Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Změny v Národním stadnardu a jejich dopad na původce i dodavatele

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Revize Spisového řádu
Revize Spisového řádu
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 36 Ad

Změny v Národním stadnardu a jejich dopad na původce i dodavatele

Download to read offline

Presentace ze semináře nazvaného Změny v Národním standardu a jejich dopad pro původce i dodavatele, který Institut pořádal v úterý 7. 3. 2017 a který se zaměřil především na představení změn v chystané nové verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. V rámci semináře byla také představena koncepce Národního standardu, hlavní povinnosti původců a klíčové požadavky nejen na elektronické systémy spisové služby. Současně byly představeny hlavní změny, které jsou předmětem novely Národního standardu, jejíž vydání se očekává v dubnu 2017.

Presentace ze semináře nazvaného Změny v Národním standardu a jejich dopad pro původce i dodavatele, který Institut pořádal v úterý 7. 3. 2017 a který se zaměřil především na představení změn v chystané nové verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. V rámci semináře byla také představena koncepce Národního standardu, hlavní povinnosti původců a klíčové požadavky nejen na elektronické systémy spisové služby. Současně byly představeny hlavní změny, které jsou předmětem novely Národního standardu, jejíž vydání se očekává v dubnu 2017.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Změny v Národním stadnardu a jejich dopad na původce i dodavatele (20)

Advertisement

More from Institut pro správu dokumentů, z.s. (14)

