Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Т.І.Свирська. «Закінчилися уроки…»

370 views

Published on

Т.І.Свирська. «Закінчилися уроки…»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Т.І.Свирська. «Закінчилися уроки…»

 1. 1. «Закінчилися уроки…» (організація позаурочної діяльності) Т.І. СВИРСЬКА, завідувач науково-методичного центру гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. Основні проблеми, виклики та ризики  відсутність цілісної системи виховання, фізичного, морального та духовного розвитку і соціалізації дітей та молоді (Національна стратегія розвитку освіти)
 3. 3. • перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їхніх вікових та психологічних особливостей Основні завдання Національної стратегії розвитку освіти
 4. 4. • посилення особистісного спрямування освіти • забезпечення активності наших вихованців у освітньому процесі Головний вектор розвитку системи освіти:
 5. 5. ЛІДЕРСЬКА ПОЗИЦІЯ:
 6. 6. Мета • максимально конкретний образ бажаного, очікуваного результату (якісного і кількісного), якого дитина та освітній заклад реально можуть досягнути до певного моменту часу .
 7. 7. Параметри оцінки результатів якісної освіти особистості  знання, вміння, навички  рівень вихованості  рівень розвитку особистості  рівень соціалізації особистості  негативні наслідки освітнього процесу
 8. 8. Позаурочна діяльність  діяльність у позаурочний час для задоволення потреб учнів у змістовному дозвіллі, їх участі в самоврядуванні та громадсько-корисній діяльності
 9. 9. Позаурочна діяльність складова навчально-виховного процесу  сприяє розширенню освітнього простору  створює додаткові умови для розвитку дітей  формує навчальну мотивацію  забезпечує дітям супровід, підтримку протягом всього періоду навчання  задовольняє потреби учнів у дозвіллі, їх участі в самоврядуванні та суспільно- корисній діяльності  одна з форм організації вільного часу дітей
 10. 10. Завдання позаурочної діяльності  організація суспільно-корисної та дозвіллєвої діяльності учнів разом із батьками, громадськими об’єднаннями тощо  включення учнів у позаурочну діяльність  формування навичок позитивного спілкування  розвиток навичок організації та здійснення співпраці  виховання працелюбності  розвиток позитивного ставлення до базових суспільних цінностей  створення умов для реалізації програм різного рівня  інформаційна підтримка учнів  організація дозвілля учнів
 11. 11. Важливо • програму позаурочної діяльності самостійно розробляє та затверджує педагогічний колектив освітнього закладу .
 12. 12. Параметри якісної позаурочної діяльності
 13. 13. Умови організаціїУмови організації позаурочної діяльності учнівпозаурочної діяльності учнів  наявність необхідної навчально - матеріальної бази  попит дітей та батьків  наявність професійних кадрів  дотримання санітарних норм, вимог щодо зміни видів діяльності при складанні розкладу
 14. 14. Принципи побудови системиПринципи побудови системи виховної роботивиховної роботи вв позаурочній діяльностіпозаурочній діяльності  урахування вікових особливостей учнів  нерозривний зв’язок навчання та виховання  визнання дитини суб’єктом особистісно орієнтованого виховання  поєднання індивідуальної та колективної форм роботи  зв’язок теорії з практикою  доступність та наочність  розподіл та погодження повноважень всіх суб’єктів виховного процесу
 15. 15. Види позаурочної діяльностіВиди позаурочної діяльності • ігрова діяльність • пізнавальна діяльність • художня творчість • дозвіллєве спілкування • соціальна творчість • спортивно-оздоровча діяльність • туристсько-краєзнавча діяльність • виробнича діяльність • проектна діяльність
 16. 16. Форми реалізації позаурочноїФорми реалізації позаурочної діяльностідіяльності • екскурсії • дитячі творчі об’єднання (гуртки, клуби, секції, студії, театри, майстерні тощо) • конференції, диспути, “круглі столи” • спортивно-оздоровчі змагання, походи • пошукові та наукові дослідження • суспільно-корисна практика • проекти
 17. 17. Рівні виховних результатів позаурочної діяльності перший – набуття учнями соціальних знань, первинного розуміння соціальної реальності, повсякденного життя другий – отримання учнями досвіду переживань та позитивного ставлення до базових ціннісних відносин, ціннісне ставлення до соціальної реальності в цілому третій – отримання учнями досвіду самостійних суспільних дій
 18. 18. Сфери відповідальності педагога: • життя та здоров’я вихованців • емоційне благополуччя вихованців • включення вихованців у колективну життєдіяльність • реалізація цілей та завдань позаурочної діяльності • сприяння самовизначенню вихованців
 19. 19. Прогнозовані результати • розширення можливостей для творчого розвитку особистості кожного учня • створення оптимальних умов для розвитку відповідальності дітей • творча самореалізація дітей • формування навичок колективної діяльності • психологічний комфорт та соціальний захист кожної дитини • формування єдиного освітнього простору • розвиток учнівського самоврядування • залучення до позаурочної діяльності дітей “групи ризику” • використання потенціалу відкритого освітнього простору
 20. 20. КОЖЕН КРОК ДИТИНИ В НАШИХ ЗАКЛАДАХ - ЦЕ КРОК ДО УТВЕРДЖЕННЯ СВОЄЇ ОСОБИСТОСТІ!
 21. 21. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×