SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬
‫ازمون‬ ،‫کنکور‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫متقاضیان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫های‬
‫به‬ ‫کاربران‬ ‫باالی‬ ‫بسیار‬ ‫ورودی‬ ‫حجم‬ .‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ...‫و‬ ‫استخدامی‬
Sanjesh.org
‫نظیر‬ ‫خاصی‬ ‫موارد‬ ‫در‬
‫به‬ ‫گاها‬ ‫سایت‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫باعث‬ ‫نتایج‬ ‫اعالم‬ ‫زمان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫پایانی‬ ‫روزهای‬
‫اتفاقات‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫بخورد‬ ‫مشکالتی‬
‫شماره‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫شود‬ ‫عزیزان‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫ناپذیری‬ ‫جبران‬
‫کنند‬ ‫اعالم‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫سریعتر‬ ‫هرچه‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫سوال‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬
.
‫سنجش‬ ‫سازمان‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬
‫بنیادین‬ ‫و‬ ‫ساختاری‬ ‫مشکالت‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیار‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫گذشته‬ ‫های‬
‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شماره‬ ‫دانستن‬ ‫اما‬ ‫کنند‬ ‫رفع‬ ‫را‬
‫باشد‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫نجاتی‬ ‫راه‬ ‫حساس‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫میتواند‬
.
‫ای‬ ‫در‬
‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اینگونه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫مقاله‬ ‫ن‬
‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ...‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫عکس‬ ‫ارسال‬ ‫مشکالت‬ ،‫سامانه‬ ‫قطعی‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مشکالتی‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬
‫شماره‬ ‫به‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫متخصص‬
9099075307
‫بسپارید‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫روند‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تماس‬
.
‫ش‬
‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫تلفن‬ ‫ماره‬
‫با‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫رایج‬ ‫مشکالت‬
‫ع‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫هرچه‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫دم‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫راه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫دقیقتر‬
‫سایت‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫برای‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫تلفن‬
anjesh.org
s
‫توانید‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫پاسخگوی‬ ‫یا‬ ‫نیست‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬
.
📞
‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬
42163
‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫تهران‬ ‫از‬
02142163
‫از‬
‫نق‬ ‫سایر‬
‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫سنجش‬ ‫سامانه‬ ‫گویای‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫اینکار‬ ‫با‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ایران‬ ‫اط‬
.
‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫باید‬ .‫دارند‬ ‫سوال‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫بگی‬ ‫تماس‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫همراه‬
‫با‬ ‫مذکور‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫رند‬
‫باشند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کارشناسان‬
.
‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫اعداد‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫با‬
‫بگیرید‬ ‫قرار‬
:
1️⃣
‫سراسری‬ ‫کنکور‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬
2️⃣
‫سراسری‬ ‫دکتری‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬
3️⃣
‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
4️⃣
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫پیوسته‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬
5️⃣
‫کاردانی‬ ‫ازمون‬
6️⃣
‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫جامع‬ ‫آزمون‬
7️⃣
‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫سایر‬
8️⃣
‫سنجی‬ ‫نظر‬
9️⃣
‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬
#
‫شکایات‬ ‫و‬ ‫تخلفات‬ ‫گزارش‬
*
‫موجود‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫تکرار‬
0️⃣
‫از‬ ‫خروج‬
‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫گویا‬ ‫تلفن‬ ‫سامانه‬
‫این‬ ‫پاسخگویی‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫میگیرند‬ ‫تماس‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بابت‬ ‫داوطلبان‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬
‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫سازمان‬
.
‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫آدرس‬
‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬
‫موارد‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫و‬ ‫اولین‬ ‫قاعدتا‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کاربردی‬ ‫بسیار‬ ‫اضطرار‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬
‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تماس‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫مشکالت‬ ‫بروز‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫راهی‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫همراه‬
.
‫حل‬ ‫تماس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫مشکل‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫این‬ ‫به‬ ‫حضوری‬ ‫بصورت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫مرکز‬ ‫نشانی‬ .‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫سازمان‬
