SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫ط‬ ‫از‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬
‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫ریق‬
‫ناپیوسته‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫به‬
‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫رشته‬ ‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬ ‫هستند‬
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫است‬ ‫گفتنی‬ .‫کنند‬
‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫مهر‬ ‫های‬ ‫ورودی‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬
1402/3/28
‫لغایت‬
1402/4/4
‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬
.
📢
‫اطالعیه‬
📢
‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫مشاوره‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫متقاضیان‬ ‫کلیه‬ ،‫دفترچه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫شته‬
‫شماره‬ ‫با‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫از‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬
9099075307
‫بگیرند‬ ‫تماس‬
.
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫تعداد‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫دفترچه‬ ‫در‬ ،‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬
‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫رشته‬ ‫ی‬
‫تعداد‬ ‫این‬ ‫از‬
6
‫هستند‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫دارای‬ ‫رشته‬
.
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دیپلم‬ ‫فوق‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬
،‫دهند‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫باید‬
‫ثبت‬ ‫دفترچه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫شایان‬ .‫نمایند‬ ‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫دفترچه‬
‫سال‬ ‫هر‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬
‫تعداد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫رشته‬ ‫تعدادی‬
6
‫ها‬ ‫رشته‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫دارای‬ ‫رشته‬
‫هستند‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬
.
👈🏻
‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬
‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫زمان‬
‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬
1402
‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تحصیلی‬ ‫نیمسال‬ ‫دو‬ ‫برای‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬
‫س‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫نمایند‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬
‫ذکر‬ ‫را‬ ‫تحصیلی‬ ‫وابق‬
‫ایم‬ ‫کرده‬
.
🔹
‫ماه‬ ‫مهر‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬
‫مهر‬ ‫تحصیلی‬ ‫ترم‬ ‫در‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬
1402
‫از‬
28
‫تا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫خرداد‬
4
‫سا‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یادآوری‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫البته‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫تیرماه‬
‫را‬ ‫ای‬ ‫اطالعیه‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫آغاز‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫له‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬
.
🔹
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬
‫کاردانی‬
‫به‬
‫کارشناسی‬
‫بدون‬
‫کنکور‬
‫بهمن‬
‫ماه‬
‫ر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫نتیجه‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫کنکور‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مندی‬ ‫عالقه‬ ‫افراد‬
‫های‬ ‫شته‬
‫باشند‬ ‫کرده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ماه‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫همچنین‬ .‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫در‬ ‫مجدد‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ندارند‬ ‫رضایت‬ ‫قبولی‬
‫باشند‬ ‫نکرده‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫اما‬
‫هستند‬ ‫بهمن‬ ‫ترم‬ ‫برای‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫مجددا‬ ‫نیز‬
.
‫اگر‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعیه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اینکه‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬
‫با‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫یک‬ )‫(مهر‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫معدل‬ ‫نصاب‬ ‫حد‬ ‫شرط‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ ‫افراد‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانشگاه‬ ‫آن‬ ،‫بماند‬ ‫خالی‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫دوره‬ ‫آزمون‬
‫زمان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫افراد‬ ‫بنابراین‬ ‫نماید‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ظرفیت‬
16
‫لغایت‬
22
‫آذر‬
‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫اینترنتی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پذیرش‬ ‫برای‬ ‫ماه‬
.
📢
‫اطالعیه‬
📢
‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بهمن‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫تحصیلی‬ ‫نیمسال‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بتوانند‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫جامانده‬ ‫افراد‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تمدید‬
.
‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫تمدید‬
‫هنگام‬ ‫ساله‬ ‫هر‬
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫باز‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬
‫در‬ ‫اند‬ ‫مانده‬ ‫جا‬ ‫نویسی‬ ‫نام‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫تمدید‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫هم‬
‫افرادی‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬
‫هستند‬ ‫خود‬ ‫اشتباهات‬ ‫تصحیح‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫نیز‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫ویرایش‬ ‫قصد‬ ‫که‬
.
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬
‫ر‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬
‫شرایط‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نموده‬ ‫مطالعه‬ ‫کامل‬ ‫ا‬
‫نمایید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬
.
‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫باید‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
‫سریال‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آزمون‬
12
‫د‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ .‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫خریداری‬ ‫است‬ ‫رقمی‬
‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫تصویری‬ ‫راهنمای‬ ‫ادامه‬ ‫ر‬
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫کافیست‬ .‫ایم‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬
‫مراحل‬
‫نمایید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫زیر‬
.
‫اینترنتی‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سامانه‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬
sanjesh.org
‫شوید‬
.
‫پس‬
‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫گزینه‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫سامانه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬
.
‫سو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پذیرش‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫لینکی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫آن‬ ‫است‬ ‫فعال‬ ‫بهمن‬/‫مهر‬ ‫ترم‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تحصیلی‬ ‫ابق‬
‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
.
‫و‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫سریال‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫رود‬
12
‫روی‬ ‫باید‬ ‫سپس‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫رقمی‬
‫و‬ ‫شرایط‬ ‫پذیرش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تیک‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫گزینه‬
‫پرداخت‬ ‫پیگیری‬ ‫شماره‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫قوانین‬
‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫پرداخت‬ ‫روند‬ ‫ادامه‬ ‫گزینه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫ام‬ ‫نموده‬ ‫یادداشت‬ ‫را‬
.
‫ا‬ ‫در‬
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫بفشارید‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫دکمه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بانکی‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫قسمت‬ ‫ین‬
‫و‬ ‫برگرید‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫مجددا‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نمایید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬
“
‫ادامه‬ ‫و‬ ‫تایید‬
_
‫بعد‬ ‫گام‬
‫ی‬
”
‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
.
‫فرم‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بارگزاری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عکس‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ، ‫باال‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫نمایید‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
.
📢
‫اطالعیه‬
📢
‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پیگیری‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ،‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫در‬ ‫نویسی‬ ‫نام‬ ‫مراحل‬ ‫تکمیل‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫کنید‬ ‫نگهداری‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫فرآیند‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بایست‬ ‫می‬
.
‫م‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫عدل‬
1402
‫عمومی‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫شرایطی‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬
‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫بیان‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬
.
🔸
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬

