Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Н.І.Боринець. Інноваційна діяльність учителя трудового навчання у процесі його професійного становлення

547 views

Published on

Н.І.Боринець. Інноваційна діяльність учителя трудового навчання у процесі його професійного становлення

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Н.І.Боринець. Інноваційна діяльність учителя трудового навчання у процесі його професійного становлення

 1. 1. Інноваційна діяльність учителя трудового навчання у процесі його професійного становлення Н. І. Боринець, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. Як ми навчаємо школярів Зараз в Україні вчать • дітей 21 століття •учителі 20 століття •за методиками 19 століття Л. М. Гриневич, міністр освіти і науки України
 3. 3. Щодо викладання трудового навчання • Матеріально-технічна база шкільних навчальних майстерень часто не дає можливості виконувати програми трудового навчання. • Є ЗНЗ, у яких немає шкільних навчальних майстерень. • Спостерігається консерватизм учителів у доборі форм і методів навчання. • Ставлення частини вчителів до викладання предмета є збайдужілим. • Адміністрація шкіл і батьки учнів ігнорують значення трудового навчання у формуванні життєвих коспетентностей учнів.
 4. 4. Педагогічна інновація • Термін “інновація” (із пізньолатинської innovatio – оновлення, новизна, зміна) - нововведення, цілеспрямовані зміни, які вносять у середовище, впровадження нових стабільних елементів, що спричиняють перехід системи з одного стану до іншого. • Інновація в освіті – нововведення: у змісті, методах, прийомах і формах навчальної діяльності та виховання особистості (методиках, технологіях), у засобах навчання та виховання ….., що суттєво підвищує якість, ефективність та результативність навчально-виховного процесу. • Педагогічна інновація - процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які до цього розв'язувались по-іншому. • Педагогічні інновації – це процес становлення чи вдосконалення теорії і практики освіти.
 5. 5. Традиційна та інноваційна освіта Традиційна освіта Учень: • не здатний сам учитися; • не спроможний застосовувати засвоєні знання й набуті уміння в нестандартних ситуаціях; • не вміє працювати з інформацією (шукати її, обробляти); • невміння й небажання вчитися; • готовий працювати в унісон на безконечно монотонних роботах; • відсутність поцінування освіти, самоосвіти (саморозвитку). Учитель: • авторитарний стиль керівництва; • домінування пояснювально-ілюстративного типу навчання і репродуктивної діяльності учнів; • перевага фронтальної роботи, • обмеженість діалогічного спілкування. Інноваційна освіта (переваги) Учень: • головна дійова особа; • оволодіння надпредметними уміннями; • сформована внутрішня готовність прийняття рішень, застосування здобутих знань у будь-яких ситуаціях; • відповідальна особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку; • вміє критично мислити; • опрацьовує різноманітну інформацію; • використовує здобуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем; Учитель: здатний все це забезпечити
 6. 6. Інноваційні педагогічні технології • Ігрові технології • Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) • Інтерактивні технології • Проектні технології • Технології проблемного навчання • Технології «перевернутого класу» • Технології: майстер-класу, воркшопу • Квест-технології
 7. 7. Ігрові технології навчання Ігрові технології навчання (технології ігрового навчання) - це така організація навчального процесу, за якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру. Навчальні ігри мають за мету: • засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок; • розвиток інтелекту, пізнавальної активності, творчих здібностей; • сприяти емоційному сприйманню змісту навчання; • дати учневі можливість самовизначитися.
 8. 8. Ігрові технології навчання Навчальні ігри можна поділити на: • Предметні ігри як маніпуляції з іграшками і предметами (діти пізнають форму, колір, об'єм, матеріал). • Творчі ігри, сюжетно-рольові, у яких сюжет – форма інтелектуальної діяльності. • Ігри з готовими правилами, названі дидактичними (вимагають знання предмета). • Будівельні, трудові, технічні, конструкторські (учні освоюють процес творення, вчаться планувати свою роботу, добирати необхідний матеріал, критично оцінювати результати своєї і чужої діяльності, проявляти кмітливість у вирішенні творчих завдань - трудова активність викликає активність пізнавальну). • Інтелектуальні ігри - ігри-вправи, ігри-тренінги (засновані на змаганні, шляхом порівняння показують школярам рівень їхньої підготовленості, тренованості, підказують шляхи самовдосконалення, отже, спонукають їхню пізнавальну активність).
