SlideShare a Scribd company logo

رشته-ی-مهندسی-برق.pdf

رشته ی مهندسی برق شامل 4 گرایش مختلف است که هر کدام از این گرایش ها در حوزه ای جدا قرار گرفته و برای انتخاب درست بین این رشته ها بهتر است به بررسی دقیق این گرایش ها بپردازید تا انتخابی درست داشته باشید و بدانید با ادامه تحصیل در این رشته چه آینده شغلی در انتظار شماست.

1 of 6
Download to read offline
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬
‫شامل‬
4
‫مختلف‬ ‫گرایش‬
‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫جدا‬ ‫ای‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گرایش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬
‫برای‬
‫با‬ ‫بدانید‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫درست‬ ‫انتخابی‬ ‫تا‬ ‫بپردازید‬ ‫ها‬ ‫گرایش‬ ‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫درست‬ ‫انتخاب‬
‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬
‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫چه‬
‫شماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬
.
‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫پرطرفدارترین‬
‫متقاض‬ ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫است‬
‫ادامه‬ ‫قصد‬ ‫زیادی‬ ‫یان‬
‫ورود‬ ‫برای‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫دریافت‬ ‫نیازمند‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫چنانچه‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬
‫شماره‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫هستید‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫به‬
9099075307
‫ایران‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کارشناسان‬ ‫تا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬
‫راهنم‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫تحصیل‬
‫کنند‬ ‫ایی‬
.
‫است؟‬ ‫اشخاصی‬ ‫چه‬ ‫مناسب‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬
‫خود‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫استعداد‬ ،‫عالقه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫هستند‬ ‫دانشگاهی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
‫پیش‬ ‫باید‬ ‫افراد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫رشته‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬
‫زمین‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫قوی‬ ‫ه‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫فیزیک‬ _ ‫ریاضی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫محاسباتی‬ ‫دروس‬
.
‫ریاضی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ریاضی‬ ‫گروه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ترین‬ ‫سخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫رشته‬
‫برق‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫ز‬ .‫باشند‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬
‫ای‬ ‫باید‬ ،‫هستند‬
‫که‬ ‫بگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ن‬
‫است‬ ‫فراوانی‬ ‫تالش‬ ‫نیازمند‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬
.
‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫نمونه‬
‫شوید‬ ‫لینک‬ ‫ورد‬
.
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫های‬ ‫گرایش‬
‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫توصیح‬ ‫ها‬ ‫گرایش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫با‬ ‫رتباط‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گرایش‬ ‫چهار‬ ‫شامل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬
:
‫مهن‬
‫برق_الکترونیک‬ ‫دسی‬
‫برق_مخابرات‬ ‫مهندسی‬
‫برق_قدرت‬ ‫مهندسی‬
‫برق_کنترل‬ ‫مهندسی‬
‫الکترونیک‬ _ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫می‬ ‫آن‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫رسانا‬ ‫نیمه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خال‬ ‫گاز‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫الکترون‬ ‫حرکت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫علمی‬ ‫الکترونیک‬
‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کارشناسان‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پردازد‬
‫نحوه‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫قطعات‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫برق_الکترونیک‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫مدارها‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کارکرد‬ ‫ی‬
.
‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫پس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬
"‫مدار‬ ‫"طراحی‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬ ‫شاخه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫گرایش‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ "‫قطعه‬ ‫مداری‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫قطعه‬ ‫"ساخت‬ ‫و‬
.
‫مخابرات‬ _ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫به‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫ی‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫گرایشی‬ ,‫مخابرات‬
‫پرورش‬ ‫مخابرات‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫کلی‬ ‫طور‬
‫فرستنده_مرحله‬ ‫شامل‬ ‫گرایش‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫زمینه‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫کارشناسان‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫شبکه‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫مبانی_گیرنده‬
