформатики «Використання мережевих технологій у педагогічній діяльності вчителя» на ЗапоВікі
 • 37. Он-лайн анкетування за допомогою форм Google
 • 38. Інформаційно-облікова система «Шкільний методист» • облік матеріально-технічної бази закладу; • облік навчання педагогів на тренінгах з ІКТ; • облік педагогічних програмних засобів навчання; • підготовка звітної документації щодо інформатизації та комп’ютеризації закладу освіти.
 • 39. Науково-методична діяльність Семінар для керівників РМО “Функціонування віртуальних МО” Семінар-практикум “Створення та підтримка сайтів” Майстер-клас для вчителів інформатики Семінар-практикум для завідуючих ДНЗ “Електронна черга”
 • 40. Науково-методична діяльність у співпраці з ЗОІППО Обласний тренінг “Медіа та інформаційна грамотність в НВП” (2014 р.) Обласний семінар «Формування мотивації вивчення української мови молодшими школярами» (2014 р.)
 • 41. Організаційно-координаційна діяльність • Конкурси: – Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності “Бобер” (щорічно) – Обласний конкурс навчальних проектів за програмою «Інтел . Навчання для майбутнього» (щорічно) – Обласний конкурс розробок уроків з навчальних предметів з використанням ІКТ (2014 р.) – Районний конкурс на кращий сайт закладу (2014 р.) • Фестивалі: – Обласний фестиваль-огляд освітніх веб-ресурсів області (2015 р.) – Обласний фестиваль презентацій (відеороликів) в технології скрайбінг «Безпечний Інтернет» (2015 р.) – Міжнародний медіафестиваль (щорічно) • Обласні веб-квести для учителів та учнів; • Навчання педагогічних працівників на дистанційних тренінгах • День безпечного Інтернету (щорічно) • Районні он-лайн виставки (щорічно) • Розбудова та функціонування єдиного інформаційного освітнього простору (постійно)
 • 42. Консалтингова діяльність • Індивідуальні консультації: - з питань впровадження ІКТ; - з питань участі у конкурсах з використанням ІКТ; - з питань функціонування єдиного інформаційного простору району тощо. • Групові консультації: - з питань функціонування єдиного інформаційного простору; - формування державної статистичної звітності ; - моніторингу інформатизації закладу освіти; - моніторингу використання ІКТ педагогічними працівниками тощо. • Участь у роботі нарад керівників ЗНЗ, колегії відділу освіти • Дистанційні консультації (на сайт РМК, Skype, електронна пошта) • Створення банку інформаційно- методичних матеріалів: - з проблем впровадження ІКТ в навчально-виховний процес та управлінську діяльність, - з проблеми формування ІКТ-компетентності педагогів тощо.
 • 43. Видавнича діяльність • Інформаційно-аналітичний огляд «Інформатизація освіти Гуляйпільського району» (щороку) • Інформаційно-аналітичний огляд «Освіта Гуляйпільщини» (щороку) • Методичний посібник «Методичні рекомендації щодо оформлення сторінок з інформатики у класних журналах На допомогу заступнику директора з навчально-виховної роботи» • Методичний посібник «Методичні рекомендації щодо виконання практичної сторони навчальних програм. На допомогу заступнику директора з навчально-виховної роботи»
 • 44. Моніторингова діяльність Категорія Мета діяльності Форма Форма узагальнення Педагогічні працівники району Виявити рівень базових комп’ютерних навичок педагогічних працівників Контрольна робота Аналітична довідка, заслухано на науково-методичній раді РМК Педагогічні працівники району Виявити рівень використання ІКТ у педагогічній діяльності Он-лайн анкетування Аналітична довідка, заслухано на науково-методичній раді РМК Загальноосвітні навчальні заклади Виявити рівень інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів Експертиза на кваліметричній основі Аналітична довідка, наказ
 • 45. Інноваційно-експериментальна діяльність • Створення електронного програмного засобу “Передплата періодичної преси” • Створення електронного програмного засобу “Шкільна бібліотека” • Створення електронного програмного засобу “Шкільна бібліотека: облік та звітність”
 • 46. Контрольно-аналітична діяльність • Про підсумки діяльності на першому етапі роботи над науково- методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як один із шляхів забезпечення якісної освіти школярів» (науково-методична рада) • Про стан виконання Державної цільової програми «Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" (колегія відділу освіти) • Про підсумки діяльності на другому етапі роботи над науково- методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як один із шляхів забезпечення якісної освіти школярів» (науково-методична рада) • Про стан виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА від 06.11.2013 щодо створення та забезпечення функціонування єдиного освітнього Інтернет-простору району (колегія відділу освіти, молоді та спорту) • Про ефективність роботи віртуальних методичних об’єднань вчителів та інших педагогічних працівників (науково-методична рада)
 • 47. Результативність досвіду • зросла активність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність; • зросла активність та результативність участі педагогічних працівників району в конкурсах з інформаційних технологій; • підвищився рівень мотивації, самоосвітньої діяльність педагогів в галузі інформаційних технологій та їх рівень ІКТ- компетентності.
