Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Т.І.Свирська. Дитина, родина та школа: зростаємо разом!

161 views

Published on

Т.І.Свирська. Дитина, родина та школа: зростаємо разом!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Т.І.Свирська. Дитина, родина та школа: зростаємо разом!

 1. 1. ВИХОВАННЯ ? ВИХОВАННЯ… ВИХОВАННЯ ! (або «робота над помилками») Т.І.Свирська, завідувач НМЦ гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. Добре організоване виховання повинно готувати людину до виконання трьох головних ролей в її житті – громадянина, робітника, сім’янина.
 3. 3. Виховання в житті батьківВиховання в житті батьків Для люблячих батьків немає нічого дорожчогоДля люблячих батьків немає нічого дорожчого за дитину.за дитину. Це вічна істина, бо сенс життя людського в тому,Це вічна істина, бо сенс життя людського в тому, щоб повторити себе в новій людині, повторити нащоб повторити себе в новій людині, повторити на вищій основі, підняти дітей своїх на вищий ступіньвищій основі, підняти дітей своїх на вищий ступінь розумового, духовного, естетичного розвитку, ніжрозумового, духовного, естетичного розвитку, ніж досягли ми самі, батьки.досягли ми самі, батьки. В. СухомлинськийВ. Сухомлинський
 4. 4. СімСім’’яя  першооснова суспільства, соціум, де найбільшою мірою реалізуються потреби дітей, формуються мотиви їх поведінки як критерії розвитку особистості, відбувається їх самопізнання, самоактуалізація та самореалізація,  перший колектив дитини і природне середовище її розвитку, де закладаються основи майбутньої особистості.
 5. 5. ВАЖЛИВО!ВАЖЛИВО!  у всі часи функції сім’ї об’єднувалися навколо головної – виховання дітей,  у родині як першому соціальному середовищі визначаються соціальний статус дитини, її права й обов’язки, закладається підґрунтя для становлення її світогляду і переконань, ціннісних орієнтацій, морально-етичних ідеалів, соціальної поведінки.
 6. 6. Структурні зміни в сучасній родиніСтруктурні зміни в сучасній родині  збільшення кількості однодітних сімейзбільшення кількості однодітних сімей  у цивільному шлюбі перебуває кожна десята українськау цивільному шлюбі перебуває кожна десята українська парапара  розпадається кожна друга сімрозпадається кожна друга сім’’яя  вік народження першої дитини зміщується у батьків на 5-8вік народження першої дитини зміщується у батьків на 5-8 роківроків  збільшується кількість сімей із дітьми-інвалідамизбільшується кількість сімей із дітьми-інвалідами  більше 5 млн. українок та українців репродуктивного вікубільше 5 млн. українок та українців репродуктивного віку працюють за кордономпрацюють за кордоном
 7. 7. Проблеми сучасної сімПроблеми сучасної сім’’її  надання переваги авторитарному способу вихованнянадання переваги авторитарному способу виховання  концентрація уваги на матеріальних потребах дитиниконцентрація уваги на матеріальних потребах дитини  формальність спілкування, скорочення часу міжособистісноїформальність спілкування, скорочення часу міжособистісної взаємодіївзаємодії  зростання виховної безпорадності і безвідповідальностізростання виховної безпорадності і безвідповідальності багатьох сучасних сімейбагатьох сучасних сімей  прагнення багатьох батьків перекласти відповідальність запрагнення багатьох батьків перекласти відповідальність за виховання, розвиток дитини на школувиховання, розвиток дитини на школу
 8. 8. Сімейне вихованняСімейне виховання (здатність батьків)(здатність батьків) повністю здатна – 17%повністю здатна – 17% скоріше здатна, ніж не здатна – 39%скоріше здатна, ніж не здатна – 39% скоріше не здатна, ніж здатна – 27%скоріше не здатна, ніж здатна – 27% повністю не здатна – 9%повністю не здатна – 9% важко відповісти – 8%важко відповісти – 8%
 9. 9. Перешкоди для повноцінногоПерешкоди для повноцінного вихованнявиховання (думка дорослих)(думка дорослих) брак часу – 48%брак часу – 48% непідготовленість батьків з педагогічних питань –непідготовленість батьків з педагогічних питань – 29%29% нерозуміння важливості виховання дітей родиною –нерозуміння важливості виховання дітей родиною – 22%22% матеріальні проблеми сімматеріальні проблеми сім’’ї – 12%ї – 12%
 10. 10. Виховання в житті сучасної школиВиховання в житті сучасної школи  пріоритет навчання  другорядність виховної діяльності за значущістю  перевантаження вчителя навчальною діяльністю  підміна процесу виховання набором заходів, у якому учні – прості виконавці волі дорослих  зростання кількості заходів  орієнтація дітей на пасивно споживацькі та розважальні форми виховної діяльності  вихованець – об’єкт педагогічних впливів