:
‫و‬ ‫ارسالی‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ , ‫آنتن‬ ‫مانند‬ :‫فرستنده‬
...
‫و‬ ‫مربوط‬ ‫محاسبات‬ , ‫انتقال‬ ‫خط‬ ‫مانند‬ :‫مبانی‬ ‫مرحله‬
...
‫و‬ ‫تشخیص‬, ‫آنتن‬ ,‫دریافت‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫مانند‬ :‫گیرنده‬
...
‫اد‬ ‫مانند‬ :‫شبکه‬ ‫گسترش‬
‫و‬ ‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫تعمیم‬ ‫کاربرها‬ ‫مجموعه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬, ‫سوییچینگ‬ ,‫وات‬
...
‫باشد‬ ‫می‬
.
‫قدرت‬ _ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫اصلی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قدرت‬ ‫مهندسی‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬
, ‫انتقال‬, ‫تولید‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫سیستمهای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬
‫سر‬ ‫مکانیکی‬ ‫الکترو‬ ‫به‬ ‫الکتریکی‬ ‫انرژی‬ ‫تبدیل‬ ‫الکتریکی‬ ‫توان‬ ‫توزیع‬
‫دارد‬ ‫وکار‬
.
‫انتقال‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫شکل‬ ‫به‬ "‫الکتریکی‬ ‫های‬ ‫نیرو‬ ‫"تولید‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫گرایش‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫باال‬ ‫بازده‬ ‫با‬ ‫نیروها‬ ‫این‬ ‫توزیع‬ ‫و‬
.
‫کنترل‬ _ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫نقش‬ ‫علم‬ ‫پیشرفت‬ ‫در‬ ‫کنترل‬ ‫ی‬ ‫شاخه‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫رشته‬
.
‫کل‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫هواپیماها‬ ‫و‬ ‫موشکها‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫پیماها‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کارهای‬ ‫ترین‬ ‫یدی‬
.
‫دستی‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬ ‫و‬ ‫تکراری‬ ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫کردن‬ ‫ماشینی‬ , ‫پویا‬ ‫سیستمهای‬ ‫ی‬ ‫بهینه‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫علم‬ ‫کمک‬ ‫به‬
‫یافت‬ ‫دست‬ ‫تولید‬ ‫میزان‬ ‫گسترش‬
.
‫ب‬ ‫سیستمها‬ ‫کنترل‬ ‫نوع‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫گرایش‬ ‫در‬ ‫همچنین‬
‫نیاز‬ ‫تناسب‬ ‫به‬ ‫شیمیایی‬ ‫و‬ ‫مکانیکی‬ ،‫الکتریکی‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬ ‫سه‬ ‫ه‬
‫کارکرد‬
.
‫فنی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سخت‬ ‫رشته‬ ‫پنج‬ ‫جزو‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫آمریکا‬ ‫کلمبیای‬ ‫دانشگاه‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫شایان‬
-
‫به‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫مهندسی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعالی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫دارای‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫سخت‬ ‫مراتب‬
.
‫اطالعیه‬
‫ب‬
‫ایران‬ ‫مرکز‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫رای‬
‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تحصیل‬
9099075307
‫دریافت‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫خبره‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬
‫نمایید‬
.
‫مهم‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫دانشگاهی‬ ‫دروس‬ ‫ترین‬
‫رش‬
‫مقطع‬ ‫در‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دروس‬ ‫ترین‬ ‫سنگین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ریاضی‬ ‫گروه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ترین‬ ‫سخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ته‬
‫کنند‬ ‫پاس‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دروس‬ ‫باید‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫دانشجویان‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫کارشناسی‬
.
‫اول‬ ‫ترم‬
•
(+)
‫ریاضی‬
۱
•
(+)
‫برنامه‬ ‫زبان‬
‫نویسی‬
‫دوم‬ ‫ترم‬
•
(+)
‫فیزیک‬
۲
•
(+)
‫معادالت‬
‫دیفرانسیل‬
•
(+)
‫ریاضی‬
۲
•
(+)
‫احتماالت‬ ‫و‬ ‫آمار‬
‫سوم‬ ‫ترم‬
•
(+)
‫مدار‬
1
‫مهم‬ ‫از‬ ‫(یکی‬
‫برق‬ ‫رشته‬ ‫اساسی‬ ‫دروس‬ ‫ترین‬
)
•
(+)
‫مهندسی‬ ‫ریاضیات‬
‫چهارم‬ ‫ترم‬
•
(+)
‫الکترونیک‬
1
•
(+)
‫ماشین‬
‫الکتریکی‬ ‫های‬
1
•
(+)
‫سیگنال‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ها‬
‫پنجم‬ ‫ترم‬
•
(+)
‫الکترونیک‬
2
•
(+)
‫ماشین‬
‫های‬
‫الکتریکی‬
2
•
(+)
‫مخابرات‬
1
•
(+)
‫سیستم‬
‫خطی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬
‫(الکترونیک‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫ترم‬
)
•
(+)
‫الکترونیک‬
3
•
(+)
‫پالس‬ ‫تکنیک‬
•
(+)
‫کامپیوتر‬ ‫معماری‬
•
(+)
‫مخابراتی‬ ‫مدارهای‬
‫سخت‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫جرات‬ ‫به‬ ‫بتوان‬ ‫(شاید‬
‫است‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫کارشناسی‬ ‫دوران‬ ‫درس‬ ‫ترین‬
)
•
(+)
‫پالس‬ ‫تکنیک‬
•
(+)
‫میکروپروسسورها‬ ‫اصول‬
‫ت‬
‫(مخابرات‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫رم‬
):
•
(+)
‫امواج‬ ‫و‬ ‫میدان‬
•
(+)
‫آنتن‬
•
(+)
‫سنتزها‬ ‫و‬ ‫فیلترها‬
•
(+)
‫مخابرات‬
2
‫دیجیتال‬ ‫(مخابرات‬
)
•
(+)
‫ماکروویو‬
•
(+)
‫مخابراتی‬ ‫مدارهای‬
‫(قدرت‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫ترم‬
):
•
(+)
‫ماشین‬
‫الکتریکی‬ ‫های‬
3
•
(+)
‫سیستم‬ ‫بررسی‬
‫قدرت‬ ‫های‬
2
•
‫عایق‬
‫قوی‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫ها‬
•
(+)
‫الکترونیک‬
‫صنعتی‬
•
(+)
‫میکروکنترلرها‬ ‫اصول‬
•
(+)
‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫رله‬
‫(کنترل‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫ترم‬
):
•
(+)
‫عملیات‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬
•
(+)
‫خطی‬ ‫جبر‬
•
(+)
‫صنعتی‬ ‫الکترونیک‬
•
(+)
‫خطی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫کنترل‬ ‫سیستمهای‬
•
(+)
‫دقیق‬ ‫ابزار‬
•
(+)
‫صنعتی‬ ‫اتوماسیون‬
•
(+)
‫سیستم‬
‫پیشرفته‬ ‫کنترل‬ ‫های‬
‫بررسی‬ ‫جهت‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫واحد‬ ‫انتخاب‬ ‫چارت‬
‫شوید‬ ‫لینک‬ ‫وارد‬
.
‫ایران‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬
‫وجود‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫امکان‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرطرفدار‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫رشته‬
‫دک‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ،‫کارشناسی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫دارد‬
‫دهند‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫تری‬
.
‫دانشگاه‬ ‫نیز‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫و‬ ‫خاورمیانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫ترین‬ ‫قوی‬ ‫ایران‬ ‫کشور‬
‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کارشناسی‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫دانشجوهای‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬
.
‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬
‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫دولینگو‬ ‫یا‬ ‫آیلتس‬ ‫زبان‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
‫این‬ ‫متقاضیان‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫دانشجویان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پیشرفته‬ ‫آموزشی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫وسیغع‬ ‫امکانات‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫تحصیل‬
‫گرایش‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫رشته‬
‫دهند‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ،‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫مخابرات‬ ‫چون‬ ‫هایی‬
.
‫تحصیل‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫خوب‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫الیته‬
‫بور‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫دانشگاه‬ ‫هزینه‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آیلتس‬ ،‫تافل‬ ‫زبان‬ ‫مدرک‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬
‫تحصیلی‬ ‫سیه‬
‫کنید‬ ‫دریافت‬
.
‫بررسی‬ ‫برای‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬
.
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
‫طبق‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مخابرات‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استانداردهای‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫چارچوب‬
CE
‫کرد‬ ‫کار‬
.
‫دانشجو‬ ‫همچنین‬
‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫موفقیت‬ ‫است‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ترین‬ ‫جذاب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫یانی‬
‫نمایند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫بایستی‬ ،‫باشند‬ ‫داسته‬
.
‫فیزیک‬ _ ‫ریاضی‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫مناسبی‬ ‫های‬ ‫استعداد‬ ‫بایستی‬ ‫شوند‬ ‫وارد‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دانشجویانی‬
‫داشته‬
‫باشند‬
.
‫و‬ ).... ‫آهن‬ ‫سازی_راه‬ ‫(سیمان_خودرو‬ ‫جات‬ ‫کارخانه‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬
‫شوند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫نظامی‬ ‫و‬ ‫دفاعی‬ ‫صنایع‬ ‫همچنین‬
.
‫ا‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫نظران‬ ‫صاحب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ‫البته‬
‫مهندس‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫ندازه‬
‫برآید‬ ‫کشور‬ ‫اساسی‬ ‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫درصدد‬ ‫میتواند‬ ‫ماهر‬ ‫و‬ ‫توانمند‬ ‫برق‬
.
‫از‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫واژه‬ ‫کلید‬
‫شوید‬ ‫لینک‬ ‫وارد‬
.
‫مطالب‬ ‫خالصه‬
‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ریاضی‬ ‫گروه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ترین‬ ‫سخت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پرطرفدارترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬
‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاملی‬ ‫توضیحات‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫بسیاری‬ ‫مناسب‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬
‫کردیم‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫گرایش‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫رشته‬
.
‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫گروه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫پذیرش‬ ‫اخذ‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬
‫ر‬
‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫مرکز‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ،‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫شته‬
9099075307
‫کنند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫تا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬
.
‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬
‫کلیک‬
‫کنید‬
.