Advertisement

Změny v Národním stadnardu a jejich dopad na původce i dodavatele

 1. 1. Změny v Národním standardu a jejich dopad pro původce i dodavatele Jan Frk Praha, 7. 3. 2017
 2. 2. STRUČNÁ REKAPITULACE Národní standard
 3. 3. Zmocnění standardu • § 70 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě • NSESSS zveřejněn ve Věstníku Ministerstva vnitra • Znění národního standardu je zpřístupněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Ministerstva vnitra v sekci „O nás“, ve složce „Archivnictví a spisová služba“. Prohlášení o shodě s NSESSS je mandatorní součástí dokumentace eSSL
 4. 4. Účel standardu • Technická norma • Prováděcí právní předpis zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Stanovuje základní požadavky na funkce systémů a vytváří sjednocující parametry pro odbornou správu o dokumenty.
 5. 5. Požadavky standardu Verze 1 2009  2010 částka 76/2009 Verze 2 2011  2012 částka 101/2010 Verze 3 2012  2017 částka 64/2012 Verze 4 2017  ? Verze 5 ?  ? Zohledňující specifika českého národního prostředí 27 0 0 0 0 Doporučující 199 316 318 0 0 Povinné 574 439 447 ? ? Celkem 773 755 765 ? ?
 6. 6. Přílohy standardu (schémata XML a XSD) Aktuální verze Novela Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi ERMS Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP Schéma XML pro vytvoření datového balíčku SIP Schéma XML pro vytvoření datového balíčku SIP Schéma XML pro zasílání údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení a potvrzení přejímky s identifikátory digitálního archivu původci Schéma XML pro zasílání údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení a potvrzení přejímky s identifikátory digitálního archivu původci Schéma XML pro export a import spisového a skartačního plánu Schéma XML pro export a import spisového a skartačního plánu Schéma XML pro export a import transakčního protokolu
 7. 7. Pracovní skupina • V roce 2008 rozhodnuto MV převzít evropskou specifikaci MoReq2 • MV podepsalo 19.12.2008 se zástupci výrobců spisových služeb memorandum ohledně rozhraní pro komunikaci datovými schránkami • Vznikla pracovní skupina zástupců dodavatelů spisových služeb – konkurentů • Začátkem roku 2012 vzniká pracovní skupina k NSESSS která částečně navazuje na skupinu memoranda k ISDS • Občanské sdružení CNZ se s ohledem na svou působnost chopilo iniciativy - nezávislá platforma mimo státní i firemní struktury. Informace o pracovní skupně na: http://www.cnz.cz/odborne-aktivity/pracovni-skupina-NSESSS/
 8. 8. Aktuální členové pracovní skupiny Zástupci výrobců 1) ALIS spol. s r.o. 2) aplis.cz, a.s. 3) Asseco Solutions, a.s. 4) BBM spol. s.r.o. 5) GORDIC spol. s r. o. 6) ICZ a.s. Zástupci státní správy 1) Ministerstvo vnitra ČR (OAS, OHA, OeG) 2) Národní archiv ČR 3) Archiv hlavního města Prahy 4) Státní okresní archiv Hradec Králové 5) Národní bezpečnostní úřad 7) PilsCom, s.r.o. 8) Software602 a.s. 9) Triada, spol. s r.o. 10) VERA, spol. s r.o. 11) VITA software s.r.o. 12) VUMS LEGEND, spol. s r. o.
 9. 9. Předpokládaný harmonogram Do 10.3.2017 předáno na MV Do 24.3.2017 Vnitrorezort Od 1.4.2017 Účinnost Do 1.4.2018 Přechodné období
 10. 10. HLAVNÍ CHYSTANÉ ZMĚNY Národní standard
 11. 11. Nové znění standardu • Bylo upraveno na základě praktických zkušeností původců i dodavatelů elektronických systémů spisové služby. • Provedena celková revize standardu – posouzení textu – uvedení do souladu s prováděcím právním předpisem
 12. 12. Vypuštění doporučených požadavků • 318 doporučených požadavků • Některé povýšeny na povinné • Ostatní odstraněny
 13. 13. Redukce nadbytečných požadavků • Ztvárnění evidence dokumentů 6.7.28 • Zcela zrušena a rozpuštěna původní kapitola 10 (účelové moduly) • Vypuštěny byly požadavky na výtah, redakci a nezbytné dokumenty
 14. 14. Uspořádání požadavků dle posloupnosti Příjem Kontrola Konverze a vytěžování Rozdělování a oběh EvidenceOznačováníPráce se spisyVyhotovování Schvalování Převod do výstupních formátů Podepisování a fixace v čase Anonymizace Doručování Vyřizování a uzavírání ArchivaceSkartace
 15. 15. Upřesnění požadavků • Doplnění entity Zásilka • Upřesnění požadavků na transakční protokol • Uvedení do souladu se zákonem a vyhláškou • Upřesnění definic pojmů • Upřesnění a sjednocení terminologie • …
 16. 16. Sjednocení terminologie • Pojmy v souvislosti s eIDAS • ERMS  eSSL • AIS  ISSD (Informační systém spravující dokumenty) • Záznam  Koncept • Řízený slovník  Číselník • Organizace  Původce • …
 17. 17. Definována struktura transakčního protokolu v XML • S ohledem na problémy se ztvárňováním transakčního protokolu do PDF/A bylo pro něj vytvořeno nové XML schéma (příloha 6)
 18. 18. Spisový plán • Nově byl spisový plán omezen v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. pouze na věcné skupiny
 19. 19. Balíček SIP • V oblasti skartačního řízení byla zohledněna také existence národního digitálního archivu a jeho národního archivního portálu a zejména výkladem zpřesněna XML schémata pro předávání metadat a digitálních dokumentů k trvalému uložení v podobě balíčku SIP (příloha 2 a 3).
 20. 20. Rozhraní na propojení informačních systémů spravujících dokumenty • Vychází z původního Best Practice • Rozhraní je řešeno na bázi webových služeb – Synchronní – Asynchronní • Je závazné jak pro eSSL, tak pro ostatní ISSD
 21. 21. Integrace ISSD s centrálním ESSL
 22. 22. Proces přenosu dat
 23. 23. Přečíslování požadavků • Požadavky nově očíslovány tak, aby bylo možné kontrolovat znění s předcházející úpravou, jsou u jednotlivých požadavků uvedena jejich původní čísla s případnou poznámkou, zda došlo k významnější úpravě.
 24. 24. VIZE NÁSLEDNÉ NOVELY Národní standard
 25. 25. Vize následné novely Textový popis Textový popis + Datový model
 26. 26. Vize následné novely • Účinnost cca od 1. 7. 2018 (+ přechodné období) • Splnění požadavků odboru hlavního architekta eGovernmentu MV, Odboru archivní správy a spisové služby MV • Vychází z požadavků NSESSS v.4 • Datový model v programu Enterprise Architect (publikován jednotně a interaktivně) – Model funkcí – Model tříd – Model aplikačního rozhraní • Textová dokumentace (obdoba dnešních požadavků)
 27. 27. Návrh OHA 1) Enterprise architektura spisové služby (odpovědnost OHA) Model s pohledy co řekne „CO“ to znamená, umí atd. EA obsahuje základní prvky (stavební bloky). 2) Solution architektura spisové služby (odpovědnost pracovní skupina, OAS) Model s pohledy co řekne „JAK“ to vypadá. SA obsahuje detailní popis architektonických pravidel a omezení – procesy, výměny komunikace. 3) Design architektura spisové služby (odpovědnost pracovní skupina, OAS) Model s pohledy co řekne „JAK“ to funguje. DA obsahuje skutečné řešení problému.
 28. 28. DOPADY CHYSTANÝCH ZMĚN Národní standard
 29. 29. Dopady na dodavatele • Po přechodné období – Seznámit se s novelou – Upravit veškeré ISSD – Nabídnout původcům upravené ISSD – Implementovat u původců upravené ISSD – Na žádost původců sjednotit implementovaná rozhraní na ISSD dle nového rozhraní
 30. 30. Dopady na původce • Po přechodné období – Seznámit se s novelou – Zjistit, kdy budou ISSD v souladu s novelou – Implementovat upravené ISSD – Zjistit, jaká rozhraní jsou využívána – Pokud možno zajistit sloučení rozhraní
 31. 31. Kontrolní seznam požadavků na ESS • Vydalo MV ČR dne 18.7.2014 • Autoři: Jan Frk, Miroslav Kunt, Martina Macek • Tento metodický návod je určen – Veřejnoprávním původcům, kteří si chtějí ověřit, že jejich výkon SSL odpovídá klíčovým požadavkům platné právní úpravy. – Kontrolním orgánům jakožto metodický návod pro kontrolu u veřejnoprávních původců. • Metodický návod je pojat jako seznam a obsahuje vybrané požadavky především Zákona č. 499/2004 Sb., Vyhlášky č. 259/2012 Sb. a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. • Metodický návod naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.
 32. 32. Kontrolní orgány Státní oblastní archiv na základě § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb. Národní archiv na základě § 71 odst. 1 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb. Ministerstvo vnitra na základě § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb. Nejvyšší kontrolní úřad na základě § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1993 Sb.
 33. 33. Příklad správních deliktů Právní předpis Sankce zákon č. 499/2004 Sb. (§ 73 až § 74) Nesprávné vedení spisové služby Od 100.000 Kč do 1.000.000 Kč zákon č. 82/1998 Sb. Nesprávný úřední postup Právo na náhradu škody má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda. zákon č. 101/2000 Sb. (§ 44 až § 46) Zneužití osobních a citlivých údajů Do výše 10.000.000 Kč
 34. 34. Doporučená literatura • Autoři: Miroslav Kunt, Tomáš Lechner • Formát: 145x205 • Vazba: brožovaná • ISBN: 978-80-7502-083-3 • EAN: 9788075020833 • Vydáno: září 2015 • Rozsah: 400 stran
 35. 35. DĚKUJI ZA POZORNOST. „Jen profesionálové s odpovídající kvalifikací umožní důvěryhodnou a konkurence schopnou správu dokumentů.“ (Ing. Martina Macek)

×