Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Т.І.Свирська. Ефективні стратегії та технології взаємодії колективу навчального закладу і сім’ї

556 views

Published on

Т.І.Свирська. Ефективні стратегії та технології взаємодії колективу навчального закладу і сім’ї

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Т.І.Свирська. Ефективні стратегії та технології взаємодії колективу навчального закладу і сім’ї

 1. 1. Т.І. Свирська, завідувач НМЦ гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка Ефективні стратегії та технології взаємодії колективу навчального закладу і сім’ї
 2. 2. Час і батькам, і вчителям глибоко усвідомити, що ні школа без сім’ї, ні сім’я без школи не зможуть упоратися з найтоншими, найскладнішими завданнями становлення людини. В.О.Сухомлинський 
 3. 3. СімСім’’яя -- першоосновапершооснова суспільства,суспільства, соціум, де найбільшою міроюсоціум, де найбільшою мірою реалізуються потреби дітей,реалізуються потреби дітей, формуються мотиви їх поведінкиформуються мотиви їх поведінки як критерії розвитку особистості,як критерії розвитку особистості, відбувається їх самопізнання,відбувається їх самопізнання, самоактуалізація та самореалізація.самоактуалізація та самореалізація.
 4. 4. Здатність сімЗдатність сім’’ї здійснюватиї здійснювати сімейне вихованнясімейне виховання (відповіді батьків) повністю здатнаповністю здатна -- 17%17% скоріше здатна, ніж не здатнаскоріше здатна, ніж не здатна -- 39%39% скоріше не здатна, ніж здатна -скоріше не здатна, ніж здатна - 27%27% повністю не здатнаповністю не здатна -- 9%9% важко відповісти -важко відповісти - 8%8%
 5. 5. ВАЖЛИВО!  понад 40% батьків визнають свою неспроможність у виховній сфері
 6. 6. Перешкоди для повноцінногоПерешкоди для повноцінного виховання дітей у сімвиховання дітей у сім’’її ((думка дорослих)  брак часу - 48%  непідготовленість батьків з педагогічних питань - 29%  нерозуміння важливості виховання дітей родиною - 22%  матеріальні проблеми сім’ї - 12%
 7. 7. Стилі батьківського виховання  авторитетний  авторитарний  ліберальний  індиферентний
 8. 8. Функції сімФункції сім’’її як соціального інститутуяк соціального інституту  матеріально-економічна  житлово-побутова  репродуктивна  комунікативна  виховна  рекреативна
 9. 9. Пріоритети, яким батькиПріоритети, яким батьки надають перевагу у вихованнінадають перевагу у вихованні  успіхи в навчанні - 36%  манера поведінки, вміння спілкуватися з іншими людьми - 19%  статус у колі однолітків - 7%  здоров’я - 59%  успіхи в громадській діяльності - 8%  інтереси, захоплення, уподобання дітей - 19%  вплив друзів, з якими товаришують діти - 3%
 10. 10. Стратегічні вектори змінСтратегічні вектори змін  упровадження ефективних моделей державно- громадського управління освітою  налагодження партнерських взаємовідносин навчального закладу і сім’ї  модернізація системи психолого - педагогічної освіти батьків
 11. 11. ПартнерствоПартнерство навчального закладу і сімнавчального закладу і сім’’її  оптимізація процесу становлення творчоїоптимізація процесу становлення творчої особистості дитини і розкриття необмеженихособистості дитини і розкриття необмежених можливостей більш раннього і плідного їїможливостей більш раннього і плідного її гармонійного розвиткугармонійного розвитку  особливий вид стосунків, конструктивнаособливий вид стосунків, конструктивна взаємодія педагогічного колективу і батьківвзаємодія педагогічного колективу і батьків у вирішенні актуальних проблем виховання,у вирішенні актуальних проблем виховання, навчання і розвитку дитининавчання і розвитку дитини
 12. 12. Головна мета партнерства навчального закладу і сім’ї  синхронізувати педагогічні й родиннісинхронізувати педагогічні й родинні зусилля зі створення сприятливихзусилля зі створення сприятливих умов для виховання, навчання іумов для виховання, навчання і розвитку дитинирозвитку дитини
 13. 13. Основні стратегії роботи з батьками  інформування + знання  компетентність  відповідальність  участь  підтримка ініціатив  партнерство