Recommended

شغل دوم مهندسان برق چه شغل هایی است؟
شغل دوم مهندسان برق چه شغل هایی است؟شغل دوم مهندسان برق چه شغل هایی است؟
شغل دوم مهندسان برق چه شغل هایی است؟Mohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکصفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکMohammad Karimi
 
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقی
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقیمهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقی
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقیMohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقبازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقMohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
Thesis Chaptersنگارپژوه :: فصل بندی پایان نامه
Thesis Chaptersنگارپژوه :: فصل بندی پایان نامه Thesis Chaptersنگارپژوه :: فصل بندی پایان نامه
Thesis Chaptersنگارپژوه :: فصل بندی پایان نامه Mojtaba Hasanlu
 

More Related Content

Similar to رشته-ی-مهندسی-برق.pdf

مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتMohammad Karimi
 
آموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنون
آموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنونآموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنون
آموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنونSurgicaltechniciance
 
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برقمبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...Mohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...Mohammad Karimi
 
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیMohammad Karimi
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیMohammad Karimi
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
 

Similar to رشته-ی-مهندسی-برق.pdf (20)

مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
 
آموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنون
آموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنونآموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنون
آموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنون
 
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برقمبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
 
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
 

More from irantahsil1

دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارتدریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارتirantahsil1
 
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403irantahsil1
 
تجربیات قبول شدگان آزمون بانک ملت + 10 نکته مهم در قبولی
تجربیات قبول شدگان آزمون بانک ملت + 10 نکته مهم در قبولیتجربیات قبول شدگان آزمون بانک ملت + 10 نکته مهم در قبولی
تجربیات قبول شدگان آزمون بانک ملت + 10 نکته مهم در قبولیirantahsil1
 
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403irantahsil1
 
سامانه شاد تحت وب + راهنما ورود مستقیم Web.shad.ir
سامانه شاد تحت وب + راهنما ورود مستقیم Web.shad.irسامانه شاد تحت وب + راهنما ورود مستقیم Web.shad.ir
سامانه شاد تحت وب + راهنما ورود مستقیم Web.shad.irirantahsil1
 
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.irدریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.irirantahsil1
 
تخمین-رتبه-ایثارگران-1403-سهمیه-۵-و-۲۵-درصد.pdf
تخمین-رتبه-ایثارگران-1403-سهمیه-۵-و-۲۵-درصد.pdfتخمین-رتبه-ایثارگران-1403-سهمیه-۵-و-۲۵-درصد.pdf
تخمین-رتبه-ایثارگران-1403-سهمیه-۵-و-۲۵-درصد.pdfirantahsil1
 
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfirantahsil1
 
نقل و انتقالات فرهنگیان + شرایط بخشنامه 1403
نقل و انتقالات فرهنگیان + شرایط بخشنامه 1403نقل و انتقالات فرهنگیان + شرایط بخشنامه 1403
نقل و انتقالات فرهنگیان + شرایط بخشنامه 1403irantahsil1
 
منابع آزمون وکالت 1403+ منابع آموزشی و تستی آزمون وکالت
منابع آزمون وکالت 1403+ منابع آموزشی و تستی آزمون وکالتمنابع آزمون وکالت 1403+ منابع آموزشی و تستی آزمون وکالت
منابع آزمون وکالت 1403+ منابع آموزشی و تستی آزمون وکالتirantahsil1
 
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.irدریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.irirantahsil1
 
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایطثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایطirantahsil1
 
سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی + ورود دانشجو edu.iau.ac.ir
سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی + ورود دانشجو edu.iau.ac.irسامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی + ورود دانشجو edu.iau.ac.ir
سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی + ورود دانشجو edu.iau.ac.irirantahsil1
 