:
📌
‫واحد‬ ،‫امانی‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،)‫(ویال‬ ‫الهی‬ ‫نجات‬ ‫استاد‬ ‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬ :‫مردمي‬ ‫ارتباطات‬ ‫واحد‬
‫مردمی‬ ‫ارتباطات‬
📌
‫تهر‬ : ‫اداري‬ ‫واحدهاي‬
‫پالک‬ ،‫قرنی‬ ‫سپهبد‬ ‫و‬ )‫(ویال‬ ‫الهی‬ ‫نجات‬ ‫استاد‬ ‫های‬ ‫خیابان‬ ‫بین‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬ ، ‫ان‬
204
‫ساعت‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬
7:30
‫لغایت‬
14:30
‫های‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫افزایش‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫نتایج‬ ‫اعالم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پایانی‬ ‫حساس‬
‫نکنید‬ ‫باز‬ ‫حسابی‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬
.
‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫سایر‬
‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫حضوری‬ ‫مراجعه‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫گویا‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫تهران‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫واحد‬ ‫با‬
‫نیز‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬
‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
.
‫سازمان‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫عزیز‬ ‫داوطلبین‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫ها‬ ‫نامه‬ ‫ارسال‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫ی‬
.‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫مراجعه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پیگیری‬ ‫قابل‬ ‫غیرحضوری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنجش‬
‫یک‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫سامانه‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سیستم‬
Sanjesh.org
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫نیز‬
.
‫سازمان‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫آموزش‬ ‫سنجش‬
‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫آشنا‬ ‫کشور‬
.
‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫مکاتبه‬ ‫و‬ ‫نگاری‬ ‫نامه‬
‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫بشناسید‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫شناخت‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫است‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫مکاتبه‬ ‫ارتباط‬ ‫نمیشود‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ضرورت‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫راه‬
.
📮
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫مخصوص‬ ‫پستی‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫مربوطه‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬
.
‫پاسخگویی‬ ‫موارد‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫واحد‬ ‫پستی‬ ‫کد‬
‫انتقادات‬ ،‫پیشنهادات‬ ،‫اعتراضات‬
‫گواهی‬ ‫درخواست‬
(
‫عنوان‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫کارنامه‬ ‫با‬
‫آزمون‬
)
‫عمومی‬ ‫روابط‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬
:
15875-1314
‫سراسری‬ ‫کنکور‬ ‫نواقص‬ ‫رفع‬
‫تقاضانامه‬ ‫فرم‬ ‫در‬ ‫ایراد‬ ‫رفع‬
‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫فرم‬ ‫تنظیم‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پرونده‬ ‫تکمیل‬
‫عمومی‬ ‫روابط‬
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اداره‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬
:
15875-134
‫پ‬.‫ص‬ ‫کرج‬
:
31535-3166
‫و‬
‫پستی‬ ‫کد‬
3177983534
‫آزمون‬ ‫نقص‬ ‫رفع‬
‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫آزمون‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬
15875-1365
‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫آزمون‬ ‫نقص‬ ‫رفع‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اداره‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫کرج‬
:
31535-3166
‫و‬
‫پستی‬ ‫کد‬
3177983534
‫متفرقه‬ ‫های‬ ‫آزمون‬
(
‫پاکت‬ ‫روی‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ذکر‬ ‫با‬
)
‫عمومی‬ ‫روابط‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬
:
15875-1314
‫و‬ ‫کلید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬
‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫پاسخنامه‬
‫سنجی‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آزمون‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬
:
15875-4378
‫تقلب‬ ‫و‬ ‫تخلف‬ ‫موارد‬ ‫حراست‬ ‫بخش‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬
:
14155-6369
‫دانش‬ ‫راه‬ ‫ماهنامه‬ ‫دانش‬ ‫راه‬ ‫بخش‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬
:
15875-4731
‫سنجش‬ ‫پیک‬ ‫نامه‬ ‫هفته‬ ‫سنجش‬ ‫پیک‬ ‫بخش‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬
:
14155-5557
‫های‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬
‫آزمایشی‬ ‫آموزشی‬ ‫خدمات‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬
‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬
:
15815-3548
💢
‫روند‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫رسمی‬ ‫نامه‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬
‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫خود‬ ‫درخواست‬
:
021-88923950-3
‫بخش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ ‫میتوانید‬ ‫همچنین‬
rahgiri.sanjesh.org
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬
.
‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫اینترنتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سامانه‬
‫با‬ ‫داوطلبین‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬
‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سامانه‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬
‫اینترنتی‬ ‫نشانی‬ ‫وارد‬ ‫سادگی‬ ‫به‬
https://request.sanjesh.org/noetrequest/login
‫لینک‬ ‫روی‬ ‫یا‬
‫اینترنتی‬ ‫پاسخگویی‬
‫سنجش‬ ‫سازمان‬
‫کنید‬ ‫خود‬ ‫سوال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫کردن‬ ‫مطرح‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫عکس‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫بزنید‬
.
‫کاربری‬ ‫پنل‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫عضویت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫عضو‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬
‫مشا‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫یا‬ ‫درخواست‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫خود‬
‫بپردازند‬ ‫آنها‬ ‫پاسخ‬ ‫هده‬
.
‫سرعت‬
‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سیستم‬
‫بعضی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تر‬ ‫باال‬ ‫نگاری‬ ‫نامه‬ ‫رسمیت‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫پستی‬ ‫مکاتبه‬ ‫از‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنتی‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نمیتوان‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬
.
‫باشید‬ ‫ارتیاط‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
: hefazatazmon@sanjesh.org
‫مشکالت‬
‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رفع‬ ‫قابل‬
‫با‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫کاربران‬
‫باشند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬
:
•
‫کنکور‬ ‫اولیه‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫اعتراض‬
‫سراس‬ ‫آزمون‬ ‫اولیه‬ ‫کارنامه‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
‫ثبت‬ ‫امکان‬ ،‫دارند‬ ‫اعتراض‬ ‫خود‬ ‫تراز‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نموده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ری‬
‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اعتراض‬
.
•
‫کنکور‬ ‫نهایی‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫اعتراض‬
‫پا‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫با‬ ،‫دارند‬ ‫اعترض‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬
‫سازمان‬ ‫سخگویی‬
‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کنکور‬ ‫نهایی‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اعتراض‬ ‫درخواست‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫سنجش‬
‫کنند‬ ‫ثبت‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬
.
•
‫کنکور‬ ‫پاسخنامه‬ ‫مجدد‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫درخواست‬
•
‫و‬ ‫پرونده‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫داوطلبی‬ ‫شماره‬ ‫چون‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بازیابی‬ ‫امکان‬
•
‫ثبت‬
‫رزمندگان‬ ‫و‬ ‫ایثارگران‬ ‫سهمیه‬ ‫چون‬ ‫هایی‬ ‫سهمیه‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫درخواست‬
•
‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مشکالت‬ ‫کردن‬ ‫رفع‬
•
‫سراسری‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬
•
‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫کردن‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬
•
‫و‬
…
‫نمیباشد‬ ‫آن‬ ‫پاسخگوی‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫مواردی‬
!
‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬
‫شما‬ ‫پاسخگوی‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫زمینه‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫میباشد‬ ‫خود‬ ‫مراجعین‬ ‫پاسخگوی‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬
‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬
:
❌
‫پزشکی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫موارد‬
.
❌
‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫جامع‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫داخلی‬ ‫موارد‬
.
❌
‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫موسسه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬
❌
‫آموزشی‬ ‫خدمات‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫مسائل‬
‫ها‬ ‫اولویت‬ ‫تغییر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫خارج‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫بصورت‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫در‬
‫کرد‬ ‫نمیتوان‬ ‫کاری‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫حضوری‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫امری‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬
.
‫مطلب‬ ‫خالصه‬
‫دانستن‬
‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬
‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫سایر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
‫سام‬ ‫سایت‬ ‫حساس‬ ‫مواقع‬ ‫برخی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مهم‬ ‫امری‬
‫مراجعه‬ ‫میماند‬ ‫که‬ ‫راهی‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫دسترس‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫انه‬
‫است‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حضوری‬
.
‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬
42163
‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫خان‬ ‫کریم‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تماس‬
‫امانی‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،‫الهی‬ ‫نجات‬ ‫استاد‬
‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ابهام‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫هرگونه‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫مردمی‬ ‫ارتباط‬ ‫واحد‬ ،
‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬
9099075307
‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬
.
‫دانلود‬ ‫برای‬
‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬
‫بزنید‬ ‫لینک‬ ‫روی‬
.