‫ادیا‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫معتقد‬
‫ایران‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تصریح‬ ‫ن‬

‫خرابکاری‬ ‫و‬ ‫انقالبی‬ ‫ضد‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫سابقه‬ ‫عدم‬

‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫با‬ ‫دشمنی‬ ‫نداشتن‬

‫اخالقی‬ ‫فساد‬ ‫نداشتن‬

‫تحصیلی‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫شئون‬ ‫خالف‬ ‫اعمال‬ ‫ارتکاب‬ ‫به‬ ‫شهرت‬ ‫عدم‬
‫در‬
‫طول‬
‫تحصیل‬
‫یا‬
‫زمان‬
‫اشتغال‬
(
‫در‬
‫صورت‬
‫اشتغال‬
‫فعلی‬
)

‫انتخابی‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫الزم‬ ‫جسمی‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬

‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫اعتیاد‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫نداشتن‬

‫آقایان‬ ‫برای‬ ‫خدمت‬ ‫از‬ ‫معافیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫کارت‬ ‫داشتن‬
🔸
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اختصاصی‬ ‫شرایط‬

‫مورد‬ )‫دیپلم‬ ‫کاردانی(فوق‬ ‫مدرک‬ ‫باید‬ ‫داوطلب‬
‫داشته‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫تایید‬
‫باشد‬
.

‫زیر‬ ‫معدل‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
14
‫بیست‬ ‫باید‬ ‫بخواند‬ ‫خود‬ ‫کاردانی‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫غیر‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بخواهد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬
‫بگذراند‬ ‫جبرانی‬ ‫واحد‬ ‫چهار‬ ‫و‬
.

