Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.В.Хмельова-Токарєва. Система вдосконалення професійних компетенцій працівників психологічної служби системи освіти Оболонського району

152 views

Published on

О.В.Хмельова-Токарєва. Система вдосконалення професійних компетенцій працівників психологічної служби системи освіти Оболонського району

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.В.Хмельова-Токарєва. Система вдосконалення професійних компетенцій працівників психологічної служби системи освіти Оболонського району

 1. 1. Система удосконаленняСистема удосконалення професійних компетенційпрофесійних компетенцій працівників психологічноїпрацівників психологічної служби системи освітислужби системи освіти Оболонського районуОболонського району Хмелєва –ТокарєваХмелєва –Токарєва Ольга Василівна,Ольга Василівна, директор МЦПП іСР Оболонськоїдиректор МЦПП іСР Оболонської районної в місті Києві державноїрайонної в місті Києві державної адміністраціїадміністрації
 2. 2. Завдання психологічної службиЗавдання психологічної служби  Забезпечення навчальних закладівЗабезпечення навчальних закладів Оболонського району ПП і СП.Оболонського району ПП і СП.  Кадрова політика (атестація, курси)Кадрова політика (атестація, курси)  Методична діяльність центру (семінари ,Методична діяльність центру (семінари , курси, програми)курси, програми)  Врахування соціально-економічних викликів іВрахування соціально-економічних викликів і проблем в дитячому середовищі.проблем в дитячому середовищі.  Соціально-педагогічний та психологічнийСоціально-педагогічний та психологічний супровід інклюзивної освіти.супровід інклюзивної освіти.  Робота районної школи для батьків.Робота районної школи для батьків.  Психологічний супровід експериментально-Психологічний супровід експериментально- дослідних проектів (“Хмарні технології”,дослідних проектів (“Хмарні технології”, “1+1”, “Інклюзивна освіта” тощо)“1+1”, “Інклюзивна освіта” тощо)
 3. 3. Методичний центр практичної психології І Соціальної роботи Методисти центру РПМПК Спеціаліст з інклюзивної освіти
 4. 4. Забезпечення навчальних закладівЗабезпечення навчальних закладів Оболонського району ПП.Оболонського району ПП. Кількість ДНЗКількість ДНЗ Кількість ставокКількість ставок ПППП 12-13 н.р.12-13 н.р. 5656 3737 14-15 н.р.14-15 н.р. 5656 4040 15-16 н.р.15-16 н.р. 5656 4141
 5. 5. Забезпечення навчальних закладівЗабезпечення навчальних закладів Оболонського району ППОболонського району ПП Кількість ЗНЗКількість ЗНЗ Кількість ставокКількість ставок ПППП 12-13 н.р.12-13 н.р. 4444 5151 14-15 н.р.14-15 н.р. 4444 5353 15-16 н.р.15-16 н.р. 4444 54,554,5
 6. 6. Забезпечення навчальних закладівЗабезпечення навчальних закладів Оболонського району СП.Оболонського району СП. Кількість ЗНЗКількість ЗНЗ Кількість ставокКількість ставок СПСП 12-13 н.р.12-13 н.р. 4444 3030 14-15 н.р.14-15 н.р. 4444 3232 15-16 н.р.15-16 н.р. 4444 34,2534,25
 7. 7. Кількість учнів уКількість учнів у НЗНЗ Кількість фахівцівКількість фахівців у НЗу НЗНавчаНавча льнийльний рікрік днзднз знззнз 12-1312-13 98319831 2308823088 15-1615-16 1073110731 2665726657 ПППП СПСП 12-1312-13 104104 2929 15-1615-16 9797 3434
 8. 8. Кваліфікаційний рівень ППКваліфікаційний рівень ПП
 9. 9. Соціально-економічні викликиСоціально-економічні виклики сьогодення і проблеми в дитячомусьогодення і проблеми в дитячому середовищісередовищі ІндивідуальнаІндивідуальна психодіагностикапсиходіагностика учнів ППучнів ПП Динаміка кількості заДинаміка кількості за рокамироками 12-1312-13 22932293 14-1514-15 26452645 15-1615-16 30113011 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 дек.13 14-15 15-16 Ряд1
 10. 10. Соціально-економічні викликиСоціально-економічні виклики сьогодення і проблеми в дитячомусьогодення і проблеми в дитячому середовищісередовищіІндивідуальнаІндивідуальна діагностика СПдіагностика СП ДинамікаДинаміка 12-1312-13 684684 13-1413-14 926926 14-1514-15 646646 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 дек.13 13-14 14-15 Ряд1