More Related Content

Similar to پشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.org

مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمیمقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمیirantahsil1
 
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایاثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایاirantahsil1
 
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdfثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdfirantahsil1
 
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdfخرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdfirantahsil1
 
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdfثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdfirantahsil1
 
فرمول محاسبه تراز نمونه دولتی 1402 + تخمین رتبه آنلاین
فرمول محاسبه تراز نمونه دولتی 1402 + تخمین رتبه آنلاینفرمول محاسبه تراز نمونه دولتی 1402 + تخمین رتبه آنلاین
فرمول محاسبه تراز نمونه دولتی 1402 + تخمین رتبه آنلاینirantahsil1
 
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواستنحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواستirantahsil1
 
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfنتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfirantahsil1
 
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیآغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمانثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمانirantahsil1
 
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdfآیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdfirantahsil1
 
ثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوریثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوریMohammad Karimi
 
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403irantahsil1
 
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfزمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfirantahsil1
 
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfسایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfirantahsil1
 
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.orgثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.orgirantahsil1
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfنحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfirantahsil1
 
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.irثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.irirantahsil1
 

Similar to پشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.org (20)

azmoon.org_.pdf
azmoon.org_.pdfazmoon.org_.pdf
azmoon.org_.pdf
 
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمیمقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
 
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایاثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
 
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdfثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
 
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdfخرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
 
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdfثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
 
فرمول محاسبه تراز نمونه دولتی 1402 + تخمین رتبه آنلاین
فرمول محاسبه تراز نمونه دولتی 1402 + تخمین رتبه آنلاینفرمول محاسبه تراز نمونه دولتی 1402 + تخمین رتبه آنلاین
فرمول محاسبه تراز نمونه دولتی 1402 + تخمین رتبه آنلاین
 
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواستنحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
 
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfنتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
 
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیآغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمانثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
 
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdfآیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
 
ثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوریثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوری
 
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
 
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfزمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
 
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfسایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
 
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.orgثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
 
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfنحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
 
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.irثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
 

More from irantahsil1

اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgاعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgirantahsil1
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاirantahsil1
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاirantahsil1
 
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هارشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هاirantahsil1
 
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریهثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریهirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاirantahsil1
 
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfپذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfirantahsil1
 
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403irantahsil1
 
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfلیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfirantahsil1
 
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبتیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبirantahsil1
 
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزirantahsil1
 
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟irantahsil1
 
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانirantahsil1
 
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کاملکد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کاملirantahsil1
 
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصتتمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصتirantahsil1
 
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdfسامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdfirantahsil1
 
خروج از کشور دانشجویان +شرایط آیین نامه 1403 {راهنما جامع}
خروج از کشور دانشجویان +شرایط آیین نامه 1403 {راهنما جامع}خروج از کشور دانشجویان +شرایط آیین نامه 1403 {راهنما جامع}
خروج از کشور دانشجویان +شرایط آیین نامه 1403 {راهنما جامع}irantahsil1
 
کسری خدمت بسیج 1403 + شرایط جدید و مدارک لازم اخذ
کسری خدمت بسیج 1403 + شرایط جدید و مدارک لازم اخذکسری خدمت بسیج 1403 + شرایط جدید و مدارک لازم اخذ
کسری خدمت بسیج 1403 + شرایط جدید و مدارک لازم اخذirantahsil1
 

More from irantahsil1 (19)

اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgاعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
 