‫التدری‬ ‫حق‬ ‫معلم‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬
‫حکم‬ ‫باید‬ ‫شدند‬ ‫مجاز‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫اگر‬،‫هستند‬ ‫آموزی‬ ‫سواد‬ ‫نهضت‬ ‫دبیر‬ ‫و‬ ‫قراردادی‬ ‫نیروهای‬ ،‫سی‬
‫نگردد‬ ‫باطل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫قبولی‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارگزینی‬
.
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫الزم‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫مدارم‬ ‫ارائه‬
:
📂
‫باشد‬ ‫مهر‬ ‫و‬ ‫منگنه‬ ‫جای‬ ‫و‬ ‫افکت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫رنگی‬ ،‫روشن‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫واضح‬ ‫که‬ ‫رخ‬ ‫تمام‬ ‫پرسنلی‬ ‫عکس‬ ‫شده‬ ‫اسکن‬ ‫فایل‬
.
📂
‫شده‬ ‫اسکن‬ ‫فایل‬
‫تمام‬
‫صفحات‬
‫شناسنامه‬
‫که‬
‫هر‬
‫صفحه‬
‫در‬
‫یک‬
‫فایل‬
‫جداگانه‬
‫می‬
‫بایست‬
‫قرار‬
‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫(شناسنامه‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬
‫در‬
۳
‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫شناسنامه‬ ‫و‬ ‫فایل‬
۵
‫رسید‬ ‫اسکن‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫شناسنامه‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫تصویر‬ ،‫شناسنامه‬ ‫تعویض‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ )‫فایل‬
‫است‬ ‫ضروری‬ ‫تعویض‬
.
📂
‫رو‬ ‫و‬ ‫پشت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫شده‬ ‫اسکن‬ ‫فایل‬
📂
)‫آقا‬ ‫شدگان‬ ‫پذیرفته‬ ‫(مخصوص‬ ‫وظیفه‬ ‫نظام‬ ‫مدرک‬ ‫اسکن‬
📂
‫شامل‬ ‫که‬ ‫کاردانی‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ ‫اسکن‬
‫اسکن‬
‫اصل‬
‫دانشنامه‬
‫و‬
‫یا‬
‫اصل‬
‫گواهی‬
‫موقت‬
‫پایان‬
‫دوره‬
‫ی‬
‫کاردانی‬
(
‫فوق‬
‫دیپلم‬
)
‫به‬
‫همراه‬
‫کارنامه‬
‫تحصیلی‬
(
‫ریزنمرات‬
)
‫باشد‬
📂
‫پزشکی‬ ‫آموزش‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫دانشجویان‬ ‫رفاه‬ ‫صندوق‬ ‫با‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫اسکن‬
‫(در‬
)‫کاردانی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫وام‬ ‫اخذ‬ ‫صورت‬
📂
( ‫جانبازی‬ ‫کارت‬ ،‫ایثارگران‬ ‫سهمیه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مدارک‬ ‫اسکن‬
۲۵
‫افراد‬ ‫(مخصوص‬ ‫آزادگان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شهدا‬ ‫خانواده‬ ‫کارت‬ ‫و‬ )‫باال‬ ‫به‬ ‫درصد‬
)‫جانبازان‬ ‫و‬ ‫شاهد‬ ‫سهمیه‬ ‫دارای‬
‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬
‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫سایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سراسری‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫فرآیند‬
‫نشانی‬ ‫به‬ ‫کارشناسی‬
sanjesh.org
‫می‬ ‫انجام‬
‫گیرد‬
.
‫سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫اطالعیه‬ ‫هیچ‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬
1402
‫دفترچه‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫اسامی‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫منتشر‬
‫سال‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬
1401
‫را‬
‫اندکی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫لیست‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫یادآور‬ .‫ایم‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫جدولی‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫تفاوت‬
.
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬
‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬
‫ای‬ ‫حرفه‬
‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫پزشکی‬ ‫گیاه‬ ‫دستی‬ ‫صنایع‬
‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬
‫محیط‬
‫آبیاری‬ ‫مهندسی‬ ‫کشاورزی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫احیای‬ ‫و‬ ‫مرمت‬
‫پروتزهای‬ ‫ساخت‬
‫دندانی‬
‫طبیعی‬ ‫منابع‬ ‫مهندسی‬
–
‫محیط‬
‫زیست‬
‫آبخیزداری‬ ‫و‬ ‫مرتع‬ ‫ایرانی‬ ‫ساز‬ ‫نوازندگی‬
‫پزشکی‬ ‫مدارک‬ ‫عمران‬ ‫اجرایی‬ ‫مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫پوشاک‬ ‫طراحی‬
‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫ایمنی‬
‫کار‬ ‫محیط‬
‫معماری‬ ‫آمار‬
‫دامپزشکی‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫علوم‬
–
‫بهداشت‬
‫مواد‬
‫غذایی‬
‫تولید‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫انتظامی‬ ‫علوم‬ ‫حقوق‬
‫حسابداری‬ ‫گیاهی‬ ‫تولیدات‬
‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬
‫شناسی‬
‫کامپیوتر‬
‫شیمیایی‬ ‫صنایع‬ ‫چوب‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫چوب‬ ‫مدیریت‬ ‫مواد‬
‫برق‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫علوم‬
‫قضایی‬ ‫حقوق‬
–
‫علوم‬
‫ثبتی‬
‫معدن‬
📢
‫اطالعیه‬
📢
‫رشته‬ ‫و‬ ‫خودگردان‬ ‫پردیس‬ ،)‫(شبانه‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ،‫روزانه‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫با‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫های‬
.
‫غیرانتفاعی‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬
‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫متقاضی‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫اقد‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫رتبه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫روش‬
‫ام‬
‫کنند‬
.
‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬
‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬
:
‫غیرانتفاعی‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬
‫برق‬
‫شیالت‬
* ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫ایمنی‬
** ‫معدن‬
‫تولید‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
‫چوب‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫چوب‬
* ‫شهرسازی‬
** ‫مکانیک‬
‫شیمیایی‬ ‫صنایع‬
‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫علوم‬
* ‫بازیافت‬
** ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫احیای‬ ‫و‬ ‫مرمت‬
‫کامپیوتر‬
‫پزشکی‬ ‫گیاه‬
* ‫آمار‬
*** ‫عربی‬ ‫و‬ ‫دینی‬ ‫آموزش‬
‫معماری‬
‫کشاورزی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫مهندسی‬
* ‫شناسی‬ ‫باستان‬
‫راهنمایی‬ ‫آمورش‬
‫مشاوره‬
***
‫برداری‬ ‫نقشه‬
‫آبخیزداری‬ ‫و‬ ‫مرتع‬
* ‫کریم‬ ‫قرآن‬ ‫معلم‬ ‫تربیت‬
*** ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫مترجمی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫عمران‬ ‫اجرایی‬ ‫مهندسی‬
‫حسابداری‬
* ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬
‫استثنایی‬ ‫کودکان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬
***
‫آبیاری‬ ‫مهندسی‬
‫دوخت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬
* ‫مدیریت‬
*** ‫ابتدایی‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫زیست‬ ‫محیط‬
‫پوشاک‬ ‫طراحی‬
* ‫قضایی‬ ‫حقوق‬
*** ‫ورزشی‬ ‫علوم‬
‫دامی‬ ‫تولیدات‬
* ) ‫ایرانی‬ ‫ساز‬ ‫نوازندگی‬ ( ‫موسیقی‬
** ‫کاغذ‬ ‫و‬ ‫چوب‬ ‫صنایع‬
*** ‫تجسمی‬ ‫هنرهای‬
‫گیاهی‬ ‫تولیدات‬
* ‫دامی‬ ‫منشا‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بهداشت‬
** ‫مواد‬

‫ندارد‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫داوطلبان‬ ‫یعنی‬ ‫دار‬ ‫ستاره‬ ‫های‬ ‫رشته‬
.

‫نیاز‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫باال‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫خانم‬ ‫داوطلبین‬ ‫مخصوص‬ ‫هستند‬ ‫ستاره‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫اعتبا‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫به‬
‫ندارد‬ ‫ری‬
.

