Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uroc2 5klas

432 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uroc2 5klas

 1. 1. НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯНОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
 2. 2. 1. МЕРНИ ЕДИНИЦИ Бит(bit) Байт(byte) 1байт = 8бита Кило(210 ),  Мега(220 ),  Гига(230 ),  Тера(240 )
 3. 3. 2. ВЪТРЕШНА ПАМЕТ2. ВЪТРЕШНА ПАМЕТ Служи за осигуряване обработката наСлужи за осигуряване обработката на информациятаинформацията вв КС.КС. Според функционалните сиСпоред функционалните си характеристики се дели на два вида:характеристики се дели на два вида: •ROM - Rеad Only MemoryROM - Rеad Only Memory - постоянна памет /памет- постоянна памет /памет само за четене/. Този тип памет есамо за четене/. Този тип памет е енергонезависименергонезависим, тоест,, тоест, информацията записана в нея не се губи при изключване наинформацията записана в нея не се губи при изключване на електрическото захранване на ПК.електрическото захранване на ПК. •RAM - Random Acces MemoryRAM - Random Acces Memory - изменяема памет /памет- изменяема памет /памет с произволен достъп/.с произволен достъп/. Този тип памет еТози тип памет е енергозависименергозависим,, тоест, информациятатоест, информацията записана в нея се губи при изключване на електрическотозаписана в нея се губи при изключване на електрическото захранване на ПК.захранване на ПК.
 4. 4. 3. ВЪНШНА ПАМЕТ3. ВЪНШНА ПАМЕТ Външната памет се разполага върхуВъншната памет се разполага върху различни видове носители наразлични видове носители на информация чрез специалниинформация чрез специални запаметяващи устройства, чрез коитозапаметяващи устройства, чрез които можем да обменяме или пренасямеможем да обменяме или пренасяме информация от един компютър наинформация от един компютър на друг. При нея данните се съхраняватдруг. При нея данните се съхраняват трайно.трайно.
 5. 5. 4. НОСИТЕЛИ НА4. НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ Носителите на информация саНосителите на информация са средствата, върху които сесредствата, върху които се записва информацията.записва информацията. Според технологията наСпоред технологията на съхраняване на информация сесъхраняване на информация се делят на:делят на:
 6. 6. А)А) МАГНИТНИ НОСИТЕЛИМАГНИТНИ НОСИТЕЛИ Твърдия диск се намира вТвърдия диск се намира в системното устройство (кутията насистемното устройство (кутията на компютъра). Съхранява информациякомпютъра). Съхранява информация върху покрити с магнитен слойвърху покрити с магнитен слой плочи. Използва се за четене иплочи. Използва се за четене и записване на данни.записване на данни. Дискетата е направена отДискетата е направена от специална пластмаса и е покрита сспециална пластмаса и е покрита с магнитен слой. Използва се замагнитен слой. Използва се за записване и четене на данни.записване и четене на данни.
 7. 7. Компактдиска представлява оптиченКомпактдиска представлява оптичен носител на информация.носител на информация. CD-RCD-R ((readread- чета) са дискове предназначени само- чета) са дискове предназначени само за четене на данни.за четене на данни. CD-RWCD-RW (read-(read- четачета, write, write- пиша- пиша)) са дисковеса дискове предназначени за четене и запис на данни.предназначени за четене и запис на данни. Дигиталния видеодиск представляваДигиталния видеодиск представлява оптичен носител на информация. Използва се заоптичен носител на информация. Използва се за съхраняване на видео и звукова информация ссъхраняване на видео и звукова информация с високо качество.високо качество. DVD-RDVD-R са дискове предназначени само за четенеса дискове предназначени само за четене на данни.на данни. DVD-RWDVD-RW са дискове предназначени за четене иса дискове предназначени за четене и запис на данни.запис на данни. б) Оптичнии дисковеб) Оптичнии дискове
 8. 8. в)в) Електронни носителиЕлектронни носители Флаш памета се използва заФлаш памета се използва за запис и четене на данни.запис и четене на данни. Включва се към специаленВключва се към специален изход на компютъра нареченизход на компютъра наречен USBUSB порт.порт.
 9. 9. 5. Устройства за пренасяне на5. Устройства за пренасяне на информацияинформация а) флопи дисково устройство – заа) флопи дисково устройство – за работа с дискети.работа с дискети. б)б) CDCD устройство – за работа сустройство – за работа с компактдисккомпактдиск CD.CD.
 10. 10. в)в) DVDDVD устройство – за работа сустройство – за работа с дигитален видеодискдигитален видеодиск DVDDVD.. г)г) USBUSB устройство – за работа сустройство – за работа с флаш памет.флаш памет. д) твърд диск - за работа с компютъра.д) твърд диск - за работа с компютъра.
 11. 11. •За да видим включените вЗа да видим включените в компютъра ни устройства прикомпютъра ни устройства при работа сработа с MS WindowsMS Windows щраквамещракваме два пъти с мишката върхудва пъти с мишката върху иконата:иконата: My ComputerMy Computer •За да видим съдържаниетоЗа да видим съдържанието нана дадено устройстводадено устройство щракваме бързо два пътищракваме бързо два пъти върху него.върху него.
 12. 12. 6. Правила за работа с носителите на6. Правила за работа с носителите на информация и техните устройстваинформация и техните устройства аа) не поставяйте носителите на информация в) не поставяйте носителите на информация в близост до нагревателни уреди.близост до нагревателни уреди. б) не пипайте с пръсти повърхността наб) не пипайте с пръсти повърхността на CDCD ии DVDDVD дисковете. Съхранявайте ги в кутии илидисковете. Съхранявайте ги в кутии или обложки.обложки. в) поставяйте носителите на информацияв) поставяйте носителите на информация правилно в съответните устройства.правилно в съответните устройства.

×