Conselleries de
la Generalitat
Treball de socials.
Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya
L'Administració de la Generalitat s'organitza enL'Administració de la Gen...
• Seguretat ciutadana, seguretat públicaSeguretat ciutadana, seguretat pública
i trànsit. Emergències i seguretat civil.i ...
 Departament d'Economia i FinancesDepartament d'Economia i Finances
Política econòmica, mercat de valors, promoció iPolít...
Assistència i cooperació amb el món local deAssistència i cooperació amb el món local de
Catalunya, funció pública, organi...
 Planificació territorial,Planificació territorial,
urbanisme, sòl, obresurbanisme, sòl, obres
públiques,públiques,
infra...
Departament de Justícia Administració de justícia,
desenvolupament del dret
civil, serveis penitenciaris,
rehabilitació, j...
 Proposta i execucióProposta i execució
de les directrius delde les directrius del
Govern en matèria deGovern en matèria ...
Departament de Cultura i Mitjans deDepartament de Cultura i Mitjans de
ComunicacióComunicació
Promoció i difusió cultural,...
• Política sanitària, Servei Català de la Salut,
Institut Català de la Salut, equipaments
sociosanitaris.
• Departament de...
 PolítiquesPolítiques
d'agricultura,d'agricultura,
ramaderia i pesca.ramaderia i pesca.
DesenvolupamentDesenvolupament
ru...
 Departament deDepartament de
TreballTreball
 Relacions laborals,Relacions laborals,
ocupació, economiaocupació, economi...
 Departament d'Innovació,Departament d'Innovació,
Universitats i EmpresaUniversitats i Empresa
 Comerç interior, artesan...
 Serveis socials, polítiques de dones, joventut, gent gran i famílies,Serveis socials, polítiques de dones, joventut, gen...
 Qualitat i planificació ambiental iQualitat i planificació ambiental i
estratègia de sostenibilitat davant elestratègia ...
Fet per: Aisa, Maria i Emma.Fet per: Aisa, Maria i Emma.
FIFI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Conselleries(2)

345 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conselleries(2)