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هارشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
 
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریهثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
 
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfپذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
 
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
 
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfلیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
 
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبتیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
 
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
 
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
 
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
 
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کاملکد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کامل
 
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصتتمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
 
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdfسامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
 
خروج از کشور دانشجویان +شرایط آیین نامه 1403 {راهنما جامع}
خروج از کشور دانشجویان +شرایط آیین نامه 1403 {راهنما جامع}خروج از کشور دانشجویان +شرایط آیین نامه 1403 {راهنما جامع}
خروج از کشور دانشجویان +شرایط آیین نامه 1403 {راهنما جامع}
 
کسری خدمت بسیج 1403 + شرایط جدید و مدارک لازم اخذ
کسری خدمت بسیج 1403 + شرایط جدید و مدارک لازم اخذکسری خدمت بسیج 1403 + شرایط جدید و مدارک لازم اخذ
کسری خدمت بسیج 1403 + شرایط جدید و مدارک لازم اخذ
 

پشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.org

 • 1. ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫ازمون‬ ،‫کنکور‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫متقاضیان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫باالی‬ ‫بسیار‬ ‫ورودی‬ ‫حجم‬ .‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ...‫و‬ ‫استخدامی‬ Sanjesh.org ‫نظیر‬ ‫خاصی‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫گاها‬ ‫سایت‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫باعث‬ ‫نتایج‬ ‫اعالم‬ ‫زمان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫پایانی‬ ‫روزهای‬ ‫اتفاقات‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫بخورد‬ ‫مشکالتی‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫شود‬ ‫عزیزان‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫ناپذیری‬ ‫جبران‬ ‫کنند‬ ‫اعالم‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫سریعتر‬ ‫هرچه‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫سوال‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ . ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫بنیادین‬ ‫و‬ ‫ساختاری‬ ‫مشکالت‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیار‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شماره‬ ‫دانستن‬ ‫اما‬ ‫کنند‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫نجاتی‬ ‫راه‬ ‫حساس‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ . ‫ای‬ ‫در‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اینگونه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫مقاله‬ ‫ن‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ...‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫عکس‬ ‫ارسال‬ ‫مشکالت‬ ،‫سامانه‬ ‫قطعی‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مشکالتی‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫متخصص‬ 9099075307 ‫بسپارید‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫روند‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تماس‬ . ‫ش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫تلفن‬ ‫ماره‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫رایج‬ ‫مشکالت‬ ‫ع‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هرچه‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫دم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫راه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫دقیقتر‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫برای‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫تلفن‬ anjesh.org s ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫پاسخگوی‬ ‫یا‬ ‫نیست‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ . 📞 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ 42163 ‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫تهران‬ ‫از‬ 02142163 ‫از‬ ‫نق‬ ‫سایر‬ ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫سنجش‬ ‫سامانه‬ ‫گویای‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫اینکار‬ ‫با‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ایران‬ ‫اط‬ . ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫باید‬ .‫دارند‬ ‫سوال‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫بگی‬ ‫تماس‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫همراه‬ ‫با‬ ‫مذکور‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫رند‬ ‫باشند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کارشناسان‬ . ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫اعداد‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫بگیرید‬ ‫قرار‬ : 1️⃣ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬ 2️⃣ ‫سراسری‬ ‫دکتری‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬ 3️⃣ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ 4️⃣ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫پیوسته‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ 5️⃣ ‫کاردانی‬ ‫ازمون‬
 • 2. 6️⃣ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫جامع‬ ‫آزمون‬ 7️⃣ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫سایر‬ 8️⃣ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ 9️⃣ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ # ‫شکایات‬ ‫و‬ ‫تخلفات‬ ‫گزارش‬ * ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫تکرار‬ 0️⃣ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫گویا‬ ‫تلفن‬ ‫سامانه‬
