Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.І.Пометун. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні історії

2,242 views

Published on

О.І.Пометун. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні історії

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.І.Пометун. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні історії

 1. 1. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні історії Олена Пометун, д.п.н., проф., чл.-кор. НАПН України
 2. 2. Що таке компетентність і компетентнісний підхід Поняття компетентності визначається як спроможність людини кваліфіковано здійснювати певну діяльність, виконувати завдання або роботу. Під компетентністю учня розуміють: спеціальним шляхом структурований набір знань, умінь, навичок і ставлень, що набувається у процесі навчання. Компетентнісний підхід в освіті передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових (життєвих) і предметних компетентностей особистості.
 3. 3. Організація компетентнісно орієнтованого навчання передбачає, що • учитель чітко усвідомлює результати навчання для кожного уроку, кількох уроків за темою, для навчального курсу в цілому; • результати - певний рівень сформованості предметної компетентності та ключових компетентностей учня; • учні на уроках залучені в постійну активну діяльність; • методика навчання має забезпечувати можливість організації діяльності учнів і досягнення результатів.
 4. 4. Історична предметна компетентність Складники предметної компетентності Хронологічний Просторовий ЛогічнийІнформаційний Аксеологічний
 5. 5. Хронологічний – уміння учнів орієнтуватися в історичному часі • Розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно- історичних умовах певного часу: - установіть послідовність, тривалість і синхронність подій за датами – в країні – у різних країнах. Складіть таблицю… • Співставляти історичні події, явища з періодами (епохами), орієнтуватися в наукової періодизації історії: - співвіднесіть дату події, століття, тисячоліття з певним періодом в історії людства. • Використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу - визначте та охарактеризуйте період (основні етапи розвитку), їх спільні риси, відмінності та особливості.
 6. 6. Просторовий - уміння учнів орієнтуватися в історичному просторі • співвідносити розвиток історичних явищ і процесів із географічним положенням країн та природними умовами - покажіть на карті, охарактеризуйте географічне положення, природні умови… • користуючись картою, визначати причини та наслідки історичних подій, процесів, основні тенденції розвитку міжнародних відносин та місце в них України, пов’язані з геополітичними чинниками і факторами впливу довкілля - визначте геополітичні інтереси сторін конфлікту,напрями зовнішньої політики… • характеризувати, спираючись на карту, історичний процес та його регіональні особливості - визначте особливості розвитку окремих земель, зміни території…
 7. 7. Логічний – уміння учнів визначати та застосовувати теоретичні поняття, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів • визначати історичні поняття та застосовувати їх для пояснення історичних явищ і процесів; • визначати причини, сутність, наслідки і значення історичних явищ та подій, зв'язки між ними; • визначати роль людського фактору в історії, розкривати внутрішні мотиви і зовнішні чинники діяльності історичних осіб; • аналізувати, синтезувати й узагальнювати значний обсяг фактів, простежуючи зв'язки і тенденції історичного процесу.
 8. 8. Інформаційний – уміння учнів працювати з джерелами історичної інформації • користуватися підручником, довідковою літературою, Інтернетом тощо для самостійного пошуку інформації; • систематизувати історичну інформацію, аналізуючи і складаючи таблиці (хронологічні, синхроністичні, конкретизуючі, порівняльні та ін.), схеми, різні типи планів (простий, розгорнутий, картинний тощо); • інтерпретувати зміст історичних джерел та відбиті в них історичні факти, явища, події; • критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела, виявляти тенденційну інформацію та пояснювати її необ’єктивність; • виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати різноманітність.
 9. 9. Використання джерел у підручнику
 10. 10. Аксіологічний – уміння учнів формулювати версії й оцінки історичного руху і розвитку • порівнювати, пояснювати, узагальнювати та критично оцінювати факти та діяльність осіб, спираючись на набуті знання, власну систему цінностей, з позиції загальнолюдських та національних цінностей; • виявляти протиріччя в позиціях, різні інтереси, потреби соціальних груп і окремих осіб й їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями історичного розвитку; • оцінювати різні версії і думки про минулі історичні події, визнаючи, що деякі джерела можуть бути необ'єктивними.
 11. 11. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

×