Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eskaera jatorrizkoa

229 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eskaera jatorrizkoa

  1. 1. Elbira Zipitria Ikastetxea Txillardegi, 14 20108 Obaba Tf: 993 21 44 04 Faxa: 993 31 14 64 011157aa@hezkuntza.netDña Miren Errekondo ,Directora del colegio Elbira Zipitria de Obaba, en relación a la alumnaAne Larrinoa MartinezINFORMA:Que el equipo de profesionales del centro que intervienen en su educación ,tras la evaluacióndel proceso llevado a cabo en la Etapa Infantil tenidas en cuenta las correspondientesorientaciones de la asesoría de NEE del Berritzegune;CONSIDERAQue el nivel competencial alcanzado por la mencionada alumna dista significativamente de sureferente curricular previendo que su paso a Educación Primaria condicione la respuestaeducativa adecuada así como su inclusión en las actividades curriculares de su grupo-clase.Por elloSOLICITALa permanencia de la alumna durante un a año adicional en la Etapa Infantil y el consiguienteretraso de su comienzo en la Educación Primaria.Esta propuesta se ha puesto en conocimiento de Dña ymadre y padre de la citada alumna que manifiestan su conformidad(se adjunta documentoacreditativo)En Obaba, a
  2. 2. Elbira Zipitria Ikastetxea Txillardegi, 14 20108 Obaba Tf: 993 21 44 04 Faxa: 993 31 14 64 011157aa@hezkuntza.netMiren Errekondo Andreak, Elbira Zipitria ikastetxeko Zuzendariak, Ane Larrinoa Martineziburuz;BERRI EMATEN DUIkastetxeko profesional taldeak ikaslearen Haur Hezkuntzako ibilbidearen ebaluazioa etaBerritzeguneko aholkulariaren orientabideak kontutan izan da,Lehen aipatutako ikaslearen eskumen maila bere erreferente currikularraretik urrun dagoela,aurre ikusiz Lehen Hezkuntzako pausoak baldintzatu ditzakeela heziketa erantzun egokianeta bere inklusioa gelako ekintza CurrivularretanHorregatikESKATZEN DAIkaslea Haur Hezkuntzako etapan beste urte batez egotea eta ondorioz, Lehen Hezkuntzakohasiera urte batez atzeratzea.Eskaera honek ........................................aita/ ama jaunaren jakinaren gainean egon da etahaien baimena eman dute ( egiaztatze agiria eransten da )Obaban.......
  3. 3. Elbira Zipitria Ikastetxea Txillardegi, 14 20108 Obaba Tf: 993 21 44 04 Faxa: 993 31 14 64 011157aa@hezkuntza.net_____________________________Jaunak eta ___________________________andreak_________________________ren aitak eta amak__________________________ ikastetxekoirakasle taldeak egindako porposamenari, hau da, bere alaba Haur Hezkuntzan urtebetegehiago gelditzekoa eta,beraz, derrigorrezko Eskolaratzearen hasiera atzeratzekoa, bereadostasuna ematen diote.Eta behar diren eraginetarako, dokumentu hau sinatzen dute.Obaban 2013ko martxoaren 19anAitaren sinadura Amaren sinaduraDon ____________________________y doña ___________________________padre ymadre de ________________________,dan su conformidad a la propuesta realizada por elequipo docente de_______________________________en el sentido de que su hija
  4. 4. Elbira Zipitria Ikastetxea Txillardegi, 14 20108 Obaba Tf: 993 21 44 04 Faxa: 993 31 14 64 011157aa@hezkuntza.netpermanezca un año adicional en Educación Infantil y,por lo tanto, se retrase el comienzo de suescolarización obligatoria.Y, para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento.En Obaba a19 de marzo de 2013Firman de la madre Firma del padre
  5. 5. Elbira Zipitria Ikastetxea Txillardegi, 14 20108 Obaba Tf: 993 21 44 04 Faxa: 993 31 14 64 011157aa@hezkuntza.netpermanezca un año adicional en Educación Infantil y,por lo tanto, se retrase el comienzo de suescolarización obligatoria.Y, para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento.En Obaba a19 de marzo de 2013Firman de la madre Firma del padre
  6. 6. Elbira Zipitria Ikastetxea Txillardegi, 14 20108 Obaba Tf: 993 21 44 04 Faxa: 993 31 14 64 011157aa@hezkuntza.netpermanezca un año adicional en Educación Infantil y,por lo tanto, se retrase el comienzo de suescolarización obligatoria.Y, para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento.En Obaba a19 de marzo de 2013Firman de la madre Firma del padre

×