‫و‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬ ‫پیمانی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫شاغل‬ ‫فرهنگیان‬ ‫برای‬ ‫ستاره‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫است‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬
.
👈🏻
‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬
‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫تحصیلی‬
‫آزاد‬
‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫هستند‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫که‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫متقاضی‬ ‫داوطلبان‬
‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫های‬ ‫رشته‬
‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬
‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬
:
‫بدو‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫ن‬
‫عمل‬ ‫اتاق‬ ‫تکنولوژی‬
‫عمـومی‬ ‫بهداشـت‬
‫کامپیوتر‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫مهندسی‬
‫دولتی‬ ‫مدیریت‬
‫شیمی‬ ‫صنایع‬ ‫فناوری‬ ‫مهندسی‬
‫مامایی‬
‫عمران‬ ‫اجرایی‬ ‫مهندسی‬
‫کامپیوتر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬
‫خودرو‬ ‫مکانیک‬ ‫فناوری‬ ‫مهندسی‬
‫دامپزشکی‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫علوم‬
‫بازرگانی‬ ‫مدیریت‬
‫برق‬ ‫تکنولوژی‬
–
‫قدرت‬
‫ریاضی‬ ‫آموزش‬
‫تصویری‬ ‫ارتباط‬
‫معماری‬
‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬
‫گیاهی‬ ‫تولیدات‬ ‫مهندسی‬
‫کار‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫ایمنی‬
‫هوشبری‬
‫به‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫پزشکی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫رشته‬ ‫سایر‬ ‫در‬
‫نشانی‬
sanjesh.org
‫کلیه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بهمن‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫ورودی‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫دارندگان‬
.
👈🏻
‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬
‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اطالعات‬ ‫ویرایش‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫دانشگاه‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫کنکور‬ ‫بدون‬
‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دوبار‬
‫در‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اعالم‬
4
،‫هنر‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ،‫صنعت‬ ‫گروه‬
‫ب‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کشاورزی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬
‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫دانشگاه‬ ‫آزمون‬ ‫دون‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مجزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
.
‫پیرامون‬ ‫اخبار‬
‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
✅
‫سال‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬
1402
‫دانشگاهی‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ،
‫بدون‬ ‫دانشجو‬ ‫پذیرش‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫سراسری‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کنکور‬ ‫حذف‬ ‫الیحه‬ ‫تصویب‬ ‫با‬
‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫سراسری‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫بدون‬ ‫افراد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫کنکور‬
‫می‬ ‫پذیرفته‬ ‫ها‬
‫شوند‬
.
✅
‫م‬ ‫تمدید‬
‫ثبت‬ ‫هلت‬
‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫ظرفیت‬ ‫تکمیل‬ ‫نام‬
‫بر‬ ‫کاردانی‬ ‫مقطع‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫تمدید‬ ‫از‬ )‫کریمیان‬ ‫(دکتر‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫مدیرکل‬ ‫و‬ ‫رئیس‬ ‫مشاور‬
‫غیردولتی‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دانشگاه‬ ‫جدید‬ ‫نظام‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫اساس‬
-
‫و‬ ‫دادند‬ ‫خبر‬ ‫غیرانتفاعی‬
‫فرایند‬ ‫گفتند‬
‫ثبت‬
‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نام‬
۷
‫شنبه‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ،‫شده‬ ‫آغاز‬ ‫ماه‬ ‫دی‬
۱۷
‫می‬ ‫داوطلبان‬ ‫اطالعیه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫گشته‬ ‫تمدید‬ ‫ماه‬ ‫دی‬
‫حداکثر‬ ‫توانند‬
۳۰
‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫زمان‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫کاردانی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫محل‬ ‫رشته‬ ‫کد‬
.
‫مطلب‬ ‫خالصه‬
📝
‫شد‬ ‫گفته‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫ساالنه‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫مدرک‬ ‫دارندگان‬ ‫برای‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫ناپیوسته‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫کاردانی‬
.
‫مقاله‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬
‫بررسی‬ ‫به‬ ‫فوق‬
‫دادیم‬ ‫شرح‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫پرداختیم‬ ‫تصویری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫این‬ ‫نحوه‬
.
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫یا‬ ‫سوال‬ ‫هرگونه‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫همراهان‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫بوده‬ ‫مفید‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫امیدواریم‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫راهنمایی‬ ‫دریافت‬
24
‫تلفن‬ ‫از‬ ‫ساعته‬
‫شماره‬ ‫با‬ ‫ثابت‬
9099075307
‫ایران‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬
‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫کامنت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سوال‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫نمایید‬ ‫دریافت‬ ‫مشاوره‬ ‫تحصیل‬
‫ده‬ ‫پاسخ‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کوتاهترین‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫کارآزموده‬ ‫مشاوران‬ ‫تا‬ ‫بنویسید‬ ‫مقاله‬
‫ند‬
.
👈🏻
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫فایل‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬
.
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf

More Related Content

Similar to ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf

اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتیاشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتیirantahsil1
 
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfirantahsil1
 
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}irantahsil1
 
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواستنحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواستirantahsil1
 
لیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdf
لیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdfلیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdf
لیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdfirantahsil1
 
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمیمقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمیirantahsil1
 
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیآغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیirantahsil1
 
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}irantahsil1
 
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403irantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاirantahsil1
 
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfپذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfirantahsil1
 
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfنحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfirantahsil1
 
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.irثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.irirantahsil1
 
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.orgثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.orgirantahsil1
 
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdfثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdfirantahsil1
 
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfزمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfirantahsil1
 
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfنتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfirantahsil1
 
