Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.Г.Козленко. Складники предметної компетентності та компетентнісно орієнтовані завдання

244 views

Published on

О.Г.Козленко. Складники предметної компетентності та компетентнісно орієнтовані завдання

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.Г.Козленко. Складники предметної компетентності та компетентнісно орієнтовані завдання

 1. 1. Складники предметної компетентності та компетентнісно орієнтовані завдання Козленко Олександр Григорович http://www.kozlenkoa.narod.ru
 2. 2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Предметна компетентність – це набутий учнями у процесі навчання предмета досвід, пов’язаний із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань, виражених у здатності застосовувати їх в умовах конкретної ситуації, оцінці їх ролі в житті і суспільстві. Складники: • ціннісний (мотиваційний), • знаннєвий (пізнавальний), • діяльнісний (поведінковий).
 3. 3. «Календарно-тематичне планування на основі компетентнісного підходу» Оскільки компетентності розглядаються як результат навчання школяра, перед учителем постає потреба планомірного формування компетентностей засобами навчального матеріалу з предмета.
 4. 4. За основу характеристики компонентів предметних компетентностей учнів з біології і хімії ми взяли вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, сформульовані в навчальних програмах із цих предметів для основної школи. Предметні компетентності, яких має набути учень у результаті навчання, у програмових вимогах трансформовано в систему пізнавальних дій на різних когнітивних рівнях: розпізнавання, розуміння, уміння і навички, перенесення знань.
 5. 5. •Ставити запитання (для природничих наук) і визначати проблеми (для інженерії) •Розробка і використання моделей •Планування і проведення досліджень •Аналіз і інтерпретація даних •Застосування математики та комп'ютерного мислення •Побудова пояснень •Використання аргументації для доказу •Отримання, оцінка та передача інформації
 6. 6. Аналіз та інтерпретація даних 1. Робити достовірні й надійні наукові твердження або визначати оптимальні проектні рішення. 2. Розглядати обмеження аналізу даних (наприклад, похибка вимірювання, відбір зразків) при аналізі та інтерпретації даних. 3. Порівнювати і зіставляти різні типи наборів даних для вивчення узгодженості вимірів і спостережень. 4. Оцінювати вплив нових даних на робочі пояснення і/або модель пропонованого процесу або системи. 5. Застосовувати поняття статистики та ймовірності (нахил, діапазон і коефіцієнт кореляції для лінійних співвідношень) у вирішенні науково-технічних питань і проблем, з використанням цифрових інструментів, коли це можливо.
 7. 7. Яким має бути відповідне тестування? Achievement-тести: тести досягнень, знаннєві тести Ability-тести: тести можливостей, тести застосування вмінь та навичок
 8. 8. ЗНО у Польщі
 9. 9. PISA
 10. 10. Побудова компетентністного завдання Розгорнута основа з інформацією, наведеною в різних формах. Декілька завдань на вміння опрацьовувати наведену інформацію (в т. ч. завдання на перетворення інформації з однієї форми на іншу: побудова графіка, читання табличних даних тощо) Завдання на тлумачення інформації та оцінку джерел.
 11. 11. Дослідження комунікації у мавп Кемпбелла показали, що в самців є шість основних сигналів : Крак (К), Крак-у (К+), Хок (H), Хок-у (H+), Вак-у (W+) і Бум (B). У таблиці наведено, в яких ситуаціях самці видавали який звук. Який зі звуків, що видаються самцями, можна трактувати як позначення побаченого леопарда: o Крак (К) o Хок (H) o Хок-у (H+) o Вак-у (W+)
 12. 12. Дякую за увагу! Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, фізичної та хімічної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України kozlenkoa@mail.ru http://www.kozlenkoa.narod.ru

×