Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrum Is Not Enough | By Pooya Shahbazian

422 views

Published on

سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش چابک ایران 92
توسط جناب پویا شهبازیان

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scrum Is Not Enough | By Pooya Shahbazian

 1. 1. www.company.com ‫باشید‬ ‫چابک‬ ،‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫اسکرام‬! ‫شهبازیان‬ ‫پویا‬
 2. 2. www.company.com ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ •‫مساله‬ ‫بیان‬ •‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫تجربه‬ ‫بازخوانی‬ •‫چابک‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫نقاط‬ •‫بودن‬ ‫چابک‬ ‫برای‬ ‫بایدها‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫پیش‬ ،‫بندی‬ ‫جمع‬
 3. 3. www.company.com ‫واقعیت‬ ‫تا‬ ‫آرزو‬ ‫از‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چابک‬ ‫تولید‬ •‫کند؟‬ ‫تولید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چابک‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫کسی‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫آیا‬ •‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫بودن‬ ‫چابک‬ ،‫چابکی‬ ‫عجیب‬ ‫حس‬ •‫دست‬ ‫چابکی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫توصیف‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫بازهم‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫چرا‬ ‫یابیم؟‬ •‫چرا‬ ‫اما‬ ،‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫متدولوژی‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫کارهای‬ ‫همه‬ ‫ما‬ ‫افتد؟‬ ‫نمی‬ ‫اتفاقی‬ •‫نیستند؟‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫توصیفش‬ ‫که‬ ‫خوبی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫چرا‬
 4. 4. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫صفر‬ ‫هفته‬ •‫قدیمی‬ ‫کارفرمای‬ ‫یک‬ ‫تماس‬ •‫مهم‬ ‫های‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫گزاری‬ ‫سیاست‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫جلسه‬ •‫سردرگمی‬ ‫و‬ ‫ابهام‬ ‫شروع‬ ،‫کار‬ ‫شروع‬ •‫معماری‬ ‫طراحی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫تصمیم‬
 5. 5. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫اول‬ ‫هفته‬ •‫ها‬ ‫حداقل‬ ‫انجام‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫توافق‬ •‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫کارها‬ •‫کارها‬ ‫اولین‬ ‫تحویل‬
 6. 6. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫دوم‬ ‫هفته‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫کمی‬ ‫مسیر‬ ،‫جدید‬ ‫هدفی‬ •‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫کارها‬‫بر‬ ‫پا‬ ‫آرامش‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫جاست‬
 7. 7. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫سوم‬ ‫هفته‬ •‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫هدفی‬! •‫شد‬ ‫شروع‬ ‫طوفان‬ ‫هفته‬ ‫میانه‬ ‫در‬. •‫در‬ ‫لرزه‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ،‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫آمدند‬
 8. 8. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫چهارم‬ ‫هفته‬ •‫یک‬ ‫در‬ ‫بحران‬ ‫دو‬ ،‫ندارند‬ ‫شدن‬ ‫تمام‬ ‫قصد‬ ‫ها‬ ‫بحران‬ ‫هفته‬ •‫می‬ ‫کماکان‬ ‫اما‬ ،‫ایم‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫شکست‬ ‫آستانه‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سخت‬ ،‫جنگیم‬
 9. 9. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫پنجم‬ ‫هفته‬ •‫در‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫تیم‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫فروکش‬ ‫ها‬ ‫بحران‬ ‫است‬ ‫آورده‬. •‫می‬ ‫سر‬ ‫جدیدی‬ ‫خروجی‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫هفته‬ ‫این‬ ‫مشتری‬ ‫کند‬
 10. 10. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫ششم‬ ‫هفته‬ •‫کارفرما‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫هفته‬ •‫می‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫کار‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫کفایت‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫سیستم‬ ‫کنیم‬ •‫خسته‬ ‫تیم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫خوشحال‬ ‫مشتری‬
 11. 11. www.company.com ‫باشیم‬ ‫موفق‬ ‫توانستیم‬ ‫چرا‬ •‫بودن‬ ‫چابک‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ،‫قرارداد‬ ‫شکل‬ •‫گروه‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫بودیم‬ ‫دیرپا‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫ما‬ •‫تیم‬ ‫افراد‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ •‫ها‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫فرآیندها‬ ‫ترکیب‬ •‫متدولوژی‬ ‫مناسک‬ ‫انجام‬ ‫نه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اهداف‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ‫به‬ ‫تعهد‬
 12. 12. www.company.com ‫است‬ ‫چاالک‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫چابک‬ ‫تیم‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ •‫بود‬ ‫کرده‬ ‫هزینه‬ ‫تیم‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ •‫برسد‬ ‫فرما‬ ‫کار‬ ‫با‬ ،‫شدن‬ ‫موفق‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫توانسته‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ •‫بود‬ ‫کرده‬ ‫تعریف‬ ‫مشتری‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫پیروزی‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ •‫تولید‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫چیزی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫چیزی‬ ‫نه‬ ،‫بود‬ ‫اتالف‬ ‫عدم‬ ‫هدفش‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ •‫تا‬ ‫تولیدش‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ،‫بود‬ ‫داده‬ ‫تعمیم‬ ‫کارش‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چرخه‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چابکی‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫مشتریش‬
 13. 13. www.company.com ‫چابک‬ ‫تیمی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫تمثیلی‬ •Pit Stop‫فرمول‬ ‫مسابقالت‬ ‫در‬1-‫تیم‬ ‫از‬ ‫فیلمی‬Ferrari •‫در‬‫صفحات‬‫ها‬‫روزنامه‬‫و‬‫مجالت‬‫ورزشی‬‫همواره‬‫تصاویر‬‫رانندگان‬‫فرمول‬‫یک‬‫با‬‫آب‬‫و‬‫تاب‬‫فراوان‬ ‫چاپ‬‫شود‬‫می‬.‫مردم‬‫آنها‬‫را‬‫شناسند‬‫می‬‫و‬‫پیروزی‬‫ها‬‫تیم‬‫را‬‫مدیون‬‫تمرینات‬‫سخت‬‫و‬‫رانندگی‬ ‫جسورانه‬‫آنها‬‫دانند‬‫می‬.‫اما‬‫این‬‫تنها‬‫یک‬‫بخش‬‫از‬‫ماجرا‬‫است‬.‫پشت‬‫این‬‫راننده‬‫گروه‬‫زیادی‬‫از‬‫افراد‬‫با‬ ‫های‬‫تخصص‬‫مختلف‬‫حضور‬‫دارند‬‫که‬‫او‬‫را‬‫برای‬‫تبدیل‬‫شدن‬‫به‬‫یک‬‫قهرمان‬‫آماده‬‫و‬‫مهیا‬‫کنند‬‫می‬. ‫در‬‫واقع‬‫بدون‬‫حضور‬‫این‬‫افراد‬‫یک‬‫خودرو‬‫فرمول‬‫یک‬‫نه‬‫تنها‬‫قهرمان‬‫شود‬‫نمی‬،‫بلکه‬‫حتی‬‫توانایی‬ ‫حرکت‬‫را‬‫هم‬‫نخواهد‬‫داشت‬.

×