 11. 11.  нагромадження інформації, яку надає вчитель, поза процесом набуття дитиною власного досвіду  спонтанність та безсистемність виховної діяльностіспонтанність та безсистемність виховної діяльності  «факторний підхід» до виховного процесу«факторний підхід» до виховного процесу  відсутність діагностики як обоввідсутність діагностики як обов’’язковогоязкового компоненту виховного процесукомпоненту виховного процесу  розрив між виховним процесом та реальнимрозрив між виховним процесом та реальним життямжиттям  відсутність дієвої співпраці з батькамивідсутність дієвої співпраці з батьками
 12. 12. ДИТИНА ! Ми повинні привчити себе до думки, що діти – неМи повинні привчити себе до думки, що діти – не гірші, ніж їхні батьки. Вони тільки пізніше народилися,гірші, ніж їхні батьки. Вони тільки пізніше народилися, тільки молодші, тільки бідніші досвідом. Це не вада -тільки молодші, тільки бідніші досвідом. Це не вада - бути дитиною і це не її провина. Дитина не повиннабути дитиною і це не її провина. Дитина не повинна бути рівною дорослому, вона також зовсім небути рівною дорослому, вона також зовсім не зобов’язана бути схожа на дорослого. У неї тільки одинзобов’язана бути схожа на дорослого. У неї тільки один обов’язок, а саме: розвиватися відповідно до своєїобов’язок, а саме: розвиватися відповідно до своєї природи, свого середовища, до свого часу.природи, свого середовища, до свого часу. Людвиг ГурліттЛюдвиг Гурлітт
 13. 13. Неблагополуччя в світі дитинстваНеблагополуччя в світі дитинства  19-26% юнаків знайомляться з нікотином у 11 років;19-26% юнаків знайомляться з нікотином у 11 років;  13-18% дівчат – у 13 років;13-18% дівчат – у 13 років;  34% - перший досвід уживання алкоголю юнаками та34% - перший досвід уживання алкоголю юнаками та дівчатами в 11 років;дівчатами в 11 років;  8% восьмикласників уживали наркотики 1-2 рази;8% восьмикласників уживали наркотики 1-2 рази;  молодь (15 -29 років) – кожен другий ВІЛ-позитивний;молодь (15 -29 років) – кожен другий ВІЛ-позитивний;  30% населення України відчули на собі насильство в30% населення України відчули на собі насильство в дитячому віці;дитячому віці;  з проблемою насильства знайомі:з проблемою насильства знайомі: хлопці 9-10 років – 76%, дівчата 9-10 років – 72%;хлопці 9-10 років – 76%, дівчата 9-10 років – 72%; хлопці 12-14 років – 86%, дівчата 12-14 років – 85%;хлопці 12-14 років – 86%, дівчата 12-14 років – 85%; хлопці 15-16 років – 93%, дівчата 15-16 років – 95%хлопці 15-16 років – 93%, дівчата 15-16 років – 95%
 14. 14. Неблагополуччя в світі дитинстваНеблагополуччя в світі дитинства  погіршення стану фізичного, психічного і соціальногопогіршення стану фізичного, психічного і соціального здоровздоров’’я дітей (розвиток агресивності, невдоволеності,я дітей (розвиток агресивності, невдоволеності, заниженої самооцінки, самотності),заниженої самооцінки, самотності),  конфліктність з однолітками, батьками, вчителями,конфліктність з однолітками, батьками, вчителями,  залежність від азартних ігор та компзалежність від азартних ігор та комп’’ютера,ютера,  «вуличне життя» стає домінуючим для дитини, формуючи її«вуличне життя» стає домінуючим для дитини, формуючи її особистість,особистість,  збільшення дітей групи «соціального ризику»,збільшення дітей групи «соціального ризику»,  за рахунок дітей молодшає «соціальне дно».за рахунок дітей молодшає «соціальне дно».
 15. 15. Що ускладнює процесЩо ускладнює процес нашої взаємодії з дитиною?нашої взаємодії з дитиною?  відсутність стабільності суспільно-політичного життя,відсутність стабільності суспільно-політичного життя, соціально-економічного становища громадян,соціально-економічного становища громадян,  кризове зниження виховного потенціалу родини,кризове зниження виховного потенціалу родини,  кардинальна перебудова дитячого простору внаслідоккардинальна перебудова дитячого простору внаслідок інтенсивної інформатизації суспільства,інтенсивної інформатизації суспільства,  істотні зміни в психології взаємодії особистості зістотні зміни в психології взаємодії особистості з навколишнім середовищем,навколишнім середовищем,  зміни у взаєминах з мистецтвом: замість виконаннязміни у взаєминах з мистецтвом: замість виконання виховної, культурологічної місії воно стає утилітарнимвиховної, культурологічної місії воно стає утилітарним засобом релаксації,засобом релаксації,  недостатнє використання виховного потенціалу дитячого йнедостатнє використання виховного потенціалу дитячого й молодіжного рухів.молодіжного рухів.