 1. 1. Conselleries de la Generalitat Treball de socials.
 2. 2. Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya L'Administració de la Generalitat s'organitza enL'Administració de la Generalitat s'organitza en departaments o conselleries, unitats que assumeixendepartaments o conselleries, unitats que assumeixen responsabilitats en àrees concretesresponsabilitats en àrees concretes..  Departament de laDepartament de la VicepresidènciaVicepresidència VicepresidentVicepresident Josep-Lluís Carod-RoviraJosep-Lluís Carod-Rovira  Substitució del president enSubstitució del president en cas d'absència o impediment icas d'absència o impediment i presidència del Consellpresidència del Consell Tècnic. Promoció exterior de laTècnic. Promoció exterior de la Generalitat, cooperació alGeneralitat, cooperació al desenvolupament, direcció dedesenvolupament, direcció de les delegacions territorials delles delegacions territorials del Govern de la Generalitat.Govern de la Generalitat. Política lingüística, esport iPolítica lingüística, esport i afers religiosos.afers religiosos.
 3. 3. • Seguretat ciutadana, seguretat públicaSeguretat ciutadana, seguretat pública i trànsit. Emergències i seguretat civil.i trànsit. Emergències i seguretat civil. Joc i espectacles. Coordinació de lesJoc i espectacles. Coordinació de les relacions amb el Parlament derelacions amb el Parlament de Catalunya, les relacions institucionals iCatalunya, les relacions institucionals i l'impuls del desenvolupamentl'impuls del desenvolupament estatutari. Promoció de la participacióestatutari. Promoció de la participació social, recuperació de la memòriasocial, recuperació de la memòria històrica i foment de la pau i els dretshistòrica i foment de la pau i els drets humans.humans. •   Departament d'Interior,Departament d'Interior, Relacions Institucionals iRelacions Institucionals i ParticipacióParticipació Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació Joan Saura i Laporta
 4. 4.  Departament d'Economia i FinancesDepartament d'Economia i Finances Política econòmica, mercat de valors, promoció iPolítica econòmica, mercat de valors, promoció i defensa de la competència, consum, energia idefensa de la competència, consum, energia i mines, sector assegurador. Les Financesmines, sector assegurador. Les Finances públiques, els pressupostos, la contractaciópúbliques, els pressupostos, la contractació pública...pública... Conseller d'Economia i Finances Antoni Castells
 5. 5. Assistència i cooperació amb el món local deAssistència i cooperació amb el món local de Catalunya, funció pública, organització iCatalunya, funció pública, organització i modernització de l'Administració, processosmodernització de l'Administració, processos electorals, gestió de la xarxa d'equipaments cívicselectorals, gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials. Societat de la informació ii socials. Societat de la informació i telecomunicacions. Suport a entitats itelecomunicacions. Suport a entitats i voluntariat...voluntariat... Departament de Governació iDepartament de Governació i Administracions PúbliquesAdministracions Públiques Conseller de Governació i Adm. Públiques Jordi Ausàs i Coll
 6. 6.  Planificació territorial,Planificació territorial, urbanisme, sòl, obresurbanisme, sòl, obres públiques,públiques, infraestructures,infraestructures, transports itransports i desplegament de la llei dedesplegament de la llei de barris.barris.  Departament deDepartament de Política Territorial iPolítica Territorial i Obres PúbliquesObres Públiques Conseller Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal i Farreras
 7. 7. Departament de Justícia Administració de justícia, desenvolupament del dret civil, serveis penitenciaris, rehabilitació, justícia juvenil i fiscalització d'associacions, fundacions, col·legis professionals, acadèmies, notaris i registradors. Consellera de Justícia Montserrat Tura i Camafreita
 8. 8.  Proposta i execucióProposta i execució de les directrius delde les directrius del Govern en matèria deGovern en matèria de política educativa enpolítica educativa en l'àmbit del'àmbit de l'ensenyament nol'ensenyament no universitari.universitari.  DepartamentDepartament d'Educaciód'Educació Conseller d'Educació Ernest Maragall i Mira
 9. 9. Departament de Cultura i Mitjans deDepartament de Cultura i Mitjans de ComunicacióComunicació Promoció i difusió cultural, patrimoni, arxius i museus.Promoció i difusió cultural, patrimoni, arxius i museus. Foment de les indústries culturals, regulació dels mitjansFoment de les indústries culturals, regulació dels mitjans de comunicació públics. Cultura tradicional i popularde comunicació públics. Cultura tradicional i popular catalana. Equipaments culturals, cooperació cultural icatalana. Equipaments culturals, cooperació cultural i biblioteques...biblioteques... Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació Joan Manuel Tresserras i Gaju
 10. 10. • Política sanitària, Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, equipaments sociosanitaris. • Departament de Salut Consellera de Salut Marina Geli i Fàbrega
 11. 11.  PolítiquesPolítiques d'agricultura,d'agricultura, ramaderia i pesca.ramaderia i pesca. DesenvolupamentDesenvolupament rural. Indústriarural. Indústria agroalimentària iagroalimentària i polítiquespolítiques d'alimentació.d'alimentació.  DepartamentDepartament d'Agricultura,d'Agricultura, Alimentació i AccióAlimentació i Acció RuralRural Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció rural Joaquim Llena i Cortina
 12. 12.  Departament deDepartament de TreballTreball  Relacions laborals,Relacions laborals, ocupació, economiaocupació, economia social, cooperatives isocial, cooperatives i autoempresa,autoempresa, formació ocupacionalformació ocupacional i contínua.i contínua. Consellera de Treball Ma. del Mar Serna Calvo
 13. 13.  Departament d'Innovació,Departament d'Innovació, Universitats i EmpresaUniversitats i Empresa  Comerç interior, artesania, turisme.Comerç interior, artesania, turisme. Indústria, seguretat industrial, innovació iIndústria, seguretat industrial, innovació i internacionalització. Universitats i fomentinternacionalització. Universitats i foment de la recerca.de la recerca. Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa Josep Huguet Biosca
 14. 14.  Serveis socials, polítiques de dones, joventut, gent gran i famílies,Serveis socials, polítiques de dones, joventut, gent gran i famílies, infància i adolescència, gais, lesbianes i transsexuals. Políticainfància i adolescència, gais, lesbianes i transsexuals. Política d'immigració i d'inclusió social. Atenció a persones amb disminució id'immigració i d'inclusió social. Atenció a persones amb disminució i dependències, acolliment i adopcions.dependències, acolliment i adopcions.  Departament d'Acció Social i CiutadaniaDepartament d'Acció Social i Ciutadania Consellera d'Acció Social i Ciutadania Carme Capdevila i Palau
 15. 15.  Qualitat i planificació ambiental iQualitat i planificació ambiental i estratègia de sostenibilitat davant elestratègia de sostenibilitat davant el canvi climàtic. Gestió de l'aigua i delscanvi climàtic. Gestió de l'aigua i dels residus, protecció dels boscos, laresidus, protecció dels boscos, la biodiversitat i el medi natural. Serveisbiodiversitat i el medi natural. Serveis meteorològics. Habitatge, ordenació imeteorològics. Habitatge, ordenació i control de qualitat de l'edificació,control de qualitat de l'edificació, rehabilitació d'habitatges en barris irehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics. Impuls de lesnuclis històrics. Impuls de les energies renovables...energies renovables...  Departament de Medi Ambient iDepartament de Medi Ambient i HabitatgeHabitatge Conseller de Medi Ambient i Habitatge Francesc Baltasar i Albesa
 16. 16. Fet per: Aisa, Maria i Emma.Fet per: Aisa, Maria i Emma. FIFI

×