 9. 9. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) Комп'ютери в навчальному процесі використовують з метою: • підсилення унаочнення; • урізноманітнення форм роботи з вивчення предмета; • забезпечення науковості навчання; • розвитку пізнавальних інтересів і здібностей учнів; • підвищення якості знань, умінь і навичок школярів; • прискорення темпу навчання; • поліпшення усвідомлення і запам'ятовування навчального матеріалу; • активізації самостійної роботи учнів; • демонстрації зв'язку теорії з практикою; • індивідуалізації навчання; • контролю за засвоєнням знань.
 10. 10. Інтерактивні технології • Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської (іпіег — взаємний, акі — діяти). Таким чином, інтерактивний означає здатний до взаємодії, діалогу. • Інтерактивне навчання – це форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. • Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів між собою, учнів і вчителя; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання.
 11. 11. Інтерактивні технології 1. Інтерактивні технології кооперативного навчання: навчання в парах; ротаційні (змінювані) трійки; "карусель” тощо. 2. Інтерактивні технології кооперативно-групового навчання: мозковий штурм, "мікрофон", незакінченні речення тощо. 3. Технології ситуативного моделювання: симуляції; спрощене судове слухання, розігрування ситуацій за ролями. 4. Технології опрацювання дискусійних питань: метод – прес, "займи позицію", "зміни позицію"; неперервна шкала думок, дискусія, дебати. СЕРЕД ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ УЧИТЕЛЬ МАЄ ДІБРАТИ ТОЙ, ЯКИЙ БУДЕ НАЙЕФЕКТИВНІШИМ НА УРОЦІ ЧИ ПОЗАКЛАСНОМУ ЗАХОДІ.
 12. 12. Проектні технології Проектна технологія – це: • інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем; • сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об'єкта, предмета, різного роду практичного чи теоретичного продукту.
 13. 13. Проектні технології Основа проектної технології - метод проектів: • Основна теза методу проектів: «Усе, що я пізнаю, я знаю. Знаю, навіщо це мені потрібно, де та як ці знання застосувати» – основна теза сучасного розуміння методу проектів. • В основі методу проектів лежить розвиток учнівських пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня.
 14. 14. Технології проблемного навчання В основі технології проблемного навчання – створення проблемної ситуації з метою організації самостійної пошукової діяльності учнів із розв’язання навчальних проблем, у ході якої формується нове знання, уміння, навички та розвиваються здібності дитини, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші особисто значущі якості. Проблемна ситуація – це ситуація, яка виникає внаслідок такої організації взаємодії учня з об’єктом пізнання, яка допомагає виявити пізнавальне протиріччя. • Проблемна ситуація характеризується інтелектуальним утрудненням і потребою розв’язувати його. • Сутність пізнавального протиріччя полягає в неможливості за допомогою тих знань і способів діяльності, якими володіють школярі, вирішити протиріччя, що виникли.
 15. 15. Технології проблемного навчання Способи створювання проблемних ситуацій: • зіткнення школяра з фактами, які вимагають теоретичного пояснення; • спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів; • спонукання школярів до вибору із суперечливих фактів, висловлювань тих, які вони вважають правильними, і обґрунтування свого вибору; • спонукання до самостійного порівняння, зіставлення фактів; • спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх перевірки. На уроках трудового навчання проблемні ситуації зручно створювати: • під час мотивації навчальної діяльності, використовуючи цікаві факти, прислів’я, приказки, загадки, поетичні рядки, літературні твори, кадри з відеоролиеів тощо; • під час розв’язування різних задач.