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdf
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdfشرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdf
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdfirantahsil1
 
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdfخرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdfirantahsil1
 

Similar to ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf (20)

اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتیاشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
 
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
 
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
 
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواستنحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
نحوه دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی و ثبت درخواست
 
لیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdf
لیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdfلیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdf
لیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdf
 
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمیمقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
 
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیآغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
 
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
 
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
آخرین اخبار از استخدامی آموزش و پرورش و اطلاعیه های جدید 1403
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
 
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfپذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
 
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfنحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
 
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.irثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402 + سایت اصلی سمپاد my.medu.ir
 
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.orgثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
ثبت نام کنکور سراسری 1403 آغاز شد + ورود سایت اصلی sanjesh.org
 
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdfثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
 
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfزمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
 
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfنتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
 
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdf
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdfشرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdf
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdf
 
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdfخرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
خرید-کارت-اعتباری-ثبت_نام-کنکور-سراسری.pdf
 

More from irantahsil1

رشته های استخدامی بانک ملی 1403 + شرایط و مدارک لازم
رشته های استخدامی بانک ملی 1403 + شرایط و مدارک لازمرشته های استخدامی بانک ملی 1403 + شرایط و مدارک لازم
رشته های استخدامی بانک ملی 1403 + شرایط و مدارک لازمirantahsil1
 
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdfرشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdfirantahsil1
 
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgاعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgirantahsil1
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاirantahsil1
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاirantahsil1
 
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هارشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هاirantahsil1
 
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403irantahsil1
 
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfلیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfirantahsil1
 
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبتیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبirantahsil1
 
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزirantahsil1
 
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟irantahsil1
 
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانirantahsil1
 
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کاملکد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کاملirantahsil1
 
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصتتمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصتirantahsil1
 
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdfسامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdfirantahsil1
 

More from irantahsil1 (15)

رشته های استخدامی بانک ملی 1403 + شرایط و مدارک لازم
رشته های استخدامی بانک ملی 1403 + شرایط و مدارک لازمرشته های استخدامی بانک ملی 1403 + شرایط و مدارک لازم
رشته های استخدامی بانک ملی 1403 + شرایط و مدارک لازم
 
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdfرشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
 
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgاعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
 
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هارشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
 
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
 
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfلیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
 
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبتیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
 
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
 
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
 
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
 
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کاملکد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کامل
 
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصتتمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
تمدید ثبت نام کنکور 1403 سراسری + آخرین فرصت
 
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdfسامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
سامانه-ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-کنکور-1403.pdf
 

ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf

 • 1. ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ط‬ ‫از‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫ریق‬ ‫ناپیوسته‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫به‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫رشته‬ ‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬ ‫هستند‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫است‬ ‫گفتنی‬ .‫کنند‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫مهر‬ ‫های‬ ‫ورودی‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ 1402/3/28 ‫لغایت‬ 1402/4/4 ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ . 📢 ‫اطالعیه‬ 📢 ‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫مشاوره‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫متقاضیان‬ ‫کلیه‬ ،‫دفترچه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شته‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫از‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ 9099075307 ‫بگیرند‬ ‫تماس‬ . ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫تعداد‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫دفترچه‬ ‫در‬ ،‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫رشته‬ ‫ی‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫از‬ 6 ‫هستند‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫دارای‬ ‫رشته‬ . ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دیپلم‬ ‫فوق‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ،‫دهند‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫باید‬ ‫ثبت‬ ‫دفترچه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫شایان‬ .‫نمایند‬ ‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫دفترچه‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫رشته‬ ‫تعدادی‬ 6 ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫دارای‬ ‫رشته‬ ‫هستند‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ .
 • 2. 👈🏻 ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫زمان‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ 1402 ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تحصیلی‬ ‫نیمسال‬ ‫دو‬ ‫برای‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫س‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫نمایند‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫تحصیلی‬ ‫وابق‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ .
 • 3. 🔹 ‫ماه‬ ‫مهر‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫مهر‬ ‫تحصیلی‬ ‫ترم‬ ‫در‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ 1402 ‫از‬ 28 ‫تا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫خرداد‬ 4 ‫سا‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یادآوری‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫البته‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫تیرماه‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫اطالعیه‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫آغاز‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫له‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ . 🔹 ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫کاردانی‬ ‫به‬ ‫کارشناسی‬ ‫بدون‬ ‫کنکور‬ ‫بهمن‬ ‫ماه‬ ‫ر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫نتیجه‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫کنکور‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مندی‬ ‫عالقه‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫شته‬ ‫باشند‬ ‫کرده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ماه‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫همچنین‬ .‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫در‬ ‫مجدد‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ندارند‬ ‫رضایت‬ ‫قبولی‬ ‫باشند‬ ‫نکرده‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫بهمن‬ ‫ترم‬ ‫برای‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫مجددا‬ ‫نیز‬ . ‫اگر‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعیه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اینکه‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫یک‬ )‫(مهر‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫معدل‬ ‫نصاب‬ ‫حد‬ ‫شرط‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ ‫افراد‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانشگاه‬ ‫آن‬ ،‫بماند‬ ‫خالی‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫دوره‬ ‫آزمون‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫افراد‬ ‫بنابراین‬ ‫نماید‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ظرفیت‬ 16 ‫لغایت‬ 22 ‫آذر‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫اینترنتی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پذیرش‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ . 📢 ‫اطالعیه‬ 📢 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بهمن‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫تحصیلی‬ ‫نیمسال‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بتوانند‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫جامانده‬ ‫افراد‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تمدید‬ . ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫تمدید‬ ‫هنگام‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫باز‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫مانده‬ ‫جا‬ ‫نویسی‬ ‫نام‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫تمدید‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫افرادی‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫اشتباهات‬ ‫تصحیح‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫نیز‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫ویرایش‬ ‫قصد‬ ‫که‬ . ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ ‫ر‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نموده‬ ‫مطالعه‬ ‫کامل‬ ‫ا‬ ‫نمایید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ .
 • 4. ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫باید‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫سریال‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ 12 ‫د‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ .‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫خریداری‬ ‫است‬ ‫رقمی‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫تصویری‬ ‫راهنمای‬ ‫ادامه‬ ‫ر‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫کافیست‬ .‫ایم‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫مراحل‬ ‫نمایید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫زیر‬ . ‫اینترنتی‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سامانه‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ sanjesh.org ‫شوید‬ . ‫پس‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫گزینه‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫سامانه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ .
 • 5. ‫سو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پذیرش‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫لینکی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫فعال‬ ‫بهمن‬/‫مهر‬ ‫ترم‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تحصیلی‬ ‫ابق‬ ‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ . ‫و‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫سریال‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫رود‬ 12 ‫روی‬ ‫باید‬ ‫سپس‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫رقمی‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫پذیرش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تیک‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫گزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫پیگیری‬ ‫شماره‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫پرداخت‬ ‫روند‬ ‫ادامه‬ ‫گزینه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫ام‬ ‫نموده‬ ‫یادداشت‬ ‫را‬ .