 16. 16. Наші діїНаші дії Час і батькам, і вчителям глибокоЧас і батькам, і вчителям глибоко усвідомити, що ні школа без сімусвідомити, що ні школа без сім’’ї, ні сімї, ні сім’’яя без школи не зможуть упоратися збез школи не зможуть упоратися з найтоншими, найскладнішими завданняминайтоншими, найскладнішими завданнями становлення людини.становлення людини. В.О.СухомлинськийВ.О.Сухомлинський
 17. 17. ВАЖЛИВО!ВАЖЛИВО! Якщо освіта спрямовуватиме людину доЯкщо освіта спрямовуватиме людину до усвідомлення своїх вищих потреб, до актуалізації їх,усвідомлення своїх вищих потреб, до актуалізації їх, якщо вона сприятиме самоактуалізації людини, тоякщо вона сприятиме самоактуалізації людини, то дуже швидко ми зможемо спостерігати розквітдуже швидко ми зможемо спостерігати розквіт цивілізації нового типу. Люди стануть сильними іцивілізації нового типу. Люди стануть сильними і здоровими, вони стануть господарями свого життя.здоровими, вони стануть господарями свого життя. Людина стане відповідальною за свою долю.Людина стане відповідальною за свою долю. Керуватиметься цінностями розуму, перестане бутиКеруватиметься цінностями розуму, перестане бути байдужою до довкілля, активно включиться вбайдужою до довкілля, активно включиться в перебудову суспільства.перебудову суспільства. А. МаслоуА. Маслоу
 18. 18. Піраміда потреб МаслоуПіраміда потреб Маслоу  потреба знань (5)потреба знань (5)  потреба самореалізації (4)потреба самореалізації (4)  потреба самоповаги (3)потреба самоповаги (3)  потреба кохання (2)потреба кохання (2)  потреба безпеки та фізичні потреби (1)потреба безпеки та фізичні потреби (1)
 19. 19. Виховання повинно стати ефективним! Найголовніше у вихованні – це беззаперечно дитина. Саме від її потреб і мають починатися всі кроки на шляху вирішення проблем виховання. Необхідно наблизити виховання кожної дитини до її сутності, здібностей та особливостей. Розгортання виховного процесу не може відбутися без звернення дитини на саму себе.
 20. 20. Необхідні зміниНеобхідні зміни Розуміємо:Розуміємо: - усі діти різні, однаковими вони повинні бути тільки в правах іусі діти різні, однаковими вони повинні бути тільки в правах і свободах,свободах, - основа основ сучасного освітнього закладу: принцип повагиоснова основ сучасного освітнього закладу: принцип поваги до внутрішнього світу дитини,до внутрішнього світу дитини, - освітній простір закладу має бути аурою добра, місцем, деосвітній простір закладу має бути аурою добра, місцем, де дитина може знайти захист,дитина може знайти захист, - сімсім’’я та освітній заклад – два важливих інститути соціалізаціїя та освітній заклад – два важливих інститути соціалізації дітей, необхідна їх тісна взаємодія,дітей, необхідна їх тісна взаємодія, - діти – це правда про дорослих, які їх виховують.діти – це правда про дорослих, які їх виховують.
 21. 21. Покажи мені своїх учнів, і я побачу тебе. Ф.А.Дистервег
 22. 22. Діємо!Діємо! - позитивний приклад дорослихпозитивний приклад дорослих - підвищення виховної та соціалізуючоїпідвищення виховної та соціалізуючої функцій освітифункцій освіти - реалізація ціннісного змісту освіти, визначення реальних цілейреалізація ціннісного змісту освіти, визначення реальних цілей вихованнявиховання - учитель – партнер дитини у виховному процесі, вихованець –учитель – партнер дитини у виховному процесі, вихованець – субсуб’’єкт виховної діяльностієкт виховної діяльності - включення дитини у виховну діяльність (активнавключення дитини у виховну діяльність (активна самодіяльність)самодіяльність) -від кількості – до якостівід кількості – до якості -виховання юної людини перш за все за рахунок укладувиховання юної людини перш за все за рахунок укладу шкільного життя, традицій і правил освітнього закладушкільного життя, традицій і правил освітнього закладу
 23. 23. Діємо!Діємо! -- дотримання методик виховання (наприклад,КТС: колективнедотримання методик виховання (наприклад,КТС: колективне планування, реалізація та аналіз, соціальні проекти запланування, реалізація та аналіз, соціальні проекти за ініціативи учнів, діюче учнівське самоврядування)ініціативи учнів, діюче учнівське самоврядування) - підвищення професійної компетентності педагогів як- підвищення професійної компетентності педагогів як вихователіввихователів - підвищення педагогічної культури батьків та налагодження- підвищення педагогічної культури батьків та налагодження партнерських взаємовідносин навчального закладу і сімпартнерських взаємовідносин навчального закладу і сім’’її - узгодженість дій різних суб- узгодженість дій різних суб’’єктів виховання (навчальнийєктів виховання (навчальний заклад, сімзаклад, сім’’я, дитячі та молодіжні обя, дитячі та молодіжні об’’єднання, ЗМІ,єднання, ЗМІ, громадські обгромадські об’’єднання)єднання)
 24. 24. БАЖАЄМО УСПІХІВ!

×