 11. 11. Соціально-економічні виклики сьогодення іСоціально-економічні виклики сьогодення і проблеми в дитячому середовищіпроблеми в дитячому середовищі індивідуальні консультації ППіндивідуальні консультації ПП  НайбільшаНайбільша кількістькількість консультаційконсультацій приадає на 14-15приадає на 14-15 н.р. (загостреннян.р. (загострення ситуації в зоніситуації в зоні АТО, спричинилаАТО, спричинила хвилю тривоги вхвилю тривоги в суспільстві)суспільстві)
 12. 12. Соціально-економічні виклики сьогоденняСоціально-економічні виклики сьогодення і проблеми в дитячому середовищіі проблеми в дитячому середовищі індивідуальні консультації СПіндивідуальні консультації СП  Зростає кількістьЗростає кількість звернень дозвернень до соціальнихсоціальних педагогівпедагогів
 13. 13. Корекційно-розвивальнаКорекційно-розвивальна роботаробота  ІндивідуальнаІндивідуальна корекційно-корекційно- розвивальнарозвивальна робота з учнямиробота з учнями ПППП
 14. 14. Групова корекційно-Групова корекційно- розвивальна роботарозвивальна робота  ГруповаГрупова розвивальнарозвивальна робота соціальнихробота соціальних педагогів набираєпедагогів набирає більший масштаб,більший масштаб, що надає змогущо надає змогу практичнимпрактичним психологампсихологам більше увагибільше уваги приділитиприділити індивідуальнійіндивідуальній корекціїкорекції
 15. 15. Система удосконалення професійних компетенційСистема удосконалення професійних компетенцій працівників психологічної служби системи освітипрацівників психологічної служби системи освіти Оболонського району та просвіти учасниківОболонського району та просвіти учасників навчально-виховного процесунавчально-виховного процесу
 16. 16. Навчальні семінариНавчальні семінари
 17. 17. Школа усвідомленого батьківстваШкола усвідомленого батьківства  Заняття з елементамиЗаняття з елементами казкотерапії:казкотерапії:  «Тип нервової системи«Тип нервової системи дитини і її адаптаціядитини і її адаптація до навчальногодо навчального процесу»процесу»  «Стилі батьківського«Стилі батьківського спілкування»спілкування»
 18. 18. Корекційна роботаКорекційна робота  АрттерапіяАрттерапія  КазкотерапіяКазкотерапія  ФототерапіяФототерапія
 19. 19. Семінари для фахівців психологічноїСемінари для фахівців психологічної служби щодо роботи з дітьми з особливимислужби щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребамиосвітніми потребами  Робота психолога з батькамиРобота психолога з батьками дітей зі зниженим зоромдітей зі зниженим зором Костенко Т., к.психол.н.,Костенко Т., к.психол.н., старший науковийстарший науковий співробітник лабораторіїспівробітник лабораторії тифлопедагогікитифлопедагогіки  Складання індивідуальноїСкладання індивідуальної програми розвитку дитинипрограми розвитку дитини ., .Луценко І ст науковий., .Луценко І ст науковий співробітник інститутуспівробітник інституту спеціальної педагогіки АПНспеціальної педагогіки АПН УкраїниУкраїни
 20. 20. Досвід роботи кризової службиДосвід роботи кризової служби ІзраїлюІзраїлю
 21. 21. Співпраця РПМПК зСпівпраця РПМПК з психологічною службоюпсихологічною службою
 22. 22. Співпраця з інститутом ПАГСпівпраця з інститутом ПАГ
 23. 23. Співпраця з РЦСССМСпівпраця з РЦСССМ
 24. 24. У соціально-педагогічномуУ соціально-педагогічному супроводі задіяні:супроводі задіяні:  БатькиБатьки  АдміністраціяАдміністрація  Практичні психологиПрактичні психологи  ЛогопедиЛогопеди  ДефектологиДефектологи  ВчителіВчителі  ВихователіВихователі  Соціальні педагогиСоціальні педагоги  Медичний персоналМедичний персонал  Працівники соціальноїПрацівники соціальної службислужби  Громадські організаціїГромадські організації
 25. 25. НавчанняНавчання
 26. 26. СоціалізаціяСоціалізація
 27. 27. РеабілітаціяРеабілітація
 28. 28. ВихованняВиховання

×