 • 3. ‫این‬ ‫پاسخگویی‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫میگیرند‬ ‫تماس‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بابت‬ ‫داوطلبان‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫سازمان‬ .
 • 4. ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫آدرس‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫قاعدتا‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کاربردی‬ ‫بسیار‬ ‫اضطرار‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تماس‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫مشکالت‬ ‫بروز‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫راهی‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫همراه‬ . ‫حل‬ ‫تماس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫مشکل‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حضوری‬ ‫بصورت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫مرکز‬ ‫نشانی‬ .‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫سازمان‬ : 📌 ‫واحد‬ ،‫امانی‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،)‫(ویال‬ ‫الهی‬ ‫نجات‬ ‫استاد‬ ‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬ :‫مردمي‬ ‫ارتباطات‬ ‫واحد‬ ‫مردمی‬ ‫ارتباطات‬ 📌 ‫تهر‬ : ‫اداري‬ ‫واحدهاي‬ ‫پالک‬ ،‫قرنی‬ ‫سپهبد‬ ‫و‬ )‫(ویال‬ ‫الهی‬ ‫نجات‬ ‫استاد‬ ‫های‬ ‫خیابان‬ ‫بین‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬ ، ‫ان‬ 204
 • 5. ‫ساعت‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ 7:30 ‫لغایت‬ 14:30 ‫های‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫افزایش‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫نتایج‬ ‫اعالم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پایانی‬ ‫حساس‬ ‫نکنید‬ ‫باز‬ ‫حسابی‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ . ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫سایر‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫حضوری‬ ‫مراجعه‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫گویا‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫تهران‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ .
 • 6. ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫عزیز‬ ‫داوطلبین‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫ارسال‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫ی‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫مراجعه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پیگیری‬ ‫قابل‬ ‫غیرحضوری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنجش‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سیستم‬ Sanjesh.org ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫نیز‬ . ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫آشنا‬ ‫کشور‬ . ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫مکاتبه‬ ‫و‬ ‫نگاری‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫بشناسید‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫شناخت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫مکاتبه‬ ‫ارتباط‬ ‫نمیشود‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ضرورت‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫راه‬ . 📮 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫مخصوص‬ ‫پستی‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫مربوطه‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ . ‫پاسخگویی‬ ‫موارد‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫واحد‬ ‫پستی‬ ‫کد‬ ‫انتقادات‬ ،‫پیشنهادات‬ ،‫اعتراضات‬ ‫گواهی‬ ‫درخواست‬ ( ‫عنوان‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫کارنامه‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ) ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬ : 15875-1314 ‫سراسری‬ ‫کنکور‬ ‫نواقص‬ ‫رفع‬ ‫تقاضانامه‬ ‫فرم‬ ‫در‬ ‫ایراد‬ ‫رفع‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫فرم‬ ‫تنظیم‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پرونده‬ ‫تکمیل‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اداره‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬ : 15875-134 ‫پ‬.‫ص‬ ‫کرج‬ : 31535-3166 ‫و‬ ‫پستی‬ ‫کد‬ 3177983534 ‫آزمون‬ ‫نقص‬ ‫رفع‬ ‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫آزمون‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬ 15875-1365
 • 7. ‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫آزمون‬ ‫نقص‬ ‫رفع‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اداره‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫کرج‬ : 31535-3166 ‫و‬ ‫پستی‬ ‫کد‬ 3177983534 ‫متفرقه‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ( ‫پاکت‬ ‫روی‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ) ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬ : 15875-1314 ‫و‬ ‫کلید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫پاسخنامه‬ ‫سنجی‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آزمون‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬ : 15875-4378 ‫تقلب‬ ‫و‬ ‫تخلف‬ ‫موارد‬ ‫حراست‬ ‫بخش‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬ : 14155-6369 ‫دانش‬ ‫راه‬ ‫ماهنامه‬ ‫دانش‬ ‫راه‬ ‫بخش‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬ : 15875-4731 ‫سنجش‬ ‫پیک‬ ‫نامه‬ ‫هفته‬ ‫سنجش‬ ‫پیک‬ ‫بخش‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬ : 14155-5557 ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫آزمایشی‬ ‫آموزشی‬ ‫خدمات‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫پ‬.‫ص‬ ‫تهران‬ : 15815-3548
 • 8. 💢 ‫روند‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫رسمی‬ ‫نامه‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫خود‬ ‫درخواست‬ : 021-88923950-3 ‫بخش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ ‫میتوانید‬ ‫همچنین‬ rahgiri.sanjesh.org ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ . ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫اینترنتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سامانه‬