 16. 16. Технологія «перевернутого класу» Перевернутий клас (англ. flipped classroom) - принцип навчання, за яким основне засвоєння нового матеріалу учнями відбувається вдома, а час аудиторної роботи виділяється на виконання завдань, вправ, проведення лабораторних і практичних досліджень, індивідуальні консультації вчителя тощо. У «перевернутому класі» («перевернутому навчанні») все навпаки: • вдома – вивчення теоретичного матеріалу, • у класі – детальний розгляд того, що вивчили вдома (вправи, практичні роботи тощо).
 17. 17. Технологія «перевернутого класу» Перевернутий клас (англ. flipped classroom) - принцип навчання, за яким основне засвоєння нового матеріалу учнями відбувається вдома, а час аудиторної роботи виділяється на виконання завдань, вправ, проведення лабораторних і практичних досліджень, індивідуальні консультації вчителя тощо. У «перевернутому класі»(«перевернутому навчанні») все навпаки: • вдома – вивчення теоретичного матеріалу, • у класі – детальний розгляд того, що вивчили вдома (вправи, практичні роботи тощо).
 18. 18. Традиційний урок трудового навчання - це навчання за схемою: - послухай, - запам’ятай, - відтвори
 19. 19. Т Е Х Н О Л О Г І Я П Е Р Е В Е Р Н У Т О Г О К Л А С У
 20. 20. Форми і методи впровадження «ПН»
 21. 21. Інноваційні методи навчання Майстер – клас (від анг.masterclass:master— кращий у будь-якій області +class— заняття, урок ). • Майстер-клас - це добровільна передача знань, принципів та досвіду. Це власний досвід - найдорожче, що може передати Майстер (учитель, учень). • Майстер-клас - це інтерактивно-навчальна форма обміну досвідом, який проводить експерт у певному напрямку, де детально (поетапно) і зрозуміло доносить інформацію для покращення практичних досягнень своїх учнів. • Мета майстер-класу: допомогти максимально розкрити свій потенціал, розширити кругозір, навчити володіти почуттям нового, творити шедеври, отримуючи від цього задоволення.
 22. 22. Інноваційні методи навчання Воркшоп - цех, робоча майстерня (дослівний переклад терміну з англ.) Воркшоп - навчальний груповий захід (нарівні із семінарами, курсами, майстернями), на якому учасники отримують знання самостійно. Основні відмінності воркшопу від заходів іншого типу: • висока інтенсивність групової взаємодії, • активність і самостійність учасників, • актуальний досвід й особисте переживання. (http://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-55431698)
 23. 23. Що таке квест-технології? • Англійське слово quest можна трактувати як «пошук», «пригода». Квест-технології в освіті – це пошук рішення для якогось конкретно поставленого завдання • це змодельована педагогом освітня гра, яка складається з низки проблемних завдань за принципом «матрьошки», надає учасникам можливість прямувати до мети в групі, парі або індивідуально, вибудовуючи індивідуальний маршрут, та спрямована на розвиток ключових компетентностей особистості; • під час гри команди вирішують логічні завдання, шукають оригінальні рішення і підказки; • після завершення чергового завдання команди переходять до виконання наступного. Перемагає команда, що виконала всі завдання швидше за інших. Що повинно бути у квесті? • Мета для гравців. Ролі гравців. Кооперативні дії. Загадки і головоломки. Ігрові механізми. Сюжет та інтерактивність (http://303305.blogspot.com/2016/08/blog-post.html)
 24. 24. Веб-квести з технологій: http://informatkwest.blogspot.com/2013/09/blog-post.html • Різьблення: від минулого • до сучасного • Виготовлення полички • для спецій • В'язання з любов'ю • Шоколадна мрія • Сузір'я кольорів • Архітектура - • застигла музика • Сузір'я кольорів • Українське геометричне різьблення • Скриня спогадів • Рай за моїм вікном • Минуле і сучасне в одному фото • Моделювання одягу за допомогою ІКТ • Використання ІКТ у розписі по склу • Сім раз відміряй, один раз відріж • Вишивка хрестиком за допомогою ІКТ
 25. 25. До квест-технологій Загальновідомий такий факт: • доросла людина засвоює лише 10% прочитаної інформації; • 20% - під час сприймання на слух; • 30% - під час візуалізації інформації; • 40% - під час сприймання на слух із візуалізацією інформації; • 60% - під час усного обговорення; • 80% - під час самостійного пошуку і формулювання проблеми; • 90% - під час самостійного формулювання і вирішення проблеми.
 26. 26. Не навчайте дітей так, як навчали вас, - вони народилися в інші часи...
 27. 27. Успіхів у роботі!

×