 • 6. ‫ا‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫بفشارید‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫دکمه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بانکی‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫قسمت‬ ‫ین‬ ‫و‬ ‫برگرید‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫مجددا‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نمایید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ “ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫تایید‬ _ ‫بعد‬ ‫گام‬ ‫ی‬ ” ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ .
 • 7. ‫فرم‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بارگزاری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عکس‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ، ‫باال‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نمایید‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ . 📢 ‫اطالعیه‬ 📢 ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پیگیری‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ،‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫در‬ ‫نویسی‬ ‫نام‬ ‫مراحل‬ ‫تکمیل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫نگهداری‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫فرآیند‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بایست‬ ‫می‬ .
 • 8. ‫م‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫عدل‬ 1402 ‫عمومی‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫شرایطی‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫بیان‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ . 🔸 ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬  ‫ادیا‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫معتقد‬ ‫ایران‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تصریح‬ ‫ن‬  ‫خرابکاری‬ ‫و‬ ‫انقالبی‬ ‫ضد‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫سابقه‬ ‫عدم‬  ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫با‬ ‫دشمنی‬ ‫نداشتن‬  ‫اخالقی‬ ‫فساد‬ ‫نداشتن‬  ‫تحصیلی‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫شئون‬ ‫خالف‬ ‫اعمال‬ ‫ارتکاب‬ ‫به‬ ‫شهرت‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫تحصیل‬ ‫یا‬ ‫زمان‬ ‫اشتغال‬ ( ‫در‬ ‫صورت‬ ‫اشتغال‬ ‫فعلی‬ )  ‫انتخابی‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫الزم‬ ‫جسمی‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬  ‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫اعتیاد‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫نداشتن‬  ‫آقایان‬ ‫برای‬ ‫خدمت‬ ‫از‬ ‫معافیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫کارت‬ ‫داشتن‬ 🔸 ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اختصاصی‬ ‫شرایط‬  ‫مورد‬ )‫دیپلم‬ ‫کاردانی(فوق‬ ‫مدرک‬ ‫باید‬ ‫داوطلب‬ ‫داشته‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫تایید‬ ‫باشد‬ .  ‫زیر‬ ‫معدل‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ 14 ‫بیست‬ ‫باید‬ ‫بخواند‬ ‫خود‬ ‫کاردانی‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫غیر‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بخواهد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بگذراند‬ ‫جبرانی‬ ‫واحد‬ ‫چهار‬ ‫و‬ .  ‫التدری‬ ‫حق‬ ‫معلم‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ‫حکم‬ ‫باید‬ ‫شدند‬ ‫مجاز‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫اگر‬،‫هستند‬ ‫آموزی‬ ‫سواد‬ ‫نهضت‬ ‫دبیر‬ ‫و‬ ‫قراردادی‬ ‫نیروهای‬ ،‫سی‬ ‫نگردد‬ ‫باطل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫قبولی‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارگزینی‬ . ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫الزم‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫مدارم‬ ‫ارائه‬ : 📂 ‫باشد‬ ‫مهر‬ ‫و‬ ‫منگنه‬ ‫جای‬ ‫و‬ ‫افکت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫رنگی‬ ،‫روشن‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫واضح‬ ‫که‬ ‫رخ‬ ‫تمام‬ ‫پرسنلی‬ ‫عکس‬ ‫شده‬ ‫اسکن‬ ‫فایل‬ .
 • 9. 📂 ‫شده‬ ‫اسکن‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫صفحات‬ ‫شناسنامه‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫فایل‬ ‫جداگانه‬ ‫می‬ ‫بایست‬ ‫قرار‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫(شناسنامه‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫در‬ ۳ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫شناسنامه‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ۵ ‫رسید‬ ‫اسکن‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫شناسنامه‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫تصویر‬ ،‫شناسنامه‬ ‫تعویض‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ )‫فایل‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫تعویض‬ . 📂 ‫رو‬ ‫و‬ ‫پشت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫شده‬ ‫اسکن‬ ‫فایل‬ 📂 )‫آقا‬ ‫شدگان‬ ‫پذیرفته‬ ‫(مخصوص‬ ‫وظیفه‬ ‫نظام‬ ‫مدرک‬ ‫اسکن‬ 📂 ‫شامل‬ ‫که‬ ‫کاردانی‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ ‫اسکن‬ ‫اسکن‬ ‫اصل‬ ‫دانشنامه‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫اصل‬ ‫گواهی‬ ‫موقت‬ ‫پایان‬ ‫دوره‬ ‫ی‬ ‫کاردانی‬ ( ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ) ‫به‬ ‫همراه‬ ‫کارنامه‬ ‫تحصیلی‬ ( ‫ریزنمرات‬ ) ‫باشد‬ 📂 ‫پزشکی‬ ‫آموزش‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫دانشجویان‬ ‫رفاه‬ ‫صندوق‬ ‫با‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫اسکن‬ ‫(در‬ )‫کاردانی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫وام‬ ‫اخذ‬ ‫صورت‬ 📂 ( ‫جانبازی‬ ‫کارت‬ ،‫ایثارگران‬ ‫سهمیه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مدارک‬ ‫اسکن‬ ۲۵ ‫افراد‬ ‫(مخصوص‬ ‫آزادگان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شهدا‬ ‫خانواده‬ ‫کارت‬ ‫و‬ )‫باال‬ ‫به‬ ‫درصد‬ )‫جانبازان‬ ‫و‬ ‫شاهد‬ ‫سهمیه‬ ‫دارای‬
 • 10. ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫رشته‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫سایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سراسری‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫فرآیند‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫کارشناسی‬ sanjesh.org ‫می‬ ‫انجام‬ ‫گیرد‬ . ‫سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫اطالعیه‬ ‫هیچ‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ 1402 ‫دفترچه‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫اسامی‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫منتشر‬
 • 11. ‫سال‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ 1401 ‫را‬ ‫اندکی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫لیست‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫یادآور‬ .‫ایم‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫جدولی‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫تفاوت‬ . ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬ ‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫پزشکی‬ ‫گیاه‬ ‫دستی‬ ‫صنایع‬ ‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬ ‫محیط‬ ‫آبیاری‬ ‫مهندسی‬ ‫کشاورزی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫احیای‬ ‫و‬ ‫مرمت‬ ‫پروتزهای‬ ‫ساخت‬ ‫دندانی‬ ‫طبیعی‬ ‫منابع‬ ‫مهندسی‬ – ‫محیط‬ ‫زیست‬ ‫آبخیزداری‬ ‫و‬ ‫مرتع‬ ‫ایرانی‬ ‫ساز‬ ‫نوازندگی‬ ‫پزشکی‬ ‫مدارک‬ ‫عمران‬ ‫اجرایی‬ ‫مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫پوشاک‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫ایمنی‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫معماری‬ ‫آمار‬ ‫دامپزشکی‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫علوم‬ – ‫بهداشت‬ ‫مواد‬ ‫غذایی‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫انتظامی‬ ‫علوم‬ ‫حقوق‬ ‫حسابداری‬ ‫گیاهی‬ ‫تولیدات‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫شناسی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫شیمیایی‬ ‫صنایع‬ ‫چوب‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫چوب‬ ‫مدیریت‬ ‫مواد‬ ‫برق‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫قضایی‬ ‫حقوق‬ – ‫علوم‬ ‫ثبتی‬ ‫معدن‬