Pada.medu.ir + ورود صفحه اصلی سایت پادا آموزش و پرورش
Pada.medu.ir + ورود صفحه اصلی سایت پادا آموزش و پرورشPada.medu.ir + ورود صفحه اصلی سایت پادا آموزش و پرورش
Pada.medu.ir + ورود صفحه اصلی سایت پادا آموزش و پرورشirantahsil1
 
سامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبت
سامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبتسامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبت
سامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبتirantahsil1
 
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}irantahsil1
 
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایاثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایاirantahsil1
 
امریه وزارت نفت 1403 + شرایط، رشته ها و حقوق | فرم ثبت نام
امریه وزارت نفت 1403 + شرایط، رشته ها و حقوق | فرم ثبت نامامریه وزارت نفت 1403 + شرایط، رشته ها و حقوق | فرم ثبت نام
امریه وزارت نفت 1403 + شرایط، رشته ها و حقوق | فرم ثبت نامirantahsil1
 
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحلپروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحلirantahsil1
 
معافیت سربازی اعصاب و روان 1403 + مدارک، شرایط و مراحل اخذ
معافیت سربازی اعصاب و روان 1403 + مدارک، شرایط و مراحل اخذمعافیت سربازی اعصاب و روان 1403 + مدارک، شرایط و مراحل اخذ
معافیت سربازی اعصاب و روان 1403 + مدارک، شرایط و مراحل اخذirantahsil1
 

More from irantahsil1 (20)

دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارتدریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
 
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
 
تجربیات قبول شدگان آزمون بانک ملت + 10 نکته مهم در قبولی
تجربیات قبول شدگان آزمون بانک ملت + 10 نکته مهم در قبولیتجربیات قبول شدگان آزمون بانک ملت + 10 نکته مهم در قبولی
تجربیات قبول شدگان آزمون بانک ملت + 10 نکته مهم در قبولی
 
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
 
سامانه شاد تحت وب + راهنما ورود مستقیم Web.shad.ir
سامانه شاد تحت وب + راهنما ورود مستقیم Web.shad.irسامانه شاد تحت وب + راهنما ورود مستقیم Web.shad.ir
سامانه شاد تحت وب + راهنما ورود مستقیم Web.shad.ir
 
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.irدریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
 
تخمین-رتبه-ایثارگران-1403-سهمیه-۵-و-۲۵-درصد.pdf
تخمین-رتبه-ایثارگران-1403-سهمیه-۵-و-۲۵-درصد.pdfتخمین-رتبه-ایثارگران-1403-سهمیه-۵-و-۲۵-درصد.pdf
تخمین-رتبه-ایثارگران-1403-سهمیه-۵-و-۲۵-درصد.pdf
 
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
 
نقل و انتقالات فرهنگیان + شرایط بخشنامه 1403
نقل و انتقالات فرهنگیان + شرایط بخشنامه 1403نقل و انتقالات فرهنگیان + شرایط بخشنامه 1403
نقل و انتقالات فرهنگیان + شرایط بخشنامه 1403
 
منابع آزمون وکالت 1403+ منابع آموزشی و تستی آزمون وکالت
منابع آزمون وکالت 1403+ منابع آموزشی و تستی آزمون وکالتمنابع آزمون وکالت 1403+ منابع آموزشی و تستی آزمون وکالت
منابع آزمون وکالت 1403+ منابع آموزشی و تستی آزمون وکالت
 
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.irدریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
 
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایطثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
 
سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی + ورود دانشجو edu.iau.ac.ir
سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی + ورود دانشجو edu.iau.ac.irسامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی + ورود دانشجو edu.iau.ac.ir
سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی + ورود دانشجو edu.iau.ac.ir
 
Pada.medu.ir + ورود صفحه اصلی سایت پادا آموزش و پرورش
Pada.medu.ir + ورود صفحه اصلی سایت پادا آموزش و پرورشPada.medu.ir + ورود صفحه اصلی سایت پادا آموزش و پرورش
Pada.medu.ir + ورود صفحه اصلی سایت پادا آموزش و پرورش
 
سامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبت
سامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبتسامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبت
سامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبت
 
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
 
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایاثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
ثبت نام امریه قوه قضاییه ۱۴۰۲ + شرایط، رشته ها و حقوق مزایا
 