 14. 14. Головні завдання спільної діяльності навчального закладу і сім’ї  інтеграція зусиль сім’ї і педагогів в діяльності щодо розвитку особистості дитини  забезпечення участі батьків в організації навчально-виховного процесу, шкільному самоврядуванні  мотивація батьків до вивчення науково- методичної та психолого-педагогічної літератури з проблем розвитку та виховання дітей  підвищення психолого-педагогічної культури батьків
 15. 15. ВзаємодіяВзаємодія навчального закладу з батькаминавчального закладу з батьками  оновлення змісту, форм і методів роботи з сімоновлення змісту, форм і методів роботи з сім’’єюєю  належне методичне забезпечення роботиналежне методичне забезпечення роботи з батькамиз батьками  визначення цілей, які передбачають стратегіювизначення цілей, які передбачають стратегію організації ефективного партнерства з сіморганізації ефективного партнерства з сім’’єюєю  підготовка педагогів до роботи з сімпідготовка педагогів до роботи з сім’’єю в новихєю в нових соціокультурних умовахсоціокультурних умовах  забезпечення взаємодії з державними тазабезпечення взаємодії з державними та громадськими організаціями соціальної сферигромадськими організаціями соціальної сфери
 16. 16.  діяльність органів шкільного і батьківського самоврядування  проведення батьківських зборів і конференцій  проведення навчання батьків і класних керівників з основ компетентнісного батьківства, правової культури, формування здорового способу життя, профілактики асоціальної (девіантної) поведінки  діяльність клубів для батьків та інших членів родин учнів  проведення в закладі консультацій для батьків Напрями впровадження інтерактивних технологій у взаємодію з батьками
 17. 17.  підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, ролі батька в родині  створення системи просвітницької роботи, спрямованої на підвищення правової культури батьків  презентація успішного досвіду сімейного виховання  підвищення рівня поінформованості батьків та їхньої компетентності з проблем формування здорового способу життя, профілактики асоціальної поведінки та ін.  залучення батьків до виховної роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання  надання психолого-педагогічної підтримки та допомоги проблемним сім’ям
 18. 18. Умови ефективного виховання в сім’ї  мікроклімат здорових стосунків міжмікроклімат здорових стосунків між усіма членами родиниусіма членами родини  позитивний приклад батьківпозитивний приклад батьків  авторитет батьківавторитет батьків  достатній рівень педагогічної культуридостатній рівень педагогічної культури батьківбатьків  усвідомлення батьками відповідальностіусвідомлення батьками відповідальності перед суспільством за виховання дітейперед суспільством за виховання дітей
 19. 19. Десять заповідей батькам • Для правильного виховання дитини необхідно знати її вікові та індивідуальні особливості. • Не сприймайте дитину як свою власність, не ростіть її для себе. Ваша мета – виховати її для життя серед людей. • Довіряйте дитині. Залишайте за нею право на власні помилки, тоді дитина навчиться їх самостійно виправляти. • Не ставтеся до дитини зневажливо. Дитина має бути впевненою у своїх силах, тоді з неї виросте відповідальна людина. • Будьте терплячими. Ваше нетерпіння – ознака слабкості, демонстрація невпевненості в собі.
 20. 20. - Будьте послідовними у своїх вимогах. Твердість лінії у вихованні досягається не покаранням, а стабільністю обов’язкових для виконання правил, спокійним тоном спілкування. • Подбайте про те, щоб ваша дитина накопичувала досвід у спокійному темпі. Дозволяйте їй відпочивати від розпоряджень, наказів, зауважень. • Виключить зі своєї практики вислів “Роби, якщо я так кажу!” Замініть цю форму вимоги на іншу: ”Зроби, тому що не зробити цього не можна, це принесе тобі користь”. • Оцінюючи дитину, говорить їй не тільки про те, чим ви не задоволені, але й про те, що вас радує. Не порівнюйте її із сусідськими дітьми, однокласниками. Порівнюйте, якою вона була вчора та якою є сьогодні. • Ніколи не кажіть, що ви настільки зайняті добуванням засобів для існування сім’ї, що вам ніколи виховувати вашу дитину. Це означає: “Мені ніколи її любити”.
 21. 21. Дякую за увагу!

×