 • 9. ‫با‬ ‫داوطلبین‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سامانه‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫اینترنتی‬ ‫نشانی‬ ‫وارد‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ https://request.sanjesh.org/noetrequest/login ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫یا‬ ‫اینترنتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫سوال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫کردن‬ ‫مطرح‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫عکس‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ . ‫کاربری‬ ‫پنل‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫عضویت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫عضو‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشا‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫یا‬ ‫درخواست‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫بپردازند‬ ‫آنها‬ ‫پاسخ‬ ‫هده‬ .
 • 10. ‫سرعت‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سیستم‬ ‫بعضی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تر‬ ‫باال‬ ‫نگاری‬ ‫نامه‬ ‫رسمیت‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫پستی‬ ‫مکاتبه‬ ‫از‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنتی‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نمیتوان‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ . ‫باشید‬ ‫ارتیاط‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ : hefazatazmon@sanjesh.org
 • 11. ‫مشکالت‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رفع‬ ‫قابل‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫کاربران‬ ‫باشند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬ : • ‫کنکور‬ ‫اولیه‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫اعتراض‬ ‫سراس‬ ‫آزمون‬ ‫اولیه‬ ‫کارنامه‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬ ،‫دارند‬ ‫اعتراض‬ ‫خود‬ ‫تراز‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نموده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ری‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اعتراض‬ . • ‫کنکور‬ ‫نهایی‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫اعتراض‬ ‫پا‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫با‬ ،‫دارند‬ ‫اعترض‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ‫سازمان‬ ‫سخگویی‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کنکور‬ ‫نهایی‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اعتراض‬ ‫درخواست‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫سنجش‬ ‫کنند‬ ‫ثبت‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬ . • ‫کنکور‬ ‫پاسخنامه‬ ‫مجدد‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫درخواست‬ • ‫و‬ ‫پرونده‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫داوطلبی‬ ‫شماره‬ ‫چون‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بازیابی‬ ‫امکان‬ • ‫ثبت‬ ‫رزمندگان‬ ‫و‬ ‫ایثارگران‬ ‫سهمیه‬ ‫چون‬ ‫هایی‬ ‫سهمیه‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫درخواست‬ • ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مشکالت‬ ‫کردن‬ ‫رفع‬ • ‫سراسری‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬ • ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫کردن‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬ • ‫و‬ …
 • 12. ‫نمیباشد‬ ‫آن‬ ‫پاسخگوی‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ! ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫پاسخگوی‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫زمینه‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫میباشد‬ ‫خود‬ ‫مراجعین‬ ‫پاسخگوی‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬ : ❌ ‫پزشکی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫موارد‬ . ❌ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫جامع‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫داخلی‬ ‫موارد‬ . ❌ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫موسسه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬
 • 13. ❌ ‫آموزشی‬ ‫خدمات‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫مسائل‬ ‫ها‬ ‫اولویت‬ ‫تغییر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫خارج‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫بصورت‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫در‬ ‫کرد‬ ‫نمیتوان‬ ‫کاری‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫حضوری‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫امری‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ . ‫مطلب‬ ‫خالصه‬ ‫دانستن‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫سایر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫سام‬ ‫سایت‬ ‫حساس‬ ‫مواقع‬ ‫برخی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مهم‬ ‫امری‬ ‫مراجعه‬ ‫میماند‬ ‫که‬ ‫راهی‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫دسترس‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫انه‬ ‫است‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حضوری‬ . ‫سنجش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ 42163 ‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫خان‬ ‫کریم‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تماس‬ ‫امانی‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،‫الهی‬ ‫نجات‬ ‫استاد‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ابهام‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫هرگونه‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫مردمی‬ ‫ارتباط‬ ‫واحد‬ ، ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ 9099075307 ‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ . ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫بزنید‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ .