Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Změny legislativě spisové služby

674 views

Published on

Presentace z workshopu zaměřeného na připravované změny právních předpisů upravujících výkon spisové služby, která přináší ucelený přehled o chystaných změnách vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, i o dalších aspektech připravovaných změn.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Změny legislativě spisové služby

 1. 1. ZMĚNY V LEGISLATIVĚ SPISOVÉ SLUŽBY Fiala Stanislav Seminář IRMS CRG Praha, 25.11.2014
 2. 2. Legislativa Spisové služby • Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů • Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu • Vyhláška 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, k zákonu 300/2004 Sb. • Vyhláška 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, k zákonu 300/2004 Sb. • Vyhláška 212/2012 Sb., o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu 2
 3. 3. Základní legislativa Spisové služby • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě • Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, prováděcí předpis MV k zákonu 499/2004 Sb. (nahradila 191/2009, 495/2004 a 496/2004 Sb.) • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby novela publikovaná v částce 64 Věstníku Ministerstva vnitra (VMV čá. 64/2012) 3
 4. 4. Základní legislativa Spisové služby-platnost • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Platnost novely č.167/2012 od 1.7.2012. • Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, prováděcí předpis MV k zákonu 499/2004 Sb. (nahradila 191/2009, 495/2004 a 496/2004 Sb.). Platná od 1.8.2012 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby novela publikovaná v částce 64 Věstníku Ministerstva vnitra (VMV čá. 64/2012). Platnost od 11.7.2012 4
 5. 5. Proč? • Reakce na novelizace jiných právních předpisů • Poznatky vyplývající z praxe • Rozvoj HW a SW řešení v oblasti spisové služby • Úprava legislativně technických chyb 5
 6. 6. Stav • Aktuální podoba novely v legislativním procesu • Popis není definitivní, ale je blízké finální podobě • Předpokládaná účinnost od 1. ledna 2015 6
 7. 7. Co je cílem 7 Původce SIP XML Digitální archiv • Příjem • Evidence • Oběh • Vyřizování • Vyhotovování • Podepisování • Odesílání • Ukládání • Vyřazování • Plánovat, realizovat, kontrolovat a zlepšovat procesy • Zvyšovat odbornost
 8. 8. Příjem • Zveřejnění informací o provozu podatelny • Veřejnoprávní původce = příjem datových zpráv • Přijímané formáty a jejich zveřejnění • Doručení dokumentu (dostupnost podatelně) • Jednoznačná identifikace dokumentů • U datové zprávy podatelna zjišťuje a zaznamená • Převedení doručeného dokumentu 8
 9. 9. Vše začíná podáním 9 Příjem Vyřizování e e e Čitelnost Škodlivý kód Formát Nosič Příjem Zjištění Ověření Zaznamenání Opatření Převedení ? e
 10. 10. Konverze, převedení, změna • Autorizovaná konverze – Uchování vstupu min 3 roky – Výstup nemusí být ve V.D.F • Převedení dokumentu – Uchovává se společně • Změna datového formátu 10
 11. 11. Konverze, převedení, změna • Autorizovaná konverze – omezení formátu vstupu, výstupu – ověření shody vstupu/výstupu 11 Konverze z m.ú. a Podpis e a Podpis e e
 12. 12. Konverze, převedení, změna • Převedení – vlastní omezení formátu vstupu/výstupu – nutné ověření schody – nižší míra autenticity – nutný el.podpis a čas.razítko 12 Převedení a Podpis e a Podpis e e
 13. 13. Konverze, převedení, změna • Změna datového formátu – jediná legislativní možnost – nutné ověření schody – vlastní omezení vstupních formátů – nutné licence migračních nástrojů – nutný el.podpis a čas.razítko 13 Z.D.F e e e
 14. 14. PAUZA 14
 15. 15. Oběh, vyřizování, podepisování, odesílání • Posílení role spisu • Typový spis • Evidence, forma dokumentu • Samostatné evidence • Zvláštní technologické prostředky • Ověření podpisu a časového razítka 15
 16. 16. Oběh, vyřizování, podepisování, odesílání • Způsoby vyřízení • Prvopis, stejnopis, druhopis (terminologie) • Kontrola škodlivého kódu při odeslání • Samostatné evidence, agendové informační systémy • Vazba na jiné IS 16
 17. 17. a 17 e Vytvoření Schválení a Podpis e e e e e Odeslání e a Podpis Oběh, vyřizování, podepisování, odesílání
 18. 18. Ukládání • Uzavření spisu • Spouštěcí událost • Kontrola před uložením • Ukládání podle spisového a skartačního plánu • Spisová rozluka • Externí uložení (KDS) 18
 19. 19. Vyřazování • Skartační řízení dokumentů • Seznam dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení • Elektronické skartační řízení • Výstupní datový formát metadat, SIP balíček 19
 20. 20. Vyřazování 20 h Původce e a Podpis e SIP XML Digitální archiv
 21. 21. Vyřazování • Ukládání digitálních archiválií • Identifikátor NDA • (Národní ) digitální archiv • Národní portál 21
 22. 22. Digitální archiv 22 h Původce e e SIP a Podpis XML A V S A S SIP SIP XML Digitální archiv
 23. 23. DISKUSE 23
 24. 24. Děkuji Vám za pozornost Fiala Stanislav Seminář IRMS CRG Praha, 25.11.2014

×