 • 12. 📢 ‫اطالعیه‬ 📢 ‫رشته‬ ‫و‬ ‫خودگردان‬ ‫پردیس‬ ،)‫(شبانه‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ،‫روزانه‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫با‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫های‬ . ‫غیرانتفاعی‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫متقاضی‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اقد‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫رتبه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫روش‬ ‫ام‬ ‫کنند‬ . ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬ ‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ : ‫غیرانتفاعی‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫لیست‬ ‫برق‬ ‫شیالت‬ * ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫ایمنی‬ ** ‫معدن‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫چوب‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫چوب‬ * ‫شهرسازی‬ ** ‫مکانیک‬ ‫شیمیایی‬ ‫صنایع‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫علوم‬ * ‫بازیافت‬ ** ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫احیای‬ ‫و‬ ‫مرمت‬ ‫کامپیوتر‬ ‫پزشکی‬ ‫گیاه‬ * ‫آمار‬ *** ‫عربی‬ ‫و‬ ‫دینی‬ ‫آموزش‬ ‫معماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫مهندسی‬ * ‫شناسی‬ ‫باستان‬ ‫راهنمایی‬ ‫آمورش‬ ‫مشاوره‬ *** ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫آبخیزداری‬ ‫و‬ ‫مرتع‬ * ‫کریم‬ ‫قرآن‬ ‫معلم‬ ‫تربیت‬ *** ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫مترجمی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫عمران‬ ‫اجرایی‬ ‫مهندسی‬ ‫حسابداری‬ * ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫استثنایی‬ ‫کودکان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬ *** ‫آبیاری‬ ‫مهندسی‬ ‫دوخت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ * ‫مدیریت‬ *** ‫ابتدایی‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫پوشاک‬ ‫طراحی‬ * ‫قضایی‬ ‫حقوق‬ *** ‫ورزشی‬ ‫علوم‬
 • 13. ‫دامی‬ ‫تولیدات‬ * ) ‫ایرانی‬ ‫ساز‬ ‫نوازندگی‬ ( ‫موسیقی‬ ** ‫کاغذ‬ ‫و‬ ‫چوب‬ ‫صنایع‬ *** ‫تجسمی‬ ‫هنرهای‬ ‫گیاهی‬ ‫تولیدات‬ * ‫دامی‬ ‫منشا‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بهداشت‬ ** ‫مواد‬  ‫ندارد‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫داوطلبان‬ ‫یعنی‬ ‫دار‬ ‫ستاره‬ ‫های‬ ‫رشته‬ .  ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫باال‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫خانم‬ ‫داوطلبین‬ ‫مخصوص‬ ‫هستند‬ ‫ستاره‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫اعتبا‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫ندارد‬ ‫ری‬ .  ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬ ‫پیمانی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫شاغل‬ ‫فرهنگیان‬ ‫برای‬ ‫ستاره‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫است‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ . 👈🏻 ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫تحصیلی‬ ‫آزاد‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫هستند‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫که‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫متقاضی‬ ‫داوطلبان‬ ‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ : ‫بدو‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫ن‬ ‫عمل‬ ‫اتاق‬ ‫تکنولوژی‬ ‫عمـومی‬ ‫بهداشـت‬ ‫کامپیوتر‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫مهندسی‬ ‫دولتی‬ ‫مدیریت‬ ‫شیمی‬ ‫صنایع‬ ‫فناوری‬ ‫مهندسی‬ ‫مامایی‬
 • 14. ‫عمران‬ ‫اجرایی‬ ‫مهندسی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫خودرو‬ ‫مکانیک‬ ‫فناوری‬ ‫مهندسی‬ ‫دامپزشکی‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫علوم‬ ‫بازرگانی‬ ‫مدیریت‬ ‫برق‬ ‫تکنولوژی‬ – ‫قدرت‬ ‫ریاضی‬ ‫آموزش‬ ‫تصویری‬ ‫ارتباط‬ ‫معماری‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫گیاهی‬ ‫تولیدات‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫ایمنی‬ ‫هوشبری‬ ‫به‬ ‫سنجش‬ ‫سایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫پزشکی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫رشته‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫نشانی‬ sanjesh.org ‫کلیه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بهمن‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫ورودی‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫دارندگان‬ . 👈🏻 ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اطالعات‬ ‫ویرایش‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 • 15. ‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫دانشگاه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دوبار‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ 4 ،‫هنر‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ،‫صنعت‬ ‫گروه‬ ‫ب‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کشاورزی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫دانشگاه‬ ‫آزمون‬ ‫دون‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مجزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ .
 • 16. ‫پیرامون‬ ‫اخبار‬ ‫آزمون‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ✅ ‫سال‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ 1402 ‫دانشگاهی‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ، ‫بدون‬ ‫دانشجو‬ ‫پذیرش‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫سراسری‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کنکور‬ ‫حذف‬ ‫الیحه‬ ‫تصویب‬ ‫با‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫سراسری‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫بدون‬ ‫افراد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫می‬ ‫پذیرفته‬ ‫ها‬ ‫شوند‬ . ✅ ‫م‬ ‫تمدید‬ ‫ثبت‬ ‫هلت‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫ظرفیت‬ ‫تکمیل‬ ‫نام‬ ‫بر‬ ‫کاردانی‬ ‫مقطع‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫تمدید‬ ‫از‬ )‫کریمیان‬ ‫(دکتر‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫مدیرکل‬ ‫و‬ ‫رئیس‬ ‫مشاور‬ ‫غیردولتی‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دانشگاه‬ ‫جدید‬ ‫نظام‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫اساس‬ - ‫و‬ ‫دادند‬ ‫خبر‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫فرایند‬ ‫گفتند‬ ‫ثبت‬ ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نام‬ ۷ ‫شنبه‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ،‫شده‬ ‫آغاز‬ ‫ماه‬ ‫دی‬ ۱۷ ‫می‬ ‫داوطلبان‬ ‫اطالعیه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫گشته‬ ‫تمدید‬ ‫ماه‬ ‫دی‬ ‫حداکثر‬ ‫توانند‬ ۳۰ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫زمان‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫کاردانی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫محل‬ ‫رشته‬ ‫کد‬ . ‫مطلب‬ ‫خالصه‬ 📝 ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ساالنه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مدرک‬ ‫دارندگان‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ ‫به‬ ‫کاردانی‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫ناپیوسته‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫کاردانی‬ . ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫دادیم‬ ‫شرح‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫پرداختیم‬ ‫تصویری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫این‬ ‫نحوه‬ . ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫یا‬ ‫سوال‬ ‫هرگونه‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫همراهان‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫بوده‬ ‫مفید‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫امیدواریم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫راهنمایی‬ ‫دریافت‬ 24 ‫تلفن‬ ‫از‬ ‫ساعته‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫ثابت‬ 9099075307 ‫ایران‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫کامنت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سوال‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫نمایید‬ ‫دریافت‬ ‫مشاوره‬ ‫تحصیل‬ ‫ده‬ ‫پاسخ‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کوتاهترین‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫کارآزموده‬ ‫مشاوران‬ ‫تا‬ ‫بنویسید‬ ‫مقاله‬ ‫ند‬ . 👈🏻 ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫فایل‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ .