Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

І.В.Падалко. Родинне виховання - шлях до формування цілісної особистості

214 views

Published on

І.В.Падалко. Родинне виховання - шлях до формування цілісної особистості

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

І.В.Падалко. Родинне виховання - шлях до формування цілісної особистості

 1. 1. Родинне вихованняРодинне виховання як провідний аспектяк провідний аспект на шляхуна шляху до цілісної особистості.до цілісної особистості. Соціальний педагог спеціалізованоїСоціальний педагог спеціалізованої загальноосвітньої школи №296загальноосвітньої школи №296 І.В. ПадалкоІ.В. Падалко
 2. 2.  Родина – золотий осередок суспільства, міць якого йРодина – золотий осередок суспільства, міць якого й стабільна домашня опіка над дітьми зумовлюють силустабільна домашня опіка над дітьми зумовлюють силу народу, держави.народу, держави.  Родина є основою держави.Родина є основою держави.  Родинне виховання – перша природна і постійно діючаРодинне виховання – перша природна і постійно діюча ланка виховання.ланка виховання.  У сім’ї закладається духовна основа особистості, їїУ сім’ї закладається духовна основа особистості, її мораль, самобутність національного світовідчуття імораль, самобутність національного світовідчуття і світорозуміння.світорозуміння.
 3. 3. СІМ’Я - першооснова суспільства, соціум,СІМ’Я - першооснова суспільства, соціум, де найбільшою мірою реалізуються потребиде найбільшою мірою реалізуються потреби дітей, формуються мотиви їх поведінки якдітей, формуються мотиви їх поведінки як критерії розвитку особистості, відбувається їхкритерії розвитку особистості, відбувається їх самопізнання, самоактуалізація тасамопізнання, самоактуалізація та самореалізація.самореалізація.
 4. 4. Основні задачі сімейного виховання  виховання гуманності,виховання гуманності,  виховання духовності,виховання духовності,  формування загальнолюдських ідеалів,формування загальнолюдських ідеалів,  виховання дитини свідомим громадянином-виховання дитини свідомим громадянином- патріотом своєї Батьківщини, чеснимпатріотом своєї Батьківщини, чесним трудівником, гарним сім'янином.трудівником, гарним сім'янином.
 5. 5.  У всі часи функції сім’ї об’єднувалися навколоУ всі часи функції сім’ї об’єднувалися навколо головної – виховання дітей.головної – виховання дітей.  У родині як першому соціальному середовищіУ родині як першому соціальному середовищі визначаються соціальний статус дитини, її права йвизначаються соціальний статус дитини, її права й обов’язки, закладається підґрунтя дляобов’язки, закладається підґрунтя для становлення її світогляду і переконань, цінніснихстановлення її світогляду і переконань, ціннісних орієнтацій, морально-етичних ідеалів, соціальноїорієнтацій, морально-етичних ідеалів, соціальної поведінки.поведінки.
 6. 6. Поняття “щастя” очима дітейПоняття “щастя” очима дітей
 7. 7. Фактори негативного впливуФактори негативного впливу на виховну функцію сім’їна виховну функцію сім’ї  недооцінка ролі сім’ї в житті суспільства в цілому інедооцінка ролі сім’ї в житті суспільства в цілому і кожної людини зокрема;кожної людини зокрема;  зміна стандартів поведінки і сімейних цінностей упродовжзміна стандартів поведінки і сімейних цінностей упродовж життя одного покоління;життя одного покоління;  відчуження батьків і зниження їх впливу на дітей в умовахвідчуження батьків і зниження їх впливу на дітей в умовах сім’ї;сім’ї;  знецінення досвіду сімейного життя.знецінення досвіду сімейного життя.
 8. 8. Взаємодія та співробітництвоВзаємодія та співробітництво РодинаРодина ДитинаДитинаПедагогПедагог
 9. 9. Завдання взаємодіїЗавдання взаємодії  забезпечення дитині в сім’ї та школізабезпечення дитині в сім’ї та школі оптимальних умов для повноцінногооптимальних умов для повноцінного фізичного та психічного розвитку;фізичного та психічного розвитку;  розвиток її творчих інтересів та здібностей,розвиток її творчих інтересів та здібностей, підвищення рівня сформованостіпідвищення рівня сформованості педагогічної культури вихователів тапедагогічної культури вихователів та батьків.батьків.
 10. 10. Спільна діяльність школи та сім’їСпільна діяльність школи та сім’ї  інтеграція зусиль сім’ї і педагогічного колективу вінтеграція зусиль сім’ї і педагогічного колективу в діяльності щодо розвитку особистості дитини,діяльності щодо розвитку особистості дитини,  забезпечення участі батьків в організації навчально-забезпечення участі батьків в організації навчально- виховного процесу і шкільному самоврядуванні,виховного процесу і шкільному самоврядуванні,  підвищення психолого-педагогічної культури батьків,підвищення психолого-педагогічної культури батьків,  створення системи просвітницької роботи, спрямованої настворення системи просвітницької роботи, спрямованої на підвищення правової культури батьків,підвищення правової культури батьків,  презентація успішного досвіду сімейного виховання,презентація успішного досвіду сімейного виховання,  підвищення рівня поінформованості батьків та їхпідвищення рівня поінформованості батьків та їх компетентності з різних проблем,компетентності з різних проблем,  надання психолого-педагогічної підтримки та допомогинадання психолого-педагогічної підтримки та допомоги проблемним сім’ям.проблемним сім’ям.
 11. 11. Взаємодія сім'ї та школи здійснюється за основними принципами  ПершийПерший - принцип згоди, що забезпечує спільне- принцип згоди, що забезпечує спільне розуміння виховної мети і взаємна довіра партнерів.розуміння виховної мети і взаємна довіра партнерів.  ДругийДругий - принцип сполучення, завдяки якому зберігається- принцип сполучення, завдяки якому зберігається гармонійність шкільних і сімейних норм життя і вимог догармонійність шкільних і сімейних норм життя і вимог до дитини.дитини.  ТретійТретій - принцип співпереживання, рівень- принцип співпереживання, рівень доброзичливості двох сторін при взаємодії.доброзичливості двох сторін при взаємодії.  ЧетвертийЧетвертий - принцип співпричетності. Взаємна- принцип співпричетності. Взаємна інформація про дитину завжди повинна допомагати вінформація про дитину завжди повинна допомагати в роботі у вихованні дітей.роботі у вихованні дітей.  П'ятийП'ятий - принцип співпраці, що допускає спільну- принцип співпраці, що допускає спільну діяльність представників двох різних сфер у спільнійдіяльність представників двох різних сфер у спільній справі з дітьми.справі з дітьми.
 12. 12. Тепло родини –Тепло родини – щастя дитинищастя дитини і запорука багатоїі запорука багатої країни!країни!

×