امریه وزارت نفت 1403 + شرایط، رشته ها و حقوق | فرم ثبت نام
امریه وزارت نفت 1403 + شرایط، رشته ها و حقوق | فرم ثبت نامامریه وزارت نفت 1403 + شرایط، رشته ها و حقوق | فرم ثبت نام
امریه وزارت نفت 1403 + شرایط، رشته ها و حقوق | فرم ثبت نام
 
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحلپروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
 
معافیت سربازی اعصاب و روان 1403 + مدارک، شرایط و مراحل اخذ
معافیت سربازی اعصاب و روان 1403 + مدارک، شرایط و مراحل اخذمعافیت سربازی اعصاب و روان 1403 + مدارک، شرایط و مراحل اخذ
معافیت سربازی اعصاب و روان 1403 + مدارک، شرایط و مراحل اخذ
 

رشته-ی-مهندسی-برق.pdf

 • 1. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫شامل‬ 4 ‫مختلف‬ ‫گرایش‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫جدا‬ ‫ای‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گرایش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برای‬ ‫با‬ ‫بدانید‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫درست‬ ‫انتخابی‬ ‫تا‬ ‫بپردازید‬ ‫ها‬ ‫گرایش‬ ‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫درست‬ ‫انتخاب‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫چه‬ ‫شماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ . ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫پرطرفدارترین‬ ‫متقاض‬ ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ادامه‬ ‫قصد‬ ‫زیادی‬ ‫یان‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫دریافت‬ ‫نیازمند‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫چنانچه‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫هستید‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫به‬ 9099075307 ‫ایران‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کارشناسان‬ ‫تا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫راهنم‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫تحصیل‬ ‫کنند‬ ‫ایی‬ . ‫است؟‬ ‫اشخاصی‬ ‫چه‬ ‫مناسب‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫استعداد‬ ،‫عالقه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫هستند‬ ‫دانشگاهی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫افراد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫رشته‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫زمین‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫قوی‬ ‫ه‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫فیزیک‬ _ ‫ریاضی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫محاسباتی‬ ‫دروس‬ . ‫ریاضی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ریاضی‬ ‫گروه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ترین‬ ‫سخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫ز‬ .‫باشند‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫ای‬ ‫باید‬ ،‫هستند‬ ‫که‬ ‫بگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫است‬ ‫فراوانی‬ ‫تالش‬ ‫نیازمند‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ . ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫نمونه‬ ‫شوید‬ ‫لینک‬ ‫ورد‬ . ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫های‬ ‫گرایش‬ ‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫توصیح‬ ‫ها‬ ‫گرایش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫با‬ ‫رتباط‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گرایش‬ ‫چهار‬ ‫شامل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ : ‫مهن‬ ‫برق_الکترونیک‬ ‫دسی‬ ‫برق_مخابرات‬ ‫مهندسی‬ ‫برق_قدرت‬ ‫مهندسی‬ ‫برق_کنترل‬ ‫مهندسی‬ ‫الکترونیک‬ _ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫رسانا‬ ‫نیمه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خال‬ ‫گاز‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫الکترون‬ ‫حرکت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫علمی‬ ‫الکترونیک‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کارشناسان‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پردازد‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫قطعات‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫برق_الکترونیک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫مدارها‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کارکرد‬ ‫ی‬ .
 • 2. ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫پس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ "‫مدار‬ ‫"طراحی‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬ ‫شاخه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫گرایش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ "‫قطعه‬ ‫مداری‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫قطعه‬ ‫"ساخت‬ ‫و‬ . ‫مخابرات‬ _ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫به‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫ی‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫گرایشی‬ ,‫مخابرات‬ ‫پرورش‬ ‫مخابرات‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫فرستنده_مرحله‬ ‫شامل‬ ‫گرایش‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫زمینه‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫شبکه‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫مبانی_گیرنده‬ : ‫و‬ ‫ارسالی‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ , ‫آنتن‬ ‫مانند‬ :‫فرستنده‬ ... ‫و‬ ‫مربوط‬ ‫محاسبات‬ , ‫انتقال‬ ‫خط‬ ‫مانند‬ :‫مبانی‬ ‫مرحله‬ ... ‫و‬ ‫تشخیص‬, ‫آنتن‬ ,‫دریافت‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫مانند‬ :‫گیرنده‬ ... ‫اد‬ ‫مانند‬ :‫شبکه‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫تعمیم‬ ‫کاربرها‬ ‫مجموعه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬, ‫سوییچینگ‬ ,‫وات‬ ... ‫باشد‬ ‫می‬ . ‫قدرت‬ _ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قدرت‬ ‫مهندسی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ , ‫انتقال‬, ‫تولید‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫سیستمهای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سر‬ ‫مکانیکی‬ ‫الکترو‬ ‫به‬ ‫الکتریکی‬ ‫انرژی‬ ‫تبدیل‬ ‫الکتریکی‬ ‫توان‬ ‫توزیع‬ ‫دارد‬ ‫وکار‬ . ‫انتقال‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫شکل‬ ‫به‬ "‫الکتریکی‬ ‫های‬ ‫نیرو‬ ‫"تولید‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫گرایش‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫باال‬ ‫بازده‬ ‫با‬ ‫نیروها‬ ‫این‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ . ‫کنترل‬ _ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫نقش‬ ‫علم‬ ‫پیشرفت‬ ‫در‬ ‫کنترل‬ ‫ی‬ ‫شاخه‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ . ‫کل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫هواپیماها‬ ‫و‬ ‫موشکها‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫پیماها‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کارهای‬ ‫ترین‬ ‫یدی‬ . ‫دستی‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬ ‫و‬ ‫تکراری‬ ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫کردن‬ ‫ماشینی‬ , ‫پویا‬ ‫سیستمهای‬ ‫ی‬ ‫بهینه‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫علم‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫یافت‬ ‫دست‬ ‫تولید‬ ‫میزان‬ ‫گسترش‬ . ‫ب‬ ‫سیستمها‬ ‫کنترل‬ ‫نوع‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫گرایش‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫نیاز‬ ‫تناسب‬ ‫به‬ ‫شیمیایی‬ ‫و‬ ‫مکانیکی‬ ،‫الکتریکی‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬ ‫سه‬ ‫ه‬ ‫کارکرد‬ .
 • 3. ‫فنی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سخت‬ ‫رشته‬ ‫پنج‬ ‫جزو‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫آمریکا‬ ‫کلمبیای‬ ‫دانشگاه‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫شایان‬ - ‫به‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫مهندسی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعالی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫دارای‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫سخت‬ ‫مراتب‬ . ‫اطالعیه‬ ‫ب‬ ‫ایران‬ ‫مرکز‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫رای‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تحصیل‬ 9099075307 ‫دریافت‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫خبره‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫نمایید‬ . ‫مهم‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫دانشگاهی‬ ‫دروس‬ ‫ترین‬ ‫رش‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دروس‬ ‫ترین‬ ‫سنگین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ریاضی‬ ‫گروه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ترین‬ ‫سخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ته‬ ‫کنند‬ ‫پاس‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دروس‬ ‫باید‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫دانشجویان‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫کارشناسی‬ . ‫اول‬ ‫ترم‬ • (+) ‫ریاضی‬ ۱ • (+) ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫نویسی‬ ‫دوم‬ ‫ترم‬ • (+) ‫فیزیک‬ ۲ • (+) ‫معادالت‬ ‫دیفرانسیل‬ • (+) ‫ریاضی‬ ۲ • (+) ‫احتماالت‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫سوم‬ ‫ترم‬ • (+) ‫مدار‬ 1 ‫مهم‬ ‫از‬ ‫(یکی‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫اساسی‬ ‫دروس‬ ‫ترین‬ ) • (+) ‫مهندسی‬ ‫ریاضیات‬ ‫چهارم‬ ‫ترم‬ • (+) ‫الکترونیک‬ 1 • (+) ‫ماشین‬ ‫الکتریکی‬ ‫های‬ 1 • (+) ‫سیگنال‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ها‬ ‫پنجم‬ ‫ترم‬
 • 4. • (+) ‫الکترونیک‬ 2 • (+) ‫ماشین‬ ‫های‬ ‫الکتریکی‬ 2 • (+) ‫مخابرات‬ 1 • (+) ‫سیستم‬ ‫خطی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫(الکترونیک‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫ترم‬ ) • (+) ‫الکترونیک‬ 3 • (+) ‫پالس‬ ‫تکنیک‬ • (+) ‫کامپیوتر‬ ‫معماری‬ • (+) ‫مخابراتی‬ ‫مدارهای‬ ‫سخت‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫جرات‬ ‫به‬ ‫بتوان‬ ‫(شاید‬ ‫است‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫کارشناسی‬ ‫دوران‬ ‫درس‬ ‫ترین‬ ) • (+) ‫پالس‬ ‫تکنیک‬ • (+) ‫میکروپروسسورها‬ ‫اصول‬ ‫ت‬ ‫(مخابرات‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫رم‬ ): • (+) ‫امواج‬ ‫و‬ ‫میدان‬ • (+) ‫آنتن‬ • (+) ‫سنتزها‬ ‫و‬ ‫فیلترها‬ • (+) ‫مخابرات‬ 2 ‫دیجیتال‬ ‫(مخابرات‬ ) • (+) ‫ماکروویو‬ • (+) ‫مخابراتی‬ ‫مدارهای‬ ‫(قدرت‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫ترم‬ ): • (+) ‫ماشین‬ ‫الکتریکی‬ ‫های‬ 3 • (+) ‫سیستم‬ ‫بررسی‬ ‫قدرت‬ ‫های‬ 2 • ‫عایق‬ ‫قوی‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫ها‬ • (+) ‫الکترونیک‬ ‫صنعتی‬ • (+) ‫میکروکنترلرها‬ ‫اصول‬ • (+) ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫رله‬ ‫(کنترل‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫ترم‬ ): • (+) ‫عملیات‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ • (+) ‫خطی‬ ‫جبر‬ • (+) ‫صنعتی‬ ‫الکترونیک‬ • (+) ‫خطی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫کنترل‬ ‫سیستمهای‬ • (+) ‫دقیق‬ ‫ابزار‬
 • 5. • (+) ‫صنعتی‬ ‫اتوماسیون‬ • (+) ‫سیستم‬ ‫پیشرفته‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫جهت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫واحد‬ ‫انتخاب‬ ‫چارت‬ ‫شوید‬ ‫لینک‬ ‫وارد‬ . ‫ایران‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫امکان‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرطرفدار‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫دک‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ،‫کارشناسی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫دهند‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫تری‬ . ‫دانشگاه‬ ‫نیز‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫و‬ ‫خاورمیانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫ترین‬ ‫قوی‬ ‫ایران‬ ‫کشور‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کارشناسی‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫دانشجوهای‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ . ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫دولینگو‬ ‫یا‬ ‫آیلتس‬ ‫زبان‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫این‬ ‫متقاضیان‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫دانشجویان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پیشرفته‬ ‫آموزشی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫وسیغع‬ ‫امکانات‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫تحصیل‬ ‫گرایش‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫رشته‬ ‫دهند‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ،‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫مخابرات‬ ‫چون‬ ‫هایی‬ . ‫تحصیل‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫خوب‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫الیته‬ ‫بور‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫دانشگاه‬ ‫هزینه‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آیلتس‬ ،‫تافل‬ ‫زبان‬ ‫مدرک‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫تحصیلی‬ ‫سیه‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ . ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ . ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫طبق‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مخابرات‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استانداردهای‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫چارچوب‬ CE ‫کرد‬ ‫کار‬ . ‫دانشجو‬ ‫همچنین‬ ‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫موفقیت‬ ‫است‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ترین‬ ‫جذاب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫یانی‬ ‫نمایند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫بایستی‬ ،‫باشند‬ ‫داسته‬ . ‫فیزیک‬ _ ‫ریاضی‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫مناسبی‬ ‫های‬ ‫استعداد‬ ‫بایستی‬ ‫شوند‬ ‫وارد‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دانشجویانی‬ ‫داشته‬ ‫باشند‬ . ‫و‬ ).... ‫آهن‬ ‫سازی_راه‬ ‫(سیمان_خودرو‬ ‫جات‬ ‫کارخانه‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫شوند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫نظامی‬ ‫و‬ ‫دفاعی‬ ‫صنایع‬ ‫همچنین‬ .
 • 6. ‫ا‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫نظران‬ ‫صاحب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ‫البته‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫ندازه‬ ‫برآید‬ ‫کشور‬ ‫اساسی‬ ‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫درصدد‬ ‫میتواند‬ ‫ماهر‬ ‫و‬ ‫توانمند‬ ‫برق‬ . ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫واژه‬ ‫کلید‬ ‫شوید‬ ‫لینک‬ ‫وارد‬ . ‫مطالب‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ریاضی‬ ‫گروه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ترین‬ ‫سخت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پرطرفدارترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاملی‬ ‫توضیحات‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫بسیاری‬ ‫مناسب‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫کردیم‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫گرایش‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ . ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫گروه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫پذیرش‬ ‫اخذ‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ ‫ر‬ ‫شماره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫مرکز‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ،‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ی‬ ‫شته‬ 9099075307 ‫کنند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫تا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ . ‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫کلیک‬ ‫کنید‬ .