 • 48. Запровадження даного досвіду роботи можливе на базі інших методичних кабінетів за таких умов: • здійснення планування методичної роботи з педагогічними працівниками з врахуванням специфіки району, його оснащення комп’ютерною та мультимедійною технікою, рівнем володіння ІКТ- технологіями педагогічних працівників; • змістове наповнення методичних заходів потребує постійного оновлення у зв’язку з бурхливим розвитком програмно-апаратних комп’ютерних засобів.
 • 49. Рекомендована література • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. • Беспалов П.В. Компьютерная компетентность в контексте личностно-ориентированного обучения / Беспалов П. В. // Педагогика. - 2003. -№ 4. - С. 41-45. • Беспалов В.П. Акмеологический подход к формированию и развитию информационно-технологической компетентности государственных служащих // Информационные технологии в образовании –2003: Материалы конференции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-2414.html. • Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров педагогика третьего тысячелетия / В. П. Беспалько. – М.: Изд-во Моск. психолого-социального ин-та, 2002. – 352 с.
 • 50. Рекомендована література • Биков В. Ю. Освітні системи із забезпечення рівного доступу до якісної освіти впродовж життя [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, І. М. Ромашко // Інформаційні технології і засоби навчання, 2008. – № 48. – Режим доступу: http://www.ime/edu-ua.net– Назва з екрана. • Горбунова Л. М. Построение системы повышения квалификации педагогов в области информационно-коммуникационных технологий на основе принципа распределенности [Электронный ресурс] / Л. М. Горбунова, А. М. Семибратов // Информационные технологии в образовании – 2004: конференция. - Режим доступа: http://ito.edu.ru/2004/Moscow/Late/Late-0-4937.html. • Грабовський П. П. Дидактичні принципи розвитку інформаційної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / П. П. Грабовський// Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №1(9). – Режим доступу: http://www.ime.edu- ua.net/em.html. • Гуржій А. М. Інформатизації і комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України – 20 років / А. М. Гуржій, В. Ю. Биков, В. В. Гапон та ін. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – № 5. – С. 3–11.
 • 51. Рекомендована література • Жалдак М. І. Деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті / М. І. Жалдак // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: науковий часопис. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - Вип. 9. – С. 3–14. • Іванова Л.Ф. Інноваційні умови розвитку професійної компетентності вчителя// Інновації в освіті. 2003.- №4.- С. 69-80. • Клокар Н.І., Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/6/statti/1klokar/klokar. htm. • Клокар Н.І., Організація та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами регіону в умовах упровадження нових стандартів освіти [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://narodnaosvita. kiev.ua/?page_id=1581. • Морзе Н. В. Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом у навчанні? / Н. В. Морзе // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2010. – № 6. – С. 10–14.
 • 52. Рекомендована література • Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Злочевська М.В., Ігнатенко О.В., Давиденко О.П, Кузьмінська О.Г. Інформатична компетентність учнів може бути вищою від тих, хто їх навчає? (за матеріалами моніторингового дослідження з інформатичних компетентності випускників в Україні) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/903/1/N_Morze_V_Vember_O_Kuzminska_O_B arna_M_Zlochevska_O_Ihnatenko_O_Davydenko_KSHKS_5.pdf. • Насырова Н. В. Технология развития информационной компетентности студентов гуманитарных факультетов [Електронний ресурс] / Н. В. Насырова // Материалы телеконференции «Информационные технологий в гуманитарных науках». - Режим доступу: http://old.kpfu.ru/gum_konf/ot1.htm. • Науменко Г. Г. Підготовка вчителя в умовах застосування ІКТ/ Науменко Г. Г., Науменко О. М. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – No8(72). – С. 6–10. • Школова, Г. Ю. Оновлення діяльності районних методичних кабінетів / Г. Школова // Завучу. Все для роботи. - 2011. - № 3/4.- С. 32-33. •